Protokół Nr 35/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 10 lipca 2020 r.W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Artur Berus                                                    ‒ Starosta
2.      Anna Leżańska                                               ‒ Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             ‒ Członek Zarządu Powiatu
4.      Adam Ciok                                                     ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Nosowicz                              ‒ Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    ‒ Skarbnik Powiatu
  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor
 
Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji  przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi.  Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego”,
b)      ogłoszenia i przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko dyrektora Centrum Obsługi  Placówek w Skarżysku‒Kamiennej.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
  

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
  Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego” (załącznik nr 2),
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę.
 
b)     ogłoszenia i przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku‒Kamiennej (załącznik nr 3),
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz zapoznała zebranych z treścią w/w uchwały.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ponownego naboru na stanowisko dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej.
  Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu. 

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4) informujące, iż zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 09.12.2010r. w okresie od 03.08.2020r. do 21.08.2020r. ośrodek będzie zamknięty, w związku z zaplanowaną przerwą wakacyjną.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 


Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                          Przewodniczący Zarządu 

          Olga Łukomska                                                                                  Artur Berus
  

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska
2.      K. Bilska 
3.      A. Ciok

 
Załączników: 4
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego”,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia
i przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku‒Kamiennej,
Załącznik nr 4 – pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 10.07.2020 r.
 

Protokół (625kB) pdf

metryczka


Wytworzył: OLGA ŁUKOMSKA (10 lipca 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (29 lipca 2020, 09:43:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124