Uchwała Nr 173/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 173/XXII/2020 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 25 czerwca 2020 roku 

w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019r. poz. 2325) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w al a, co następuje:

§ 1 

Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2020r., znak: PNK.I.4130.29.2020 stwierdzające nieważność uchwały Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego do podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w tym do podpisywania wszelkich pism i dokumentów oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego w postępowaniu wywołanym wniesioną skargą. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykU Z A S A D N I E N I E 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 29 maja 2020r. znak: PNK.I.4130.29.2020 Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność w całości uchwały Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej.
Z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego nie sposób się zgodzić. Uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego nie wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć normą zawartą w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020r. poz. 284 i 695, dalej jako „u.p.o.ś.”). Wojewoda wskazał jedynie, iż nie zgadza się ze stanowiskiem rady powiatu, że przy ustanawianiu zakazu z art. 116 ust. 1 u.p.o.ś. można brać pod uwagę pomiary jednostkowe. Zdaniem organu nadzoru należy w takiej sytuacji brać pod uwagę pomiary zrównoważone. Jednocześnie wojewoda nie wyjaśnił swojego stanowiska, nie wskazał na żądną normę prawną, z której takie stanowisko miałoby wynikać. Nie dokonał, poza przytoczeniem orzecznictwa wskazującego na konieczność dokonywania pomiarów hałasu przed podjęciem uchwały na podstawie art. 116 ust. 1u.p.o.ś., żadnej analizy prawnej ww. przepisu. Rozstrzygnięcie nadzorcze winno wyjaśniać w sposób nie budzący wątpliwości, na czym polega naruszenie przez radę powiatu przepisu prawa, jakie jest prawidłowe rozumienie kwestionowanego przepisu, a także dlaczego naruszenie to ma charakter istotny. Zadaniu temu Wojewoda Świętokrzyski nie sprostał. Rozstrzygnięcie nadzorcze niczego nie wyjaśnia, stanowi jedynie arbitralną decyzję organu nadzoru. Tym samym rozstrzygnięcie nadzorcze jest wadliwe i winno zostać uchylone przez wojewódzki sąd administracyjny.
Art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) stanowi, że rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Natomiast z godnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone, a podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. 
W związku z powyższym w celu wniesienia skargi na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (25 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 czerwca 2020, 10:52:51)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (30 czerwca 2020, 10:54:37)
Zmieniono: poprawiony błędny zapis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44