Protokół z XXII/2020 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 25 czerwca 2020 roku

Protokół Nr XXII/2020 
z Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego 
odbytej 25 czerwca 2020 roku 

Godzina rozpoczęcia obrad - 11.00

Sesja odbyła się sposób zdalny.

W sesji udział wzięli:

- Starosta Artur Berus, Wicestarosta Anna Leżańska, 
- Członkowie Zarządu Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok,
-  Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Radca Prawny Starostwa 
- Dyrektor MOMP- Pani Małgorzata Śmiałek Dyrektor OLK – Pan Mateusz Korzeniewski Dyrektorzy Szpitala – Pan Leszek Lepiarz i Pan Krzysztof Grzegorek 
- Radni Powiatu Skarżyskiego

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – kierownik Biura Rady Powiatu.

Streszczenie posiedzenia


Ad.pkt 1 Otwarcie Sesji.

XXII w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk, który poinformował, że dzisiejsza sesja jest sesją zdalną, a obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane.


Ad.pkt 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Wskazał, że po wywołaniu radnego, każdy potwierdza swoją obecność stwierdzając „jestem obecny” i włącza kamerę i mikrofon.
W sesji uczestniczyło 19 radnych czyli 100 % składu Rady. 
Zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, na Sekretarza obrad wskazał Panią Bożenę Bętkowską, która w sytuacji koniecznej przeprowadzi głosowanie imienne.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej Sesji otrzymali projekt porządku obrad. Zapytał czy do przedstawionego projektu porządku XXII Sesji Rady Powiatu radni lub członkowie zarządu powiatu zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian

Ponieważ radni nie zgłosili żadnych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek XXII sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0

Porządek XXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty.


Ad.pkt 3 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska przedstawiła wniosek o przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego informując, że do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Za przyjęciem protokołu z XXI sesji głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

/protokół z XXI sesji został przyjęty/


Ad.pkt 4 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

Starosta Artur Berus – poinformował, że sprawozdanie starosty skarżyskiego z działalności zarządu powiatu skarżyskiego między sesjami w okresie od 28 maja do 25 czerwca zostało złożone do biura rady w dniu wczorajszym. Uzupełniając poinformował, że w dniu wczorajszym starosta, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż wspólnie z burmistrzem Bodzentyna panem Dariuszem Skibą, wójtem gminy Łączna Romualdem Kowalińskim odbyli robocze spotkanie w sprawie przebudowy drogi w Klonowie. Przypomniał, że w ubiegłym roku dzięki środkom powodziowym udało nam się zrealizować odcinek 3,5 km. Chcemy kontynuować remont tej drogi i mamy deklarację samorządów gminnych o wspólnej realizacji tej inwestycji. Poinformował również, że projekty, które złożyliśmy do PFRON zostały pozytywnie zweryfikowane. Mamy przygotowaną już umowę z PFRON i rozstrzygamy przetarg na budowę windy w budynku przy Pl. Floriańskim. Dodatkowo pozytywnie został zakwalifikowany wniosek na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS Centrum Seniora oraz przeszedł projekt na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podziękował merytorycznym wydziałom za przygotowanie projektów do PFRON.

Do sprawozdania pytania zadali:

Radna Renata Bilska – odniosła się do planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Kościelna 1 zapytała jakiego terenu dotyczy ten plan. Zapytała jakie kompetencje ma dyrektor Centrum Obsługi Placówek i o jaką placówkę chodzi. Następnie zapytała jakie zmiany zawarte są w zarządzeniu dotyczącym geoportalu. Starosta Artur Berus – wyjaśnił, że plan Kościelna 1 dotyczy gmin Skarżysko Suchedniów. Centrum Obsługi Placówek jest to Dom Dziecka i dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Przystani. Pani dyrektor złożyła dokumenty do starosty i odchodzi na zasłużoną emeryturę. Zmiana zarządzenia dotyczącego geoportalu wynikała ze zmiany zapisów prawnych.

Radny Grzegorz Małkus – odniósł się do nieruchomości w Suchedniowie gdzie była prowadzona szkoła przez stowarzyszenie. Zapytał czy został już ogłoszony przetarg na tą nieruchomość, jaka została podana, oczekiwana kwota i czy był zrobiony operat.

Starosta Artur Berus - wyjaśnił, że został zrobiony operat szacunkowy. Wartość nieruchomości to kwota wywoławcza 2.100.000 zł plus 23 % Vat. Ogłoszenie jest podane do publicznej wiadomości, przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2020 roku w siedzibie starostwa powiatowego. Wadium wynosi 10% czyli 210.000 zł.


Ad.pkt 5 Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska - przedstawiła informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. W okresie miedzy sesjami interpelacje i zapytania złożyli: radna Renata Bilska, radny Mieczysław Bąk, radny Zbigniew Miernik oraz radny Grzegorz Małkus. Treść złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielone odpowiedzi podane zostały do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu. 
 /informacja w załączeniu/


Ad.pkt 6 Wolne wnioski i oświadczenia

W tym punkcie nie było osób chętnych do zabrania głosu.


Ad.pkt 7 Sprawozdania z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ.

Pani Urszula Kozłowska – główna księgowa MOMP przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu jednostki.
/sprawozdanie w załączeniu/

Do przedstawionego sprawozdania pytania zadali:

Radny Emil Tokarczyk – poprosił o wyjaśnienie sformułowania realizacji badań profilaktycznych dla dużych firm przy użyciu oprogramowań danych firm, co usprawnia znacznie komunikację z tymi firmami i pozwala na utrzymanie umowy z tymi firmami. Następnie zapytał czy są udzielane video porady przez lekarzy ponieważ w sprawozdaniu jest mowa, że został w tym celu zakupiony sprzęt. 

Dyrektor MOMP - Pani Małgorzata Śmiałek – odnosząc się do powyższych zapytań wyjaśniła, że chodzi o oprogramowania z firm pośredniczących tj. Luxmed, Polmed i Medicover. Oni mają swoje oprogramowania do komunikacji z nami, jeżeli chodzi głównie o rozliczenie, ale tak samo rejestrację pacjentów. Ułatwia to komunikacje z tymi firmami i jest też warunkiem do utrzymania umów z tymi firmami. Wyjaśniła również, że sprzęt komputerowy, który został zakupiony w 2018 roku jest wyższej klasy, są tam kamery. Korzystaliśmy głównie z tele porad. W pojedynczych przypadkach jak jest to konieczne korzystamy również z video porad. Było to bardzo potrzebne w momencie gdy komunikacja z pacjentem była bardzo ograniczona. 

Dyrektor OLK Pan Mateusz Korzeniewski – przedstawił sprawozdanie z realizacji programu naprawczego placówki. /sprawozdanie w załączeniu/ 
Kończąc odniósł się do zapytania zadanego na posiedzeniu komisji budżetowej, a mianowicie, co kryje się pod pojęciem personel wyższy. Wyjaśnił, że dotyczy to fizjoterapeutów, analityków medycznych, psychologów, oraz specjalistów psychoterapii uzależnień.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Emil Tokarczyk - pogratulował wyniku finansowego za rok ubiegły. Zapytał czy jest taka szansa żeby OLK zakupiło osprzęt do świadczenia video porad. W dobie koronawirusa pacjenci z grupy ryzyka mogliby skorzystać z takiej ewentualności. Zapytał dyrektora czy uważa taki zakup za zasadny. 

Dyrektor OLK - jak najbardziej zasadne jest wdrożenie takich procedur. Jednak patrząc z lekarskiego punktu widzenia i biorąc pod uwagę rozmowy z lekarzami specjalistami, to raczej większość lekarzy skłania się do tego żeby badanie fizykalne odbywało się bezpośrednio. Bo nie zawsze kamera odda to co możemy stwierdzić przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Chodzi tu o zdrowie i życie pacjenta. Od decyzji lekarza zależy czy można oprzeć się na video poradzie. Stwierdził, że w przyszłych planach jednostka rozważy zakup sprzętu żeby rozszerzyć działalność o możliwość takich porad. Na dzień dzisiejszy doktor dermatolog korzysta z takiej formy porad, ale to jest jedyna poradnia, która to robi w szerszym zakresie.

Dyrektor Szpitala Powiatowego Pan Leszek Lepiarz - przedstawił sprawozdanie z realizacji programu naprawczego. /sprawozdanie w załączeniu/ 
Kończąc podziękował wszystkim wspierającym różnymi działaniami działalność szpitala. Podziękował staroście i całemu zarządowi, radnym koalicji, samorządom lokalnym z terenu powiatu, instytucjom, firmom, fundacjom i stowarzyszeniom oraz osobom prywatnym, na których możemy liczyć i którzy pomagają w różnej formie. Otrzymaliśmy ponad 700000 zł samych wpłat gotówkowych oraz dużą ilość środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji. Stwierdził, że świadomie w tym gronie osób, którym złożył podziękowanie nie wymienił radnych opozycji, gdyż takiej pomocy ze strony radnych opozycji do tej pory szpital nie uzyskał. Wyraził nadzieję, że włączą się również w pomoc dla naszego szpitala. Zaznaczył, że bardzo krzywdzące są dla nas twierdzenia radnych opozycji, że placówka cieszy się fatalną opinią, że jest wiele nieprawidłowości, które ciągną się latami. Jednak nikt nie wymienia tych nieprawidłowości. Rzucone są tylko hasła. Podkreślił, że w tamtym roku w naszym szpitalu było ponad 12 tysięcy pacjentów i w zdecydowanej większości są bardzo dobre opinie o naszym szpitalu. Dowodem tego jest ilość pacjentów spoza naszego powiatu i spoza naszego województwa. Następnie zdementował pogłoski o zamkniętym oddziale pediatrii. Stwierdził, że absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Oddział pediatrii funkcjonuje. Remont oddziału neurologii jeszcze się nie rozpoczął. Ma nadzieję, że rozpocznie się od połowy lipca. W związku z powyższym nie rozumiem pytań, które pan radny zadał w formie interpelacji. Zwracając się do radnego Grzegorza Małkusa poinformował, że ma numer telefonu do dyrektora szpitala i zanim takie informacje padną publicznie, to wartałoby u źródła się dowiedzieć.

Zastępca dyrektora szpitala – dr n. med. Krzysztof Grzegorek – stwierdził, że miał nie zajmować żadnego stanowiska ponieważ jest dyrektor, który przedstawił działania programu naprawczego które były robione, ale jest to kwestia jego lojalności w stosunku do pracowników szpitala. Podkreślił, że w naszym szpitalu mieliśmy na koniec marca jedną z najtrudniejszych sytuacji jaka wydarzyła się w Polsce. Mieliśmy największe skupisko coronawirusa - 43 przypadki potwierdzonych wyników dodatnich. Było to w czasie kiedy system ochrony zdrowia w związku z takimi zdarzeniami w naszym państwie nie funkcjonował. Dodał, że po trzech miesiącach również nie funkcjonuje sprawnie. Wtedy w ogóle nie istniały zespoły zarządzania kryzysowego, sanepid nie wiedział jak sobie z tym poradzić, trudno było identyfikować pacjentów zarażonych, trudno było zlecić badania, trudno było z przyjęciami do szpitali jednoimiennych, nie było procedur. Wszystko spadło na barki pracowników szpitala. W tych warunkach udało nam się opanować skupisko choroby, ograniczyć i nie przerwać nawet na jeden dzień pracy szpitala. Dla porównania podał przykład jednego ze szpitali w Kielcach, gdzie wystąpił u pacjenta 1 wynik wątpliwy i zamknięto cały szpital na tydzień czasu. U nas było 43 przypadki. Oczywiście nikt temu nie zawinił. Ognisko powstało, jak już dzisiaj wiemy, od nieżyjącego pacjenta, być może również uczestniczył w tym jeden z pracowników, ale gdyby to tylko był pracownik, to oczywiście byłoby to ognisko o wiele mniejsze. Dlatego też w jego przekonaniu na poprzedniej sesji padły skandaliczne i niedopuszczalne słowa na temat tej sytuacji, która wtedy w szpitalu zaistniała. Stwierdził, że gdyby w tej chwili obarczał obecny rząd odpowiedzialnością za 1400 osób zmarłych z powodu koronawirusa, to sam siebie określiłbym albo jako kompletnego durnia albo łajdaka. Bo przecież tak nie jest. Choroba nie wybiera. Choroba występuje w całej Polsce. Największy problem jest taki kiedy mamy do czynienia z pacjentami, którzy są bezobjawowi. Udało nam się wiele takich przypadków wyłapać. To działania szpitala spowodowały, ze dzisiaj mamy tak niski wskaźnik zachorowań w naszym powiecie. Sanepid dzisiaj zlecił ok. 1300 badań, a nasz szpital przeprowadził ponad 2000 badań. Nasz szpital to było pierwsze miejsce w Polsce, gdzie kompletnie całe zbiorowisko ludzi w 100% zostało przebadane. A jak to się stało, czy zagwarantowały nam to służby państwowe, nie. Jako zastępca dyrektora pojechał do Warszawy, znalazł laboratorium i przebadano 100% wszystkich. Dzisiaj już po raz siódmy badani są wszyscy pracownicy. Badany jest zarówno personel biały jak i pracownicy administracji, badani są wszyscy pacjenci. Dzisiaj panujemy nad wszystkim. Czy ktoś w ogóle wie, że 2 tygodnie temu w ciągu pięciu dni było 6 wyniku dodatnich. Nikt o tym nie wie, my uczymy się dzisiaj z tym żyć. Zespół jest znakomicie do tego przygotowany, ludzie są zabezpieczeni i te przypadki szybciutko są izolowane, identyfikowane i odsyłane do odpowiednich jednostek. Ani jedna osoba przy takim rozpoznaniu nie została odsunięta od pracy. Przez ten czas nikt z sanepidu nie podjął za nas żadnej decyzji. Nie zrozumiałym jest, że on dzisiaj musi mówić do radnych Rady Powiatu Skarżyskiego z Prawa i Sprawiedliwości, że mamy bardzo wysoką ocenę od władz wojewódzkich. Stwierdzenie dzisiaj od radnych powiatu, że szpital ma fatalną opinię, kiedy szpital uzyskuje certyfikaty kiedy uzyskuje nagrody i w Warszawie i w opinii pacjentów, jest to gorsze niż hejt, który wystąpił na początku. Podkreślił, że pracownicy pracują w bardzo trudnych warunkach. Tym ludziom należy się szacunek. Na początku epidemii brakowało wszystkiego i tutaj właśnie była olbrzymia pomoc społeczeństwa, piękna reakcja na apel, gdzie przychodzili ludzie i przynosili wiele różnych rzeczy, nawet zdarzało się, że przynosili po jednej butelce płynu do dezynfekcji. Nam nie potrzeba oklasków, ale potrzeba jest szacunku i obiektywnej oceny naszej pracy. Ocena wynika z ilości pacjentów. Następnie nawiązał do sytuacji finansowej szpitali w Polsce. Od początku pandemii ilość przypadków hospitalizowanych z powodu coronawirusa nigdy nie przekroczyła 3000. W tej chwili w Polsce mamy 10000 łóżek covidowskich w szpitalach jednoimiennych. W szpitalu jednoimiennym w Starachowicach nigdy liczba hospitalizowanych nie przekroczyła 100, a jest 412 łóżek. Następnie przybliżył jak są takie szpitale finansowane. Otóż wszystkie szpitale jednoimienne oprócz ryczałtu, który otrzymują tak jak nasz szpital wyliczany ze średnich z lat poprzednich, dostają dodatkowe pieniądze na łóżko covidowskie. 200 zł dziennie wydaje się na 10000 pustych łóżek. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą żeby wyliczyć, że dzisiaj sam ryczał pokrywa z nadwyżką leczenie pacjentów. Okaże się, że szpitale jednoimienne będą najbogatszymi szpitalami w Polsce. Stwierdził, że chciałby żeby radni zapytali jak w okresie pandemii wyglądała praca, jak lekarze się poświęcali. W tym miejscu poinformował, że przez te wszystkie miesiące, ze względu na trudną sytuację na neonatologii Pani Doktor Kiersnowska, będąca od kilkunastu lat na emeryturze służyła swoją osobą zawsze. Bywało tak, że miała co drugi dzień dyżury. W tym wieku jest w największej grupie ryzyka. Oznajmił, że on też jest po dwóch zawałach serca, a przez trzy i pół miesiąca był przy każdym ognisku, które się w szpitalu zdarzyło. Nie oczekuje splendoru, ale chce aby zauważono, że szpital funkcjonuje w tej trudnej sytuacji normalnie. Nasz szpital służy zarówno mieszkańcom powiatu starachowickiego, zabezpieczamy cały powiat szydłowiecki oraz mamy osoby z Radomia. O nas panuje opinia, że jest bezpiecznie. Jeżeli w tym momencie ktoś mówi, że jest fatalna opinia o naszym szpitalu to po prostu brakuje słów. Zwracając się do radnych PiS powiedział, aby przyszli i zobaczyli jak ta praca wygląda, zobaczyli jak się poświęcają ludzie, ile to kosztuje ich zdrowia, jak jest to niebezpieczne dla nich i dla ich rodzin. Doceńcie to. Jest to chyba jedyne miejsce w Polsce gdzie sami mieszkańcy nie doceniają tego co mają. Przypomniał, że przez 33 lata jego pracy w tym szpitalu miał krótką, dwuletnią przerwę w kontakcie ze szpitalem. Jak wrócił po tych dwóch latach praktycznie szpitala nie było. Dostał listę dyżurów na SOR, gdzie na 60 miejsc było zabezpieczonych 3. Oddział chirurgii nie funkcjonował, a neonatolog chodził na dyżury. Dzisiaj odtworzone są wszystkie oddziały, wszystkie oddziały wykonują procedury takie jakie na drugim poziomie można wykonywać. Jest dobra współpraca. Zarzucanie, że dyrekcja szpitala doprowadziła do zagrożenia życia i zdrowia, bo ktoś został do szpitala przyjęty z zakażeniem wirusem covid jest czymś niebywałym. Zaapelował, aby ważyć słowa, bo w ten sposób krzywdzicie ludzi.

Radny Mieczysław Bąk – stwierdził, że po wysłuchaniu wystąpienia pana dyrektora Grzegorka czuje się bardzo zirytowany. Podkreślił, że radni Klubu PiS nie krytykują służby zdrowia. Doceniają zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i całego personelu, którzy ryzykując zdrowiem własnym i bliskich ratują życie i zapewniają pomoc pacjentom. Zwracając się do dyrektora Grzegorka stwierdził, że wkłada w usta radnych PiS-u, że atakują personel. Uznał, że wystąpienie dyrektora Grzegorka było skandaliczne. Wskazał, że dyrektor Grzegorek mówi, że szpitale jednoimienne nie chcą się zamykać. Poprosił, aby sobie przypomnieć, jak na jednej sesji to właśnie dyrektor był promotorem myśli zamknięcia oddziału zakaźnego. Zamknęliście oddział zakaźny w Skarżysku i pozbyliście się dochodów. Ten oddział został odbudowany w Starachowicach. Dodał, że dziś opiniujemy sytuację ekonomiczną w szpitalu za 2019 rok. Zwracając się do przewodniczącego poprosił, aby czuwał, aby mówiono na temat. Zwrócił uwagę, że w harmonogramie realizacji działań naprawczych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej planowane jest przekazanie prowadzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego na ul.Ekonomii podmiotowi zewnętrznemu w celu wyeliminowania straty z działalności, poprosił o odpowiedź, czy zostały podjęte dodatkowe działania w celu pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach dodatkowych procedur świadczonych przez ten zakład. Przekazanie ZOL podmiotowi prywatnemu będzie skutkowało automatycznym wzrostem opłaty za pobyt w tym ośrodku, co spowoduje, że wielu rodzin nie będzie stać na pokrycie tych kosztów. Stwierdził, że ma wątpliwości czy te planowane działania uratują szpital od pogłębiającej się spirali zadłużenia. Następnie zwrócił uwagę, że w uwagach końcowych czytamy „finalnie należy spodziewać się zwiększonych kosztów finansowych placówki”. Zapytał jaka jest planowana na koniec 2020 roku strata szpitala. Ponieważ przedstawiony program naprawczy nie ujmuje analizy wskaźników zyskowności, płynności i efektywności zadłużenia za 2019 rok poprosił o informację ile punktów szpital powiatowy w Skarżysku-Kamiennej osiągną w ustalonej obowiązującej 70 punktowej normie oceny tj. tabeli podsumowującej wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala za 2019 rok. Wskazał, że zadłużenie szpitala przekraczające 65.000.000 zł już ponad dwukrotnie przekroczyło wartość księgową nieruchomości będących w zarządzie szpitala. Kończąc jeszcze raz podziękował personelowi szpitala za ich oddanie w czasie epidemii.

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk - podziękował za cenne uwagi skierowane pod adresem przewodniczącego rady.

Dyrektor Szpitala Leszek Lepiarz – odniósł się do przekazania podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wskazał, że na chwilę obecną nie podlega to realizacji. Ewentualnie taka sytuacja mogłaby się wydarzyć, ale dopiero po wyprowadzeniu oddziału rehabilitacji z budynku przy ul. Ekonomii. Dodał, że jego propozycja na dzień dzisiejszy nie jest realizowana z uwagi na propozycję ze strony zarządu, aby budynek w całości, po wyprowadzeniu oddziału rehabilitacji, przeznaczyć na prowadzenie ZOL-u. Takie starania z jego strony nastąpiły. Poinformował, że odbyło się spotkanie w NFZ gdzie przedstawiliśmy nasze propozycje i rozmawialiśmy o możliwościach uzyskania kontraktu na zwiększenie ilości łóżek na ZOL. Na ten moment nie mamy oficjalnej informacji potwierdzającej, że będzie możliwość zwiększenia finansowania, ale nie mamy również informacji, że nie będzie takiej możliwości. Sprawa na tą chwilę jest otwarta.

Dyrektor Krzysztof Grzegorek – odnosząc się do wystąpienia radnego Mieczysława Bąka stwierdził, że bardzo się cieszy z uznania dla personelu medycznego. Jeszcze raz oświadczył, że ma doskonałą współpracę z obecnymi władzami województwa dlatego jest zdumiony komentarzami radnych z Prawa i Sprawiedliwości w naszym powiecie. Został zobligowany przez personel medyczny do wypowiedzenia tutaj kilku ostrych słów ponieważ one wynikają z wypowiedzi radnych m.in. radnego Małkusa na samym początku epidemii, wtedy kiedy wystąpiło ognisko koronawirusa u nas w szpitalu. Jak można było oskarżyć odpowiedzialnością za naruszenie zdrowia i życia ludzi gdy pacjent, który pojawił się w szpitalu miał koronawirusa. Kolejny wywiad pana Romana Wojcieszka, który stwierdził, że szpital ma fatalną opinię. Te wypowiedzi zmotywowały i zobligowały go do zajęcia stanowiska. Jest to jedynie odpowiedź na państwa zachowanie.

Radny Grzegorz Małkus – wyraził zdanie, że obaj panowie dyrektorzy przybyli na dzisiejszą sesję by sprowokować tą dyskusję. Stwierdził, że wkładane są mu w usta słowa, których nie wypowiedział. To co powiedział na jednej czy drugiej sesji można bardzo łatwo odtworzyć, bo to jest zapisane w protokole oraz jest w nagraniu audio. Jeżeli ktoś uważa, że naruszył on prawo jakieś innej osoby, to jest droga sądowa. On za swoje słowa bierze odpowiedzialność. Podkreślił, że wypełnia mandat radnego i jego obowiązkiem jest pytać, interesować się i podchodzić z troską do problemów powiatu, a rolą zarządu powiatu jest udzielać odpowiedzi. Jaki problem jest z jednostką powiatową, którą jest szpital to wszyscy dobrze wiemy. Dyrektor Krzysztof Grzegorek był kiedyś wiceministrem zdrowia i miał olbrzymią szansę naprawić służbę zdrowia, ale najłatwiej teraz rzucać pod adresem rządu, radnych PiS-u oskarżenia. Jako radni będziemy zadawać pytania, będziemy się interesować i szczególnie interesować się sytuacją ekonomiczną w szpitalu. Ponad 65 milionów zadłużenia szpitala, wcale niedużego, to jest to poważny problem. A co do oceny personelu medycznego w dobie koronawirusa, to zostało to zawarte w jego oświadczeniu na poprzedniej sesji. Poprosił aby sobie to przeczytać, jest tam wiele słów, w których odnosi się w imieniu całego klubu, z olbrzymim szacunkiem dla pielęgniarek, lekarzy i pozostałego personelu. Kończąc poprosił pana przewodniczącego, aby panował nad programem sesji i żeby dyskusja była na temat.

Radny Emil Tokarczyk – stwierdził, że kwestie finansowe szpitala są były i zawsze będą bardzo istotne jednak jesteśmy w szczególnym czasie epidemii i trzeba rozumieć sytuację, która sprowadza się do tego aby ten czas przetrwać przy możliwie ograniczonych stratach finansowych. Wyraził słowa uznania dla personelu i dyrekcji za opanowanie tej trudnej sytuacji, co spowodowało, że nasz szpital nie został zamknięty. Zwracając się do dyrektora Krzysztofa Grzegorka zapytał jak funkcjonuje zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w tym trudnym czasie. Zapytał jak wygląda współpraca ze szpitalem jednoimiennym, jak wyglądają procedury dotyczące przewożenia pacjenta. Czy te procedury są, czy funkcjonują i czy są sprawne. Co dzieje się jeśli pojawiają się objawy u pacjenta przyjętego do szpitala. Czy w szpitalu jest rodzaj izolatki.

Dyrektor Krzysztof Grzegorek - odnosząc się do powyższej wypowiedzi wskazał, że dzisiaj realizacja kontraktów tych, które były realizowane poza pandemią jest trudna, bowiem szpital pracuje w zupełnie innych warunkach. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. My dopiero w tym momencie odmrażamy planowe leczenie. Przypomniał, że jesteśmy dzisiaj szpitalem dla mieszkańców naszego powiatu, Starachowic i jeszcze ze względu na bardzo trudną sytuację w Radomiu również dla całego Szydłowca i części Radomia. Wyjaśnił, że oczywiście jest u nas śluza jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów. Dodał, że od 5 marca szpital został zamknięty dla odwiedzających. Był to pierwszy szpital w Polsce, który został zamknięty dla odwiedzających. Od 13 marca zostały zawieszone planowe zabiegi. Nie było żadnych zaleceń. Jako pierwsi przy pomocy wojewody uzyskaliśmy namiot, który jest śluzą. Dzisiaj mamy 2 namioty przez, które przechodzą pacjenci. Oprócz tego dla pacjentów bez objawów, ale również dla pacjentów z podejrzeniem, którzy wymagają natychmiastowej pomocy, mamy wydzielone dwa nieduże pomieszczenia, w których ci pacjenci są zabezpieczani, łącznie z możliwością podłączenia respiratora. Wskazał, że nie powinniśmy mieć najmniejszego problemu z przesłaniem podejrzanego pacjenta do szpitala jednoimiennego, który mógłby być tam zdiagnozowany, a po szybkiej diagnostyce, jeżeli byłby ujemny, mógłby być do nas odesłany, ale tak nie jest do tej pory. Codziennie trwają boje o przesłanie pacjenta. Przez długi czas wspólnie z Panią dyrektor Chrzanowską załatwialiśmy miejsca w szpitalu. Dochodziło do takich sytuacji, że do kolegi lekarza mówił, że wysyła pacjenta w eskorcie policji. I tak było w całej Polsce. Zaczęło się od źle podpisanej umowy ze szpitalem jednoimiennym, ponieważ było napisane, że w tych szpitalach będą leczeni pacjenci z covidem, czyli po stwierdzeniu, że człowiek jest zainfekowany. Największym niebezpieczeństwem jest pacjent niezdiagnozowany. W ostatnim czasie to się poprawiło. Co do strefy buforowej wskazał, że jak najbardziej tak, tylko nie powinno być tak, że szpital jednoimienny będzie otrzymywał „obrobionego” pacjenta z wynikiem papierowym. A przez ten okres najtrudniejszy pacjent przebywa w szpitalach takich jak nasz. Stworzenie oddziałów buforowych w każdym szpitalu, na który są rekomendacje zatrudnienia co najmniej 3 pielęgniarek na dzień i 2 na noc oraz 24 godzinna obsada lekarza internisty, dla większości szpitali powiatowych w Polce będzie wielkim problemem. Ponieważ nie można dzisiaj wyłączyć lekarzy czy pielęgniarek z innych bardzo obciążonych oddziałów, do pracy na oddziale buforowym. W sytuacji gdy w szpitalu jednoimiennym jest 70 pacjentów i 412 łóżek. W czasie epidemii lekarzy nie przybyło. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj napisaliśmy pismo do wojewody, w którym zwracamy się o rozważenie i decyzją wojewody zaangażowanie lekarzy internistów z POZ do pomocy, w sytuacji gdy większość przychodni pracuje na zasadzie teleporad.

Radny Mieczysław Bąk – poprosił o udzielenie informacji na pytanie, na które nie otrzymał odpowiedzi, a mianowicie ile punktów osiągnął szpital w Skarżysku-Kamiennej w obowiązującej 70 punktowej normie oceny, to jest w tabeli podsumowującej wyniki oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej szpitala za 2019 rok. Odnosząc się do wypowiedzi dyrektora Krzysztofa Grzegorka stwierdził, że my rozumiemy sytuację w kraju odnośnie epidemii, poprosił aby nie mówić, że my wypowiadamy się negatywnie o pracy lekarzy i personelu szpitala. Jeszcze raz przypomniał, że o bieżącym roku będzie pan mógł mówić jak będzie ocena sytuacji ekonomicznej szpitala w Skarżysku-Kamiennej w czerwcu 2021 roku. Dzisiaj mówimy o sytuacji ekonomicznej i programie naprawczym szpitala za 2019 rok. Dodał, że dyrektor Grzegorek zarządza tym szpitalem praktycznie od zawsze i w latach 2009-2019 szpital uzyskał straty 28.000.000. Za okres 2018-2019 zrobiliście straty ponad 13 mln zł. Mówi pan, że walczy pan o dobro pracowników szpitala. Co będzie z 520 osobami, bo tyle pracuje w szpitalu. Ci ludzie powinni się czuć zagrożeni. Majątek całego powiatu ze wszystkimi podmiotami to 84000000 zł to jest majątek księgowy natomiast zadłużenie powiatu i szpitala to jest 103000000 złotych. Podkreślił, że musimy rozmawiać o cyfrach ze względu na to, że zbliżamy się do katastrofy. Podnosimy ten temat żebyście państwo zrozumieli w czym jest rzecz, to to nie jest rzecz, że my atakujemy lekarzy. My chcemy pomóc pracownikom szpitala w zapewnieniu miejsc pracy. Nam chodzi głównie o to żeby panowie wzięli się za robotę. Zaapelował do przewodniczącego rady abyśmy się zajęli meritum sprawy, żebyśmy się zajęli sesją, a nie agitacją polityczną.

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk – odnosząc się do powyższej wypowiedzi wskazał, że dzisiaj jest specyficzna sesja dotycząca raportu o stanie powiatu i wotum zaufania dla zarządu. Przepisy mówią wyraźnie o tym, że przy raporcie o stanie powiatu każdy może się dowolnie wypowiadać i jego czas jest nieokreślony. Dlatego też uznał, że w trakcie dzisiejszej sesji każdy ma prawo wypowiadać się tyle ile chce.

Dyrektor Szpitala Leszek Lepiarz – jeśli chodzi o analizę wskaźników nie zostało to jeszcze zrobione z uwagi na fakt, iż analiza może być dopiero przeprowadzania po wykonaniu badania przez biegłego. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest przesunięte, ze względu na epidemię koronawirusa, o 3 miesiące. Analiza wskaźnikowa będzie dopiero podana jeżeli biegły zakończy swoje badanie. Dlatego też analiza wskaźnikowa nie jest ujęta w sprawozdaniu z realizacji programu naprawczego.

Radny Roman Wojcieszek – potwierdził, że rozmawiał z dziennikarzem na temat absolutorium i nie wybiera się słów, które powiedział. Co do opinii szpitala wskazał, że jest ostatnią osobą, której zależałoby na złej opinii. Opinie na temat szpitala są wielokrotnie powtarzane przez wielu pacjentów i przez wielu mieszkańców powiatu. Są sytuacje, w których trzeba bronić szpitala, są oddziały, które się świetnie sprawują i wielokrotnie o tym mówiliśmy np. oddział kierowany przez pana doktora Grzegorka. Natomiast są zdarzenia i sytuacje, które wymagają nagannego określenia tego co się dzieje w szpitalu. Dodał, że sami wiecie co złego i jakie złe elementy w szpitalu są i nie można tego zamiatać pod dywan. Następnie odniósł się do sytuacji finansowej szpitala. Efekt jest taki, że ponad 5000000 zł w przyszłym roku z budżetu powiatu będziemy musieli wydać na pokrycie straty szpitala. Będzie to skutkowało brakiem środków na inwestycje oraz niezbędne remonty.

Dyrektor Krzysztof Grzegorek - odnosząc się do wypowiedzi radnego Romana Wojcieszka wskazał, że jego wystąpienie było konsekwencją wypowiedzi radnego, która została zamieszczona w wywiadzie, wszyscy to przeczytali no i efekt jest. Oczywiście, że w szpitalu nie jest wszędzie idealnie, nie ma takiego miejsca w Polsce gdzie wszędzie będą wszyscy zadowoleni. Zawsze znajdą się jakieś osoby, które są niezadowolone, ale ważne jest, aby jednak warzyć słowa. Co do współpracy z sanepidem wskazał, że współpraca układa się dobrze. Dodał, że jego współpraca jako przewodnicząca komitetu do spraw zakażeń z panią Chrzanowską jak i dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej układała i układa się dobrze. Zwracał jedynie uwagę, że wszystkie decyzje, które dotyczyły szpitala zapadały w szpitalu.

Radny Jerzy Żmijewski – stwierdził, że z wielkim szacunkiem odnosi się do personelu medycznego i pomocniczego szpitala za wkład pracy i olbrzymie zaangażowanie w tym trudnym czasie. Następnie odniósł się do wyniku finansowego szpitala. Wskazał, że z doświadczenia jako wieloletniego pracownika samorządowego, od wielu lat spotykamy się cedurą niedoszacowania procedur medycznych. Jest to jeden z powodów niedoboru środków. Następnie odniósł się do zamknięcia oddziału zakaźnego. Wskazał, że zamkniecie tego oddziału nie wynikało ze złej woli, tylko z braku możliwości spełnienia warunków. Wymaganiem było zatrudnienie dwóch lekarzy z dwójką. Następnie zwrócił się z prośbą do zarządu i dyrekcji szpitala, aby wycenić i pokazać jak wpłynie ten okres i nie wykonywanie wszystkich procedur medycznych i wszystkich zabiegów na wynik finansowy roku 2020.

Radny Emil Tokarczyk – stwierdził, że jako przewodniczący komisji budżetowej ma pełną świadomość tego, że kwestie finansowe dla naszego szpitala są bardzo istotne. Dodał, że dał temu wyraz wielokrotnie, proponując różne środki naprawy tej sytuacji. Stwierdzanie przez radnych opozycji, że trzeba poprawić sytuację finansową nie wskazując żadnych konkretów jeżeli maci państwo jakikolwiek pomysł na poprawę tej sytuacji to chętnie wszyscy posłuchamy. W jego przekonaniu w obecnym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę stan epidemii, nie bardzo jest możliwość poprawy sytuacji finansowej szpitala. Tym bardziej, że spada ilości wykonań ponieważ szpital działa w trybie awaryjnym, to znaczy przyjmował do niedawna tylko pacjentów w stanie zagrożenia życia i to właściwie były jedne procedury, które były świadczone przez szpital. Natomiast koszty są stałe. Poddał pod zastanowienie czy to nie jest dobry czas do tych wszystkich działań naprawczych min. remontów i przenoszenia oddziału rehabilitacji. Dodał, że jeżeli państwo radni mają jakieś pomysły na uzdrowienie lub poprawienie sytuacji finansowej to czekamy na propozycje. Wyraził zdanie, że jesteśmy w sytuacji, że chodzi o przetrwanie przy maksymalnie możliwie wysokim poziomie zabezpieczenia zdrowotnego.

Radny Mieczysław Bąk – odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego komisji pana Emila Tokarczyka. Stwierdził, że z wielkim aplauzem przyjęliśmy pana propozycje dot. działań restrukturyzacyjnych w szpitalu. Zapytał, które z propozycji złożonych przez pana zarząd zrealizował. Wyraził zdanie, że radnego Tokarczyka bardzo szybko wyciszono. Oznajmił, aby nie oczekiwać, że opozycja złoży jakieś propozycje, ponieważ z góry wiadomo, że wszystko w głosowania jest na nie. Poprosił, aby nie siać demagogii.

Przewodniczący Komisji Emil Tokarczyk – wskazał, że odnosi się do sytuacji obecnej i uważa, że powinniśmy się skupić na tym co jest teraz. Aktualnie pewnie nikt nie ma pomysłu na ten rok i na poprawę sytuacji i działania restrukturyzacyjne. Co do realizacji jego postulatów sam czuje pewien niedosyt, ale są to pytania do zarządu, a nie do niego.


Ad.pkt 8 Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2019 rok 

1) Sekretarz Powiatu Małgorzata Nosowicz - przedstawiła raport o stanie powiatu. /materiał w załączeniu/ 

2) debata 

Radny Jerzy Żmijewski - podziękował pani sekretarz za przygotowanie obszernego raportu. Zwrócił uwagę na zaangażowanie zarządu w pozyskiwanie środków finansowych. To niebagatelna kwota bo prawie 150000000 zł. Następnie zwrócił się z prośbą aby przygotowujący materiały dla pani sekretarz mieli jednoznaczne nazewnictwo np. w zakresie inwestycji przede wszystkim drogowych występują nazwy remont, przebudowa i inwestycja. Nazewnictwo powinno być zgodne ze sprawozdaniem finansowym. Wyraził zdanie, że dobrze byłoby, aby w części opisowej raportu o stanie powiatu ukazała się zbiorcza informacja jakie są zobowiązania i zadłużenia wszystkich naszych jednostek organizacyjnych.

Radny Grzegorz Małkus - stwierdził, że ma trochę odmienne zdanie co do całości tego materiału i na temat jego konstrukcji. Ten raport to jest zlepek różnych sprawozdań, opracowań z różnych wydziałów, które de facto omawiamy na zupełnie innych sesjach tematycznych. Dodał, że on nie jest przekonany do tego, że tak ma być skonstruowany raport. Potraktowanie natomiast jednym zdaniem sytuacji szpitala gdzie jest przytoczona tylko kwota zadłużenia, to chyba jest trochę mało poważne traktowanie radnych. Tutaj oczekiwałby właśnie większego opracowania. Dzisiaj możemy wyciągnąć takie wnioski z raportu, że zadłużenie szpitala to jest kwota 65444000 zł, natomiast wartość budynków i budowli jeśli chodzi o powiat jest to 77132000 zł. I to co radny Mieczysław Bąk mówił w dyskusji w poprzednim punkcie, jeżeli się zsumuje całe zadłużenie, to tak naprawdę nie starczy mienia, żeby to wszystko pokryć. Wyraził zdanie, że ten materiał jest takim trochę wygładzeniem i upiększeniem sytuacji obecnie panującej. Stwierdził, że cieszymy się z faktu pozyskiwania środków. Tylko w większości są to środki pozyskiwane na miękkie programy. Środki pozyskiwane na cele inwestycyjne są tylko i wyłącznie dlatego w takiej wysokości bo teraz jest możliwość pozyskania do 80% dofinansowania, a nawet 90% dofinansowania, a nie zawsze tak było. Byłoby grzechem zaniechania nie sięgnąć po te fundusze.

Starosta Artur Berus - raport o stanie powiatu to jest właśnie zlepek wszystkich dokumentów, to nie jest tylko dokument z działalności szpitala. We wrześniu będzie przygotowany raport o stanie szpitala i w tym miesiącu będziemy dyskutować szczegółowo o sytuacji szpitala powiatowego. Zwrócił uwagę, że na koniec 2019 roku strata szpitali powiatowych w Polsce przekroczyła 14 miliardów zł. Jak podzielimy to przez średnią ilość szpitali powiatowych, daje to kwotę zadłużenia tych szpitali średnio po 50 milionów. Są to fakty. System ochrony zdrowia i finansowanie musi przede wszystkim naprawić rząd. Odnosząc się do raportu wskazał, że od 2018 roku, od kiedy ma przyjemność być przewodniczącym zarządu spłacamy zobowiązania z poprzednich lat. Nie mówi, że kredyty, które były wzięte były niepotrzebnie, bowiem zostały zaciągnięte pod inwestycje. Od 2018 roku spłaciliśmy w sumie 5775000 zł, nie tak dawno, 2 tygodnie temu wykupiliśmy obligacje za 700.000 zł. To są realne środki. Następnie odniósł się do sytuacji w oświacie. W piątek odbył się konwent województwa świętokrzyskiego i starostowie przygotowali apel do ministra edukacji, bowiem nie ma samorządów w Polsce, które nie dopłacają do oświaty. Zwrócił uwagę, że my jako samorząd jesteśmy po głębokiej reorganizacji oświaty w powiecie skarżyskim. Mimo tego w 2019 roku do oświaty dołożyliśmy prawie 4000000 zł. Wskazał, że jesteśmy jednym z samorządów, który się najlepiej z tym problemem uporał. Widać, że te zmiany, które od lat robiliśmy były trafione i słuszne. Niektórzy panowie siedzący dzisiaj na sali byli przeciwni tym zmianom. Poddał pod zastanowienie co byłoby gdybyśmy tych zmian nie przeprowadzili. Następnie podziękował wszystkim, którzy włożyli i wkładają wiele zaangażowania w pracę, aby życie w powiecie skarżyskim było coraz lepsze. Do tego grona należą przede wszystkim pracownicy starostwa powiatowego, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu. Członek Zarządu Katarzyna Bliska - odniosła się do wypowiedzi radnego Grzegorza Małkusa. Przypomniała, że w latach 2006-2010 był możliwy taki montaż finansowy, że przedsięwzięcia typu termomodernizację budynków użyteczności publicznej finansowaliśmy z dwóch źródeł. Łączyliśmy środki rządowe, które pozyskaliśmy w jednych projektach ze środkami unijnymi. Niestety ta furtka zamknęła się 4 lata temu i w chwili obecnej mamy sytuację, że nie możemy w żadnym razie przekroczyć poziomu dofinansowania. Musimy mieć wykazany swój wkład własny 20%. Wszystkie projekty proszę zauważyć, że realizują nasze jednostki. Odnosząc się do oświaty wskazała, że projekty realizują ludzie, którzy nie robią tego w większości w swoich godzinach pracy. Są to nauczyciele i pracownicy administracji, którzy pozyskują niebagatelne kwoty na rzecz naszych placówek oświatowych. Następnie serdecznie podziękowała tym osobom.

Radny Grzegorz Małkus - odnosząc się do wypowiedzi Pani Katarzyny Bilskiej stwierdził, że jeżeli całą robotę w pozyskiwaniu środków wykonują dyrektorzy jednostek i pracownicy merytorycznie to on też im bardzo dziękuje. Przynajmniej oni uczciwie zarabiają na chleb. Następnie odniósł się do wypowiedzi starosty. Wskazał, że starosta dokonał pewnego spłycenia tematu jeśli chodzi o przedstawienie wysokości zobowiązań szpitali za ubiegły rok. Starosta rzucił kwotę podzielił to przez ilość szpitali i wyszło ok. 50 milionów na na 1 szpital. Zapytał czy chce on porównać szpital powiatowy w Skarżysku-Kamiennej np. ze szpitalem imienia Matki Polki czy innej kliniki. Wyraził zdanie, że w tym momencie starosta manipuluje danymi. Dodał, że starosta zasłania się stanowiskiem związku powiatów polskich. Rzucanie teraz oskarżenia na rząd i szukanie winnych u innych, a u nas jest wspaniałe jest mało eleganckie. Poprosił, aby starosta nie był hipokrytą.

Starosta Artur Berus – jeszcze raz podkreślił, że 14 miliardów jest to kwota na koniec 2019 roku zadłużenia szpitali powiatowych w Polsce. Są to dane podane na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlatego poprosił aby nie nazywać go hipokrytą. Nigdy nie było takiego zadłużenia szpitali powiatowych w Polsce jak jest za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o oświatę oświadczył, że w naszej sytuacji nie ma miejsca aby pracownicy nie mieli zapłaconego wynagrodzenia. Przypomniał, że gdy radny Grzegorz Małkus był wiceprezydentem miasta pracownicy nie mieli wynagrodzenia na czas.

Radny Grzegorz Małkus – zwracając się do starosty stwierdził, że gdy nie ma argumentów to sięga do koronnych dyrdymałów wypowiadanych przez prezydenta Kroniga. Przypomniał, że wówczas gdy on był wiceprezydentem zostało zrobionych wiele rzeczy dobrych. Pozyskiwaliśmy również środki zewnętrzne, nie na takich preferencyjnych zasadach jak to jest teraz i wykonaliśmy w mieście inwestycji na ponad 210 milionów. Są to inwestycje, które zostały w mieście i do tej pory stanowią trwały majątek gminy. Faktem jest, że zostawiliśmy zadłużenie w okolicach 100000000 zł, ale bilans jest dodatni. Dlatego uważa, że starosta herezje wygłasza i zachowuje się jak hipokryta.

Przewodniczący Rady - zwrócił się do radnych z prośbą, aby debata była na jakimś odpowiednim poziomie. Natomiast w tej chwili zaczynają dominować wycieczki osobiste i pewne nieparlamentarne sformułowania. Zaapelował, aby powstrzymać nerwy na wodzy. Ponieważ więcej radnych nie zgłosiło chęci zabrania głosu Przewodniczący Rady zamknął debatę i poprosił Wiceprzewodniczącą Rady o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok.

Ponieważ radni nie zgłosili żadnych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Przeciw glosowało – 7 radnych 
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 163/XXII/2020.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwę w obradach.


Ad.pkt 9 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i podjęcie uchwał:

1) Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informację o stanie mienia powiatu, 
/wystąpienie w załączeniu/ 
/sprawozdania finansowe oraz informacja o stanie mienia w załączeniu/

Starosta Artur Berus - w uzupełnieniu przedstawionego sprawozdania zwrócił uwagę, że wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 4453948,15zł, co pozytywnie świadczy o zarządzaniu tym budżetem. Mimo, że w tej nadwyżce znajdują się środki, które wpłynęły w 2019 roku i zostały zakwalifikowane do dochodów właśnie tego roku, a są przeznaczone na wydatki lat następnych tj. 2067049,28zł (min środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje na ul. Ponurego) – to nawet po ich odjęciu nadal mówimy o nadwyżce budżetowej. Dochody zostały wykonane w kwocie 109770981,21zł co stanowi prawie 96% planu. Niewykonane zostały przede wszystkim środki unijne (61,65% planu) i dotacje z funduszy celowych (44,19% planu), co wynikało z opóźnień w budowie hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, głównie przez zawalenie się jednej ze ścian, termomodernizacji bursy szkolnej w związku z problemami z wykonawcą, ale zgodnie z umową wykonawcy zostały naliczone kary umowne, oraz z przesunięcia się realizacji projektu partnerskiego e-geodezja. Należy podkreślić, że powiat skarżyski nie utracił tych środków i wpłyną one do budżetu powiatu w 2020 roku. Przeszkody, które wystąpiły w trakcie realizacji tych zadań, nie były możliwe do przewidzenia i powiat nie miał na nie bezpośredniego wpływu. Poza tym wszystkie dochody zostały bardzo dobrze zrealizowane. Wykonanie wydatków stanowi 92,20% planu czyli 105317033,06zł. Niższe wykonanie jest w wydatkach inwestycyjnych, ale wynika to z tych samych powodów co w przypadku dochodów. Pomimo tego inwestycje zostały wykonane w kwocie 9531917,57zł. O wykonanych inwestycjach mówiła już pani sekretarz przedstawiając raport jak i pani skarbnik. Oczywiście część z tych inwestycji jest nadal w realizacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac. Podsumowując rok 2019 należy stwierdzić, że dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników starostwa i jednostek podległych oraz dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami gminnymi, urzędem marszałkowskim i wojewodą udało nam się zrealizować wiele inwestycji służących mieszkańcom całego powiatu i w zakresie wielu sfer życia społecznego.

Wicestarosta Anna Leżańska – w uzupełnieniu informacji o stanie mienia poinformowała, że na dzień sporządzania informacji nie mieliśmy danych o liczbie mieszkańców za 2019 rok, dlatego też poprosiła o naniesienie tych danych tj. liczba mieszkańców 73 991, a także o dopisanie łącznej powierzchni nieruchomości, których powiat jest właścicielem tj. 147,65 ha.


2) Skarbnik Powiatu – Pani Bogusław Wilczyńska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, /opinia RIO w załączeniu/

3) 4) Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Barbara Kocia przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej. 
/wniosek komisji rewizyjnej oraz opinia RIO o wniosku w załączeniu/

5) dyskusja, W dyskusji głos zabrali:

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Kocia - jako członek komisji rewizyjnej odniosła się do wniosku komisji. Stwierdziła, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu za rok poprzedni i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny do sprawdzenia prawidłowości wykonania budżetu powiatu, w składzie pan Bartosz Bętkowski, pan Zbigniew Miernik i pan Tomasz Wąsowski, który na podstawie jasno sprecyzowanych materiałów i dokumentów podlegających kontroli ocenił wykonanie budżetu. Z przedstawionego protokołu przez przewodniczącego zespołu kontrolnego pana Bartosza Bętkowskiego wynikało i wynika, że wykonanie budżetu jest prawidłowe, nie ma jakichkolwiek wzmianek o nieprawidłowościach, a pan radny Bętkowski wręcz podkreślał, że jest nadwyżka budżetowa. Biorąc pod uwagę powyższe, zespół kontrolny pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. Dyskusja, która toczyła się na posiedzeniu komisji rewizyjnej dotycząca Szpitala Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej nie miała odzwierciedlenia w kontrolowanych dokumentach przez zespół kontrolny dotyczących wykonania budżetu za rok 2019, więc wniosek o nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu z tego tytułu jest niezrozumiały i nie sposób zwrócić uwagi na kuriozum całej sytuacji. Członkowie zespołu kontrolnego, którzy pozytywnie zaopiniowani wykonanie budżetu głosowali przeciw wykonania absolutorium. Mimo zwracania uwagi, że wniosek Komisji rewizyjnej powinien wyraźnie odnosić się do kwestii wykonania budżetu, a nie jakichkolwiek innych spraw. Kwestia szpitala nie dotyczy wykonania budżetu i nie znajduje żadnego oparcia w przepisach prawa dotyczących czynności Komisji Rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej. Zarówno ustawa o finansach publicznych jak i ustawa o samorządzie powiatowych jednoznacznie określają na jakich dokumentach i materiałach oparty powinien być wniosek Komisji Rewizyjnej. Mimo tych uwag członkowie Klubu PiS przegłosowali – bez umocnień prawnych – wniosek o nieudzielenie Zarządowi absolutorium (wcześniej występując o dopisanie do sporządzonego już wniosku pkt 9 - z którego brzmieniem nie zgodziła również RIO). Poprosiła, aby nie posądzać jej o uprawianie polityki, ale po prostu tak się złożyło że za wnioskiem o nieudzielenie absolutorium byli właśnie radni z Klubu PiS. Dodała, że ona jest po raz pierwszy radną powiatu, ale przecież w komisji Rewizyjnej zasiadają w większości radni z doświadczeniem samorządowym. Dlatego nie rozumie czemu członkowie Komisji Rewizyjnej właśnie z Klubu PiS, którzy powinni stać na straży prawa świadomie chcą go łamać. Przypomniała, że wspólnie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez RIO, na którym te kwestie były podejmowane. Tym bardziej, że opinia RIO o wykonaniu budżetu jest pozytywna, tym bardziej, że protokół pokontrolny w stosunku do wykonania budżetu powiatu również był pozytywny. Przepis ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku poprzednim. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej z punktem 9 wpisanym na wyraźną prośbę radnych Klubu PiS potwierdziła niezgodne z przepisami działanie członków Komisji Rewizyjnej, której i ona jest członkiem i mimo, że głosowała przeciw czuje się z tym bardzo niekorzystnie – bo to tak jakby nie znała przepisów prawa.Kończąc stwierdziła, że rozumiem, że nie wszyscy radni muszą się zgadzać z polityką zarządu, mają do tego prawo, mają prawo do merytorycznej oceny i krytyki zarządu i dlatego ustawodawca przewidział narzędzie, jakim jest raport o stanie powiatu oraz udzieleniu lub nieudzielenie wotum zaufania dla zarządu.

Radny Mieczysław Bąk – stwierdził, że w jednym zgadza się z przedmówczynią, radny ma prawo wyrażać swoje stanowisko, co oczywiście zrobiliśmy. Komisja rewizyjna oceniając stan finansowy powiatu skarżyskiego za 2019 r. wręcz zobowiązana jest do analizy stanu mienia powiatu, który stanowi jego własność i jest wymieniany w informacji o stanie mienia powiatu skarżyskiego oraz w części opisowej do sprawozdania o wykonaniu budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 r. Z analizy dostępnych materiałów wynika, że wartość księgowa nieruchomości stanowiących własność powiatu skarżyskiego wynosi 84000000 zł, a zadłużenie szpitala i powiatu skarżyskiego około 103000000 zł. Błędem komisji rewizyjnej byłoby nie poddanie analizie ekonomicznej jako mienia jednego z największych zakładów pracy w powiecie zatrudniających około 520 pracowników służby medycznej i zaplecza technicznego. Analizując sytuację szpitala na przestrzeni 2009 - 2019 należy zwrócić uwagę na osoby funkcyjne zarządzające tym szpitalem. Praktycznie są to te same osoby zmieniające się tylko stanowiskami na linii powiat szpital i odwrotnie szpital powiat. Należy założyć, że są to osoby doskonale znające specyfikę tego szpitala i być może popełniające błędy rutynowego zarządzania. O ile na przestrzeni tych lat zadłużenie minimalnie rosło, to w latach 2018- 2019 dynamicznie wzrosło o około 13000000 złotych. Zadłużenie za lata 2009 2019 to wynik 28000000 zł. Samo zadłużenie za 2019 r. to kwota blisko 5,5 mln zł i byłoby jeszcze większe, gdyby nie dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie blisko 7000000 zł oraz umorzenie przez powiat z poręczenia pożyczki na kwotę 5000000 zł. Co daje kwotę około 12000000 zł. Odnoszę takie wrażenie na bazie dokonanych analiz ekonomicznych, że im więcej wpływa środków finansowych do szpitala tym szpital bardziej się zadłuża. Zagraża to miejscom pracy pracowników szpitala jak również pracowników powiatu. Wychodzenie z założenia, że szpitala i powiatu nikt nie zlikwiduje jest błędne. To rządząca w powiecie skarżyskim koalicja Platformy Obywatelskiej do tego zmierza. Apeluję do zarządu powiatu o zmianę sposobu zarządzania szpitalem powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ponieważ kolejne zadłużenie szpitala za 2020 r. doprowadzić do utraty płynności finansowej nie tylko szpitala, ale również powiatu skarżyskiego.

Radny Adam Ciok – odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczysława Bąka, zwrócił uwagę, że dyskutujemy nad wykonaniem budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, a nie wykonaniem budżetu szpitala czy innych jednostek. Podkreślił, że dyskutujemy nad jedną z najważniejszych uchwał w roku, a mianowicie przyjęciem absolutorium dla zarządu powiatu. Stwierdził, że dzisiaj radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości pokazują nie merytoryczną pracę, ale próbują robić obstrukcję. Następnie zacytował słowa doświadczonego samorządowca ze Skarżyska: „Są w naszym mieście ludzie, którzy poza jątrzeniem nie mają nic do zaoferowania, to smutne i obrzydłe. Muszą żyć z wewnętrznym stanem nienawiści wobec osób, które robią coś pozytywnego”. Dodał, że część z państwa nie wie czyje są to słowa, ale czytając ostatnią wypowiedź dla Echa Dnia postanowiłem ją przytoczyć. Jest to wypowiedź pana Romana Wojcieszka ówczesnego prezydenta Skarżyska-Kamiennej zaczerpnięta z artykułu na stronie Echu Dnia pt. Ostra pyskówka na sesji w Skarżysku-Kamiennej, kiedy prezydent Wojcieszek nie otrzymał absolutorium. Sesja miała miejsce 29 czerwca 2012 roku. Nie ma się co dziwić, że wtedy ówczesny prezydent nie otrzymał absolutorium, jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła przekroczenie stanu zadłużenia o ponad półtora procenta i negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za ubiegły rok. Zwracając się do radnych z Klubu PiS stwierdził, że jeżeli państwo argumentujecie, że chcecie głosować za nieudzieleniem absolutorium, to jest to można powiedzieć taki żart z waszej strony. Widać pięknie jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To wam zależy, że im gorzej w powiecie tym lepiej, ale dla was. Mieszkańcy powiatu i miasta po raz drugi w wyborach mimo, iż zdobyliście największą liczbę mandatów, nie dali wam zdolności koalicyjnej. Są wśród was oczywiście kompetentne osoby, jednak przygaszone przez prezesa klubu. Ja jako pierwszy raz radny powiatowy i członek zarządu, wcześniej radny miejski głosowałbym za udzieleniem absolutorium, jednak wniosek przedstawiony przez komisję rewizyjną można nazwać tak jak powiedziałem, żartem. Więc zachęcam państwa radnych do głosowania przeciwko temu wnioskowi.

Starosta Artur Berus – zarzutem Klubu radnych PiS pod adresem zarządu powiatu jest to, że obciążyliśmy budżet powiatu przeznaczając 3 mln 839 tys zł na pokrycie straty finansowej szpitala za 2019 rok. To jest główny argument za nieudzieleniem zarządowi absolutorium. Na wadliwość takiej argumentacji wskazuje RIO w Kielcach odnosząc się do wniosku komisji rewizyjnej i negatywnie opiniując wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium zarządowi za 2019 rok. Izba jako organ spacerujący nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansów prezentuje fachowe i obiektywne stanowisko. Przyjęty przez radnych PiS kierunek myślenia, że za pokrycie starty szpitala trzeba karać nieudzieleniem absolutorium jest w naszej ocenie kierunkiem błędnym i świadczy o niezrozumieniu ustawowych mechanizmów regulowania strat finansowych podmiotów leczniczych. Przecież to ustawa o działalności leczniczej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pokrycia straty netto sp zoz-ów jeżeli lecznica nie jest w stanie tego zrobić. Podkreślił, że samorządy od dawna zwracały uwagę na niekonstytucyjność tego przepisu uznając, że zmuszenie samorządów do pokrywania strat sp zoz-ów to wyręczanie państwa z konstytucyjnego obowiązku finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i zwolniły samorząd z obowiązku pokrywania straty netto jednocześnie dając rządowi 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów. Dziś trudno przewidzieć jakie ostatecznie rozwiązania zaprezentuje rząd w związku z narastającymi problemami zadłużania się placówek służby zdrowia. Dokonane w ostatnim czasie zmiany przepisu art. 59 ustawy o działalności leczniczej – chodzi o dodany ust. 2b zakładający zmianę formy organizacyjno-prawnej albo likwidację SPZOZ całkowicie ignorują wyrok TK. Zdziwienie wprowadzeniem takiego zapisu jest tym większe, że to przecież PiS jako zagorzały przeciwnik komercjalizacji i prywatyzacji ochrony zdrowia w 2016 r. nowelizując ustawę o działalności leczniczej usunęło przepis mówiący o zmianie formy organizacyjno-prawnej w przypadku braku możliwości pokrycia straty przez spzoz i niepokrycia jej przez podmiot tworzący. Dziś przepis ten w niejasnych okolicznościach znów znalazł się w ustawie, wprowadzony na mocy ustawy zdrowotnej związaną z COVID-19 i otwiera drogę do komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej. Trudno nie odnieść wrażenia, że rządzącym brakuje dziś jednoznacznie określonego kierunku naprawy systemu ochrony zdrowia – usprawnienia i optymalizacji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Im dłużej MZ i rząd będą zwlekać z pomocą zagrożonym placówkom i bagatelizować problem narastającego zadłużania się szpitali, wynikający ze zbyt niskich nakładów w systemie na ochronę zdrowia, tym w coraz trudniejszym położeniu znajdować się będą polskie szpitale. System finansowania ochrony zdrowia musi naprawić rząd. To rząd musi zagwarantować Polakom ciągłość i stabilność finansowania placówek ochrony zdrowia, co jest istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych. Na koniec IV kwartału 2019 r. zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Zdrowia wartość zobowiązań szpitali ogółem wynosiła ponad 14 miliardów złotych. Chciałbym, abyśmy wszyscy w tej Radzie kierowali się odpowiedzialnością za samorząd powiatowy, zostaliśmy do tego wybrani przez mieszkańców. Niestety, mówię to z przykrością, ale Radnymi Klubu PiS kieruje interes polityczny, a nie interes publiczny. Wniosek o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w świetle pozytywnych opinii RIO o przedłożonych przez Zarząd Powiatu sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 r. i negatywnej opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, jest w moim przekonaniu działaniem propagandowo-politycznym. Państwa decyzja ma wyłącznie charakter polityczny, jest głęboko nieodpowiedzialna i absolutnie pozbawiona jakichkolwiek podstaw merytorycznych.

Radny Jerzy Żmijewski - podziękował komisji rewizyjnej za ich pracę w włożoną w badanie sprawozdania finansowego za rok 2019. Dodał, że materiał, który otrzymaliśmy przed sesją napawa optymizmem. Z pracy komisji rewizyjnej widać troskę o budżet powiatu. Z protokołu komisji rewizyjnej widać, że we wszystkich działach jest pozytyw, również jest pozytyw w dziale 851 ochrona zdrowia. Komisja w swoim protokole nie wspomina słowa o tym, że jest niebezpieczne zadłużenie czy zobowiązania szpitala. Nie podnosi tego problemu. Stąd też nie ukrywa zaskoczenia wnioskiem komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium. Dyspozycja artykuł 270 mówi wprost absolutorium udziela się za wykonanie budżetu. Dodał, że mówi to jako osoba, która w samorządzie powiatu funkcjonuje od 30 lat, jako ten który przez dwie kadencje miał przyjemność być starostą tego powiatu. Dodał, że jest podbudowany działalnością zarządu, z jednej strony w świetle pozyskiwania środków finansowych, z drugiej strony dyscypliną finansową. Podkreślił, że w żadnym dziale, rozdziale i paragrafie nie ma przekroczenia. Nadwyżka bilansowa w kwocie 4453948 zł jest najwyższą od roku 2014. Zwrócił również uwagę na realizację dużej ilości zadań inwestycyjnych. Dobrze, że zarząd wspólnie z pracownikami starostwa, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych potrafią pozyskiwać środki unijne czy środki krajowe. Takich środków jest sporo. W ciągu funkcjonowania powiatu to jest 80 000 000 zł, a zatem olbrzymia kwota. Następnie zwrócił uwagę na to, że dokładamy nie tylko do zdrowia ale również do oświaty. Mimo, że doprowadziliśmy do optymalizacji funkcjonowania szkolnictwa średniego i wykorzystaniu wszystkich możliwych obiektów do tego, aby to szkolnictwo było na jak najlepszym poziomie. Zwrócił również uwagę na istotną rzecz z punktu widzenia funkcjonowania powiatu tj. termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. W tym roku skończymy termomodernizację praktycznie wszystkich budynków. Od 2017 roku spłacamy kredyt. Dodał, że zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło ponad 43 000 000 zł, na dzień dzisiejszy na koniec ubiegłego roku jest to 38870000 zł. I w budżecie powiatu na rok 2020 mamy zaplanowane kolejne spłacanie tego zobowiązania. Wskazał na jeszcze jedną istotną rzecz z punktu widzenia bilansu jednostki samorządu powiatowego, że środki trwałe którymi dysponuje powiat opiewają na kwotę 238398768 zł. W ubiegłym roku zwiększyły się o kwotę prawie 7,5 mln zł. Dlatego też uważa, że zarząd powiatu dobrze gospodaruje środkami finansowymi w świetle ustawy o finansach publicznych. Podkreślił, że on osobiście nie widzi takiej możliwości aby nie głosować nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok, a tym bardziej za udzieleniem absolutorium, które jest wynikiem pozytywnej opinii zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu. Zasugerował, aby w raport o stanie powiatu włączyć analizę wszystkich jednostek budżetowych. Wtedy mając uwagi do raportu o stanie powiatu nie dajemy kredytu zaufania zarządowi powiatu. Natomiast sprawozdanie finansowe i realizacja budżetu jest oddzielnym zagadnieniem o czym mówi również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radny Roman Wojcieszek - na wstępie stwierdził, że jego wystąpienie będzie polityczne, tylko problem polega na tym, że inaczej rozumiemy politykę. On rozumie politykę jako troskę o dobro wspólne, dlatego też gdyby był członkiem Komisji Rewizyjnej to takie samo stanowisko by zawarł. Poddał pod zastanowienie czy przy okazji rozpatrywania budżetu nie jest troską o dobro wspólne stwierdzenie, że jednostka podległa zarządowi źle realizuje stronę finansową, mało tego, że zarząd który ma obowiązek nadzorować tą jednostką źle nadzoruje te jednostkę ponieważ skutkiem tego są konkretne można powiedzieć straty dla budżetu. Komisja rewizyjna w żadnym momencie nie powiedziała, że złamaniem prawa było przekazanie pieniędzy na pokrycie straty w szpitalu. Zarząd miał obowiązek ustawowy pokryć stratę, ale pytanie czy do tej straty powinno dojść albo przynajmniej czy ta strata nie powinna być mniejsza. Oczywiście nawet zakładając, że Regionalna Izba Obrachunkowa ma rację wskazując na niewłaściwe działanie większości członków komisji rewizyjnej powołał się na swojego mistrza, u którego miał przyjemność studiować prof. Kuleszę, współtwórcę nowoczesnego, współczesnego samorządu, że oprócz litery prawa jest duch prawa. Bo gdyby tak było, że tylko słupki, tabelki i zgodności wykonania z uchwałami budżetowymi są jedynym kryterium, to po co byłoby głosowanie przez radę. Wystarczyłaby tylko opinia komisji rewizyjnej, a przede wszystkim kolegium RIO. Po to ustawodawca dał takie uprawnienie radzie, żebym mogła szerzej i bardziej kompleksowo spojrzeć na ten temat. Następnie odniósł się do wystąpienia radnego Adama Cioka stwierdzając, że zapewne sporo czasu poświęcił, aby wyłuskać z moich wypowiedzi sprzed lat ten cytat. Podkreślił, że się go nie wypiera. Problem polega na tym, że radny Ciok nie potrafi odróżnić jątrzenia od merytorycznych głosów. Merytoryczny głos dotyczący naszej troski o to, że budżet traci na stracie finansowej szpitala. Merytoryczny głos, który przedstawił radny Mieczysław Bąk o tym, że cały majątek powiatu nie jest w stanie pokryć zobowiązań szpitala, to jest jątrzenie czy to są fakty.

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska - stwierdziła, że mieliśmy dzisiaj możliwość zapoznania się z dokumentami: czyli sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła pani skarbnik, opinią RIO na temat tego sprawozdania, protokołem zespołu komisji rewizyjnej mówiącej o gospodarce finansowej i wszystkie te dokumenty stwierdzały prawidłowość. Nie było w tych dokumentach stwierdzonych nieprawidłowości mogących być podstawą do wystąpienia z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium. W związku z powyższym zwróciła się do pani mecenas, czy w sytuacji gdy ustawodawca mówi, że udzielenie absolutorium zależy od wykonania budżetu, a orzecznictwo i doktryna ściśle wiąże udzielenie absolutorium z oceną wykonania budżetu, czy w sytuacji kiedy nadzór nad władzą wykonawczą czyli nad zarządem powiatu sprawuje rada powiatu, w sytuacji gdy komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium, który został sformułowany bez żadnej podstawy prawnej, czy rada jest związana z wnioskiem komisji rewizyjnej.

Radca Prawny Pani Karolina Oleksiak – wyjaśniła, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady powiatu o udzielenie bądź nie udzielenie zarządowi absolutorium. Jednak nie ma wątpliwości jeśli chodzi o interpretację przepisów, że rada powiatu nie jest związana wnioskiem komisji rewizyjnej. Dodała, że komisja rewizyjna w procedurze absolutoryjnej ma bardzo ważne znaczenie, ma bardzo silną pozycję, bo to właśnie komisji rewizyjnej ustawodawca dał rolę występowania z wnioskiem do rady o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Czyli to komisja rewizyjna jest tym organem wewnętrznym rady, który jest najbliżej treści dokumentów min sprawozdań z wykonania budżetu i po ich zbadaniu w konsekwencji występuje do rady z wnioskiem. Natomiast jeśli spojrzymy na przepis artykułu 16 ust. 1 to rada powiatu kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Czyli komisja rewizyjna jest organem wewnętrznym rady i też radzie podległym. Nie jest tak, że to komisja rewizyjna jest organem nadrzędnym nad radą powiatu i dlatego też nie ma władczych uprawnień w stosunku do rady powiatu. Nie może też narzucić radzie treści uchwały jaką rada ma podjąć. Wniosek komisji rewizyjnej ma charakter opinii. Czyli wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenie absolutorium ma charakter niewiążącej radę propozycji, a nie dyspozycji. Potwierdzeniem tego jest również artykuł 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym to do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. To oznacza, że to rada powiatu ostatecznie decyduje o tym czy udzielić zarządowi absolutorium czy też nie udzielić. Rola komisji rewizyjnej kończy się na złożeniu wniosku do rady. Od chwili wpłynięcia wniosku komisji rewizyjnej do rady, to rada powiatu podejmuje decyzję w jaki sposób wniosek komisji rewizyjnej zostanie rozpatrzony. Na pewno musi on być rozpatrzony i przeanalizowany przez radę, natomiast nie jest on z pewnością wiążący dla rady, podobnie jak opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie przytoczyła niektóre orzeczenia sądów, które potwierdzają brak związania rady powiatu wnioskiem komisji rewizyjnej, min. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2008 r. „Komisja rewizyjna jest organem podległym Radzie i nie ma wobec niej władczych uprawnień. Nie może narzucić radzie treści uchwały jaką ona ma podjąć. Skoro do zadań komisji rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu to wymiernym tego przejawem jest złożenie przez nią radzie odpowiedniego wniosku absolutoryjnego, jednakże bez roszczenia sobie prawa związania rady treścią wspomnianego wniosku. Innymi słowy wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium ma walor niewiążącej rady propozycji w sprawie absolutorium nie zaś dyspozycji”. Kolejny wyrok to jest wyrok WSA w Gdańsku 2015 r. „Rada powiatu nie jest związana treścią opinii komisji rewizyjnej, ma wyłączne prawo ale też obowiązek podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. …. Rada powiatu ma prawo do decydowania o treści uchwały. Pomimo, że ustawa o samorządzie powiatowym nadaje mocną pozycję komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej to jednakże rada, a nie komisja podejmuje decyzje w sprawie absolutorium i rada decyduje ostatecznie o podjęciu uchwały w przedmiocie absolutorium.” Kończąc podkreśliła, że można śmiało powiedzieć, że pogląd, że rada powiatu nie jest związana wnioskiem komisji rewizyjnej, a jedynie powinna go wziąć pod rozwagę jest już ugruntowany.

Radny Grzegorz Małkus – zgodził się z wykładnią prawa przedstawioną przez radcę prawnego. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej członkowie komisji dokładnie o tym mówili. To, że komisja rewizyjna sformułowała taki wniosek to wcale nie oznacza, że tym samym narzuca swoją wolę radnym rady powiatu. Komisja Rewizyjna, w odróżnieniu od Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniając wykonanie budżetu za 2019 r. poddała ocenie też sytuację finansową jednostki, która podlega powiatowi i jest nadzorowana przez zarząd powiatu. Radni zwrócili również uwagę jaki jest to skutek finansowy dla całego budżetu. Dodał, że sformułowanie takiego wniosku nie oznacza, że uchwała zostanie podjęta, a jej odrzucenie nie ma żadnego skutku prawnego. Skoro opinia Komisji Rewizyjnej nie jest wiążąca dla całej rady powiatu, tak samo opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie jest wiążąca dla Komisji Rewizyjnej. Dlatego tak jest, że może zajść taka sytuacja, że zwyczajnie Izba Obrachunkowa coś przeoczy. Jako członkowie komisji rewizyjnej mieliśmy pełna wiedzę, jak wygląda sytuacja finansowa w naszym szpitalu. Z punktu widzenia radnych to już jest ostatni dzwonek do tego żeby podjąć jakieś konkretne działania. Dlatego też nie rozumie wypowiedzi pani przewodniczącej Barbary Koci, że rzekomo radni Prawa i Sprawiedliwości świadomie złamali prawo podejmując taką uchwałę. Zwracając się do radnej Barbary Koci poprosił aby takich rzeczy na przyszłość nie mówić, bo nikt świadomie prawa nie złamał, to że nasz wniosek nie był oparty na przepisie prawa to nie znaczy, że my świadomie żeśmy prawo złamali. Odnosząc się do wystąpienia radnego Adama Cioka wskazał, że nie jest prezesem tylko jest przewodniczącym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i póki co to sumienie nam nakazuje, a wręcz mamy obowiązek przyglądać się dokładnie każdej złotówce, która zarówno do budżetu wpływa jak i wypływa. Stwierdził, że czy to się komuś podoba czy nie, będziemy nadal to robić. Następnie odnosząc się do samego wykonania budżetu i nadwyżki budżetowej stwierdził, że zarząd nie zarządzał budżetem, lecz co najwyżej administrował. Zwrócił uwagę na stronę dochodową wskazując, że większość środków to dotacje i subwencje i nie można tu mówić o kreatywności w wydawaniu tych środków. Dobrze, że zarząd i kierownicy jednostek są aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Bo dzięki temu coś się dzieje. Przestanie się dziać jeżeli będziemy lekceważyć sytuację finansową szpitala. Ta nadwyżka wzięła się jak to określił z zduszenia budżetu po stronie wydatków. Dodał, że nadwyżka jest potrzebna między innymi żeby w przyszłości można było pokryć stratę szpitala. Kończąc stwierdził, że jeżeli jest zaprzęg to wszystkie konie powinny równo ciągnąć, a my odnosimy wrażenie, że w tym składzie zarządu nie ma nawet jednego porządnego takiego konia, który by to ciągną.

Radny Emil Tokarczyk - zabrał głos jako przewodniczący komisji budżetowej. Wskazał, że w kwestii finansów mamy nadwyżkę budżetowa w kwocie 4000000 zł, z czego 2300000 jest do rozdysponowania. I jest to fakt bezdyskusyjny. Należy się cieszyć, że zarząd był w stanie wygospodarować tego rodzaju nadwyżkę, która może zostać wykorzystana np. na pokrycie straty finansowej szpitala. Kolejna kwestia to jest redukcja zadłużenia powiatu. Należy odnotować na plus, że nie ma też należności wymagalnych. Nie ma nowych kredytów i nie ma nowego zadłużania. Świadczy to o pozytywnej polityce finansowej zarządu za ubiegły rok. Stwierdził, że zarzut, osiągnięcia efektów przez duszenie wydatków jest w jego ocenie zarzutem groteskowym. Dlatego, że odpowiedzialna polityka finansowa polega min. na duszeniu wydatków. Jeśli byłoby to duszenie wydatków kosztem jakichś zadań, które nie zostały przez powiat wykonane i w związku z tym społeczeństwo powiatu poniosłoby jakikolwiek uszczerbek to ten zarzut miałby podstawy. Następnie odniósł się do sytuacji finansowej szpitala, stwierdzając, że jest to oczywiście priorytetowa sprawa jeśli chodzi o finanse naszego powiatu. Problemem jest duże zadłużenie, z którym szpital boryka się od wielu lat. W głównej mierze zadłużenie powstało w przeszłości, ale przyrosty zadłużenia z ostatnich lat powstały gdy wprowadzono sieć szpitali. Reforma wprowadzona przez rządy aktualnej koalicji jest jednoznacznie negatywnie oceniona przez związek powiatów polskich i dyrektorów placówek. Po tej reformie pogorszyły się drastycznie wyniki finansowe właściwie wszystkich szpitali w kraju i to o czym mówił dziś pan starosta jest faktem. Należy patrzeć na sytuację finansową naszego szpitala w kontekście całego systemu opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę na niedoszacowane przez NFZ procedur co jest problem systemowy. Druga kwestia to kwestia personelu medycznego, który ucieka z naszego kraju. W żaden sposób nie jest ten odpływ kadry medycznej powstrzymywany. Bez zmian systemowych dotyczących zmiany wyceny procedur medycznych nie uda się wiele zrobić, bo po prostu nie bilansują się te zadania w szpitalach powiatowych. Jednak teraz aktualnie powinniśmy się skupić nad absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej jest o tyle zaskakujący, że jest sprzeczny z opinią pozytywną dotyczącą wykonania budżetu. W związku z tym te dwie rzeczy co prawda mają ze sobą związek, ale nie wpływają bezpośrednio na udzielenie absolutorium dlatego też stwierdził, że nie widzi podstaw do nieudzielenia absolutorium.

Radny Mieczysław Bąk - odnosząc się do wypowiedzi starosty, stwierdził, że zarzut, że radni PiS są przeciwko pokryciu straty finansowej szpitala w kwocie 3800000 za 2019 r. jest nieprawdą. Radny zaapelował do starosty, aby powiedział prawdę, dlaczego starosta nie podjął decyzji o uregulowaniu zadłużenia szpitala już w 2019 roku. Decyzja starosty sprawiła, że szpital zmuszony był zaciągać kolejne kredyty na bieżącą działalność, w tym ostatni w marcu 2020 r. w kwocie 5000000 zł. Pan Starosta wielokrotnie mówił o wykładni Trybunału Konstytucyjnego zwalniającej organy założycielskie z pokrywania strat szpitali, dlatego właśnie zarząd zwlekał z przelaniem kwoty 3800000 na konto szpitala, aż do 26 marca 2020 r. Odnosząc się do wypowiedzi pana Emila Tokarczyka wskazał, aby zapoznał się z odpowiedzią na jego interpelację. Są to materiały opracowane przez zarząd powiatu oraz pracowników szpitala, które podają jak postępowało zadłużenie na przełomie od 2009 roku do 2019 roku. Kwoty, których używamy wynikają z dokumentów. Stwierdził, że tak naprawdę nie chodzi o absolutorium, bo przecież i tak zostanie przegłosowane większością koalicyjną 12 głosów. Dziwi się, że jest taki lament. Dodał, że lament wynika z obawy zarządu i radnych koalicji, że do opinii publicznej przedostanie się informacja o złej, coraz gorszej sytuacji ekonomicznej szpitala w Skarżysku, która wynika w jego przekonaniu z nieodpowiedzialnego i nieudolnego zarządzania oraz braku kompetencji. Na sesji w marcu padła deklaracja o pracy dla dobra mieszkańców. W rzeczywistości jest odwrotnie, bo zarząd powiatu i koalicja Platformy Obywatelskiej rządząca w powiecie skarżyskim chce zamiatać wszystko pod dywan. Najlepiej zwalać wszystko na rząd. Zarząd udaje, że jest dobrze, a jest coraz gorzej. Podkreślił, że on na taką formę rządzenia się nie zgadza. Nie zgadza się aby po tej kadencji rady, po szpitalu i po powiecie skarżyskim zostały tylko zgliszcza. Radny Grzegorz Małkus - wsłuchując się w dyskusję poddał pod zastanowienie czy w sytuacji jeżeli oświata będzie w 100% finansowana przez rząd to czy jest jakikolwiek sens żeby tą oświatą zażądał powiat, bo chyba nie. Następnie zwrócił uwagę, że państwo mówicie, że rząd powinien pokrywać straty szpitala. Przecież w większości powiatów rządzą koalicje z PSL, PO i SLD i w zasadzie za wynik finansowy szpitali odpowiada ten kto rządzi w powiecie. Natomiast państwo uważacie, że dowolnie można sobie dysponować środkami, zadłużać szpitale, a rząd nich pokrywa straty, a może Regionalna Izba Obrachunkowa powinna te straty pokrywać ? A może oddajmy te szpitale np. w zarząd marszałkowi. Następnie zwrócił uwagę na błędy i brak kreatywności na przykładzie likwidacji oddziału zakaźnego. Dodał, że dzisiaj ten oddział być może byłby ratunkiem dla naszego szpitala. Jednak przez likwidację tego oddziału pozbyliśmy się z kontraktu 1200000 zł. Takie są fakty.

Starosta Artur Berus - odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczysława Bąka zapytał dlaczego, jeżeli radni Klubu PiS wykazują się taką troską o dobro tego szpitala, nie byli na sesji gdzie była pokrywana strata szpitala. Cały Klub Prawa i Sprawiedliwości zbojkotował tą sesje i nie uczestniczył w niej. Jeżeli mówimy o pokryciu straty w 2020 r. wyjaśnił, że w grudniu był przyjęty budżet powiatu i wówczas cała rada powiatu zagłosowała za przyjęciem budżetu. W projekcie budżetu było zaplanowane pokrycie straty w kwocie 3300000 zł. Następnie odnosząc się do wystąpienia radnego Grzegorza Małkusa, który dużo mówił o koniach, wtrącił dygresję, że on na koniach się nie zna, a my jesteśmy w powiecie skarżyskim, a nie w Janowie Podlaskim i budżet powiatu ma się całkiem dobrze w przeciwieństwie do stadniny w Janowie pod rządem Prawa i Sprawiedliwości.

Członek Zarządu Katarzyna Bilska - wskazała, że nie można stawiać znaku równości między finansowaniem i zarządzanie oświatą, a finansowaniem i zarządzaniem służbą zdrowia. Oświata ma subwencję, na którą składa się liczebność dzieci, liczebność nauczycieli, następnie jakość placówek, którymi dysponujemy i o które dbamy. To wszystko przybiera postać wagi na dziecko, a waga to pieniądze, które trafiają na konto powiatu. Natomiast pieniądze na służbę zdrowia, są to pieniądze wirtualne. To NFZ w tym momencie decyduje jakie pieniądze przyzna placówce zdrowia, następnie te pieniądze nie trafiają na konto powiatu, zarząd powiatu nie ma żadnego wpływu na to, jak pieniądze na służbę zdrowia będą dysponowane przez placówkę zdrowotną. To są dwie różne rzeczy. Zarówno jedna i druga sfera jest niedoszacowana, ale forma zarządzania oświatą i służbą zdrowia jest bardzo różna.
Radny Emil Tokarczyk - zgodził się z wypowiedzią pani Katarzyny Bilskiej. To nie jest tak, że powiat finansuje szpital i oto źle i w niewystarczający sposób go finansuje. Niestety mamy generalny problem systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zwracając uwagę na problem szpitala w Skarżysku stwierdził zwracając się do radnego Grzegorza Małkusa, że jeśli według państwa procedury NFZ są dobrze skalibrowane i można generować zysk albo się bilansować się, to należałoby wykazać niegospodarność dyrekcji szpitala, czyli wypadałoby podać kilka konkretów, a nie rzucać ogólnikiem. A może ten zły wynik finansowy jest skutkiem złego finansowania przez NFZ czyli przez rząd i może dobrą sugestią jest przejęcie szpitali. Tylko nie przez marszałka tylko przez wojewodę, który jest umocowany politycznie, bo to państwo finansuje za pośrednictwem NFZ takie placówki jak szpital powiatowy. Można decydować i dywagować czy szpital jest zarządzany dobrze czy źle wtedy jeśli procedury są wycenione w sposób prawidłowy. Teraz im więcej szpital wykonuję procedur czyli im więcej ma zabiegów tym strata jest większa.

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk – przypomniał, że udzielenie absolutorium jest związane z wykonaniem budżetu. Dodał, że w wprawdzie stanowisko RIO, które negatywnie zaopiniowało wniosek komisji rewizyjnej, nie jest wiążące, jednak to RIO jest jednostką wyspecjalizowaną, a osoby pracujące w RIO zajmują się tymi sprawami od wielu, wielu lat. Są osobami kompetentnymi i autorytetami w tej dziedzinie. Dlatego trudno kwestionować zdanie RIO. Odrzucenie wniosku o nieudzielenie absolutorium nie jest jednoznaczne z tym, że zarząd otrzymuje absolutorium. Dlaczego ktoś kto wykonał świetnie swoją pracę za dany rok ma wizerunkowo na tym stracić, bo przecież pójdzie w świat pogląd, że absolutorium nie otrzymał zarząd powiatu skarżyskiego.

Radny Grzegorz Małkus - odnosząc się do wypowiedzi radnego Emila Tokarczyka wskazał, że podał kilka konkretnych faktów i dowodów na to, że szpital jest źle zarządzany. Wyraził zdanie, że w sposób komunikatywny i dostępny wyjaśnił motywy działania komisji rewizyjnej. Podkreślił żeby nie mówić i nie wiązać kwestii dyskusji nad wykonaniem budżetu i udzieleniem absolutorium za rok ubiegły i stratą szpitala za rok ubiegły, z tym co jest obecnie. Wyraził obawy czy będziemy mieli o czym rozmawiać w tym samym czasie za rok. Odnosząc się do kwestii finansowania oświaty zwrócił się do pani Katarzyny Bilskiej, żeby nie robiła mu takich wykładów ponieważ on doskonale rozumie jak jest finansowana oświata, a jak służba zdrowia.

6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok.  

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok.

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 6 radnych


Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 164/XXII/2020.


7) podjęcie uchwały w sprawie: nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. Uzasadniając stwierdziła, że w świetle art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu. W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego o nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok, przedkłada się radzie projekt uchwały w powyższej sprawie.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska - wyraziła zdanie, że nastąpiła kolizja między wnioskiem komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium, a dokumentami wniesionymi pod obrady rady powiatu dotyczącymi absolutorium. W związku z wyjaśnieniami, które usłyszeliśmy od pani mecenas złożyła wniosek o zmianę treści uchwały, która powinna brzmieć o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu skarżyskiego za rok 2019. Uważa, że uchwała powinna być w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego w 2019 r.

Radny Radny Grzegorz Małkus – wyraził zdanie, że na tym etapie nie ma możliwości zmiany treści tej uchwały, dlatego, że taki wniosek został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Bardzo dokładnie się wsłuchiwał w wypowiedź pani mecenas, która podpierała się różnymi orzeczeniami i naprawdę to nie ma związku przyczynowo-skutkowego jeśli podejmie się czy odrzuci uchwałę w tej treści czy podejmie się albo odrzuci w treści zmienionej. Kończąc wskazał, że jeżeli państwo zmienicie treść uchwały to na pewno będziemy się temu przyglądać.

Radny Roman Wojcieszek – powołując się na wypowiedź pani mecenas wskazał, że dla rady, która ma wyłączną kompetencję do podjęcia takiej uchwały, obydwie opinie nie są wiążące, ani opinia komisji rewizyjnej, ani opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwrócił uwagę, że po raz drugi w tej kadencji jest próba zmiany w porządku obrad. W porządku obrad jest punkt o uchwale ws. nieudzielenia absolutorium, teraz jest próba zmiany uchwały, co jest niedopuszczalne. Porządek obrad z konkretną uchwałą, która była procedowana przez komisje, został przedstawiony, dlatego na tym etapie nie można zmienić treści uchwały.

Karolina Oleksiak Radca Prawny Starostwa - odnosząc się do zgłoszonego wniosku stwierdziła, że nie widzi przeszkód prawnych do zgłoszenia wniosku do treści projektu uchwały ws. nieudzielenia absolutorium, w ten sposób żeby zmienić na udzielenie. Do każdego projektu uchwały radni mogą zgłaszać wnioski. Wniosek o zmianę treści uchwały z nieudzielenia na udzielenie absolutorium, który zostaje poddany pod głosowanie rady, wpisuje się w orzecznictwo, o którym mówiła wcześniej. Następnie przywołała jeszcze raz wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 2015 r. gdzie jest wprost powiedziane rada decyduje o ostatecznej treści uchwały w przedmiocie absolutorium. W praktyce jest faktycznie tak, że taki jaki jest wniosek Komisji Rewizyjnej to takiej treści przygotowuje się projekt uchwały. Jednak komisja rewizyjna kończy swoją pracę wnioskiem, a rada głosuje nad uchwałą. Nie ma możliwości żeby przed sesją cała rada, która to ma kompetencje do podjęcia uchwały, sformułowała treść projektu uchwały. Zazwyczaj przewodniczący rady jest inicjatorem uchwały, w związku z tym przewodniczący nie może arbitralnie zdecydować, że w związku z wnioskiem komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium on wychodzi z inicjatywą o udzielenie absolutorium. Tak naprawdę dopiero podczas sesji jest możliwość żeby rada zadecydowała o tym nad jakim projektem, o jakiej treści chce głosować. Zwróciła również uwagę na postulowany od wielu lat pogląd, aby poddawać pod głosowanie zawsze pozytywną treść uchwały jeżeli chodzi o absolutorium w powiecie i województwie. W samorządzie gminnym jest troszeczkę inna sytuacja z uwagi na to, że zostały z ustawy o samorządzie gminnym usunięte zapisy, które nadal w ustawie o samorządzie powiatowym są, a mianowicie zgodnie z artykułem 13 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzielenie zarządowi absolutorium. Stąd bierze się pogląd aby zawsze poddawać pod głosowanie tak naprawdę treść uchwały pozytywnej czyli o treści udzielenie absolutorium. Jeżeli poddamy pod głosowanie uchwałę o treści pozytywnej i ta uchwała nie uzyska bezwzględnej większości głosów to będzie to równoznaczne z tym, że zarząd nie otrzymał absolutorium. Natomiast ta zasada nie ma zastosowania w drugą stronę. Czyli jeżeli podajemy pod głosowanie projekt uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium, to niestety w przypadku kiedy nie uzyska taki projekt uchwały wymaganej bezwzględnej większości głosów, to w takiej sytuacji nie mamy po prostu rozstrzygnięcia. Tutaj ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji natomiast jest to sprzeczne z przepisem art. 12 pkt 6, który mówi, że rada powinna podjąć uchwałę czyli efektem finalnym powinien być dokument stwierdzający czy jestem za udzieleniem czy jestem przeciwko udzieleniu. Następnie przytoczyła wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2007 r. „Poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zawsze prowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia głosowania jeżeli nie ma bezwzględnej większości głosów za lub przeciw przyjmuje się iż doszło do odrzucenia uchwały udzielenia absolutorium co jest równoznaczne z nie udzieleniem absolutorium” oraz wyrok z Poznania „Poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treść pozytywną to jest brzmienie w sprawie udzielenia absolutorium. tylko bowiem poddanie pod głosowanie takiej uchwały zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium”. Zaznaczyła również, że nie istnieje żaden przepis, który by stwierdzał, że radni nie mogą wprowadzać zmian do zaproponowanego projektu uchwały. Wręcz przeciwnie statut przewiduje, że właściwie do każdej uchwały można złożyć wniosek. Uchwała o udzieleniu absolutorium nie różni się niczym poza procedurą, że musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Jeżeli zostanie poddany pod głosowanie taki wniosek i oczywiście uzyska on większość, zostanie wprowadzona zmiana do treści tej uchwały, a następnie zostanie poddana pod głosowanie uchwała o udzielenie absolutorium. Jeśli nie uzyska bezwzględnej większości głosów wówczas będzie to równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium, a tym samym będzie jednoznaczne rozstrzygnięcie.

Radny Grzegorz Małkus - stwierdził, że zgadza się z panią mecenas i nie ma żadnych wątpliwości, że radni mogą w trakcie procedowania uchwały zmieniać treść tej uchwały. Ma wątpliwość taką, że skoro w porządku obrad przyjęliśmy, że będzie procedowana uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium, to czy możemy procedować uchwałę ws. udzielenia absolutorium. Komisja rewizyjna głosowała tylko treść wniosku, a projektu uchwały komisja rewizyjna nie przygotowywała. Wniosek komisji rewizyjnej nie jest wiążący dla rady, więc należało może przygotować projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i by było po sprawie, a tak to sobie zrobiliśmy jakiś problem i nie wie czy tak możemy zrobić.

Radca Prawny Karolina Oleksiak - wyjaśniła, że cały czas pozostajemy w kwestii absolutorium. Przedmiotem tak naprawdę tego punktu jest udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Natomiast w porządku podana jest treść uchwały w takiej wersji w jakiej projekt został przygotowany. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, że można było przygotować inną treść uchwały wskazała, że jest to problem bardziej kompetencyjny. Przewodniczący rady nie ma kompetencji do samodzielnego decydowania o treści takiej uchwały. Dopiero rada podejmuje decyzję o treści uchwały jaka ma być poddana pod głosowanie. Rada w całości nie ma takiej możliwości przed sesją. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie aby rada na sesji w głosowaniu zadecydowała o treści uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę treści uchwały polegającą na udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok.

Za przyjęciem wniosku glosowało – 12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się od głosu - 6 radnych

/wniosek został przyjęty/

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosić przerwę w celu dostosowania zapisów projektu uchwały.

Po przerwie

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Bożenę Bętkowską o przeczytanie treści projektu uchwały, która będzie poddana pod głosowanie.

Wiceprzewodniczącą Rady Bożena Bętkowska – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że zgodnie z treścią art. 12 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla zarządu. Z kolei zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Komisja rewizyjna, po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia powiatu oraz protokołu z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej za 2019r., w którym zespół kontrolny komisji rewizyjnej pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019r., sformułowała mimo to wniosek o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Jak wynika z negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej, materialne podstawy sformułowania wniosku w sprawie absolutorium przyjęte przez komisję rewizyjną nie dotyczą wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019r. i nie mają oparcia w przepisach prawa. Zarówno ze sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu wynika, iż budżet Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok został wykonany zgodnie z wolą rady powiatu, a więc zgodnie z uchwałą budżetową. Wobec powyższego, Rada Powiatu Skarżyskiego, po zapoznaniu się z dokumentami wymaganymi prawem, po ich rozpatrzeniu oraz po przeprowadzeniu dyskusji uznała, iż wniosek komisji rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium jest nieuzasadniony i nie ma podstaw prawnych, zaś pozostałe dokumenty wskazują na prawidłowe wykonanie przez zarząd budżetu za 2019r., wobec czego uzasadnione jest udzielenie Zarządowi Powiatu Skarżyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok i takiej treści projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Klub Radnych PiS nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 165/XXII/2020.

Starosta Artur Brus – w imieniu zarządu podziękował radzie za udzielnie absolutorium. Podziękował pracownikom starostwa kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielom władz wojewódzkich, za wsparcie w podejmowanych działaniach.


Ad.pkt 10 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035.

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 radnych


Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035, została przyjęta i otrzymała Nr 166/XXII/2020.

2) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Radny Mieczysław Bąk – odniósł się do punktu 3 uzasadnienia gdzie jest mowa o przenoszeniu środków między rozdziałami i paragrafami na planowany remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Sikorskiego, przeznaczony dla Powiatowego Urzędu Pracy. Zapytał czy jest kosztorys i jaka jest wartość kosztorysowa tego remontu.

Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że jeszcze nie ma kosztorysu ani wartości.

Wicestarosta Anna Leżańska – staramy się zabezpieczyć po części środki na to zadanie. Na ten moment nie mamy jeszcze kosztorysu. Na początek trzeba będzie wykonać projekt adaptacyjny.
Radni nie wnieśli innych pytań ani wniosków. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 radnych

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 167/XXII/2020.


3) Członek Zarządu Katarzyna Bilska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej 

Ponieważ Radni nie wnieśli żadnych pytań ani wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 radnych

Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, została przyjęta i otrzymała Nr 168/XXII/2020.


4) Członek Zarządu Katarzyna Bilska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,

Ponieważ Radni nie wnieśli żadnych pytań ani wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 radnych 

Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, została przyjęta i otrzymała Nr 169/XXII/2020. 

 
5) Członek Zarządu Katarzyna Bilska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 

Radny Grzegorz Małkus zabrał głos w w imieniu klubu radnych PiS. Poprosił o wyjaśnienie co oznacza zapis uzasadnienia, że dokument został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Zapytał czy regulamin został zaakceptowany przez związki czy też nie. Czy ewentualnie został zaakceptowany pod jakimiś warunkami. Odniósł się do rozdziału 4 regulaminu, a mianowicie dodatków za warunki pracy. Stwierdził, że tutaj nasuwa się szereg wątpliwości. W pkt 4 ustala się miesięczne wielkości dodatków za trudne warunki pracy. Prosił o wyjaśnienie czym się sugerowano, że w przypadku nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznych ten dodatek za trudne warunki pracy jest podany jako jedna kwota dla wszystkich, a w przypadku innych szkół i innych nauczycieli są wymienieni nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi i stażyści. Prosił o wyjaśnienie tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o zaproponowane wysokości dodatków za trudne warunki to w przypadku nauczycieli dyplomowanych jest kwota dużo wyższa niż na przykład w przypadku nauczyciela stażysty. To dotyczy podpunktu 2, 3 i 5. Poinformował, że dosyć długo pracował z osobami niepełnosprawnymi i w warunkach uciążliwych i takie same warunki pracy są zarówno dla nauczyciela dyplomowanego jak dla nauczyciela stażysty. Dlatego nie rozumie dlaczego różnicuje się tutaj te kwoty i jako radni klubu PiS są przeciwni. Stwierdził, że sami psujemy nauczycieli, bo dużo większe zaangażowanie jest nauczycieli do momentu zdobycia awansu nauczyciela dyplomowanego. Następnie wskazał na wątpliwości co do rozdziału drugiego jeśli chodzi o dodatki motywacyjne w wysokości od 20 zł do 800 zł. Jeżeli weźmiemy na przykład odpis na ten fundusz 4% to nawet przy nauczycielu stażyście wychodzi minimalna kwota dużo większa niż 20 zł. Dlatego stwierdził, że nie wie co autor miał na myśli opracowując regulamin w tej części.

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – przypomniała, że na komisji oświaty radna Renata Bilska otrzymała szczegółowy protokół uzgodnień jeżeli chodzi o naszą stronę ze stroną związkową oraz protokół dodatkowy ze związku zawodowego oświata. Cały protokół uzgodnień odczytała również na komisji budżetowej. Następnie przytoczyła zapisy z protokołu uzgodnień zapoznając ponownie radnych z tymi zapisami w poszczególnych rozdziałach. Poinformowała, że do tego protokołu mamy osobno jeszcze stanowisko Związku Zawodowego Oświata, który jako jedyny postulował żeby zwiększyć 20 zł na wyższą kwotę. Zaznaczyła, że w uzgodnieniach brało udział pięć związków. Uzgodnienia polegają na wypośrodkowaniu i na osiągnięciu kompromisu. Jeżeli chodzi o różnice z rozdziału 4 to propozycja, którą państwo macie w projekcie uchwały jest propozycją strony związkowej, aby utrzymać stopnie awansu zawodowego. Przypomniała, że uchwała dotychczasowa, która była w 2009 roku dzieliła dodatki nie tylko na stopnie awansu zawodowego, ale dzieliła jeszcze dodatkowo na poziom wykształcenia. To znaczy na nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, na licencjat z przygotowaniem pedagogicznym, na inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, na absolwenta posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. My i tak zrezygnowaliśmy z podziału na poziom wykształcenia, zachowując to o co wnioskowała strona związkowa.

Radny Grzegorz Małkus – zwrócił uwagę, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie skąd się bierze zróżnicowanie tych kwot dla nauczyciela dyplomowanego i stażysty. Wskazał, że ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i jeżeli warunki są uciążliwe, to są jednakowe zarówno dla nauczyciela dyplomowanego jak i dla stażysty. Dlatego nie powinno być tutaj żadnego zróżnicowania.

Członek Zarządu Katarzyna Bilska - projekt tej uchwały jest efektem negocjacji prowadzonych ze związkami i jest to konsensus osiągnięty w wyniku negocjacji.

Ponieważ Radni nie wnieśli innych pytań ani wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych
Głosów przeciwnych – 5 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba

Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, została przyjęta i otrzymała Nr 170/XXII/2020.


6) Członek Zarządu Katarzyna Bilska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych. 

Radny Grzegorz Małkus - analizując treść tej uchwały nie możemy się zgodzić z wymiarami godzin dydaktycznych dla dyrektorów. W projekcie jest propozycja, że ten obowiązkowy wymiar godzin wynosi dla dyrektorów 3, ale są placówki, w których dyrektorzy mają zastępców, jednego, dwóch albo trzech. Potraktowanie jednakowo dyrektorów jest w ocenie radnych PiS nieuzasadnione. Powinno to być zróżnicowane np. dyrektor, który nie ma zastępcy miałby obowiązkowy wymiar godzin 3, ale ten dyrektor, który ma jednego zastępcę to może powinien mieć ten obowiązkowy wymiar 5 godzin, a dyrektor, który ma dwóch zastępców to może 8 godzin.

Członek Zarządu Katarzyna Bilska - jeżeli chodzi o dyrektorów to 3 godziny to jest to dotychczasowe pensum. Jeżeli w placówce pojawia się jeden czy dwóch wicedyrektorów jest to związane ze strukturą placówki. Ta uchwała podlega zaopiniowaniu przez stronę związkową i ma opinię pozytywną. Strona związkowa odniosła się tylko do kwestii ujednolicenia pensum godzin dla wicedyrektorów, bo pierwotnym dokumencie było to zróżnicowane na pierwszego i kolejnych wicedyrektorów. Strona związkowa zaproponowała jednakowe dla wszystkich wicedyrektorów 8 godzin.

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych 
Głosów przeciwnych – 5 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 
 
Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych, została przyjęta i otrzymała Nr 171/XXII/2020.


7) Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Bałchanowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych. Uzasadniając powyższy projekt uchwały poinformował, że uchwała dotyczy pozbawienia kategorii dróg powiatowych następujących ulic w Skarżysku-Kamiennej: ulica Paryska ulica Prosta ulica Rejowska ulica Staszica ulica Kilińskiego ulica Krakowska Położenie i przebieg w/w dróg oznaczony jest na mapkach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. Zaznaczył, że odcinki powyższych dróg zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych. Wskazał, że pismem znak: ZDP-SU.4100.2.2020 z dnia 11.05.2020 r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego poinformował Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Powyższe drogi nie spełniają wymogów związanych z funkcjami komunikacyjnymi dróg powiatowych, bowiem nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Nie posiadają również znaczącej roli w układzie transportowym, a odbywający się nimi ruch jest ruchem przede wszystkim lokalnym. Drogi te stanowią uzupełniającą sieć dróg i służą miejscowym potrzebom. W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych jest zasadne.

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk – podziękował za wyjaśnienia i zapytał, czy Radni mają jakieś uwagi lub pytanie do przedstawionego projektu.

Radny Grzegorz Małkus – stwierdził, że bardzo dobrze, że te kwestie są porządkowane, gdyż w mieście jest wiele dróg, które należą do kategorii dróg powiatowych, a które już dawno powinny być przekazane gminie. Poprosił jednak o wyjaśnienie, dlaczego w przypadku ulicy Krakowskiej pozbawia się kategorii drogi powiatowej tak mały odcinek drogi. Stwierdził, że powstanie sytuacja, że będzie kilku gospodarzy odpowiedzialnych za jedną ulicę. 

Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Bałchanowski – wyjaśnił, że pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek ulicy Krakowskiej, od skrzyżowaniem z ulicą Paryską, w kierunku rzeki. Ten odcinek drogi, jest ślepy, bez dalszego przejazdu, a który przy budowie drogi ekspresowej Nr 7 stanowił objazd. Powyższy odcinek drogi ma 506 metrów długości i tą drogą można dojechać tylko do znajdujących się tam posesji. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał omawiany projekt uchwały pod glosowanie.

za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
przeciw głosowało – 0 
wstrzymało się od głosu – 0

Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych została przyjęta i uzyskała Nr 172/XXII/2020.


8) Członek Zarządu Adam Ciok przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie.

za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych 
przeciw głosowała – 1 osoba 
wstrzymało się od głosu – 5 radnych 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego została przyjęta i uzyskała Nr 173/XXII/2020.


9) Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Grzegorz Małkus przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu skarżyskiego. Uzasadniając powyższy projekt uchwały, poinformował że intencją wnioskodawców jest to, aby radny mógł sam podczas sesji zaprezentować złożone interpelacje, żeby mógł się podzielić swoją refleksją czy uzyskaną też odpowiedzią z mieszkańcami powiatu. 

Starosta Artur Berus – poinformował, że zarząd powiatu negatywnie zaopiniował projekt klubu radnych PiS. Zdaniem zarządu aktualne obowiązujące w ustawie o samorządzie powiatowym zasady składania interpelacji i zapytań w formie pisemnej sprzyjają rzeczowemu przebiegowi sesji. Jeżeli radni mają jakieś uwagi jest punkt wolne wnioski i oświadczenia. Zawsze może taką informację przestawić.

Radny Roman Wojcieszek - zwrócił uwagę, że minęło 30 lat od odtworzenia samorządów w naszym kraju i nikt dotychczas nie odważył się odbierać głosu radnym w ważnych sprawach miasta. Stwierdził, że radni zostali wprowadzeni w błąd, że zmieniona ustawa o samorządzie powiatowym daje tylko możliwość składania interpelacji na piśmie. Pan starosta przed chwilą wyjaśnił, że dotychczasowa forma sprzyja sprawnemu przebiegowi sesji. Natomiast w jego przekonaniu chodzi o coś innego, a mianowicie chodzi o tak zwany święty spokój. Podkreślił, że dla zarządu najlepiej byłoby gdyby radni w ogóle zamilkli i żeby nie wykonywali swojego obowiązku wobec wyborców i wobec własnego sumienia. Chcecie skierować dyskusję tylko na forum internetowe. Stwierdził, że obserwując dyskusję w internecie najczęściej jest to grupa frustratów, którzy wstydzą się własnego nazwiska, wstydzą się własnego zdania. Tak dużo mówi się dzisiaj o demokracji nawet powstało coś takiego dziwnego jak komitet obrony demokracji. Jak ta obrona demokracji wygląda to właśnie widać będzie zapewne w tym głosowaniu. Spór i dyskusja polityczna jest solą demokracji, a boją się tego sporu i tej dyskusji tylko ludzie słabi. Jeszcze raz zaapelował do radnych koalicji, aby przemyśleli tą kwestię i jest jeszcze raz zweryfikowali swoje stanowisko. Zwracając się do przewodniczącego zapytał jak będzie interpretował punkt dotyczący wolnych wniosków i oświadczeń na sesji, przy składaniu których wielokrotnie odbierał radnym głos. W sytuacji gdy nie przejdzie ta poprawka to radni będą mieli prawo w tym punkcie ustosunkować się do odpowiedzi na interpretacje. Starosta Artur Berus - nie mówmy, że ograniczamy radnym możliwość zabierania głosu. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszą sesję, która trwa ponad 7 godzin i w każdym temacie jest możliwość swobodnego wypowiadania się. Na stronie BIP są wszystkie odpowiedzi na interpelacje, za pomocą środków masowego przekazu mogą wszędzie te swoje interpretacji przekazywać. Nic nie ukrywamy idziemy tą roztropną troską o dobro wspólne, to co na początku sesji pan Roman Wojcieszek powiedział.

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń o zabranie głosu Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 radnych 
Głosów przeciwnych - 8 
Wstrzymało się od głosu – 3 radnych 

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu nie została przyjęta. 

 
Ad.pkt 11 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady - w imieniu zarządu powiatu skarżyskiego oraz własnym zaprosił na uroczystości 80 rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku, które odbędą się nietypowo bo 29 czerwca o godzinie 13:00 przy Mogile Pomordowanych na Brzesku. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpaliśmy porządek sesji. Poprosił o powstanie z miejsc i zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XXII Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad – 18.07 

Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk

Protokol XXII-25.06.2020.pdf (282kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (25 września 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (28 września 2020, 13:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27