Protokół Nr 46/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego


W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.         Artur Berus                                                    - Starosta        
2.         Anna Leżańska                                               - Wicestarosta 
3.         Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu 
4.         Tadeusz Bałchanowski                                     - Członek Zarządu Powiatu 
5.         Adam Ciok                                                     - Członek Zarządu Powiatu 
  
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 

1. Bogusława Wilczyńska                                             - Skarbnik Powiatu
2. Małgorzata Nosowicz                                               - Sekretarz Powiatu   
3. Katarzyna Geller                                                     - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia
    i Obsługi Gospodarczej
4. Marek Czyż                                                            - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
5. Małgorzata Śmiałek                                              - Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka
                                                                                   Medycyny Pracy
6. Urszula Kozłowska                                                  - Główna Księgowa Międzyzakładowego
                                                                                  Ośrodka Medycyny Pracy
7. Mateusz Korzeniewski                                             - Dyrektor Obwodu Lecznictwa  Kolejowego
8.  Danuta Chrzan                                                      - Główna Księgowa Obwodu Lecznictwa
                                                                                  Kolejowego
9. Leszek Lepiarz                                                       - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
        w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy                                       im.  Marii Skłodowskiej-Curie
10. Artur Dąbrowa                                                      - Główny Księgowy Zespołu Opieki                           Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
                              Szpital Powiatowy im. Marii
                              Skłodowskiej-Curie
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Radzimirska-Lange – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, 
b. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego  w Skarżysku-Kamiennej, 
c. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok, 
e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok, 
f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2019 rok. 
2.  Podjęcie Uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:                            
a) wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej, 
b) wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej, 
c) ustanowienia  Nagrody „Jaskółka Biznesu”, 
d) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia  drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 
3.  Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze  2020 r.  MOMP, OLK SP, ZOZ. 
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
5.  Sprawy różne. 
  
     Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi
 i wnioski. 
     W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 
  
Streszczenie posiedzenia: 
  
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej, załącznik nr 2. 

     Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. jednostki przedstawiła Dyrektor  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy, która wskazała, że ww. ocena została przeprowadzona w oparciu o przedłożony raport o sytuacji ekonomiczno-finanswowej placówki za 2019 rok, przy uwzględnieniu analizy wskaźników.           
                                           
      Zarząd Powiatu przyjął ww. projekt uchwały.
 
b)  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego  w  Skarżysku-Kamiennej, załącznik nr 3. 

      Ww. ocenę zreferował Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej wskazując, że na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowych OLK SP ZOZ za rok 2019 wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe należy stwierdzić, że w porównaniu do roku 2018 nastąpiła poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych za rok 2019. 
 
     Zarząd Powiatu głosował za przyjęciem ww. projekt uchwały.
 
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, załącznik nr 4. 

Z oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie zapoznał Zarząd  Dyrektor placówki. 
Dyrektor wskazał, że z przeprowadzonej analizy wynika ,że podane w raporcie wskaźniki odzwierciedlają trudną sytuację finansową Zespołu wynikającą z dużej różnicy pomiędzy osiąganymi przez jednostkę przychodami, a  ponoszonymi przez nią kosztami, które dynamicznie rosły. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
 
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok, załącznik nr 5. 
  
e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej 
za 2019 rok, załącznik nr 6. 
 
f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2019 rok, załącznik nr 7.     
                                                                                  
      Uczestniczący w posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego Dyrektorzy  przedstawili Zarządowi roczne sprawozdania finansowe placówek, którymi kierują.
   
  Zarząd Powiatu głosował za przyjęciem ww. projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a) wyrażenia opinii dotyczącej  przebudowy ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej, załącznik nr 8. 

      Z treścią ww. uchwały zapoznał zebranych Starosta Pan Artur Berus. Starosta wskazał, że wydanie opinii przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego dotyczy lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej” z uwagami: 
1.  „Wykonać projekt stałej organizacji ruchu”. 
2.  „Na warunkach określonych w piśmie ZDP.SU.4014.12.202.RD z dnia 02.04.2020r.” 
     
     Zarząd Powiatu podjął ww. chwałę. 
 
b) wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej, załącznik nr 9. 

Kontynuując Starosta Pan Artur Berus przedstawił ww. uchwałę, zwracając uwagę, że w dniu 04.08.2020r. wpłynął wniosek „TAK” Tadeusz Serafin, Marcinków100, 27-215 Wąchock, z prośbą o wydanie opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej z chodnikiem ze zjazdami i odwodnieniem, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Zarząd Powiatu głosował za podjęciem ww. uchwały. 
  
c) ustanowienia  Nagrody „Jaskółka Biznesu”, załącznik nr 10.
 
       Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska omówiła ww. uchwałę zwracając uwagę, że traci moc uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego Nr 22/51/2015 z dnia 20.05.2015r. w sprawie: ustanowienia nagrody „Jaskółka Biznesu” za promowanie i efektywne korzystanie z Usług Rynku Pracy przez przedsiębiorców w powiecie skarżyskim. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowane w uchwale zmiany i głosował za jej podjęciem. 
 
d)  wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, załącznik nr 11.

   Starosta Pan Artur Berus odnosząc się do ww. uchwały wskazał, że pozytywnie opiniuje się zaliczenie drogi wewnętrznej dojazdowej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Brzeście i Bliżyn w kierunku Wołowa (Stary Gostków) położonej na terenie Gminy Bliżyn do kategorii dróg gminnych. 
     Zarząd Powiatu  podjął ww. uchwałę. 

Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze  2020 r.   MOMP, OLK SP, ZOZ
         Dyrektorzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Obwodu Lecznictwa Kolejowego  oraz  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w związku z terminem określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 265 pkt 1, który został przedłużony o 30 dni zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji; przekazali, a także przedstawili Zarządowi Powiatu Skarżyskiemu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. w ww. jednostkach. Pismo stanowi załącznik nr 12. 
        Zarząd Powiatu po przeprowadzonej dyskusji przyjął przedstawioną informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. i zaznaczył, że powyższe dokumenty zostaną przedłożone Radzie Powiatu Skarżyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, w terminie do 30 września (termin przedłużony powyższym rozporządzeniem). 
  
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu.

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację zużytego środka trwałego „zestaw do ceramiki” nr inwentarzowy EFS p.53 o wartości 4281,53 zł. Pismo stanowi załącznik nr 13. 
      
  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację ww. zestawu. 
 
Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska wskazała, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż tokarki uniwersalnej Typ TUE 40 rok produkcji 1967. Ww. tokarka jest nieużywana i blokuje miejsce w garażu budynku warsztatów  szkolnych. Ponadto do jednostki wpłynęła oferta zakupowa na kwotę 2000 zł (kwota ewidencyjna 4264,16 zł) od jednej z firm, która zobowiązuje się zabrać na własny koszt ważąca ponad tonę tokarkę. Pismo stanowi załącznik nr 14.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż ww. tokarki. 

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie kierowcy autobusu szkolnego na okres dwóch tygodni w miesiącu wrześniu  z uwagi na wyjazd uczniów na turnus rehabilitacyjny do Zakopanego. Pismo stanowi załącznik nr 15. 

Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na zatrudnienie kierowcy w ww. okresie. 

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny na okres od 01.10.2020 r. do 31.08.2022 r. ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Skarżysku-Kamiennej bez przeprowadzania przetargu, zgodnie z uchwałą NR 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym  w trwały zarząd.       
    Członek Zarządu nadmieniła, że ostania umowa zawarta był ma okres od 02.10.2017 r do 30.09.2020 r. na podstawie rozstrzygniętego 26.09.2017r. przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem  pomieszczenia na sklepik szkolny o powierzchni 8,70 m2. Pismo stanowi załącznik nr 16.    
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Stowarzyszenia Twórców Kultury w Skarżysku-Kamiennej i wyraził zgodę na wynajem ww. pomieszczenia. 

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła prośbę autora o udzielenie pomocy finansowej przy wydaniu książki pt.: ”Skarżyskiej Ziemi w Darze”. Książka zawiera wiersze, zdjęcia i teksty piosenek wraz z nutami. Pismo stanowi załącznik nr 17. 
Zarząd Powiatu uznał, że prośba może zostać ponownie wzięta pod uwagę przez Zarząd po zaprezentowaniu przez autora wspomnianej publikacji. 

   Wicestarosta Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej w sprawie wyboru zadań, na które powiat skarżyski będzie składał wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W ww. piśmie Wydział prosi także o wyrażenie zgody na utworzenie w budżecie powiatu wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Sikorskiego 20 wraz z przebudową budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na audyt energetyczny i dokumentację projektową w wysokości 5 000 zł w 2020 roku oraz 100 000 zł w 2021 roku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w budżecie powiatu skarżyskiego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Sikorskiego 20 wraz z przebudową budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Jednocześnie Zarząd Powiatu głosował za zabezpieczeniem ww. środków finansowych. 

  Wicestarosta Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytań ofertowych podczas realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego powstały oszczędności w projekcie. 
W wyniku rozstrzygnięcia ostatniego przetargu na roboty budowlane tj.: termomodernizację Domu Pomocy Społecznej powstały oszczędności w wysokości 378 964,68 zł całkowitej wartości, w tym oszczędności z dofinansowania z RPO 277 920,43 zł, a wkładu własnego 101 044,25 zł. Ponadto oszczędności po podpisaniu umowy na kompleksowy nadzór budowlany wynoszą 17 596,77 zł, w tym oszczędności z dofinansowania z RPO 12 889,62 zł, a wkładu własnego 4 707,15 zł.                            Kontynuując Wicestarosta wskazał, że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o powstałych oszczędnościach w projekcie. W sytuacji, gdy wartość wydatków kwalifikowanych ulega zmniejszeniu w stosunku do maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych określonych w umowie, wysokość kwoty dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych.          Ponadto Wicestarosta zasugerowała rozważenie przez Zarząd możliwości ewentualnego zwrócenia się do Urzędu Marszałkowskiego o rozszerzenie projektu w celu zagospodarowania powstałych oszczędności. Każda inwestycja realizowana w ramach Działania 3.3 RPOWŚ musi wynikać z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. W PGN oprócz inwestycji już zrealizowanych znajdują się jeszcze „Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Resocjalizacyjno –Wychowawczych wraz z instalacjami baterii słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”, „Montaż instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych na budynkach: Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”, „Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 20”.           Należy mieć na uwadze, że na tą chwilę powiat skarżyski nie posiada żadnej dokumentacji projektowej, ani audytu energetycznego dla tych inwestycji i w przypadku podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji o rozszerzeniu projektu  konieczna będzie również aktualizacja studium wykonalności, a w związku z rozszerzeniem projektu wydłuży się okres jego realizacji, a tym samym okres trwałości dla budynków już zrealizowanych. Ponadto Instytucja Zarządzająca może również skierować projekt do ponownej oceny merytorycznej. Pismo stanowi załącznik nr 18. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  z zapytaniem o możliwości rozszerzenia projektu o zadanie „Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Resocjalizacyjno –Wychowawczych wraz z instalacjami baterii słonecznych i ogniw fotowoltaicznych” z jednoczesnym  wydłużeniem  terminu realizacji projektu, przy aktualnym braku dokumentacji technicznej. 

Wicestarosta Pani Anna Leżańska zapoznała Zarząd z pismem Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej w sprawie podjęcia przez Zarząd decyzji odnośnie wyboru zadań, na które powiat skarżyski będzie składał wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                              
Wicestarosta zwraca uwagę na zasadność utworzenia w budżecie powiatu skarżyskiego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Sikorskiego 20 wraz z przebudową budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na audyt energetyczny i dokumentację projektową w wysokości 5 000 zł w 2020 roku oraz 100 000 zł w 2021 roku. Pismo stanowi załącznik nr 19. 

Zarząd Powiatu wskazał dwa zadania, na które powiat skarżyski będzie składał wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i są to: „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu  Pracy” oraz. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie”.                                                                                                           
Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wpisanie do WPF-u wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Sikorskiego 20 wraz z przebudową budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” oraz na zabezpieczenie środków finansowych na powyższe zadania. 

Wicestarosta Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej dotyczące zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300 na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w tym przegląd i koszt ewentualnych napraw 11 szt. regałów przesuwnych w Archiwum Zakładowym.                                                 
Wicestarosta dodała, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego meble, zgodnie z zapotrzebowaniem Sekretarza Powiatu na wyposażenie biura Zarządu, będą kosztować ok. 6 000,00 zł i w związku z powyższym należy zabezpieczyć środki  finansowe  na ten cel. Pismo stanowi załącznik nr 20.                         
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na powyższe zadania.
 
      Z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zapoznał zebranych Członek Zarządu Pan Tadeusz Bałchanowski. Poinformował, że zgodnie z decyzją Zarządu w sprawie zadania pn.: „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej”, Zarząd Dróg Powiatowych w dniu 01.09.2020r., zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził negocjacje cenowe w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Następnie Pan Tadeusz Bałchanowski wyjaśnił, że Jednostka projektowa BPW „Drogi i Ulice – Zenon Kubicki w 2013 r. opracowała projekt budowy małego ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu dróg. Do niniejszego projektu uzyskano komplet warunków i uzgodnień branżowych. Natomiast odstąpiono od realizacji zadania w zaprojektowanym zakresie i w związku z tym nie uzyskano decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Aktualnie, zgodnie z budżetem Powiatu Skarżyskiego na rok 2020 zaplanowano realizację wykonania projektu mini ronda na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz fakt, że projektant BPW „Drogi i Ulice” – Zenon Kubicki dysponuje pełną znajomością zakresu zamówienia, tj. rozpoznaniem terenu realizacji inwestycji, a przygotowane przez projektanta rozwiązanie dotyczące usytuowania oraz wielkości mini ronda zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu, do negocjacji Zarząd Dróg Powiatowych zaprosił Jednostkę projektową BPW „Drogi i Ulice – Zenon Kubicki Pan Tadeusz. W wyniku negocjacji ustalono: 
•          Cena dokumentacji projektowej – 49 200,00 zł brutto,
•          Termin zakończenia – 31.05.2021r. 

Pan Tadeusz Bałchanowski dodał, że w związku z poczynionymi ustaleniami Dyrektor ZDP zwraca się do Zarządu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Skarżyskiego, w celu umożliwienia dokonania zawarcia umowy, poprzez zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Skarżyskiego z podziałem 
na lata: 
•          2020 r. – 24 200,00 zł,
•          2021 r. – 25 000,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 21.
 
     Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Bogusławę Wilczyńska do wprowadzenia w/w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Skarżyskiego. 

Starosta Pan Artur Berusprzedstawił pismo zarządu Uzdrowiska Busko Zdrój S.A. realizującego samorządowy projekt pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jak wskazuje przewodniczący Zarządu Spółki Uzdrowiska Busko Zdrój S.A 
Celem głównym  ww. programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.               Beneficjentem programu jest populacja mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy, oraz u osób z czynnikami ryzyka (ptd 2016). Preferencyjnie traktowane będą osoby zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, identyfikowane na podstawie informacji uzyskiwanych z w trakcie wywiadu (wiek > 50 lat, bezrobocie, miejsce zamieszkania: wieś, wykształcenie poniżej średniego, samotność, niepełnosprawność itd.). Jest to złożone, wieloetapowe przedsięwzięcie, które składać się będzie przede wszystkim z:                                                                                                                             
a) identyfikacja grup ryzyka                                                                                    
b) kompleksowe wsparcie osób z otyłością                                                                                     Zarząd Uzdrowiska Busko Zdrój S.A. wskazał, że promocja projektu w poszczególnych powiatach, gminach i miejscowościach województwa świętokrzyskiego jest dla spółki bardzo ważna i dlatego zwraca się z prośbą  o wsparcie poniższych działań do przedstawicieli samorządów.                                                  Ww. działania mają polegać na:                                                                           
- umieszczeniu informacji wraz z danymi teleadresowymi, adresem strony internetowej na stronie       internetowej Powiatu Skarżyskiego oraz przekazaniu Spółce linku kierującego do ogłoszenia,                  - wyrażeniu zgody na umieszczenie w siedzibie Starostwa Powiatowego  plakatu wraz z urną i informacją     o realizowanym projekcie,                                                                               
- skierowaniu prośby do pracowników Starostwa Powiatowego  będących w grupie wiekowej 45-64 do wypełnienia formularza identyfikacji grupy ryzyka,                                            
- przekazaniu informacji do szkół (załączony dokument) z prośbą o włączenie się do projektu we    wskazanym zakresie,                                                                                                        
-  przekazaniu informacji do zarządzanych przez  Powiat Skarżyski placówek medycznych, z prośbą o umieszczenie komunikatów na stronie internetowej oraz zgody na umieszczenie plakatów promocyjnych na terenie jednostek,                                                             
- wskazanie innych możliwości dotarcia do mieszkańców (np. promocja wśród lokalnych środowisk KGW, Kluby Seniora i inne),                                                                      
- wskazaniu osoby kontaktowej, która będzie odpowiedzialna za kontakt w ramach nawiązanej współpracy i koordynowanie wspólnych działań,                          
- wyrażeniu zgody o umieszczenie logotypu Powiatu Skarżyskiego na stronie internetowej projektu, jako jednostki wspierającej.                                                                        
  Ponadto jak wskazał Starosta treść wszelkich komunikatów i materiałów promocyjnych zostanie opracowana i przekazana Powiatowi Skarżyskiemu. 
Pismo stanowi załącznik nr 22. 
 
  Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Uzdrowiska Busko Zdrój S.A. realizującego samorządowy projekt pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego)”. 

Ad. pkt 5. Sprawy różne. 

Skarbnik Powiatu Pni Bogusława Wilczyńska przedstawiła założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, zwracając uwagę na:                                                         
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o  0 %,                                           
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 0% (planowana kwota bazowa dla nauczycieli – 3537,80zł)          - wzrost wydatków rzeczowych o 1,8% (inflacja) – tylko dla wydatków dotyczących mediów, pozostałe    wydatki należy ograniczy                                                                   
- prognoza odpisu na ZFŚS – odpis dla nauczycieli 3028,21zł, dla pozostałych pracowników 1550,26zł      - prognoza płacy minimalnej – 2.800zł.                                                                               
- prognozowana kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.789,42zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku). Pismo stanowi załącznik nr 23. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informacje do wiadomości.


Na tym zakończono posiedzenie. 

Przewodniczący Zarządu
Artur Berus

Protokołowała
Anna Radzimirska-Lange

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 • A. Leżańska
 • K. Bilska
 • A. Ciok
 • T. Bałchanowski
  
Załączników 23:
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 
 • Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 
 • Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego  w Skarżysku-Kamiennej. 
 • Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
 • załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok. 
 • Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za 2019 ro. 
 • Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2019 rok. 
 • Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  przebudowy ul. Pułaskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej, 
 • Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej. 
 • Załącznik nr 10 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia Nagrody „Jaskółka Biznesu”. 
 • Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 
 • Załącznik nr 12 - pismo  Zespołu ds. Zdrowia z dnia 07.09.2020 r. 
 • Załącznik nr 13 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31.08.2020 r. 
 • Załącznik nr 14 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.09.2020 r. 
 • Załącznik nr 15 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 08.09.2020 r. 
 • Załącznik nr 16 - pismo Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26.08.2020 r. 
 • Załącznik nr 17 - pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 07.09.2020 roku. 
 • Załącznik nr 18 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczejz dnia 04.09.2020 r. 
 • Załącznik nr 19 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej  z dnia 07.09.2020 r.   
 • Załącznik nr 20- pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 07.09.2020 r. 
 • Załącznik nr 21 - pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 04.09.2020 r. 
 • Załącznik nr 22- pismo Zarządu Uzdrowiska Busko Zdrój S.A. 
 • Załącznik nr 23 - pismo Wydziału Finansowego. 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (9 września 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (21 września 2020, 12:06:45)

Ostatnia zmiana: Anna Radzimirska-Lange (21 września 2020, 14:26:48)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 89