Uchwała Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 171/XXII/2020
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych

Na podstawie art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020. poz. 920) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Rada Powiatu Skarżyskiego  uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa:

1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2. zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć;

3. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
3) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

§ 2. 

1. Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jest zobowiązany do pracy w odpowiednio większej liczbie godzin w innych okresach roku szkolnego bez uznania ich za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

2. Przez różny plan zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego rozumie się:
1) wcześniejsze zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych,
2) odbywanie przez uczniów praktyk zawodowych w ciągu roku szkolnego,
3) przerwy w pracy placówek, trwającej dłużej niż dwa tygodnie,
4) różną liczbę godzin zajęć dydaktycznych w poszczególnych semestrach wynikających z organizacji pracy szkoły.

3. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, tygodniowy wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

4. Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć, realizującego różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średni wymiar zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-4, powinien być dla każdego nauczyciela określony w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 3. 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) do liczby godzin określonej w poniższej tabeli:

Lp.Stanowisko kierowniczeTygodniowy wymiar zajęć
1.Dyrektor szkoły, placówki, zespołu każdego typu 3 godz.
2.
I, II i kolejny wicedyrektor szkoły, placówki, zespołu każdego typu 
8 godz.
3.Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji5 godz.
4.Kierownik internatu 12 godz.
5.Kierownik Biblioteki Pedagogicznej25 godz.


2. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że wymiar ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

3. Zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypadkach okresowo zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonego w ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły/placówki  powodują znaczne zwiększenie zadań.

§ 4. 

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć teoretycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin tygodniowo tj. 684 godziny rocznie.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń,
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, pisemnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, pisemnych egzaminów maturalnych), licząc poprawienie i ocenienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) nadzorowanie pisemnych egzaminów semestralnych,
3) godziny przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych licząc przeegzaminowanie trzech słuchaczy za 1 godzinę.

3. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji  należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych jednostkę 55 minut.

4. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w okresie rocznym. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5. Stosuje się następujący sposób zaliczania poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
do wymiaru godzin nauczycieli pracujących w szkołach:

X = a x 38 + b
   38

gdzie:
X   –  realizowany wymiar czasu pracy nauczyciela w tygodniu,
a   –  tygodniowa ilość godzin realizowana przez nauczyciela w szkołach kształcących
w formie stacjonarnej,
38  –  ilość tygodni roku szkolnego,
b    –  roczna ilość zajęć realizowanych przez nauczyciela  w kształceniu zaocznym
(wliczając zajęcia wynikające z ust. 2).

6. Uzyskane z obliczeń wyniki,  zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.

§ 5. 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

Lp.Stanowisko – typ (rodzaj szkoły, placówki)Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
1.Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych22
2.Nauczyciele – bibliotekarze biblioteki pedagogicznej35
3.Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych20


§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7. 

Traci moc uchwała:

1. Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski z późniejszymi zmianami przyjętymi Uchwałami Rady Powiatu Skarżyskiego: Nr 324/XLIV/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, Nr 337/XLVII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Nr 93/XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

2. Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami z późniejszymi zmianami przyjętymi Uchwałami Rady Powiatu Skarżyskiego: Nr 323/XLIV/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, Nr 166/XXIV/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr 92/XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku.
  

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 Karty Nauczyciela, który nakłada na organ prowadzący obowiązek określenia:
1.zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2.zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć;

3.tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
3) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Rozwiązania zawarte w niniejszej uchwale mają charakter porządkujący oraz wynikają
z konieczności dostosowania prawa miejscowego do aktualnych przepisów z zakresu prawa oświatowego.metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (25 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 czerwca 2020, 10:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36