Protokół Nr 45/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 września 2020 r.

Protokół Nr 45/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 września 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Artur Berus - Starosta
 2. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu
 3. Tadeusz Bałchanowski - Członek Zarządu Powiatu
 4. Adam Ciok - Członek Zarządu Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

 1. Bogusława Wilczyńska - Skarbnik Powiatu
 2. Małgorzata Nosowicz - Sekretarz Powiatu
 3. Dariusz Chojnacki - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta - Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała Anna Radzimirska-Lange - Inspektor.

Porządek posiedzenia

 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 roku,
  2. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 9 – osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”.
  3. udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Sieczce – Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskieg w Skarżysku-Kamiennej do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna.
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 4. Sprawy różne.

Starosta - Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi i wnioski. W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku. załącznik nr 2.

Projekt powyższej uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu Pani Katarzyna Bilska ww. uchwała określa plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego prowadzonych przez inne organy od dnia 1 września 2020 roku. Członek Zarządu nadmieniła, że traci moc uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r. Zarząd Powiatu głosował za przyjęciem projektu ww. uchwały.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 roku, załącznik nr 3.

Z treścią powyższej uchwały zapoznała Zarząd Pani Bogusława Wilczyńska Skarbnik Powiatu, która uzasadniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

 1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.511.2020 z dnia 25 sierpnia 2020r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 3 229,40zł na zadania związane z wydawaniem legitymacji o stopniu niepełnosprawności
 2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.509.2020 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 65 000zł przeznaczonej na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 91 608 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

Zarząd Powiatu głosował za podjęciem uchwały.

b) udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Sieczce - Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” w Skarżysku-Kamiennej do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna, załącznik nr 4.

Uchwałę zreferowała Członek Zarządu Powiatu Pani Katarzyna Bilska, która wskazała, że udziela się Pani Halinie Sieczce – Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej w skład, którego wchodzi Technikum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, pełnomocnictwa do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna. Zarząd Powiatu podjął ww. uchwałę.

c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 9 – osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”, załącznik nr 5.

Starosta Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Zarząd Powiatu nie miał uwag i głosował za podjęciem ww. uchwały.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta Pan Artur Berus przedstawił pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew na działce ewidencyjnej Nr 6997, położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Warszawska 95. Powyższe drzewa znajdują się na terenie nieruchomości, która została wydzierżawiona przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej, z przeznaczeniem na nową siedzibę PIW. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykończeniem siedziby i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W miejscu, gdzie zlokalizowane są powyższe drzewa, zgodnie z projektem, ma przebiegać chodnik oraz mają zostać utworzone miejsca parkingowe. Pismo stanowi załącznik nr 6.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej o wycięcie powyższych drzew.

Kontynuując Starosta Pan Artur Berus przedstawił wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:

 1. Wniosek GG-II.680.23.14.2020 KW-WPIS sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00000007/1 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 130/24 o pow. 0,0677 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23) poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0011.AR_23.130/24” oraz poprzez wykreślenie sposobu korzystania: „działka gruntu, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr – drogi”.
 2. Wniosek GG-II.680.23.14.2020 KW-ZAL odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00000007/1 działki nr 130/24 o pow. 0,0677 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00002145/4, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.11.2018 r. znak: SPN.II.7532.36.2018 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi. Działka nr 130/24 o pow. 0,0677 ha położona w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23) zajęta jest pod pas drogowy drogi powiatowej ul. Tysiąclecia.
 3. Wniosek GG-II.680.23.15.2020 KW-WPIS sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00001789/3 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 130/36 o pow. 0,0702 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23) poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0011.AR_23.130/36” oraz sposobu korzystania: „dr – drogi”.
 4. Wniosek GG-II.680.23.14.2020 KW-ZAL odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001789/3 działki nr 130/36 o pow. 0,0702 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00002145/4, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2018 r. znak: SPN.II.7532.43.2018 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi. Działka nr 130/36 o pow. 0,0702 ha położona w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23) zajęta jest pod pas drogowy drogi powiatowej ul. Tysiąclecia. Pismo stanowi załącznik nr 7.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę - Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu Powiatu Pana Tadeusza Bałchanowskiego do ich podpisania.

Członek Zarządu - Pan Adam Ciok przedstawił pismo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „PRAXIS” w Skarżysku-Kamiennej w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa i obowiązującym stanem pandemii. Stowarzyszenie zwróciło się z prośba o zmianę przedstawionych w kwalifikacyjnych kosztów w ofercie na zadanie pn.: „Integracyjny Turniej Sportowy”. Stowarzyszenie prosi o możliwość wykorzystania środków na zakup sprzętu z przeznaczeniem do organizacji podczas gier i zabaw. Pismo stanowi załącznik nr 8.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe zmiany.

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła prośbę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej dotyczącą użyczenia samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (do czasu otrzymania samochodu) od Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, z uwagi na przedłużającą się procedurę zakupu nowego samochodu ze środków PEFRON. Pismo stanowi załącznik nr 9.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenia ww. pojazdu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła prośbę Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej dotyczącą dokonania zmian w planie finansowym w roku 2020 w rozdziale 80120 według poniższego wyszczególnienia:

Zmniejszenie: Rozdział 80120 § 4040 – 5317.82 zł
Zwiększenie Rozdział 80120 § 4210 – 5 317.82 zł

Ww. zmiany wynikają z konieczności:

 • zakupu urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji rąk i zachowania higieny,
 • urządzenia terenu wokół hali sportowej,
 • planowanego przez szkołę wdrożenia realizacji „Programu Aktywna Tablica” w ramach którego dofinansowanie na zakup laptopów wynosi 14 000,00 zł, a szkoła ma zabezpieczyć 20% wkładu własnego tj. 3500, 00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 10.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę w planie finansowym w roku 2020 w kwocie 2000,00 zł wskazując, że wkład własny w ramach „Programu Aktywna Tablica” powinien być zabezpieczony ze środków Powiatu Skarżyskiego, a nie ze środków szkoły.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zawierające prośbę o wytypowanie do Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Panią Martynę Maćkowiak - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Pismo stanowi załącznik nr 11.

Zarząd Powiatu zdecydował o nie typowaniu w tym roku do ww. odznaczenia Pani Martyny Maćkowiak. Zarząd uznał, iż należy powrócić do tej kwestii w przyszłym roku w związku z uruchomieniem z inicjatywy Pani dyrektor w I LO klasy eksperymentalnej.

Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła prośbę Świętokrzyskiego Związku Badmintona o wsparcie w kwocie 3000 zł na organizacje VIII Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Badmintonie, które odbywają się co roku w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie w dniach 12-13 września 2020 r.. Środki te zostaną przeznaczone na zakup medali, pucharów i pamiątek dla uczestników mistrzostw. Pismo stanowi załącznik nr 12.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do ww. projektu w charakterze współorganizatora i wyraził zgodę na przyznanie dofinansowania w kwocie 1500 zł.

Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące możliwości przejścia w tryb pracy zdalnej radców pranych prowadzących w budynku szkoły pomoc z zakresu prawa w ramach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Gabinet radców zlokalizowany jest na pierwszym piętrze szkoły i koliduje to z przepisami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Pismo stanowi załącznik nr 13.

Zarząd Powiatu mając na uwadze względy bezpieczeństwa zobligował Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej do przeprowadzenia rozeznania w zasobach lokalowych budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego. Ponadto Zarząd wskazał Pana Tadeusza Bałchanowskiego Członka Zarządu Powiatu do przeprowadzenia rozmów z wójtem Gminy Skarżysko Kościelne i burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie udostępnienia miejsca na terenie ww. gmin do zlokalizowania punku Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego” oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – Technicznego SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych (ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy). W związku z powyższym odrzucając z postępowania ofertę w/w Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę na zadanie nr 7 pn. „Środki ochrony osobistej II” oraz zadanie nr 8 pn. „Środki ochrony osobistej III”, dokonano unieważnienia postępowania w części dotyczącej zadania nr 7 i 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na brak złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Pismo stanowi załącznik nr 14.

Zarząd Powiatu powołując się na ustawę Prawo zamówień publicznych, w sytuacji, gdy została dopuszczona możliwość składania ofert częściowych, zaznaczył, że Zamawiający ma możliwość unieważnić postępowanie w części dotyczącej danego zadania, m.in. w przypadku nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jednocześnie Zarząd podjął decyzje o ogłoszeniu kolejnego postępowania dotyczącego zadania nr 7 i nr 8.

Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła informację sytuacje finansową przygotowaną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej–Curie za sześć miesięcy wraz z zestawieniem sytuacji finansowej Zespołu oraz porównaniem kosztów rodzajowych za pięć miesięcy 2020 r.

Sekretarz dodała, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego zostanie przedstawiona przez dyrektora ZOZ bieżąca informacja na temat sytuacji szpitala. Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Kontynuując, Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła pismo Członka Zarządu Przychodni Rodzinnej Alfa nawiązujące do prowadzonej korespondencji tj. pisma z dnia 25.06.2020 r. oraz 11.08.2020 r. Sekretarz zwróciła uwagę, ze powyższe pismo zostało skierowane do Członków Komisji Zdrowia.

Zarząd Powiatu odniósł się do ww. pisma i stwierdził, że podtrzymuje stanowisko dot. odmowy udzielenia niepublicznym placówkom z terenu powiatu skarżyskiego wsparcia w ramach programu „Stop koronanwirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu
Artur Berus

Protokołowała
Anna Radzimirska-Lange

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

 1. K. Bilska
 2. A. Ciok
 3. T. Bałchanowski

Załączniki

 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 • Załącznik nr 2 – uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku.
 • Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok
 • Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 9 – osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”,
 • Załącznik nr 5 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Sieczce – Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna
 • Załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 28.08.2020 r.
 • Załącznik nr 7 – Wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Załącznik nr 8 – Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 01.09.2020 roku.
 • Załącznik nr 9 – pismo z Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 02.09.2020 r.
 • Załącznik nr 10 - pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26.08.2020 r.
 • Załącznik nr 11 – pismo Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.08.2020 r.
 • Załącznik nr 12 - pismo świętokrzyskiego Związku Badmintonaz dnia 31.08.2020 r.
 • Załącznik nr 13 - pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31.08.2020 r. Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 01.09.2020 r.
 • Załącznik nr 15 - pismo Zespołu ds. Zdrowia z dnia 01.09.2020 r.
 • Załącznik nr 16 – pismo członka zarządu przychodni Rodzinnej ALFA z dnia 25.08.2020 r. z dnia 24.08.2020 r.
Protokół (740kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (2 września 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (8 września 2020, 08:09:26)

Ostatnia zmiana: Anna Radzimirska-Lange (15 września 2020, 09:50:15)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 56