Konkurs ofert na "Prowadzenie sklepiku szkolnego w II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej"

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Skarżysku - Kamiennej  
ogłasza konkurs ofert na:   
 
„Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku – Kamiennej” 
 
1.     Przedmiot konkursu:
1) Szkoła dysponuje na powyższą działalność pomieszczeniem o powierzchni  9 m2.
2) Po wynajęciu od szkoły w/w lokalu Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
- codziennego otwierania sklepiku w godz. 7.45 do 14.10, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
- wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,
- przestrzegania przepisów bhp, ppoż., sanepidu,
3) Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Ustawa
z dnia 25 sierpnia 2006r.,art. 52c ust.6 o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 /Dz. U.z 2016 r. poz.1154/
4) Kryterium wyboru oferty najwyższa zaoferowana:
     -  cena najmu (w tym koszty eksploatacji określone w umowie – woda, ścieki wywóz nieczystości, energia)
     - asortyment uwzględniający tzw. zdrową żywność.
2. Realizacja umowy najmu: od dnia podpisania umowy do 23.06.2023 r. 
3. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
2) Oferta pisemna musi zawierać:
- tzw. zdrową żywność,  m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce, warzywa sezonowe i suszone, drożdżówki, kanapki wykonane ze  świeżych produktów w tym z ciemnego pieczywa z ziarnem, sałatki owocowo-warzywne, itp. W asortymencie mogą się również znaleźć artykuły szkolne. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.
- wypełniony formularz ofertowy (druki w załączeniu)
- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,
- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym
3) Ofertę z określoną miesięczną kwotą wynajmu należy składać w zaklejonej zaadresowanej na adres szkoły i oznaczonej „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego” kopercie w Sekretariacie Szkoły do dnia  19.10.2020 r. do godz. 15.00
4. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1) Przegląd ofert odbędzie się dn. 20.10.2020r. w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej przez Komisję powołaną przez Dyrektora.
2)  O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota  netto miesięcznegoczynszu za wynajem pomieszczenia
3)  Rozpatrywane będą tylko oferty z podaną kwotą dzierżawy miesięcznej oraz
z wymaganiami określonymi w punkcie 3
4)  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa najmu.
5)  Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
6)  W przypadku, gdy najwyższą kwotę deklarowanego czynszu zaproponuje więcej niż
1 oferent, komisja wybierze ofertę z asortymentem uwzględniającym większą ilość pozycji zdrowej żywności w tym świeżych owoców i warzyw.
7)  Z pracy Komisji sporządzony będzie protokół.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, wskazując firmę /nazwę i jej siedzibę/, której ofertę wybrano oraz cenę. 
 
 
 
                                                       
Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem na sklepik szkolny można oglądać i uzyskiwać dodatkowe informacje po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 41 25 13 970; pn. - pt. w godz. 8.00 - 14.00)
 
 
 
 
Paweł Buryło 
  
Dyrektor 
II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza 
w Skarżysku-Kamiennej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA 
prowadzenia sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej  
 
 
 
           
Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej i BIP szkoły, Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej oraz na tablicy ogłoszeń
wII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej
Oferujemy prowadzenie sklepiku szkolnego na poniższych zasadach:
 
1. Oferujemy czynsz z tytułu najmu pomieszczenia …………… zł (netto) + 23% podatek VAT za miesiąc (słownie:…………………………………………………………………………...…)
2. Oferujemy asortyment składający się z tzw. zdrowej żywności.
3. Ofertę niniejszą składamy na................kolejno ponumerowanych stronach.
4. Załącznikiem do niniejszej oferty jest:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie
 


 
 
  
................................................................... 
Miejscowość, data podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentowania oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE  
 
 
Ja (My), niżej podpisany(ni)

...................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................
(pełna nazwa oferenta)

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(adres siedziby oferenta)

przystępując do konkursu na :
„ Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku - Kamiennej” oświadczam/y, że:
1. Prowadzę działalność gospodarczą zgodną z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym.
2. Zapoznałem się i akceptuję dokumentację konkursową oraz dokonałem wizji lokalnej.
3. Nie zalegam z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
 
 
 
 
 ................................................................... 
Miejscowość, data podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentowania oferenta 

metryczka


Wytworzył: Robert Bińczak (5 października 2020)
Opublikował: Robert Bińczak (5 października 2020, 13:04:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61