Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 160/XXI/2020 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 28 maja 2020 roku 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz art.12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się: 

a) Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131,
b) Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131. 

§ 2 

Mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanych szkół jest mieniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131. 

§ 3 

Należności i zobowiązania zlikwidowanych szkół, o których mowa w § 1 przejmie Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją Uchwały Nr 144/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w szkole tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców/opiekunów prawnych uczniów, (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty. Organ prowadzący dopełnił obowiązku wynikającego z treści art. 89 ust. 1 tj. zawiadomił rodziców uczniów oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskując jednocześnie pozytywną opinię w powyższej sprawie zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Organ prowadzący wysłał w celu wydania opinii projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych. Organ prowadzący nie otrzymał odpowiedzi w wyznaczonym terminie, co oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 oraz Branżowej szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 wynika z konieczności dostosowania struktury Zespołu  Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych do zapisu w § 21 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606) - „W przypadku połączenia młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii w zespół placówek, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, w zespole może funkcjonować tylko jedna szkoła tego samego typu, w której tworzy się odrębne oddziały dla uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie albo zagrożonych niedostosowaniem społecznym.” Po likwidacji w/w szkół w strukturze ZPRW będzie funkcjonował MOS, MOW oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2, w których będą funkcjonowały odrębne oddziały dla wychowanków MOS i MOW. W związku z powyższym uczniowie po likwidacji szkół będą kontynuowali naukę  w szkole tego samego typu i na tym samym kierunku kształcenia, a warunki w jakich się będą uczyć uczniowie nie ulegną zmianie, tak samo jak i siedziba szkoły. W związku, iż likwidacja szkół określonych w niniejszej uchwale jest działaniem jedynie porządkującym istniejącą strukturę ZPRW i ma na celu doprowadzenie jej do stanu zgodnego z prawem to nie zachodzi konieczność przejmowania majątku (majątek będący w użytkowaniu tych szkół jest majątkiem ZPRW), przekazywania dokumentacji a także zmian w warunkach pracy i zatrudnieniu nauczycieli i innych pracowników. Zmiana struktury nie powoduje skutków społecznych i finansowych. Prowadzi jedynie do usunięcia aktualnie występującej sprzeczności z przepisami prawa. 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (1 czerwca 2020, 09:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112