Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 161/XXI/2020 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 28 maja 2020 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, 284, 471 i 782) oraz § 1 ust.1 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego w § 1 wyrazy „księgę wieczystą KI1R/00035752/2” zastępuje się wyrazami „księgę wieczystą KI1R/00038588/2”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

W procedowanej przez Radę Powiatu Uchwale Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego wskazano, że dla działki nr 362/1 Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1R/00035752/2 w/g stanu prawnego aktualnego w trakcie opracowania projektu uchwały. 17 stycznia 2020r działka nr 362/1 została odłączona od dotychczasowej księgi wieczystej KI1R/00035752/2 i została założona dla niej nowa  księga wieczysta KI1R/00038588/2. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za zasadne. 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (1 czerwca 2020, 09:24:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116