Uchwała Nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 185/XXIV/2020 
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 października 2020

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z
2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwal a, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XYI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w' życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk


„Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 4 787 200zł oraz limitu wydatków w 2021 i 2022 roku po 2 393 600zł na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Zwiększenie środków na powyższą inwestycję jest niezbędne do podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Środki na ten cel w wysokości 1 200 OOOzł (po 600 OOOzł w każdym roku) pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu do wykorzystania na inwestycje do końca 2022 roku. Poza tym wprowadzono dotację z Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości 3 587 200zł (po 1 793 600zł w każdym roku) na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego. Zwiększenie wkładu własnego jest też wymagane w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco: łączne nakłady - 8 075 545,21 zł (wkład własny Powiatu Skarżyskiego i dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna) wydatki poniesione w poprzednich latach - 205 348,50zł (w tym sfinansowane z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna - 122 877zł) 
plan na 2020 rok - 804 849,71 zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 197 123zł)
plan na 2021 rok - 4 087 354,09zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 1 793 600zł)
plan na 2022 rok - 2 977 992,91 zł (w tym dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 1 793 600zł).

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO” o łącznych nakładach 12 201,60zł, limicie zobowiązań 7 896,60zł i limicie wydatków w 2020, 2021 i 2022 roku po 2 632,20zł. Wynika to z zamiaru aneksowania uprzednio zawartej umowy rocznej. W generatorze obsługiwane są dotacje udzielane podmiotom wyłonionym w konkursach ogłaszanych przez Powiat Skarżyski. 

3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 75 652,43zł wskutek wprowadzenia zmian:

a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 września 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 80 081,98zł na utrzymanie kwarantanny w okresie maj-sierpień 2020 roku oraz zmniejszenie dofinansowania wydatków bieżących projektu „Stop korono wirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków' pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 5 947,55zł (dofinansowanie to przeniesiono na wydatki inwestycyjne)

b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 7 października 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o ł 518zł na zakup podręczników dla szkół i placówek oświatowych.

4. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 35 947,55zł wskutek zmian wprowadzonych:

a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 września 2020 roku - zwiększenie dofinansowania wydatków inwestycyjnych projektu „Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 5 947,55zł (na zakup autoklawu).

b) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego - wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację bursy szkolnej w wysokości 30 000 zł i przeznaczenie ich na zakup karetki dla szpitala.

5. Z częściowego wprowadzenia na przychody 2021 i 2022 roku otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 200 OOOzł oraz dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna w łącznej wysokości 3 587 200zł na zadanie „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Uchwała Nr 185-XXIV-2020_bip.pdf (5210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 października 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (16 października 2020, 12:39:26)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (19 października 2020, 13:03:44)
Zmieniono: zaktualizowano zapis uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33