Protokół z XX/2020 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 kwietnia 2020 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2020
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 30 kwietnia 2020 roku 

Godzina rozpoczęcia obrad - 11.00 

Sesja odbyła się sposób zdalny. 

W sesji udział wzięli: 

- Starosta Artur Berus, Wicestarosta Anna Leżańska, 
- Członkowie Zarządu Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok, 
- Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Radca Prawny Starostwa, 
- Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Małgorzata Śmiałek, 
- Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego Mateusz Korzeniewski, 
- Dyrektor Szpitala Powiatowego Leszek Lepiarz, 
- Inspektor Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Jacek Krzepkowski, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – kierownik Biura Rady Powiatu. 


STRESZCZENIE POSIEDZENIA 

Ad.pkt 1 Otwarcie Sesji. 

XX w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk, który poinformował, że dzisiejsza sesja jest sesją zdalną, a obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane. Ad.pkt 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poinformował, że przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Wskazał, że po wywołaniu radnego, każdy potwierdza swoją obecność stwierdzając „jestem obecny” i włącza kamerę i mikrofon. Następnie Przewodniczący Rady wyczytywał nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej, a każdy z radnych potwierdzał swoją obecność. 
Przewodniczący Rady stwierdził że w dzisiejszych obradach uczestniczy 19 radnych, co stanowi 100 % składu Rady Powiatu. Stanowimy zatem kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 
Zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, na Sekretarza obrad wskazał Panią Bożenę Bętkowską, która w sytuacji koniecznej przeprowadzi głosowanie imienne. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej Sesji otrzymali projekt porządku obrad. Zapytał czy do przedstawionego projektu porządku XX Sesji Rady Powiatu radni lub członkowie zarządu powiatu zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do przedstawionego porządku. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek XX sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Porządek XX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty. 


Ad.pkt 3 Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska przedstawiła wnioski o przyjęcie protokołu z XVII, XVIII, XIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione wnioski. 

Za przyjęciem protokołu z XVII sesji głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 


Za przyjęciem protokołu z XVIII sesji głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Za przyjęciem protokołu z XIX sesji głosowało - 19 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

/protokoły z XVII, XVIII i XIX sesji zostały przyjęte/ 


Ad.pkt 4 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 

Starosta Skarżyski – Artur Berus poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie starosty z działalności zarządu miedzy sesjami w okresie od 24.01.2020 do 30.04.2020 roku. Następnie zapytał czy radni mają pytania do przedłożonego sprawozdania. 

Radny Mieczysław Bąk – odniósł się do upoważnienia dla dyrektora ZST-M. Poprosił o podanie zakresu upoważnienia. Następnie zwrócił uwagę, że na stronie 5 sprawozdania są wymienione dwa punkty tej samej treści, a dotyczą powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza. Zapytał czy powołane zostały dwie komisje. Na stronie 7 sprawozdania jest zapis wskazujący na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu”, zapytał na jakim etapie jest ta inwestycja kiedy będzie ogłoszony przetarg oraz jak wygląda kwestia zabezpieczenia finansowego wkładu własnego powiatu. 

Starosta Artur Berus – udzielił wyjaśnień radnemu Mieczysławowi Bąkowi. Wskazał, że upoważnienie dyrektora ZST-M dotyczy programu ERASMUS PLUS i mówimy tu o stażach międzynarodowych. W sprawie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza poinformował, że były 2 komisje. Pierwsza dotyczyła kierownika do spraw nieruchomości w wydziale geodezji, a druga osoby w referacie promocji. Jeśli chodzi o kolejne pytanie poinformował, że 16 marca została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu”. W tym roku chcemy rozpocząć procedurę na realizację tego zadania. W budżecie mamy zabezpieczone środki na realizację tego zadania. 


Ad.pkt 5 Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska przedstawiła informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. W okresie miedzy sesjami interpelacje złożyli: radny Jerzy Żmijewski, radny Mieczysław Bąk, radny Jan Gajda. Treść interpelacji i udzielonych odpowiedzi zamieszczone zostały na stronie BIP oraz stronie internetowej powiatu. 
/informacja w załączeniu/ 


Ad.pkt 6 Wolne wnioski i oświadczenia. 

Radny Grzegorz Małkus - zabrał głos w imieniu Klubu Radnych PiS. Rozpoczął swoją wypowiedź od zacytowania roty ślubowania. Zapewnił, że służba i praca na rzecz powiatu skarżyskiego jest dla radnych klubu największych zaszczytem. Podczas XIX sesji - 26 marca 2020 roku starosta zarzucił radnym Klubu PiS brak zrozumienia dla problemów powiatu oraz nierzetelne wypełnianie mandatu radnego. Pełną hipokryzji wypowiedź starosty wspierał przewodniczący rady Jacek Jeżyk. XIX sesja Rady Powiatu trwała 21 min. Na sesji oprócz wystąpienia starosty nie odbyła się żadna dyskusja. W punkcie pokrycia straty finansowej szpitala było zero rozmowy np. na temat niekompetencji i braku umiejętności kierownictwa w zarządzaniu finansami powiatowego szpitala. Poddał pod zastanowienie czy tak wygląda rzetelne wykonywanie mandatu radnego. Zapytał czy chcecie państwo udowodnić, że wszystko jest ok. Wystarczyły dwa tygodnie żeby cała Polska dowiedziała się gdzie znajduje się epicentrum wirusa COVID 19 w powiecie skarżyskim. Ponad 3 mln 839 tys zł straty netto za 2018 oraz 7 mln 546 tys zł za 2019 zaliczył powiatowy szpital. Według niego powinno to poruszyć samorządową wrażliwość radnych i to nie tylko opozycyjnych. Oświadczył, że przy szacunku dla lekarzy i całego personelu szpitala nie ma naszej zgody na tolerowanie przez zarząd powiatu niekompetencji kierownictwa szpitala. Ilość składanych przez klub radnych interpelacji, ilość poprawek do uchwał oraz ilość zabieranych głosów w dyskusjach świadczą o trosce o sprawy obywateli naszego powiatu. Niestety odpowiedzi na składane interpelacje dalekie są od szacunku należnego radnemu. Dodał, że wielokrotnie udowodniliśmy, że umiemy współpracować. Kończąc oświadczył, że radni Klubu PiS będą uczestniczyli tylko w roboczych sesjach i na te sesje będą wnosić swoje projekty uchwał. 

Radny Mieczysław Bąk – odniósł się do złożonej 20.02.2020 roku interpelacji, w której poprosił o przyspieszenie położenia kostki brukowej na odcinku przed przejazdem kolejowych w Mroczkowie. W odpowiedzi uzyskał informacje, że na przełomie marca-kwietnia zostanie wyłoniony wykonawca, a zadanie będzie realizowane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ponieważ warunki sprzyjające mamy zwrócił się ponownie z prośbą o przyspieszenie wykonania brakującej części chodnika w Mroczkowie. Podkreślił, że mieszkańcy chodzą ulicą co jest niebezpieczne. Następnie nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych PiS. W jego ocenie PO i koalicji rządzącej nie potrzebna jest Rada Powiatu, a w szczególności radni PiS. Wy potrzebujecie radnych, którzy głosują za. Wam nie potrzebna jest dyskusja i pytania. 


Ad.pkt 7 Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”. 

Dyrektor PUP Roman Białek przedstawił sprawozdanie z realizacji programu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Bartosz Bętkowski - odnosząc się do obecnej sytuacji wiązanej z epidemią zapytał czy PUP odnotował wzrost liczby bezrobotnych. 

Dyrektor PUP Roman Białek - poinformował, że odnotowujemy niewielki wzrost liczby osób bezrobotnych ok. 100 osób więcej. Na dzień dzisiejszy mamy 9026 zarejestrowanych. 

Radny Grzegorz Małkus – zapytał czy PUP w związku z sytuacją epidemiologiczną posiada dodatkowe środki dla przedsiębiorców. 

Dyrektor PUP Roman Białek – poinformował, że PUP na ten moment pozyskał 2 mln 600 tys zł, ponadto oczekujemy na decyzję na 5 mln zł i przygotowujemy trzy kolejne wnioski: na pożyczki dla mikro przedsiębiorców, na dofinansowanie do samozatrudnienia oraz dofinansowanie dla mikro przedsiębiorców na wsparcie dla pracowników. Łączna kwota o jaką ubiega się PUP to 6 mln zł. Dodał, że jeżeli chodzi o 4 instrumenty wsparcia związane z tarczą antykryzysową to we wszystkich prowadzimy nabory wniosków. 


Ad.pkt 8 Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli za 2019 rok”. 

Inspektor Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Jacek Krzepkowski przedstawił sprawozdanie z realizacji programu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Emil Tokarczyk – zapytał czy w związku z epidemią koronawirusa odnotowaliśmy przypadki wyłudzeń albo kradzieży i podszywania się za służby walczące z epidemią. Następnie odniósł się do przestrzegania kwarantanny pytając jak wygląda zdyscyplinowanie osób w tym zakresie. Zapytał również o obowiązek noszenia maseczek czy służby kontrolują i egzekwują te kwestie. 

Pan Jacek Krzepkowski – odpowiadając stwierdził, że szczegółową wiedzę na zadane pytania ma komendant policji. Jednak co do wyłudzeń i podszywanie się za służby walczące z epidemią na naszym terenie, na chwilę obecną nie ma informacji żeby takie przypadki miały miejsce na naszym terenie. Co do kwarantanny poinformował, że miejsca kwarantanny zamkniętej są dozorowane natomiast osoby przebywające na kwarantannie domowej sprawdza policja. Były przypadki opuszczania kwarantanny domowej. W kwestii noszenia maseczek stwierdził, że na chwilę obecną nikt nie zwolnił nas z obowiązku noszenia maseczek, a co do egzekwowania policja reaguje. 

Radny Grzegorz Małkus – odniósł się do problemu zlikwidowania straży miejskiej w Skarżysku. Z perspektywy czasu uzasadnił potrzebę funkcjonowania straży miejskiej. Zapytał czy w świetle różnych statystyk zarząd dostrzega brak tej służby, która w jego przekonaniu byłaby bardzo potrzebna w obecnym czasie do dyscyplinowania społeczeństwa. Odniósł się również do utrzymania czystości w mieście gdzie straż miejska również odgrywała bardzo ważną rolę. Następnie zwrócił uwagę na karygodną w jego ocenie wypowiedź prezydenta w aspekcie tego co się wydarzyło na targowisku miejskim. Prezydent ocenia społeczeństwo nie przygotowując w odpowiedni sposób targowiska. Prezydent przekroczył wszelkie granice przyzwoitości. Podał przykład Starachowic gdzie straż miejska panuje nad sytuacją na targowisku. Poprosił aby zarząd powiatu przyjął jakiś apel w stosunku do prezydenta. 

Pan Jacek Krzepkowski – stwierdził, że najważniejsza jest samodyscyplina. Powinniśmy zacząć od siebie i przestrzegać wprowadzonych zasad. 


Ad.pkt 9 Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia za 2019 rok

Sekretarz Powiatu – Małgorzata Nosowicz przedstawiała zbiorczą informację dotyczącą wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia, dla których organem tworzącym jest powiat skarżyski. 
/sprawozdanie w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do sprawozdania Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku. 

Radny Emil Tokarczyk – odniósł się do zakupu USG stwierdził, że widnieją dwie różne kwoty, w tabeli jest kwota 3.500 zł, a w opisie koszt zakupu USG to 22.000 zł. Zapytał również o usługi telekomunikacyjne gdzie mamy kwotę 10.300 zł, czemu ta kwota jest tak wysoka. Następnie zapytał co kryje się pod pozycją 4000 zł - dostęp do internetu. Czy jest to tylko sam dostęp czy także jakaś infrastruktura. 

Dyrektor Małgorzata Śmiałek – odpowiadając wyjaśniła, że zakup USG to koszt powyżej 20 tys zł. Ta kwota jest rozpisana na 5 lat. 

W pozostałym zakresie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do sprawozdania Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku. 

Radny Grzegorz Małkus – pogratulował wyniku finansowego. Zapytał czy z uwagi na dodatni wynik finansowy jednostki rada społeczna zawnioskowała do zarządu o nagrodę dla dyrektora. 

Dyrektor Mateusz Korzeniewski – zwrócił uwagę, że w związku z zaistniałą sytuacją rada społeczna była zwoływana w trybie nadzwyczajnym i z tego co mu wiadomo nie było takiego punktu w porządku rady społecznej. 

Rady Grzegorz Małkus – stwierdził, że ma nadzieję, że ten błąd zostanie naprawiony jeżeli nie przez radę społeczną to może przez starostę. Następnie podziękował dyrektorowi za porady udzielane pacjentom na łamach lokalnej telewizji. Dyrektor Mateusz Korzeniewski - korzystając o okazji podziękował współpracownikom, bez których osiągniecie takiego wyniku finansowego nie byłoby możliwe. 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do sprawozdania Szpitala Powiatowego w Skarżysku. 

Radny Mieczysław Bąk – stwierdził, że analizując sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego szpitala za 2019 należy zwrócić uwagę na wzrost przychodów w stosunku do planowanych o 10,5 % tj. ponad 6 mln zł pochodzących głównie z wpływów NFZ. Dodał, że burzy to dotychczasowe opinie i wypowiedzi Pana Starosty, zarządu powiatu i dyrekcji szpitala o niskich kontraktach i niedoszacowanych procedurach. Kolejne tłumaczenia, że rosną koszty energii, rosną płace nie znajduje pokrycia w sprawozdaniu jest wręcz odwrotnie: ponieważ koszty zużycia energii w stosunku do planowanych zmniejszyły się w 2019r. o kwotę 620 tys zł., koszty wynagrodzeń o kwotę około 345 tys.zł., świadczeń dla pracowników o kwotę około 580 tys.zł. Zwiększenie przychodów z NFZ spowodowało, że planowana kwota zadłużenia z 12 mln zmniejszyła się do około 7,5 mln zł, a po odjęciu kosztów amortyzacji daję kwotę zadłużenia 5 mln 240 tys zł. Pomimo krytycznych uwag, że rząd jest zły, NFZ zły przychody się zwiększyły o ponad 10%. Zapytał co zarząd powiatu i dyrekcja szpitala zrobiły w 2019 roku żeby sytuacja jednostki jeszcze bardziej się poprawiła. Stwierdził, że według niego, poza administrowaniem szpitalem to zrobiliście państwo niewiele. Dlatego też zwrócił się z pytaniem do starosty kiedy powiat skarżyski jako organ założycielski przekaże szpitalowi kwotę 5 mln 240 tys zł na pokrycie straty za 2019 rok. 

Starosta – wskazał, że trybunał konstytucyjny 20.11 wydał wyrok w sprawie zapisów ustawy o działalności leczniczej. W świetle interpretacji prawnej powiat nie będzie zobowiązany do pokrycia kolejnej straty finansowej szpitala. 

Radny Emil Tokarczyk – zapytał kim są inni odbiorcy usług medycznych, następnie stwierdził, że jest również wzrost jeśli chodzi o pozostałą działalność operacyjną, zapytał z czego to wynika. Następnie odniósł się do pakietu onkologicznego. Poddał pod rozwagę uruchomienie procedur w tym zakresie. Wrócił do swoich propozycji zgłaszanych przed rokiem. Wówczas wydawały się one zupełnie nierealne, a w dobie dzisiejszej sytuacji zupełnie takie niedorzeczne nie są. A chodzi min o telemedycynę czyli wprowadzenie zdalnych konsultacji i porad medycznych np. tele EKG czyli zdalny monitoring kardiologiczny, zdalna diagnostyka ambulatoryjna. Zapytał czy zastanawiacie się państwo nad takimi rozwiązaniami. 

Dyrektor Leszek Lepiarz - być może część z tych propozycji ma uzasadnienie jednak musimy wziąć pod uwagę, że to nie szpital w tym momencie decyduje o zakresie wykonywanych usług tylko o tym decyduje płatnik tzn NFZ. Póki co NFZ nie widzi możliwości finansowania usług w formie telemedycyny. Być może obecna sytuacja wymusi wprowadzenie takiej formy działalności. Na ten moment wszystkie zabiegi planowe zostały wstrzymane. Po stwierdzeniu przypadków koronawirusa w naszym szpitalu sytuację opanowaliśmy. Działają już odziały chirurgii i otolaryngologii, a od poniedziałku rusza również neurologia. Wyjaśnił, że szpital ma zawarte umowy z wieloma kontrahentami min przychodnią kolejową oraz innymi przychodniami w mieście, dla których świadczy usługi w zakresie laboratorium, rtg. Ponadto realizujemy program „rak na wspak”. Te działania spowodowały zmniejszenie starty w stosunku do planu finansowego. 
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczysława Bąka poinformował, że szpital operuje na dwóch kwotach na planie i wykonaniu tego planu. I należy porównywać nie plan do planu tylko plan do wykonania. Zwiększenie środków z NFZ oraz zaangażowanie pracowników spowodowały, że szpital miał mniejszą niż zakładano stratę finansową. 
Następnie odniósł się do propozycji zgłoszonej przez radnego Emila Tokarczyka co do uruchomienia procedur onkologicznych w szpitalu. 

Radny Emil Tokarczyk – usługi telemedyczne są świadczone i telediagnostyka już jest refundowana przez NFZ np. konsylium kardiologiczne. Ponadto tego typu usługi szpital może świadczyć odpłatnie. Koszt takiej 20 min konsultacji na wolnym rynku usług medycznych to ok. 150 zł. Uważa, że tego typu usługi mógłby szpital świadczyć. 

Radna Renata Bilska – obserwujemy wzrost kosztów usług obcych o ok.19 % z czego to wynikało. 

Dyrektor Leszek Lepiarz – wzrost usług obcych dotyczył głównie usługi remontowej oddziału wewnętrznego oraz remontu pomieszczeń gdzie obecnie znajdują się poradnie. Remonty były zlecony firmie zewnętrznej. 

Radny Grzegorz Małkus – zapytał dlaczego pod pismami kierowanymi do zarządu powiatu przekazującymi sprawozdania podpisany jest zastępca dyrektora. Następnie zwrócił uwagę, że sprawozdania kierowane są do zarządu powiatu skarżyskiego. Dlatego też zwrócił się do zarządu jakie jest stanowisko zarządu na tak wykonany plan finansowy przez szpital. Jakie kroki chce podjąć zarząd aby próbować zapanować nad wynikiem finansowym szpitala. Zapytał również jaka firma realizowała usługi remontowe. 

Dyrektor Leszek Lepiarz – wyjaśnił, że sprawozdanie złożył dyrektor Leszek Lepiarz jednak ponieważ była potrzeba złożenia korekty, a w tym czasie przebywał on na urlopie pismo podpisał zastępca dyrektora. Remont oddziału wewnętrznego prowadziła firma z Buska Zdroju, a remont budynku administracji gdzie znajdują się poradnie wykonywała firma Pana Sobczyka ze Skarżyska. 

Starosta – plan na 2019 rok ZOZ zakładał 12 mln straty, a wykonanie wyniosło 7 mln. Świadczy to o dużym zaangażowaniu pracowników i dyrekcji szpitala. Związek Powiatów Polskich przygotował raport o sytuacji w służbie zdrowia i prawie 90 % szpitali generuje stratę. Wynika to z nieodpowiedniego finansowania szpitali powiatowych. Na koniec IV kwartału 2019 roku zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia wartość zobowiązań szpitali wzrosła do 14 mld zł. Poprosił aby nie być cynicznym i nie traktować sytuacji naszego szpitala jako odosobnionego przypadku w Polsce. 

Radny Jerzy Żmijewski – wskazał, że dokładną analizę sytuacji szpitala można zrobić gdy mamy już bilans, rachunek zysków i strat. Wówczas możemy się do tego ustosunkować i zastanowić czy jesteśmy w stanie coś poprawić. Zaproponował żeby usiąść w wąskim gronie i dokonać całej analizy sytuacji finansowej szpitala. Poprosił również aby czytać sprawozdania kompleksowo,
a nie tyko wyrywkowo. Dalej mamy pozycje takie jak rezerwa na zobowiązania i w przekazanym sprawozdaniu wynosi ona ponad 5 mln złotych. 

Radna Barbara Kocia – czytanie kompleksowe sprawozdania stawia w innym świetle gospodarkę szpitala. Odniosła się do słów radnego Grzegorza Małkusa, który stwierdził, że nasz szpital jest bardzo niesławnym szpitalem ze względu na koronawirusa. Wyraziła zdanie, że tak samo niesławnym są inne szpitale: w Busku, Radomiu czy Kielcach. Następnie podziękowała wszystkim pracownikom szpitala, którzy są na pierwszej linii frontu z walką z koronawirusem. 

Radny Mieczysław Bąk – w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi wskazał, że on tylko interpretuje materiały, które otrzymali radni. Dodał, że gdyby nie było dodatkowych środków z NFZ strata byłaby znacznie większa na poziomie 12 mln. zł. W dniu 30.03.2020 roku Rada podjęła uchwałę o pokryciu straty finansowej szpitala za 2018 rok w kwocie 3 mln 839 tys zł. O tym, że tą kwotę trzeba przekazać szpitalowi zarząd wiedział od marca 2019 roku do marca 2020 roku i pomimo bardzo złej sytuacji finansowej szpitala starosta i zarząd powiatu zwlekał z przekazaniem tej kwoty co w efekcie spowodowało dalszy wzrost zadłużenia szpitala do kwoty 65 mln.zł. Używanie przez Starostę Powiatu argumentu, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zwalnia organ załozycielski czyli Powiat do pokrycia szpitala rodzi pytanie. Czy zarząd powiatu chce aby szpital w Skarżysku-Kamiennej funkcjonował czy dążycie państwo w innym kierunku np. sprzedaży, przekształcenia czy likwidacji szpitala. Zapytał czy to jest praca dla dobra mieszkańców zgodna ze słowami złożonej przysięgi przez Pana Starostę. Jeżeli Zarząd Powiatu akceptuje formę i zasady zarządzania szpitalem które przynoszą straty to jako organ założycielski moralnie i finansowo , ustawowo ponosi koszty tej działalności. Przypomniał, że starosta przejmując odpowiedzialność w zarządzaniu służbą zdrowia deklarował, że dzięki podjętym staraniom nasz szpital będzie odgrywał ważną rolę na rynku medycznym w kraju. Co zostało z tych deklaracji.   

Starosta Artur Berus – odnosząc się do powyższej wypowiedzi wskazał, że aby móc pokryć stratę szpitala powiat musi te środki wygenerować. Dzięki dobremu zarządzaniu udało się wypracować nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 4 mln złotych. Podziękował dyrektorom jednostek i pracownikom starostwa. Trzeba zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie o pracy naszego szpitala słyszymy tylko dobre opinie coraz więcej pacjentów spoza powiatu, a nawet województwa leczy się w naszym szpitalu. 

Radny Grzegorz Małkus – wskazał, że starosta jako przewodniczący zarządu uchyla się od odpowiedzi na pytanie jakie działania zarząd chce podjąć w związku ze stratą szpitala i poprawy sytuacji finansowej. Nikt z nas nie zarzuca złej pracy lekarzom czy personelowi medycznemu, wręcz przeciwnie z należytym szacunkiem do tej pracy się odnosimy. Wyraził zdanie, że zarząd nie ma żadnego pomysłu na szpital. Następnie zwrócił się do radnej Barbary Koci stwierdzając, że z szacunkiem odnosi się do jej pracy w radzie i nie powiedział nic takiego co radna mu zarzuciła. Zacytował swoją wypowiedź. 

Starosta Artur Berus – ustosunkował się do sytuacji w szpitalu odnoście zakażenia COVID-19. Stwierdził, że w tym krótkim okresie nasz szpital przeprowadził ponad 1000 testów. Wyprzedziliśmy w wykonywanych testach inne województwa naszego kraju, po to aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szpitala oraz pracowników starostwa. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwy. 


Ad.pkt 10 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 


1) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035. 

Pytania do projektu uchwały zgłosili: 

Radna Renata Bilska – odniosła się do zadania „Rozbudowa ul.Łyżwy” zapytała na czym ta rozbudowa będzie polegała. 

Skarbnik Powiatu – odpowiadając wyjaśniła, że ma być tam przeprowadzany remont wraz z rozbudową drogi. Aktualnie jest wykonywana dokumentacja tego zadania. Na dokumentację było przeznaczone 60 tys zł. Natomiast najtańsza oferta wyniosła 61 tys i dlatego dokładamy 1000 zł. 

Radna Renata Bilska - poprosiła członka zarządu Tadeusza Bałchanowskiego o doprecyzowanie w jakim zakresie będzie rozbudowa tej drogi. 

Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski – na bazie obecnej drogi wykonujemy projekt techniczny realizacji drogi Łyżwy, który będzie polegał na zaprojektowaniu i w późniejszym etapie realizacji tego zadania. Rozbudowa będzie polegała na poszerzeniu drogi, wykonaniu chodnika z jednej strony, wykonanie nawrotki w okolicach cmentarza. 

Radny Roman Wojcieszek – nie ma dobrego rozwiązania co powinniśmy procedować w pierwszej kolejności czy wpf czy zmiany w budżecie. Odniósł się do kolejnego punktu czyli zmian w budżecie gdzie jest propozycja zmiany nazwy zadania budowy małego ronda u zbiegu ul. Niepodległości i Sokolej. Przypomniał, że cztery miesiące temu pojawił się problem z nazwą tego zadania. Zapytał, czy zarząd widzi możliwość wykonania tego zadania w bieżącym roku, skoro nie ma tego zadania w wpf. Co zrobiono przez te cztery miesiące w tym temacie, poza przekomarzaniem się z jakiego programu ma to być wykonane. Intencją radnych było zrobienie ronda w tym miejscu. Jeszcze raz zapytał czy zarząd przewiduje realizację tej inwestycji w bieżącym roku. 

Starosta Artur Berus – odnosząc się do powyższej wypowiedzi wskazał, że wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Przypomniał, że na sesji budżetowej został zgłoszony i przyjęty wniosek o wprowadzenie zadania budowy ronda z programu zaprojektuj i wybuduj. Ponieważ Klub Radnych PiS był wnioskodawcą chcieliśmy, aby Klub Radnych złożył pismo o zmianę nazwy tego zadania, ponieważ realizacja z programu zaprojektuj i wybuduj byłoby bardzo drogą inwestycją. Niestety Klub Radnych nie złożył pisma o zmianę zadania. Dlatego też uznaliśmy, że nie ma co czekać na pismo od Klubu Radnych PiS i zaproponowaliśmy dzisiejszą zmianę. Dodał, że zarząd chce zrealizować bardzo dużo inwestycji min. budowę windy przy budynku Pl. Floriański, termomodernizację budynku DPS przy ul. Spornej, realizujemy projekt e-geodezja, mamy w planie realizację drogi Skarżysko Kościelne – Mirzec oraz w planie realizację wiaduktu w Skarżysku. Dlatego też uznaliśmy, że wprowadzimy to zadanie jako jednoroczne i w tym roku wykonamy dokumentacje techniczną. Uzasadnił, że ma to sens gdyż kolej wspólnie z władzami województwa będą przez kolejne 3 lata realizować duży projekt, a mianowicie budowę tunelu wraz ze ścieżką rowerową i dobrze byłoby aby te dwa projekty były kompatybilne. Jeżeli pozwolą nam środki to uda nam się zrealizować to zadanie przez kolejne dwa lata. Takich dużych zadań nie da się zrealizować w ciągu kilku miesięcy. 

Radny Roman Wojcieszek – odnosząc się do słów starosty, że nie da się zrealizować tej inwestycji w tak krótkim czasie wyraził zdanie, że należałoby ja zapisać w wpf, jednak tego zarząd nie uczynił. Celem wnioskodawcy nie było wykonanie dokumentacji tylko wykonanie małego ronda spełniającego warunki komunikacyjne. Ponieważ nie ma tego zadania w wpf obawia się, że zarząd poszerzy listę projektów, które nie zostaną zrealizowane. 

Radny Mieczysław Bąk - odniósł się do zapisu w pkt. 5 jest tam wyszczególniona kwota 20.000 zł na budowę chodnika w Nowym Odrowążku. Zapytał czy jest to zwiększenie środków na dokumentację techniczną czy są to środki na budowę chodnika. Następnie zwrócił uwagę, że w ostatnim akapicie uzasadnienia brakuje słowa „zwiększa się” lub „zmniejsza się”. 

Skarbnik Powiatu – odpowiadając wyjaśniła, że 20 tys dotyczy dokumentacji na chodnik. Co do ostatniego zdania wskazała, że jest to czytelny zapis. 

Radny Mieczysław Bąk - przytoczył zapis ostatniego zdania: „Dotychczasowy plan przychodów z tytułu „Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u. f.p.” do kwoty 3.092.878,79”. Wyraz „zwiększa się” lub „zmniejsza się” precyzuje zapis. 

Starosta – obowiązują nas przepisy prawa i rondo musi spełniać warunki techniczne. 

Radny Adam Ciok – odnosząc się do zapytania radnej Renaty Bilskiej uzupełnił, że projekt zawiera przebudowę skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Łyżwy, a także przebudowę ul. Łyżwy do pętli autobusowej oraz budowę chodnika po jednej stronie. 

Radny Bartosz Bętkowski – zapytał jaka jest forma przebudowy skrzyżowania ul. Łyżwy i 1-go Maja. Czy to będzie rondo, czy poprawa istniejącego skrzyżowania. Następnie odniósł się do realizacji inwestycji ul. Iłżeckiej zapytał czy będzie kontynuowany projekt podobny jak w pierwszym etapie, czyli czy w dalszym ciągu będą dwa chodniki po tej samej stronie ulicy. W jego przekonaniu jest to kuriozalna inwestycja. 

Wicestarosta Anna Leżańska – odniosła się do pierwszego etapu inwestycji na ul. Iłżeckiej, który był realizowany gdy ona odpowiadała za te zadania. Pierwszy chodnik, który został wybudowany wzdłuż ul. Iłzeckiej był wykonany na gruntach prywatnych. Stwierdziła, że była to swojego rodzaju partyzantka. Gdybyśmy chcieli realizować chodnik tamtędy musielibyśmy wykupić wzdłuż ul.Iłżeckiej wszystkie tereny. Poinformowała, że gdy ktoś ulegnie wypadkowi na chodniku wybudowanym na gruncie prywatnym, to za to zdarzenie odpowiada właściciel terenu. Poza tym gdyby właściciel chciał zagrodzić swój teren miałby takie prawo, a wówczas nie byłoby ciągłości chodnika. Dlatego po spotkaniach z mieszkańcami, sołtysami, radnymi i wójtem uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem jest budowa drugiego chodnika. 

Radna Renata Bilska – przypomniała się, że już kilkanaście lat prosi o pojedynczy chodnik. 

Radny Jerzy Żmijewski – potwierdził słowa wicestarosty Anny Leżańskiej dodał, że chodnik został wybudowany po tej stronie ponieważ nawiązuje on do chodnika, który jest w Grzybowej Górze. 

Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski – odniósł się do wypowiedzi radnego Bartosza Bętkowskiego jeżeli chodzi o skrzyżowanie ul 1-go Maja i Łyżwy. Wyjaśnił, że po wprowadzeniu dzisiaj tego zadanie i zabezpieczeniu środków zostanie ogłoszony przetarg na projekt techniczny, który po przeprowadzonej analizie natężenia ruchu uwzględni czy to będzie rondo czy jakieś inne skrzyżowanie. 

Radni nie wnieśli innych uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 6 radnych 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035 została przyjęta i otrzymała Nr 151/XX/2020. 


2) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Następnie uzasadniła z czego wynikają proponowane zmiany. 

Radny Grzegorz Małkus - podzielił się swoją refleksją na temat wprowadzanych zadań. Wskazał, że jak najbardziej drugi etap ul. Iłżeckiej jest potrzebny, podobnie jak przebudowa ul. Łyżwy. Jednak według niego jakie zadania są realizowane w powiecie jest kwestią promotora. Promotorem ul. Iłżeckiej jest radna Barbara Kocia, promotorem ul. Łyżwy radny Adam Ciok, natomiast promotorem budowy małego ronda na skrzyżowaniu ul. Sokolej i Niepodległości byli radni PiS i dlatego tego zdania nie będzie. 

Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 6 radnych 

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 została przyjęta i otrzymała Nr 152/XX/2020. 


3) Wicestarosta Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego. 

Radny Grzegorz Małkus – zapytał czy członek zarządu Tadeusz Bałchanowski opuścił sesje i musiała wicestarosta przedstawiać projekt uchwały czy nie ma wiedzy na ten temat. 

Wicestarosta Anna Leżańska – wyjaśniła, że to zadanie realizował wydział mienia, który podlega pod wicestarostę. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 osoba 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego, została przyjęta i otrzymała Nr 153/XX/2020. 


4) Wicestarosta Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3. 

Radny Grzegorz Małkus – przypomniał, że na jednej z sesji była dyskusja na temat tego projektu uchwały i rozmowy szły w tym kierunku, że przedmiotowa nieruchomość mogłaby trafić, czy w drodze przetargu ograniczonego, czy w drodze bezprzetargowej na rzecz stowarzyszenia, które prowadzi tam szkołę. Miedzy czasie było również zapewnienie starosty, że szkoła będzie mogła tam funkcjonować, a prezes stowarzyszenia wyraził chęć kupna na potrzeby szkoły tych budynków. Z uzasadniania do uchwały nie wynika, że wychodzimy tym oczekiwaniom na przeciw. Zapytał czy forma przedstawiona w projekcie uchwały została uzgodniona ze stowarzyszeniem. Obawia się, że jeżeli to będzie w drodze przetargu to stowarzyszenie nie koniecznie musi wejść w posiadanie tej nieruchomości i prowadzić tam szkołę. 

Wicestarosta Anna Leżańska – wyjaśniła, że rozmowy z fundacją trwały jednak nie ma możliwości prawnej przekazania tego w formie darowizny fundacji ponieważ zgodnie ze statutem prowadzi ona działalność gospodarczą. Prezes stowarzyszenia, które obecnie prowadzi szkołę potwierdził, że w dalszym ciągu są zainteresowani kupnem tych budynków. Stowarzyszenie może przystąpić do przetargu. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – istotną kwestią jest w wspomaganie działalności edukacyjnej realizowanej na terenie powiatu skarżyskiego. Musimy jednocześnie pamiętać że jesteśmy jednostką samorządu i obligują nas przepisy prawa w zakresie finansów publicznych. Przypomniała, że jednej z sesji naszej jednostce obniżyliśmy należności i wówczas usłyszeliśmy, że nadwyrężamy finanse powiatowe. Ostatnia rzeczą o którą chcielibyśmy być posądzani to działanie na korzyść jakiegoś podmiotu. Pamięta wypowiedź starosty, który zadeklarował, że będziemy wspierać działalność edukacyjną Fundacji św. Marcina, ale nie powiedział, że w tym budynku. Przypomniała również, że jesteśmy przed bardzo dużymi wyzwaniami finansowymi. Starosta przybliżył planowane zdaniami inwestycyjne uzupełniła, że ponadto złożyliśmy projekt na ponad milion złotych na: modernizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych, modernizację boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół Ekonomicznych, remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkól Transportowo-Mechatronicznych. Projekt zakłada dofinansowanie na poziomie 50 %. Czyli wkład własny powiatu to kolejne 50%. Następnie podkreśliła, że Fundacja św. Marcina tak jak każdy inny podmiot będzie mogła przystąpić do przetargu, a gdyby okazało się, że go nie wygra na pewno będziemy ją wspierać w działaniach aby mogła nadal prowadzić swoją działalność edukacyjno-opiekuńczą. 

Radny Jerzy Żmijewski – przypomniał, że podczas sesji, na której był obecny prezes Fundacji św. Marcina, rzeczywiście deklarował chęć kupna budynków. Podjecie tej uchwały pozwoli zarządowi na rozpoczęcie procedury przetargowej czyli min. wyszacowanie nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami dodaje możliwość, przy ogłaszaniu przetargu, zawarcia zapisów mówiących o prawie pierwokupu dla użytkującego nieruchomość. Ale taka decyzja należy do zarządu powiatu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych 
Głosów przeciwnych – 2 
Wstrzymało się od głosu – 6 radnych 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, została przyjęta i otrzymała Nr 154/XX/2020. 


5) Wicestarosta Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

Ponieważ nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

Uchwała w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku., została przyjęta i otrzymała Nr 155/XX/2020. 


6) Członek Zarządu Adam Ciok przedstawił projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. 

Radny Roman Wojcieszek – wyjaśnił dlaczego wstrzyma się od głosu przy tym projekcie uchwały. Oświadczył, że ma wątpliwości co do staranności i trybu przeprowadzenia konsultacji, ankiet oraz badań. Wyraził zdanie, że ankieta była stworzona tendencyjnie. Jeżeli chodzi o badania akustyczne to nie mamy informacji czy badania były robione również gdy przejeżdża przy zalewie pociąg. Zdaje sobie sprawę, że sprawa nie jest łatwa, ale w jego przekonaniu była szansa na wypracowanie kompromisu. Dodał, że ma wielki szacunek do wędkarzy, którzy zarybiają zbiorniki, natomiast to co niektórzy wędkarze wyrabiają przy zalewie woła o pomstę do nieba. Zwrócił uwagę na pozostawiane śmieci i wjeżdżanie samochodami do samej wody. Przez co jest rozjeżdżana ścieżka i teren leśny wokół zalewu. Z ubolewaniem stwierdził, że niestety nie ma kto pilnować porządku wokół zalewu. Dodał, że Rejów jest pięknym ośrodkiem tylko został bardzo zaniedbany. 

Radny Jerzy Żmijewski – wyraził zdanie, że jest to uchwała porządkująca pewne sprawy. Jednak w jego przekonaniu potraktowaliśmy problem bardzo wybiórczo. Przypomniał, że na terenie powiatu mamy jeszcze zbiornik Bliżyn, Suchedniów, Mostki i Jaśle. Wskazał, że jeżeli podejmowaliśmy tego typu działania to trzeba było wziąć pod uwagę wszystkie zbiorniki. Obawia się, że skutek podjęcia tej uchwały będzie taki, że osoby pływające na sprzęcie motorowodnym przemieszczą się na na pozostałe zbiorniki. Szkoda, że nie uregulowaliśmy tych kwestii w jednej uchwale. Dodał, że on jako mieszkaniec Suchedniowa jest zaniepokojony tą sytuacją ponieważ dwa zbiorniki są na terenie gminy Suchedniów, a jeden w centrum miasta. 

Członek Zarządu Adam Ciok – sprawa zakazu jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów jest poruszana od roku zrobiliśmy wszystko co było w naszej mocy aby spróbować pogodzić obie strony i wypracować jakiś kompromis. Jednak nie udało się tego zrobić. Konsultacje były przeprowadzone solidnie. Wzięło w nich udział ponad 50 osób, byli przedstawiciele obu stron, mieszkańcy, przedstawiciele policji, w konsultacjach wziął udział również Przewodniczący Rady. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jerzego Żmijewskiego, co do zakazu na innych zbiornikach wskazał, że dyskusja na temat zakazu na Rejowie toczy się ponad rok i można było się zainteresować pozostałymi zbiornikami i taki zakaz wprowadzić. Jeżeli taki projekt zostanie przygotowany to on na pewno go poprze. 

Ponieważ nie było innych pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Głosów przeciwnych – 1 
Wstrzymało się od głosu – 6 osób 

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej, została przyjęta i otrzymała Nr 156/XX/2020. 


7) Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
Następnie zapytał czy Jerzy Żmijewski wyraża zgodę na objęcie funkcji przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji. 

Radny Jerzy Żmijewski – wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego, została przyjęta i otrzymała Nr 157/XX/2020. 


Radny Jerzy Żmijewski – podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem i dokonany wybór. Podziękował Pani Barbarze Koci za przewodniczenie komisji przez te 1,5 roku. Za to, że komisja była prowadzona merytorycznie, w sposób bardzo kulturalny i taktowny. Mimo, że komisja rozpatruje niełatwe sprawy to zawsze dopatrywano się dobra drugiego człowieka. To dzięki pani przewodniczącej ta komisja w dobrej symbiozie współpracowała. Będzie mu trudno sprostać zadaniu. Postara się aby nie zawieść zaufania i prowadzić komisje na takim poziomie jak do tej pory. 

Pani Barbara Kocia – podziękowała za miłe słowa i stwierdziła, że postara się pracować równie dobrze jako członek tej komisji. Podziękowała członkom komisji skarg za okazane wsparcie. 


8) Przewodniczący Klubu Radnych PiS Grzegorz Małkus - jako wnioskodawca przedstawił projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego

Starosta Artur Berus - poinformował, ze zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu wczorajszym negatywnie zaopiniował wniesiony przez Klub Radnych PiS projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu. Patrząc na paragraf 1 pkt 1 projektu uchwały wskazał, że kwestie interpelacji i zapytań są szczegółowo uregulowane w ustawie. Natomiast pkt 2 i 3 zawierają mało merytoryczne uzasadnienie. Natomiast aktualizacja wykazu jednostek jest jak najbardziej uzasadniona. 

Radny Mieczysław Bąk – epidemia koronawirusa wymusza zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa mieszkańców. Propozycja ilościowego zmniejszenia członków zarządu powiatu z 5 do 4 wynika z dublowania stanowisk członka zarządu, dyrektora ZDP, naczelników, dyrektorów wydziałów itp. W skali roku są to wymierne oszczędności, które wynikają z utrzymania stanowiska etatowego członka zarządu to są: płace i pochodne, delegacje, szkolenia, koszty stałe, płace i pochodne pracowników współpracujących i obsługujących to stanowisko. W jego ocenie oszczędności w skali roku mogą wynosić nawet pół miliona złotych, które możemy przesunąć na pokrycie starty szpitala. Jeżeli weźmiemy pod uwagę całą kadencję to są to bardzo duże pieniądze. Wtedy mówimy o milionach złotych, które są potrzebne powiatowi, a szczególnie naszemu szpitalowi. Stwierdził, że ma nadzieję, że starosta postąpi zgodnie ze złożona przysięgą i zagłosuje za przedstawionym, oszczędnościowym projektem uchwały dla dobra mieszkańców powiatu skarżyskiego. 

Radny Grzegorz Małkus - odniósł się do zapisów uchwały w pkt 1 wskazał, że nie chodzi o odczytywanie interpelacji na sesji. Radny składa informację, że złożył interpelację na piśmie w takiej i takiej sprawie i odniesie się do udzielonej odpowiedzi. Co do zapisów pkt 2 i 3 w 2018 roku merytorycznie wskazał, ze ta uchwała merytorycznie uzasadniała się chociażby dzisiaj na tej sesji. 

Starosta Skarżyski Artur Berus – proponowane zmiany pod płaszczykiem troski o wygospodarowanie środków na ochronę zdrowia jest sparaliżowanie pracy zarządu. Jako starosta skarżyski oczekiwałby aby zamiast ciągłego podkładania nóg przez Klub Radnych PiS wspólnie rozkazywać problemy związane z epidemią. W ostatnim, trudnym czasie wiele osób ofiarowało pomoc i wsparcie. Niestety wśród tych licznych telefonów nie było żadnego od Radnych Klubu PiS. Dzięki naszym działaniom i decyzji o wykonaniu jak największej ilości testów udało się zahamować rozprzestrzenianie koronawirusa. Trudny czas nie minął, stoimy dzisiaj w obliczu kryzysu gospodarczego, społecznego, który dotyka mieszkańców naszego powiatu. Dlatego teraz ważna jest solidarna współpraca. Należy dołożyć wszelkich starań aby skutki kryzysu wywołanego pandemią były jak najmniejsze dla mieszkańców powiatu. Zaapelował do radnych PiS o odpowiedzialność aby w tym szczególnie trudnym czasie zawiesić walkę polityczną i skopić się na tym jak skutecznie, wspólnymi siłami służyć mieszkańcom naszego powiatu. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – projekt uchwały wzbudził wiele emocji wśród członków zarządu z powodu niesprawiedliwego podejścia radnych Klubu PiS. Tak trudny okres w jakim zarząd powiatu pełni swoją funkcję nie wiem czy się zdarzył w którejkolwiek kadencji powiatu. Mamy wszelkie reformy od oświaty, po zdrowie, po reformę budżetową, mamy koronawirusa, mieliśmy nieszczęsną halę, mamy inwestycje, które są kilkakrotnie większe niż nasze możliwości. Zamiast poczucia, że mamy wsparcie niestety go nie mamy. Dodała, że opozycja nie oznacza przeciwnicy. Mamy mniejsze zatrudnienie w starostwie, mamy nadwyżkę budżetową, spłacamy systematycznie kredyty i państwo zamiast nas wspierać próbujecie nas dezorganizować. 

Wicestarosta Anna Leżańska – odniosła się do wypowiedzi radnego Mieczysława Bąka. Oświadczyła, że jest od pięciu lat członkiem zarządu i nie przypomina sobie żeby kiedykolwiek pojechała na płatne szkolenie. Opowiadanie że członek zarządu kosztuje 500 tys rocznie jest głęboką przesadą. Jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd. Podziękowała mieszkańcom, przedsiębiorcom za pomoc i wsparcie. Teraz robienie zamieszania jest nie na miejscu. 

Radny Roman Wojcieszek – zwracając się do starosty poprosił aby nie mówił o cynizmie, bowiem wyrazem cynizmu z waszej strony jest to co uczyniliście z tym małym, symbolicznym gestem, który sadziliśmy, że będzie wykonany. To nie jest tak, że Wojcieszek wymyślił sobie jakieś bzdurne, malutkie rondo, bo ono jest potrzebne. Na sesji budżetowej pokazaliśmy, ze merytorycznie się zgadzamy i ten mały gest z waszej strony chcieliśmy odebrać jako wyraz pojednania. W jego przekonaniu zarząd kombinował cały czas aby tego nie zrobić. Dzisiaj jest dowód jednoznaczny, że nie będzie tego ronda w tym roku. Współpraca to jest odrobina również z waszej strony spojrzenia na Klub Radnych PiS nie jak na przeciwników politycznych, tylko na tych którzy też chcą coś konkretnego dla tego powiatu zrobić, którzy mają prawo mieć inne zdanie. Państwo mówicie o olbrzymim wysiłku jaki ponieśliście dla pomocy szpitalowi w tym trudnym czasie. Stwierdził, ze róznica między nami jest taka i tu zacytował „Niech nie wie prawica co robi lewica”. Jak dajesz jałmużnę to rób to w cichości, jeżeli pomagasz to nie rozgłaszaj tego. Proszę nie zarzucać, że jest to polityczna uchwała. W przekonaniu radnych PiS można ograniczyć zasoby i oszczędności przeznaczyć na inwestycje. Następnie odniósł się do sesji, na której przekazywane były środki dla szpitala i do faktu nie pojawienia się radnych PiS na sesji. Wyraził zdanie, że sesja była źle przygotowana, a środki można było przeznaczyć wcześniej. 

Radny Jerzy Żmijewski – wyraził zdanie, że część z tej uchwały jest zasadna tzn pkt 1 i 4. Natomiast sprawa ilości członków zarządu jest kwestią uregulowania i funkcjonowania pracy zarządu. Dlatego też ma dylemat jak głosować. 

Wicestarosta Anna Leżańska . Przypomniała, ze na komisji zwracała uwagę, ze metoda „zaprojektuj i wybuduj” jest bardzo droga metodą. Żeby skorzystać z tego programu musimy najpierw wykonać projekt funkcjonalo-użytkowy to jest koszt ok. 30.000 zł. Wówczas radni się zgodzili z ta argumentacją. Po czym na sesji znowu został przegłosowany wniosek o wybudowanie ronda z programu „zaprojektuj i wybuduj”. To nie znaczy, że my nie chcemy tego realizować. Dbając o finanse powiatu, lepszą metodą jest wykonanie dokumentacji, a potem ogłoszenie przetargu na realizację. Zarówno ani jedna, ani druga forma nie byłyby do zrealizowania w ciągu jednego roku. 

Starosta Artur Berus – gdyby była zła wola zarządu to proponowalibyśmy zdjęcie tego zadania z budżetu. Natomiast jest ono w budżecie i w tym roku wykonamy dokumentację i jest przekonany, że w tej kadencji do budowy tego ronda dojdzie. 

Radny Grzegorz Małkus - stwierdził, że każdy z nas na swój sposób walczy z epidemią. Wiadomo, ze zarząd ponosi większą odpowiedzialność niż zwykły radny natomiast zarzucanie radnym tego co nie zrobiliśmy lub co mogliśmy zrobić bo tego oczekujecie jest mało przyzwoite. Dodał, że on jako kierownik jednostki też musi codziennie podejmować trudne decyzje żeby ochronić podopiecznych. Też nie miał żadnego telefonu z otuchą również nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego ani rzeczowego dla jednostki. Każdy wypełnia te zadania, do których został powołany. Poprosił aby nie epatować tego co robicie. 

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk – odniósł się do poprzedniej sesji i stwierdzenia, że była ona źle przygotowana, a w której radni Klubu PiS nie uczestniczyli. Na obecną wówczas sytuację nie było możliwości prawnej przeprowadzenia sesji zdalnej ponadto rada musiała przegłosować uchwałę w sprawie pokrycia straty szpitala. Biuro Rady zabezpieczyło salę i stanowiska pracy. Sala została zdezynfekowana, były maseczki i środki dezynfekujące. 

Radny Mieczysław Bąk – stwierdził, że chyba się nie rozumiemy. O tym, że trzeba uregulować zadłużenie szapita to zarząd powiatu wiedział od 30 marca 2019 roku do 30 marca 2020 roku. W tym okresie wielokrotnie zwracaliśmy się z pytaniami kiedy to będzie uregulowane. Nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi. Nie można przez cały rok zwlekać żeby w ostatnim dniu podejmować uchwałę. Następnie odniósł się do bieżącej sytuacji szpitala. 

Przewodniczący Rady – odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczysław Bąka podkreślił, że zakończyliśmy merytoryczną kwestię szpitala. 

Radny Mieczysław Bąk – poprosił aby nie ulegać emocjom. W 2018 roku z waszej inicjatywy zmniejszyliśmy ilość członków zarządu, nawet podjęliśmy uchwałę o zmniejszeniu członków zarządu do czterech osób. Tylko po objęciu władzy automatycznie podjęliście uchwałę przywracającą pięciu członków zarządu. 

Starosta – ponieważ radny Mieczysław Bąk wraca do tematu szpitala odniósł się do wypowiedzi stwierdzając, że spełniliśmy obowiązek zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Mamy 9 miesięcy na pokrycie straty, ale trzeba wypracować te pieniądze. Czekaliśmy jaka będzie nadwyżka budżetowa, wówczas mogliśmy zaproponować uchwałę o pokryciu starty. 

Radni nie wnieśli innych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 7 radnych 
Głosów przeciwnych – 10 
Wstrzymała się od głosu – 2 osoby 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego, nie została przyjęta. 


Ad.pkt 11 Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu za 2019 rok

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania zostały zamieszczone w materiałach dla radnych. Zapytał czy radni chcą aby czytać sprawozdania czy uznajemy, że każdy się z nimi zapoznał. 

Przewodniczący Komisji Emil Tokarczyk - podziękował za pracę członom komisji wyraził zdanie, że była to komisja merytoryczna i wiele tematów udało się poruszyć. W bieżącym roku skupimy się na analizie sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia. Poprosił o przedstawianie konstruktywnych propozycji. Następnie zwrócił się do radnych Klubu PiS z prośbą aby mógł liczyć na państwa konkretne propozycje i rozwiązania. Ze swojej strony zadeklarował, że również będzie takowe przedstawiał. Kolejna kwestia, która będzie chciał poruszyć będzie związana jest z epidemią i wpływem na sytuację gospodarczą. Wyraził nadzieje, ze niebawem wrócimy do normalności i posiedzenia komisji będą mogły się odbywać. 

Radni przychylili się do propozycji, aby nie czytać sprawozdań. 


Ad.pkt 12 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpaliśmy porządek sesji. Poprosił o powstanie z miejsc i zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XX Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 
Godzina zakończenia obrad – 15.40 

Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (1 czerwca 2020, 09:53:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122