Uchwała Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 170/XXII/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 30 ust. 6 oraz 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz po uprzednim uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

Rada Powiatu Skarżyskiego, uchwala, co następuje: 

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia z późniejszymi zmianami przyjętymi Uchwałami Rady Powiatu Skarżyskiego: Nr 414/LVII/2010 z dnia 27 października 2010 roku, Nr 325/XLIV/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, Nr 165/XXIV/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr 90/XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz Nr 104/XIV/2019 z dnia 29 października 2019 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku.


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykU Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), organ prowadzący w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli ustala Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
Regulacje zawarte w niniejszej uchwale zostały uzgodnione z następującymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli:
1.ZNP w Skarżysku-Kamiennej,
2.NSZZ „Solidarność” w Skarżysku-Kamiennej,
3.OMZZ „Razem” w Skarżysku-Kamiennej,
4.OPZZ „Konfederacja Pracy” w Skarżysku-Kamiennej,
5.ZZ „Oświata” w Katowicach,
i mają charakter porządkujący w zakresie dostosowania prawa miejscowego do aktualnych przepisów z zakresu prawa oświatowego. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (25 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 czerwca 2020, 10:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39