Uchwała Nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 186/XXIV/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, art. 214 ust 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie: 

1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje celowe w 2020r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje podmiotowe w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.                                                       
                                        
  
Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk


Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1.Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 8 października 2020 roku w sprawie konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” w łącznej wysokości 1 200 000zł w latach 2021 i 2022. Jest to niezbędne do podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Środki na ten cel pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu do wykorzystania na inwestycje do końca 2022 roku. Poza tym konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. 
Jednocześnie wprowadza się dotację z Gminy Skarżysko-Kamienna na niniejsze zadanie w latach 2021 i 2022 w łącznej wysokości 3 587 200zł na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:
łączne nakłady – 8 075 545,21 zł (wkład własny Powiatu Skarżyskiego i dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna)
wydatki poniesione w poprzednich latach – 205 348,50zł (w tym sfinansowane z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna – 122 877zł)
plan na 2020 rok – 804 849,71zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna -197 123zł)
plan na 2021 rok – 4 087 354,09zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 1 793 600zł)
plan na 2022 rok – 2 977 992,91zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 1 793 600zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.1).

2.Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO” o łącznych nakładach 12 201,60zł i limicie wydatków w 2020 - 2 632,20zł. Wynika to z zamiaru aneksowania uprzednio zawartej umowy rocznej do 2023 roku (zapłata za 2023 rok nastąpi w 2022 roku). W generatorze obsługiwane są dotacje udzielane podmiotom wyłonionym w konkursach ogłaszanych przez Powiat Skarżyski. Plan wydatków nie ulega zmianie, środki są zabezpieczone w planie Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz.9).

3.Wyciągu z protokołu Nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przekazania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w wysokości 30 000zł na zakup karetki transportowej do przewozu pacjentów. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej refundacji z tytułu wydatków poniesionych z tytułu termomodernizacji bursy szkolnej.
(Załącznik „Dotacje celowe w 2020 r.” poz.2).

4.Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla szkół niepublicznych w wysokości 550 000zł na niedobry w wydatkach płacowych z Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych i Zespole Szkół Ekonomicznych.
(Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” poz.2 i 5).

5.Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości  43 000zł na wynagrodzenia pracowników jednostki.metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 października 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (16 października 2020, 12:53:54)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (19 października 2020, 12:58:42)
Zmieniono: zaktualizowano zapis uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27