Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 162/XXI/2020 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 28 maja 2020 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 26 ust. 2, 3 i 4 Statutu Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020, zatwierdzonym Uchwałą nr 142/XVII/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020, polegające na przesunięciu terminu przeprowadzenia kontroli Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” z II na IV kwartał. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym komisje przedkładają radzie powiatu swoje plany pracy oraz § 26 ust. 2, 3 i 4 Statutu Powiatu Skarżyskiego, na podstawie którego komisja rewizyjna działa według rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 roku dokonała zmian w planie kontroli na 2020 rok, polegających na przesunięciu terminu przeprowadzenia kontroli Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” z II na IV kwartał, ze względu na stan epidemii panujący w kraju. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (1 czerwca 2020, 09:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113