Protokół Nr 38/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 22 lipca 2020 r.W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Artur Berus                                                   ‒ Starosta
2.      Tadeusz Bałchanowski                                    ‒ Członek Zarządu Powiatu
3.      Adam Ciok                                                    ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Urszula Wrona                                              ‒ Naczelnik Wydziału Finansowego
2.      Jerzy Krawczyk                                            ‒  Naczelnik Wydziału Edukacji,
           Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
3.      Dariusz Chojnacki                                         ‒ Naczelnik Wydziału Geodezji,
           Kartografii, Katastru i Gospodarki
            Nieruchomościami
4.      Katarzyna Geller                                           ‒ Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia
    i Obsługi Gospodarczej
5.      Paweł Perkowski                                           ‒  Dyrektor Powiatowego Centrum
      Pomocy Rodzinie
  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor 
 
  

Porządek posiedzenia

1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu  Skarżyskiego od dnia 1września 2020 roku.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  powiatu na 2020 rok.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
  

Streszczenie posiedzenia: 

 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1września 2020 roku
(załącznik nr 2),

Treść przedmiotowej uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Pan Jerzy Krawczyk.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt powyższej uchwały.
 
  

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 3),

Referująca, Naczelnik Wydziału Finansowego – Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że proponowane zmiany wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.372.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 940zł pomiędzy rozdziałami w ramach realizacji programu Rodzina 500+.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.383.2020 z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10 080zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Kwota 3 000zł dotyczy pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, a 7 080zł pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.382.2020 z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 37 170zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej ul. Sporna.
4. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 385zł w ramach realizacji projektu „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” w ramach programu Erasmus.
5. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków na szkolenie dla nauczycieli z zakresu nadzoru pedagogicznego i zmian w prawie oświatowych. Środki w wysokości 350 zł przenoszone są ze środków na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.
6. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 23 202zł na wypłatę odpraw dla pracowników.
7. Pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 40 500zł na zabezpieczenie kosztów energii, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.
8. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 7 000zł na wymianę proszku gaśniczego w gaśnicach, na wykonanie pomiaru wydajności hydrantu oraz na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacyjnego.
9. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia środków z planu Wydziału w wysokości 4 500zł na zakup bakteriobójczych lamp przepływowych do gabinetów stomatologicznych w szkołach:
‒          II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza – 1 500zł
‒          Zespół Szkół Technicznych – 1 500zł
‒          Zespół Szkół Ekonomicznych – 1 500zł
10. Przeniesieni z rezerwy ogólnej kwoty 23 000zł na pokrycie kosztów wniesienia sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi Powiatu.
11. Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia kwoty 29,52zł pomiędzy paragrafami na wniesienie opłaty za akt poświadczenia dziedziczenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
  


Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu. 

Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pana Dariusza Chojnackiego.
Naczelnik przedstawił wniosek przygotowany przez Wydział GG, kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00027041/6 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki:
·           nr 139/1 o pow. 0,0064 ha położonej w obrębie 0003 Michałów, gmina Skarżysko Kościelne poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0003.139/1”,
·           nr 89/1 o pow. 0,0021 ha położonej w obrębie 0003 Michałów, gmina Skarżysko Kościelne poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0003.89/1”
oraz
odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00027041/6 działek: nr 89/1 o pow. 0,0021 ha, nr 99/7o pow. 0,0155 ha, nr 99/8 o pow. 0,0021 ha, nr 99/9 o pow. 0,0202 ha, nr 99/10 o pow. 0,0041 ha, nr 99/11 o pow. 0,0826 ha, nr 99/12 o pow. 0,0248 ha, nr 99/13 o pow. 0,0329 ha, nr 99/14 o pow. 0,0098 ha, nr 99/15 o pow. 0,1046 ha, nr 99/16 o pow. 0,0008 ha i nr 139/1 o pow. 0,0064 ha położonych w obrębie 0003 Michałów, gmina Skarżysko Kościelne i przyłączenie w/w działek do księgi wieczystej KI1R/00037552/4, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r. znak: SPN.II.7531.11.2018 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4).
Pan Dariusz Chojnacki wyjaśnił, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi, a działki nr nr 89/1 o pow. 0,0021 ha, nr 99/7 o pow. 0,0155 ha, nr 99/8 o pow. 0,0021 ha, nr 99/9o pow. 0,0202 ha, nr 99/10 o pow. 0,0041 ha, nr 99/11 o pow. 0,0826 ha, nr 99/12 o pow. 0,0248 ha, nr 99/13 o pow. 0,0329 ha, nr 99/14 o pow. 0,0098 ha, nr 99/15 o pow. 0,1046 ha, nr 99/16 o pow. 0,0008 ha, nr 139/1 o pow. 0,0064 ha położone w obrębie 0003 Michałów, gmina Skarżysko Kościelne zajęte są pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 0573T (stary numer 15870) „Majków – Wąchock”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego do podpisania wniosku. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, iż w związku z przystąpieniem do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o przesłanie informacji na temat działań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska naturalnego planowanych do realizacji w latach 2021 – 2026 z perspektywą do 2031 (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Następnie Pani Katarzyna Geller zwróciła się do Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie planowanych inwestycji, które zostaną zgłoszone do Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego ( w podziale na lata realizacji 2021 – 2026 oraz 2027 – 2031), informując, że Wydział IM proponuje realizację następujących przedsięwzięć:
1.      Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20, Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” oraz Warsztatów Szkolnych przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
2.      Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach będących własnością powiatu skarżyskiego wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymianą istniejącej instalacji wentylacji wraz z budową instalacji klimatyzacji. Montaż instalacji solarnej skojarzonej z zasobnikiem z pompą ciepła w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” oraz w Bursie Szkolnej.
W przypadku złego stanu dachu, będzie istniała konieczność wymiany pokrycia dachowego przed montażem paneli fotowoltaicznych i solarnych.
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o obsadzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Kościelnej, Iłżeckiej, Kolonii i Szkolnej krzewami ozdobnymi, przy użyciu agrowłókniny i kory (załącznik nr 6).
Następnie Pana Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z przygotowaną przez ZDP koncepcją zagospodarowania w/w ronda informując, że szacowany koszt wykonania prac to kwota ok. 30.000,00 zł.
Mając na uwadze ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem ronda, Zarząd Powiatu wskazał, iż jego zdaniem najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie obsadzenie go roślinami wielosezonowymi. W związku z powyższym, Zarząd zobowiązał się do zorganizowania spotkania z Wójtem Gminy Skarżysko Kościelne w celu omówienia zaproponowanej przez siebie koncepcji.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przekazania Gminie Skarżysko Kościelne destruktu asfaltowego pozyskanego z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – etap II” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Skarżysko Kościelne jest Partnerem Powiatu Skarżyskiego w realizacji w/w zadania, Zarząd Powiatu postanowił przekazać 50% pozyskanego destruktu na rzecz Gminy Skarżysko Kościelne.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pana Pawła Perkowskiego.
Dyrektor, w nawiązaniu do protokołu nr 34/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 lipca 2020r. przedstawił informację dotyczącą możliwości przystąpienia Powiatu Skarżyskiego do projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (Działanie 2.8 PO WER) (załącznik nr 8).
Po omówieniu informacji ogólnych o konkursie grantowym oraz podmiotów uprawnionych do ubiegania się o finansowanie projektu, Dyrektor poinformował, iż po wnikliwej analizie dokumentacji konkursowej, należy wziąć pod uwagę zorganizowanie systemu opartego na planowych działaniach związanych z dysponowaniem – przyjmowaniem zleceń po uprzedniej weryfikacji zasadności zamawianego przejazdu, planowaniem kursów, prowadzeniem wnikliwej statystyki wykonywanych i niewykonanych zadań. Dodał, że to od dyspozytora i kierowcy będzie zależeć zasadność wykonywanego kursu, a co za tym idzie kwalifikowalność poniesionych wydatków. Jednocześnie wskazał, że sprawnie
i bezbłędnie działający system z pewnością wymaga doświadczenia w realizacji przewozów oraz bezwzględnego stosowania się do minimalnych wymogów w zakresie standardu usługi door-to-door.
Podsumowując swą wypowiedź Dyrektor wskazał, że przystąpienie powiatu skarżyskiego do powyższego programu wiązałoby się z koniecznością stworzenia od podstaw systemu transportu zbiorowego, co w jego ocenie obarczone jest dużym ryzykiem inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę fakt, że do programu przystąpić mogą także gminy, a Gmina Skarżysko-Kamienna dysponuje już zorganizowanym transportem zbiorowym (Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.), posiada niezbędną infrastrukturę (kierowcy, dyspozytorzy, itd.) a także doświadczenie w tym zakresie, w związku z czym mogłaby płynnie wejść w realizację w/w projektu. 
W toku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu wskazał, iż w jego ocenie projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” kierowany jest do gmin. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o nie przystępowaniu do w/w projektu.
  

Na tym zakończono posiedzenie. 

 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 

          Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      T. Bałchanowski
2.      A. Ciok
 
 
Załączników: 8
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
Załącznik nr 4 – wniosek przygotowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego, 
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia
16.07.2020 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21.07.2020 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.07.2020 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.07.2020 r.
 
Protokół (580kB) pdf

metryczka


Wytworzył: OLGA ŁUKOMSKA (22 lipca 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (29 lipca 2020, 10:12:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166