Uchwała Nr 169/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 169/XXII/2020 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 25 czerwca 2020 roku 

w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 16, art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 88 ust. 1 i 7 oraz art. 91 ust. 7 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i art.12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, i 695) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

Tworzy się z dniem 1 września 2020 roku ponadpodstawową dwuletnią Branżową Szkołę II Stopnia Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5. 

§ 2 

Z dniem 1 września 2020 roku Branżową Szkołę II Stopnia Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej włącza się w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 3 

Branżowej Szkole II Stopnia Nr 2 nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę. Jednostka samorządu terytorialnego zakładająca szkołę nadaje jej pierwszy statut. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego wystąpiła z wnioskiem o utworzenie branżowej szkoły II stopnia. Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej. Utworzenie jej umożliwi kontynuowanie nauki absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, która znajduje się w strukturach Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, a tym samym będą mieli oni możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz możliwość przystąpienia do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Szkoła nie otrzymuje w użytkowanie osobnego mienia, z uwagi na fakt, że wszelki majątek, z którego będzie korzystała znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej. Nowo utworzona szkoła będzie kształciła w zawodach, w których obecnie kształci Technikum Nr 3, wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, a zatem posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne, a także kadrę pedagogiczną. W związku z powyższym utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 i włączenie jej do Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej należy uznać za zasadne. metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (25 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 czerwca 2020, 10:00:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30