Ogłoszenie o rokowaniach

Załącznik do Uchwały Nr 11/22/2021

Zarządu Powiatu Skarżyskiego

z dnia 17 lutego 2021r.

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U. 2014r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza:

I. Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego zlokalizowanej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, w rejestrze gruntów jako działki nr 4662/5 o pow. 0,0966 ha i nr 4663/2 o pow. 0,8673 ha, arkusz 8, Obr. 0001 Suchedniów. 

II. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi: 840 000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy zero złotych 00/100) + 23% VAT.  Zaliczka w wysokości: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące zero złotych 00/100).

III. Dla nieruchomości będącej przedmiotem rokowań w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00036436/8. 

IV. Teren, na którym położona nieruchomość jest usytuowany na obszarze ozn. symbolem UP4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.07.2010r. 

V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

VI. Nieruchomość położona w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3 zabudowana jest czterema budynkami (dawniej budynki Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie), aktualnie w budynkach swoją siedzibę posiada Szkoła Korpusu Kadetów.

Teren nieruchomości płaski o nieregularnym kształcie zbliżonym do wyciętego trapezu, w obrębie działek wykonana wewnętrzna droga dojazdowa do budynków oraz parking. Komunikacja między budynkami odbywa się chodnikami. Wszystkie utwardzenia wykonane z kostki brukowej. Teren oświetlony oraz monitorowany. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony wschodniej stanowi budynek hali sportowej, a za nią stadion sportowy. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z działką zabudowaną budynkiem usługowym (przedszkole), od południa z pasem drogowym ulicy Sportowej, a od północy z terenem niezabudowanym z doliną rzeki Kamionka.

1) Budynek nr 1 (A) – szkolny, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 539,17m² i kubaturze 2159m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek wybudowany w 1963 roku.

2) Budynek nr 2 (B) – szkolny, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 539,17m² i kubaturze 2159 m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek wybudowany w 1963 roku.

3) Budynek nr 3 (C) – stołówki i kotłowni, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 579,20m² i kubaturze 2277m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Budynek wybudowany w 1963 roku.

4) Budynek nr 4 (D) – budynek nieużytkowany, parterowy z prefabrykatów drewnianych, o powierzchni użytkowej 350m² i kubaturze 1050m³. Budynek wybudowany w 1970 roku.

VII. Terminy przeprowadzonych przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 24.08.2020r., 30.10.2020r., 28.01.2021r.

VIII. Rokowania odbędą się w dniu 26 kwietnia 2021r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 o godzinie: 10:00.

IX. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1), które powinno zawierać:

a) szczegółowe dane o uczestniku rokowań:

- imię (imiona) i nazwisko, nr identyfikacyjny Pesel, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny,

- nazwę firmy, adres siedziby oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przystępujące do rokowań są zobowiązane podać dane obojga małżonków, wspólnie podpisać zgłoszenie oraz wspólnie uczestniczyć
w rokowaniach. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą
do rokowań dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

b) datę sporządzenia zgłoszenia,

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości aktualnym na dzień rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka uczestnikom rokowań, którzy nie zostaną ustaleni nabywcami nieruchomości,

f) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań – jeśli takowe będą proponowane przez Oferenta.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

X. Zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w odpowiedniej wysokości określonej w pkt. II niniejszego ogłoszenia – należy wpłacić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA, tytułem: „Suchedniów ul. Sportowa 3”.

Wpłaty zaliczki należy dokonać do dnia 23 kwietnia 2021r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu: 23 kwietnia 2021r.);

XI. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem: „Rokowania - Suchedniów Sportowa 3”.

XII. Rokowania odbędą się w terminie określonym w pkt. VIII. Obecność uczestników rokowań jest obowiązkowa. Nieobecność będzie potraktowana jako odstąpienie od udziału w rokowaniach. Uczestnicy muszą udokumentować legitymację prawną do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w rokowaniach (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport).

XIII. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

XIV. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia wynikiem negatywnym.

XV. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony na piśmie w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu Skarżyskiego.

XVI. Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490).

XVII. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Nabywca nieruchomości.

XVIII. Nabywca winien wpłacić oferowaną cenę zakupu nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

XIX. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XX. Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

XXI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu Skarżyskiego zastrzega sobie prawo odwołania rokowań.

XXII. Rokowania mogą zostać unieważnione bez podania przyczyny.

XXIII. Dodatkowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej po. 302, tel. 41 39 53 019 lub 41 39 53 021.


Przewodniczący 

Zarządu Powiatu

/-/ Artur Berus

 
Ogłoszenie (201kB) pdf
Załącznik nr 1 (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (18 lutego 2021)
Opublikował: Dariusz Zalega (18 lutego 2021, 08:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130