Protokół Nr 47/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 16 września 2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus ‒ Starosta
 2. Katarzyna Bilska ‒ Członek Zarządu Powiatu
 3. Tadeusz Bałchanowski ‒ Członek Zarządu Powiatu
 4. Adam Ciok ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Bogusława Wilczyńska ‒ Skarbnik Powiatu
2. Małgorzata Nosowicz ‒ Sekretarz Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
 1. Katarzyna Geller ‒ Naczelnik  Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej
 2. Anna Bugajska ‒ Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
                       
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor.
 
 
Porządek posiedzenia:
 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 2. Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
  a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035,
  b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  c)      wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,
  d)      udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
    a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
    b)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
  

 
Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta ― Pan Artur Berus poinformował, iż w związku z otwarciem ofert w dniu 11.09.2020r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 9 – osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej zwrócił się do Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówieni (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 2).
Starosta wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem o uruchomienie procedury zamówienia publicznego kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 1 pn. „Zakup 9 – osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”” to 123.880,00 zł brutto, natomiast na zadanie nr 2 pn. „Bezpieczny dowóz - zakup 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”
to 145.189,20 zł.                                                                                                                              W postępowaniu wpłynęły 2 oferty na każde zadanie. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert ustalono, że cena najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i 2 przekracza kwoty, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 jest wyższa od kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 34.620,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 jest wyższa od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 23.310,80 zł.
  Na zakończenie wypowiedzi Starosta wskazał, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania nr 1 oraz zadania nr 2 do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Bogusławę Wilczyńską do wprowadzenia powyższych zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 
 
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Zarząd Zlewni w Radomiu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie klimatyzatorów biurowych w wynajmowanych pomieszczeniach Nr 322 i 323 budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 (załącznik nr 3).
Naczelnik wyjaśniła, że klimatyzatory – jednostki wewnętrzne zostaną przymocowane do ścian w pokoju, natomiast jednostki zewnętrzne oraz skraplacze ― na elewacji budynku. Koszty montażu klimatyzatorów będą leżały po stronie Wód Polskich.
Pani Katarzyna Geller zaznaczyła, iż mając na uwadze estetykę budynku, najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie jednostek zewnętrznych na dachu budynku oraz odprowadzanie skroplin do rynny spustowej.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Zarząd Zlewni w Radomiu, zaznaczając, że wszelkie prace związane z montażem klimatyzatorów muszą zostać uprzednio skonsultowane z Wydziałem Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, że zgodnie z informacją otrzymaną od Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” upływa w dniu 29.06.2021r.  Natomiast umowa na dostawę Internetu dla 50 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych podpisana jest do dnia 16.10.2020r. W związku z powyższym istnieje konieczność wyboru dostawcy Internetu w okresie od 17.10.2020r. do 29.06.2021r. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział IM do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz 6 jednostek podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości w/w projektu.
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 10 września br. wpłynęło pismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej z prośbą o ponowne aneksowanie umowy Nr 19/2020, zawartej w dniu 17.02.2020r. (załącznik nr 5). Wyjaśnił, że pierwszy aneks do w/w umowy dotyczył wydłużenia realizacji zadania ze względu na panujące zagrożenie zachorowaniem na COVID-19, natomiast aktualna prośba stowarzyszenia ma na celu zmianę zakresu finansowania zadania publicznego, z uwagi na brak możliwości zrealizowania go w pierwotnym zakresie. Powodem zmiany kosztorysu jest także zagrożenie wynikające z pandemii COVID-19,
a co za tym idzie – konieczność dostosowania wydatków do panującej sytuacji.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedstawiony wniosek.
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że z powodu zagrożenia zachorowaniem na COVID-19, Skarżyski Klub Amazonek podjął decyzję o rezygnacji z organizacji „XI Marszu Różowej Wstążeczki w Skarżysku-Kamiennej”. W związku z powyższym, stowarzyszenie zwróciło się do Zarządu z prośbą o rozwiązanie umowy Nr 100/2020 z dnia 26.06.2020r. dotyczącej wsparcia realizacji w/w zadania, zapewniając, że przeznaczone na ten cel środki finansowe, zostaną w całości zwrócone. (załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę w powyższej sprawie.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej (załącznik nr 7) informujące, iż zgodnie z dyspozycją Zarządu z dnia 2 września br., Wydział IM dokonał rozeznania w zasobach lokalowych budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego pod kątem wolnego lokalu z przeznaczeniem na wykorzystanie w ramach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W trakcie rozeznania ustalono, że w zasobach, którymi administruje Wydział, nie ma lokalu spełniającego wymagania do prowadzenia w/w biura.
Następnie Starosta zaprosił na posiedzenie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich – Panią Annę Bugajską, która poinformowała, że burmistrz miasta
i gminy Suchedniów zaoferował udostępnienie lokalu na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie w celu świadczenia w nim Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
W trakcie przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego do lokalu zaproponowanego przez burmistrza miasta i gminy Suchedniów.
           
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił wniosek przygotowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr  8) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący założenia dla działki nr 128/4 o pow. 0,0177 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0003 Place, arkusz mapy 17) księgi wieczystej KI1R//00007260/1 w której jako właściciela: Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.07.2020 r. znak: SPN.II.7532.14.2020 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi.
Pan Artur Berus dodał, że przedmiotowa działka zajęta jest pod pas drogowy drogi powiatowej ul. Moniuszki.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa oraz Członek Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do podpisania wniosku.
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Polski Związek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Skarżysko-Kamienna zwrócił się do Zarządu z prośbą o refundację szczepionek na grypę dla seniorów (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9)
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o zwiększenie w § 4210 o kwotę 15 383,33 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego (załącznik nr 10). Następnie dodała, że środki te pochodzą ze sprzedaży maszyn i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pracowni mechanicznej.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Bogusławę Wilczyńską do przeniesienia środków na ten cel z rezerwy oświaty i ujęcie powyższej operacji finansowej w uchwale zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu skarżyskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich informujące, że w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wydziału OR na dzień 15.09.2020r. pozostała kwota 3 279,00 zł. (załącznik nr11).
Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z koniecznością zakupu przyłbic dla pracowników Starostwa, a także innych środków ochrony osobistej oraz środków czystości (min. rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, mydło antybakteryjne oraz ręczniki papierowe), Naczelnik OR zwraca się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie na powyższy cel środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł.
Szacunkowe koszty:
‒        przyłbice 50 szt. X 8,61 zł = 430,05 = koszt przesyłki 18,45 zł = 450,00 zł
‒        półprzyłbice 100 szt. X 9,43 zł = 943,00 zł
‒        rękawiczki 5 opak. X 50,00 z ł = 250,00 zł
‒        płyn do dezynfekcji rąk 7 szt. X 52,00 zł = 364,00 zł
‒        mydło antybakteryjne 5 szt. X 25,00 zł = 125,00 zł
‒        ręczniki papierowe (na dzień 15.09.2020 r.) pozostało 42 szt. – cena 25,84 zł za 1 szt. 

Kontynuując wypowiedź Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że do dnia 15.09.2020 r. z § 4210 Wydziału Organizacyjnego zostały wykorzystane środki finansowe w wysokości 3 700,51 zł na zakup m.in. mydła antybakteryjnego, dozowników do mydła, płynów do dezynfekcji, dozownik łokciowy, ręczniki papierowe, dozowniki do ręczników papierowych. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zwraca się z prośbą o uzupełnienie § 4210 o wydaną kwotę.
Zarząd Powiatu przychylił się w całości do przedstawionego wniosku i zobowiązał Naczelnik Wydziału Organizacyjnego do dokonania zakupów według przedstawionego zapotrzebowania. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Bogusławę Wilczyńską do wskazania  paragrafów, z których sfinansowane zostaną powyższe przedsięwzięcia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej planuje zawrzeć umowę ze Skarżyskim Klubem Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE” na kontynuowanie wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych, 3 dni w tygodniu po 2 godziny w okresie od 01.10.2020r. do 25.06.2021r. Czynsz najmu wyniesie 160,00 zł brutto miesięcznie (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12)..
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
  

 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 (załącznik nr 13).

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 14)
Z treścią powyższych uchwał zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty w/w uchwał, głosując nad każdą z nich oddzielnie. 

c)  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego (załącznik nr 15)
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach, reprezentująca Skarb Państwa, wystąpiła z wnioskiem o bezpłatne przekazanie oznaczonej w ewidencji gruntów (obręb 8 Bzinek) działki nr 362/1, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1R/00038588/2.
Zgodnie z art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 i 248) nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość została darowana.
Pani Katarzyna Geller dodała, że w niniejszej sprawie Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której określono, że celem darowizny będzie realizowana inwestycja budowy drogi ekspresowej S-7na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Jednak pismem z dnia 08.08.2020r. GDDKiA Oddział w Kielcach poinformował, że przedmiotowa nieruchomość stanowi już pas drogi krajowej S7, dlatego też nabycie przez GDDKiA może nastąpić z przeznaczeniem na jego utrzymanie.
Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. A) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi wyrażenia zgody na dokonanie czynności zbywania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
W świetle udzielonych wyjaśnień, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego. 

d) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (załącznik nr 16).
Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że w dniu 29 lipca 2020 roku do Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęła skarga Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 24 lipca 2020 roku na uchwałę Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 172/XXII/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
Zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2325, dalej „p.p.s.a.”) w postępowaniu w sprawie sądowo-administracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W myśl natomiast art. 25 §1 p.p.s.a. osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej mają zdolność sądową (zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona). Ustawa Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi nie zawiera definicji organu administracji publicznej, w związku z czym należy odwołać się do kryterium podmiotowego wykonywania administracji publicznej. Podmiotami wykonującymi administrację publiczną są organy  administracji publicznej sensu stricto, organy samorządu terytorialnego oraz organy administracyjne w znaczeniu funkcjonalnym (por. J.P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjna wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 1999, s. 16-21). Zgodnie natomiast z treścią art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być m.in. adwokat lub radca prawny(art. 35 § 1 p.p.s.a.), a samo pełnomocnictwo może zostać udzielone do prowadzenia sprawy (art. 36 pkt 2 p.p.s.a.).
Starosta wyjaśnił, że złożona skarga dotyczy działania Rady Powiatu Skarżyskiego, tj. podjętej w dniu 25 czerwca 2020 roku uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nt 172/XXII/2020 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych. Wobec braku możliwości osobistego działania Rady Powiatu Skarżyskiego przed sądem administracyjnym zachodzi konieczność udzielenia upoważnienia do reprezentowania organu zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, jak również w przypadku złożenia skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W stosunkach zewnętrznych, np. przed sądem administracyjnym, w sytuacji, gdy rada jest organem, której działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi do sądu, radę powiatu może reprezentować przewodniczący rady powiatu, przy czym – jak przyjęto w doktrynie – winien posiadać stosowne upoważnienie przez radę powiatu. Natomiast bez upoważnienia rady powiatu przewodniczący nie może sam udzielać stosownego upoważnienia, np. rady prawnemu.
Wobec powyższego uzasadnione jest upoważnienie Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie złożonej skargi z prawem udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 17)
Referująca, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
 1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.554.2020 z dnia 8 września 2020r. w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 9 099zł na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach realizacji programu Rodzina 500+ ,
 2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.550.2020 z dnia 7 września 2020r. w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 10 500zł przeznaczonej na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 3. Umowy nr 231/2020 z dnia 8 września 2020r w sprawie wsparcia działalności Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Bezpieczna Przyszłość finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie wynosi 482 133,92zł w tym środki unijne 406 342,47zł i środki budżetu państwa 75 791,45zł. Przeznaczone jest dla obu naszych domów pomocy społecznej i tak:
  ‒        Dom Pomocy Społecznej ul. Sporna – 297 610,05zł,
  ‒        Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” – 184 523,87zł.
  Środki przeznaczone będą na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników oraz na zakup wyposażenia i środków ochrony indywidulanej.
 4. Pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 9 września 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 9 895,53zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚŚ (4 895,53zł) oraz na wypożyczenie samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych od zewnętrznej firmy do czasu sfinalizowania procedury zakupu oraz otrzymaniu przez jednostkę nowego pojazdu (5 000zł).
 5. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 września 2020r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na podatku od nieruchomości w wysokości 3 500zł na zwiększony odpis na ZFŚS.
 6. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 000zł w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza na zakup urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji rąk i zachowania higieny oraz na zakup materiałów do urządzenia terenu wokół hali sportowej.
 7. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 września 2020r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 10 669zł w celu właściwego zaewidencjonowania wydatków w związku z nowym arkuszem organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021.
 8. Pisma I Licem Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z dnia 10 września 2020r. w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 4 000zł na roboty remontowo-budowlane związane z naprawą gzymsu i wymianą obróbek blacharskich budynku szkoły.
 9. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 10 września 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 000zł na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.
 10. Z przeniesienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwoty 5000zł oraz pomiędzy rozdziałami kwoty 11 896,42zł na koszty utrzymania w kwarantannie osób, które są zobowiązane do jej odbycia. Utrzymanie kwarantanny jest zadaniem Wojewody, ale do tej pory z budżetu państwa otrzymaliśmy zwrot za wydatki poniesione na ten cel w miesiącu marcu i kwietniu. Wydatki od m-ca maja ponoszone są ze środków własnych powiatu.
 11. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 11 września 2020r.w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz umowach zlecenia w kwocie 23 902zł na wynagrodzenia, materiały oraz wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli. W związku z dużymi wydatkami na środki ochrony i środki czystości przeniesienia na materiały są niezbędne.
 12. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przeniesienia kwoty 4000zł pomiędzy paragrafami na zakup nowego komputera oraz na drobne zakupy materiałów biurowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim” (załącznik nr 18).
Treść przedmiotowej uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.
  

Ad. pkt 4. Sprawy różne
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że do urzędu wpływają oferty firm brokerskich na świadczenie usług w zakresie organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Powiecie Skarżyskim, w tym także dotyczące pomocy w przeprowadzeniu procedury wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK w jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego.
Sekretarz wskazała, że do przeprowadzenia procedury wdrożenia PPK dla pracowników starostwa został powołany Zarządzeniem Starosty Skarżyskiego zespół zadaniowy. Dodała, iż w jej opinii procedurę wyłonienia instytucji finansowej do zarządzania PPK dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu powinni przeprowadzić dyrektorzy tych jednostek dla zatrudnionych w nich pracowników. W związku z powyższym, zdaniem Sekretarz, korzystanie z usług firm brokerskich do zorganizowania i przeprowadzenia powyższej procedury nie jest konieczne.
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Sekretarz wskazując, że każda z jednostek organizacyjnych powiatu, w tym starostwo we własnym zakresie przeprowadzi procedurę wdrożenia u siebie PPK.
 
Na tym zakończono posiedzenie.     
 
          Protokołowała                                          Przewodniczący Zarządu
           Olga Łukomska                                                Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska 
2.      T. Bałchanowski
3.      A. Ciok
  

 
Załączników: 18
 
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 11.09.2020r.,
 • Załącznik nr 3 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 11.09.2020r.,
 • Załącznik nr 4 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 15.09.2020r.,
 • Załącznik nr 5 – pismo Kierownik Referatu ds. Promocji z dnia 14.09.2020r.,
 • Załącznik nr 6 – pismo Kierownik Referatu ds. Promocji z dnia 14.09.2020r.,
 • Załącznik nr 7 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 14.09.2020r.,
 • Załącznik nr 8 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Załącznik nr 9 – pismo Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z dnia 02.09.2020r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 15.09.2020r.,
 • Załącznik nr 11 – pismo Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 15.09.2020r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 14.09.2020r.,
 • Załącznik nr 13 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035,
 • Załącznik nr 14 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
 • Załącznik nr 15 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,
 • Załącznik nr 16 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,
 • Załącznik nr 17 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
 • Załącznik nr 18 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”. 
 
 
  Protokół (608kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Olga Łukomska (16 września 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (28 września 2020, 10:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55