Protokół Nr 36/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 15 lipca 2020 r.W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   ‒ Starosta
2.      Tadeusz Bałchanowski                                  ‒ Członek Zarządu Powiatu
3.      Adam Ciok                                                    ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jerzy Krawczyk                                             ‒ Naczelnik Wydziału Edukacji,
      Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
2.      Dariusz Chojnacki                                         ‒ Naczelnik Wydziału Geodezji,
                                                                             Kartografii, Katastru i Gospodarki
                                                                             Nieruchomościami
3.      Urszula Wrona                                              ‒ Naczelnik Wydziału Finansowego 

 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w  Skarżysku-Kamiennej,
b)      powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-  Kamiennej,
c)      wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
d)     wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w  Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia: 
  

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)      zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-  Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2), 

Starosta – Pan Artur Berus przypomniał, że w dniu 3 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę nr 29/59/2020 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, powołując w tym celu Komisję Konkursową.
Dodał, że posiedzenie Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, odbyło się w dniu 2 lipca 2020 roku.
W dalszej części wypowiedzi Starosta wskazał, że na konkurs złożona została 1 oferta. Kandydat został dopuszczony do postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową. W prawidłowo przeprowadzonym głosowaniu tajnym Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w osobie Pana Marcina Kruka.
Następnie Pan Artur Berus poinformował, iż zgodnie z 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634), organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs, o ile nie zaszły określone w przywołanym przepisie przesłanki do unieważnienia konkursu i jego ponownego przeprowadzenia. W związku z powyższym, podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
  

b)     powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3), 

Referujący, Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w związku z zatwierdzeniem konkursu oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w osobie Pana Marcina Kruka. Jednocześnie wyjaśnił, że zgodnie z  art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy „Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę”, w związku z powyższym, kompetencje organu prowadzącego określone w art. 63 ust. 1 wykonuje Zarząd Powiatu, co wynika z treści art. 29 ust. 1 pkt 2.
Pan Artur Berus dodał, że wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w osobie Pana Marcina Kruka i zatwierdzenie tego postępowania konkursowego stanowi podstawę do dalszych czynności Zarządu Powiatu, a mianowicie powierzenia Panu Marcinowi Krukowi stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, co znajduje odzwierciedlenie w treści przedmiotowej uchwały.
  Na zakończenie Starosta wskazał, iż zgodnie z art. 63 ust. 21 ustawy Prawo oświatowe „Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych”.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął w/w uchwałę. 

c)      wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4),
 
d)     wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5), 

Z treścią powyższych uchwał zapoznał zebranych Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Pan Jerzy Krawczyk.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższe uchwały, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
  

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu. 

Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pana Dariusza Chojnackiego.
Naczelnik przedstawił wniosek przygotowany przez Wydział GG, kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00017298/9 działek nr 28/2 o pow. 0,1209 ha, nr 28/3 o pow. 0,0010 ha, nr 28/4 o pow. 0,0135 ha, nr 28/5 o pow. 0,0131 ha, nr 28/6 o pow. 0,1771 ha, nr 28/7 o pow. 0,0535 ha, nr 28/8 o pow. 0,0322 ha, nr 28/9 o pow. 0,3836 ha, nr 29/2 o pow. 0,0062 ha, nr 29/3 o pow. 0,0259 ha, nr 29/4 o pow. 0,0201 ha, nr 29/5 o pow. 0,0730 ha, nr 29/6 o pow. 0,1512 ha położonych w obrębie 0011 Występa, gmina Łączna i przyłączenia w/w działek do księgi wieczystej KI1R/00031190/6, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2018r. znak: SPN.II.7532.35.2018 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
 o drogach publicznych (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Pan Dariusz Chojnacki wyjaśnił, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi, a działki: nr 28/2 o pow. 0,1209 ha, nr 28/3 o pow. 0,0010 ha, nr 28/4 o pow. 0,0135 ha, nr 28/5o pow. 0,0131 ha, nr 28/6 o pow. 0,1771 ha, nr 28/7 o pow. 0,0535 ha, nr 28/8 o pow. 0,0322 ha, nr 28/9o pow. 0,3836 ha, nr 29/2 o pow. 0,0062 ha, nr 29/3 o pow. 0,0259 ha, nr 29/4 o pow. 0,0201 ha, nr 29/5 o pow. 0,0730 ha, nr 29/6 o pow. 0,1512 ha położone w obrębie 0011 Występa, gmina Łączna zajęte są pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 0307 T (stary numer 15489) „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – dr. krajowa Nr 7”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek, upoważniając Starostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego do podpisania w/w wniosku.
 
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, iż w związku z ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego naborem projektów w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do w/w projektu (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
Następnie wyjaśnił, że wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać jednostki samorządu terytorialnego prowadzące na terenie województwa świętokrzyskiego domy pomocy społecznej. Dodał, że w ramach projektu wsparciem może zostać objęty następujący typ działań:
1) finansowanie  dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami DPS w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej (z wyłączeniem pracowników nieetatowych oraz kadry medycznej),
2) zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia domów pomocy społecznej oraz sprzętu do wyposażenia izolatek utworzonych w budynkach DPS,
3) zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19 dla pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę,
4) zakup usług związanych z walką i przeciwdziałaniami COVID-19:
•          umożliwienie zmiany organizacji pracy w DPS,
•          zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem DPS dla pracowników DPS,
•          zapewnienie tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem (miejsc kwarantanny), w których mieszkańcy DPS, skierowani przez lekarza będą przebywać na czas leczenia, zapewnienie im należytej opieki medycznej oraz kompleksowej usługi pobytowej.
Pan Adam Ciok poinformował, że maksymalny poziom finansowania grantu jest obliczany indywidualnie dla każdego Domu Pomocy Społecznej i zależy od liczby: pracowników, etatów zatrudnionych pracowników oraz mieszkańców. Nabór wniosków trwać będzie w terminie od 13 lipca do 24 lipca  2020 r. Natomiast czas realizacji projektu przewidziany jest do 31.08.2020 r. z możliwością ponoszenia wydatków od 1czerwca 2020r. Do projektu  nie jest wymagany wkład własny.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do powyższego projektu.
  

 
Ad. pkt 3. Sprawy różne. 

W nawiązaniu do Posiedzenia Zarządu z dnia 17 czerwca 2020r., Członek Zarządu ‒ Pan Tadeusz Bałchanowski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych przed nieruchomością dz. Nr ewid. 54 (ul. Żeromskiego 52) przez firmę TERMOVID Marketing Tomasz Żelaśkiewicz, a po zakończeniu i odebraniu inwestycji, nieodpłatne przekazanie przez inwestora na rzecz Powiatu Skarżyskiego terenu, na którym został wybudowany chodnik. 
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zwrócił się do Zarządu z prośbą o upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Pana Marka Czyża do rozpoczęcia procedury zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na budowę mini ronda przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora ZDP do rozpoczęcia w/w procedury.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus
  

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      T. Bałchanowski
2.      A. Ciok
 
 
Załączników: 7
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – wniosek przygotowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 7 – pismo Kierownik Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 14.07.2020r.
 

Protokół (730kB) pdf

metryczka


Wytworzył: OLGA ŁUKOMSKA (15 lipca 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (21 lipca 2020, 11:13:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146