Protokół Nr 26/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 20 maja 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Starosta       
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                     - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Nosowicz                    - Sekretarz Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
2.      Urszula Wrona                                                - Naczelnik Wydziału Finansowego
3.      Dariusz Chojnacki                                           - Naczelnik   Wydziału  Geodezji,      
                                                                                Kartografii, Katastru i Gospodarki   
                                                                                Nieruchomościami
               

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Radzimirska-Lange.
 
Porządek posiedzenia:
1.         Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)         wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
b)         zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035, 
c)        zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady     Powiatu Skarżyskiego na rok 2020. 
2.         Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)         wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
b)       odwołania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów        zawodowych. 
c)         rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, 
3.         Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4.         Sprawy różne. 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi
i wnioski.
 
Wicestarosta Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt: zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego. 
 
Porządek posiedzenia po zmianie :
1.         Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)         zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku     sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej     położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego, 
b)         wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
c)         zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035, 
d)       zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady     Powiatu Skarżyskiego na rok 2020. 
2.         Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)         wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
b)       odwołania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów         zawodowych, 
c)         rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, 
3.         Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4.         Sprawy różne. 
  
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 
  
 
Streszczenie posiedzenia: 

 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał  Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)  zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego. (załącznik
nr 2). 
 
 Wicestarosta Pani Anna Leżańska odniosła się do ww. uchwały, zwracając uwagę, iż od 17 stycznia 2020 roku działka nr 362/1 została odłączona od dotychczasowej księgi wieczystej KI1R/00035752/2 i została założona dla niej nowa księga wieczysta KI1R/00038588/2. 

Zarząd Powiatu głosował za przyjęciem projektu  uchwały.
 
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 3). 
  
Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Urszula Wrona przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego, które jak dodała wynikają z: 
1. Wprowadzenia do budżetu dofinansowania zakupu laptopów w celu prowadzenia zdalnej nauki w szkołach na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1100/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, podpisanej  w dniu 8 i 11 maja 2020 roku. Kwota unijnego dofinansowania wynosi 99 168zł  i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Powiat zakupił już powyższe laptopy ze środków własnych zabezpieczonych z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie. Projekt dopuszczał taką możliwość, gdyż okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się od dnia 16 marca 2020r ze względu na konieczność zapewnienia uczniom możliwości nauki zdalnej w jak najszybszym terminie.                                                                                                      
2. Wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej odszkodowania w wysokości 2 460zł otrzymanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. J.Słowackiego od firmy ubezpieczeniowej w związku z awarią rozdzielni elektrycznej. Środki te przeznaczone zostają na naprawę tej rozdzieleni. 
3. Wprowadzenia do budżetu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 3 403 462zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna–Mirzec- Etap II”, zgodnie z umową nr 29/FDS/A/2020. Jest to maksymalna kwota dofinansowania i może ulec zmniejszeniu jeśli po rozstrzygnięciu przetargowym okaże się, że wybrana oferta jest niższa niż zakładano podczas składania wniosku. Dofinansowanie nie może bowiem przekroczyć 60% wydatków kwalifikowalnych. Po dokonanych zmianach plan wydatków na 2020 rok będzie wynosił 4 203 462zł: 
·         środki Funduszu Dróg Samorządowych – 3 403 462zł 
·         środki własne powiatu – 800 000zł. 
Poza tym Powiat stara się o dofinansowanie z Gminy Skarżysko Kościelne, na terenie której znajduje się planowana do przebudowy droga. Uzyskane dofinansowanie wprowadzone zostanie po podpisaniu umowy dotacji z Gminą. 
  
Zarząd Powiatu przyjął projekt ww. uchwały. 
 
c)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035  (załącznik nr 4).
 

Kontynuując Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Urszula Wrona przedstawiła Zarządowi zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Naczelnik wskazał, że dokonywane zmiany wynikają z: 
1. Zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 roku i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II” o kwotę 3 403 462zł. Jest to kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 29/FDS/A/2020. Jest to maksymalna kwota dofinansowania i może ulec zmniejszeniu jeśli po rozstrzygnięciu przetargowym okaże się, że wybrana oferta jest niższa niż zakładano podczas składania wniosku. Dofinansowanie nie może bowiem przekroczyć 60% wydatków kwalifikowalnych.                       Poza tym Powiat stara się o dofinansowanie z Gminy Skarżysko Kościelne, na terenie której znajduje się planowana do przebudowy droga. Uzyskane dofinansowanie wprowadzone zostanie po podpisaniu umowy dotacji z Gminą.  Łączna wartość projektu – 4 205 462 zł Dotychczas poniesione nakłady – 2 000zł (aktualizacja dokumentacji projektowej w 2019 roku).  Limit wydatków w 2020 roku: 4 203 462zł (800 000zł – środki własne powiatu  i 3 403 462zł – środki Funduszu Dróg Samorządowych).  Limit zobowiązań – 4 203 462zł. 
2. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 224 318zł wskutek wprowadzenia zmian Uchwałami Zarządu Powiatu: z 29 kwietnia 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 27zł do kwoty 818zł – na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, o 4 000zł do kwoty 173 000zł – na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o 12 000zł do kwoty 312 000zł – na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o 43 000zł do kwoty 416 000zł – na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, o 200zł do kwoty 30 100zł – na finansowanie kwalifikacji wojskowej, o 2 963zł do kwoty 421 104zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej ul. Sporna w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju oraz wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 12 500zł na zadania związane ze zwalczeniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczeniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID -19 z dnia 20 maja 2020r. – wprowadzenie środków z Funduszu Pracy w wysokości 48 000zł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie odszkodowania dla  I Liceum Ogólnokształcącego za awarie rozdzieleni elektrycznej – 2 460zł oraz środków unijnych na zakup laptopy do zdalnej nauki – 99 168zł. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 3 403 462zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II”. 
 
Zarząd Powiatu przyjął projekt ww. uchwały. 
  
d)  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020 , (załącznik nr 5). 

Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz omówiła projekt powyższej uchwały zwracając uwagę, iż wprowadza się zmianę w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020, polegającą na przesunięciu terminu przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” z II na IV kwartał 2020 r. 
Sekretarz dodała, że jest to spowodowane wprowadzonym  aktualnym stanem zagrożenia związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 
  
Zarząd Powiatu głosował za przyjęciem projektu ww. uchwały. 
  
Ad. pkt. 2.  Podjęcie uchwał  Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, (załącznik nr 6).
  

Obecna na posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Urszula Wrona przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego, które wynikają z: 
1. Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 i 29 kwietnia 2020r 
w sprawie przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z przyznanej na ten cel kwoty 9 600 tys. zł. kwota 48.000zł, czyli 0,5% tych środków przeznaczona jest na koszty Powiatowego Urzędu Pracy związane z realizacją zadań określonych w wyżej wymienionej ustawie. 
2. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 21 600zł na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na zatrudnienie dodatkowej osoby na czas długotrwałej choroby jednego z pracowników. 
3. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 28 kwietnia 2020r i 18 maja 2020r w sprawie przeniesienia kwoty 2 000zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie badań lekarskich pracowników oraz kwoty 300zł na szkolenia pracowników. 
4. Pisma Centrum Obsługi Placówek z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie konieczności zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS: 
a) w Centrum Obsługi Placówek o 2 014zł 
b) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 Przystań 1 o 1 674zł 
c) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 Przystań 2 o 1 674zł. 
Po przeanalizowaniu wydatków tych jednostek środki na powyższy cel zabezpiecza się ze składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 
5. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 9 120zł na zwiększony odpis na ZFŚS. 
6. Przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 20 000zł na pokrycie kosztów utrzymania kwarantanny: kosztów wyżywienia, dezynfekcji pomieszczeń oraz prania pościeli. Środki te są niezbędne do zapewnienia ciągłości kwarantanny. Poza tym przenosi się między paragrafami kwotę 8 424zł w ramach wydatków finansowanych z dotacji od Wojewody zgodnie z rozliczeniem wydatków za miesiąc marzec. 
7. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6 093zł, przede wszystkim na zwiększony odpis na ZFŚS. 
8. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 15 maja 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 412,50zł na szkolenie dla pracownika w celu uzyskania uprawnień SEP. 
9. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 15 maja 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS – 24 046zł i na szkolenie dla dwóch pracowników w celu uzyskania uprawnień SEP – 825zł. 
10. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 15 maja 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 400zł na szkolenie pracownika w celu uzyskania uprawnień SEP. 
11. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 500zł na szkolenie pracownika w celu uzyskania uprawnień SEP. 
12. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy planem Starostwa Powiatowego, a planem szkół i placówek oświatowych w łącznej kwocie 1200zł, w tej samej klasyfikacji budżetowej na szkolenia związane z rozliczaniem czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zwiększa się plan o 200zł w poniższych jednostkach: 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. 

Zarząd Powiatu głosował za podjęciem ww. uchwały. 
 
b) odwołania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych. (załącznik nr 7). 

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska zreferowała treść powyższej uchwały wskazując, że na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 1045) Odwołuje się powierzenie Pani Grażynie Burtnik nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych im Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej zadań nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych z dniem 31 sierpnia 2020 roku, w związku ze złożeniem przez Panią Grażynę Burtnik rezygnacji. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę i  podjął ww. uchwałę. 

c)      rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8). 

Starosta Pan Artur Berus przedstawił Zarządowi treść ww. uchwały wskazując, iż powodem rozwiązania umowy o prace jest nabycie przez Panią Dyrektor praw emerytalnych. Starosta nadmienił, że Pani Dyrektor przez okres w którym kierowała placówką wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków i dołożyła wszelkich starań, aby jednostka funkcjonował w jak najlepszy sposób.

Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił przygotowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wniosek kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych.                         
Starosta nadmienił, że wniosek z dnia 24.04.2020 r. znak: GG-II.680.23.1.2020 dotyczący ujawnienia w dziale II księgi wieczystej KI1R/00022894/5 własności Powiatu Skarżyskiego oraz trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2018 r. znak: SPN.II.7531.7.2018  oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – wniosek dotyczył działek: nr 143/2, nr 143/3 i nr 143/4 położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42), został w dniu 04.05.2020 r. pozytywnie rozpatrzony przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej.                                                                                                                                               W dniu 12.05.2020 r. została wprowadzona na podstawie zawiadomienia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej zmiana w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna polegająca na ujawnieniu trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w odniesieniu do w/w działek :nr 143/2, nr 143/3 i nr 143/4.
W dniu 14.05.2020 r. zostały przez tutejszy wydział przygotowane protokoły zdawczo-odbiorcze środka trwałego „PT” Nr 1/2020 dla działki nr 143/2, Nr 2/2020 dla działki nr 143/3 i Nr 3/2020 dla działki nr 143/4, na podstawie których zostanie zmniejszony zasób nieruchomości Powiatu Skarżyskiego, a zwiększony zostanie zasób nieruchomości Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.  Starosta kontynuując wskazał, że w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego tutejszy wydział, po uzyskaniu informacji, że w/w wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez sąd, przygotował i złożył do Sądu Rejowego Wydziału Ksiąg Wieczystych wnioski:  - znak: GG-II.680.23.2.2020 KW-WPIS z dnia 05.05.2020 r. dotyczący sprostowania w dziale I księgi wieczystej KI1R/00024606/4 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 50/1 o pow. 0,0040 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0009.AR_42.50/1”,-znak: GG-II.680.23.2.2020 KW-ZAL z dnia 05.05.2020 r. dotyczący odłączenia:
- z księgi wieczystej KI1R/00024606/4 działki nr 50/1 o pow. 0,0040 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00022894/5, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2018 r. znak: SPN.II.7531.2.2018 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- znak: GG-II.680.23.3.2020 KW-ZAL z dnia 05.05.2020 r. dotyczący odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031655/4 działek: nr 143/8 o pow. 0,0392 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42), nr 143/10 o pow. 0,0078 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) i nr 5/3 o pow. 0,0477 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 79) położonych w Skarżysku-Kamiennej i przyłączenie w/w działek do księgi wieczystej KI1R/00022894/5, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2019 r. znak: SPN.II.7531.6.2019 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowych wniosków przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej zostanie wprowadzona zmiana w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej oraz zostaną przygotowane protokoły zdawczo-odbiorcze środka trwałego „PT” dla działek: nr 50/1, nr 143/8, nr 143/10 i nr 5/3. (Wniosek stanowi załącznik nr 9). 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informacje do wiadomości, a także zobligował Naczelnika  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i dostarczenia Zarządowi mapy ewidencji gruntów i budynków ulicy Legionów. 

 Kontynuując Starosta – Pan Artur Berus zapoznał Zarząd z opracowanym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wnioskiem dotyczącym wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, tj. nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej (obręb 0003 Place, arkusz mapy 17), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działka nr 128/4 o pow. 0,0177 ha, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Stanisława Moniuszki.                                                                                Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycie przez Powiat Skarżyski przedmiotowej nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.                            Przedmiotowa działka nr 128/4 znajduje się w całości w liniach rozgraniczających ulicy Stanisława Moniuszki, stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.        W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki do wydania decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności przedmiotowej nieruchomości. (Wniosek stanowi załącznik nr 10).        
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa i Wicestarostę – Panią Annę Leżańską do podpisania wniosku. 

Członek Zarządu Pan Adam Ciok poinformował Zarząd, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanym z tym odwołaniem imprez  z zakresu kultury, sportu i turystyki: Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin  Karate” zdecydował się odwołać planowane  zadanie pn.: „Udział w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin-Kobierzyce 2020”. Tym samym Klub zobowiązał się zwrócić Powiatowi Skarżyskiemu środki finansowe do 26  maja 2020 r. (Pismo stanowi załącznik nr 11)                    
 W związku z powyższym Członek Zarządu nadmienił, iż należy rozwiązać  zawartą ze Stowarzyszeniem umowę Nr 58/2020 z dn. 6 marca 2020 za porozumieniem stron. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy w podanym wyżej  trybie. 

Członek Zarządu Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował Zarząd o zakończonym  zadaniu pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków gmina Bliżyn, na odcinku: od km 0+000,00 do km 0+087,00 o łącznej długości 87,00 mb”. (Pismo stanowi załącznik nr 12)                              
Członek Zarządu dodał, że w związku z zakończeniem inwestycji odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. o godzinie 13.00 odbiór końcowy ww. inwestycji. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. 

Wicestarosta Pani Anna Leżańska przedstawiła raport przygotowany przez firmę Alternator Sp.zo.o. podsumowujący rozliczenie osiągniętych korzyści za I kwartał 2020 roku. Następnie dodała, że oszczędności  za I kwartał b.r. wynosiły: 
- dystrybucja  energii elektrycznej: 8 624,27 zł netto, 
- kompensacja energii biernej: 5 818,00 zł  netto. 
- zmiany mocy zamówionych ciepłą sieciowego: 8 940,96 zł netto. 
Łącznie oszczędności  za I kwartał 2020 r. to 23 383,23 zł netto z czego 50%: 11 691,62 zł netto (14 380,69 brutto). (Raport stanowi załącznik nr 13).          

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony raport. 

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, w którym dyrekcja wnioskuje o wyrażenie zgody na otwarcie w Branżowej Szkole II Stopnia następujących kierunków kształcenia: 
1.         Technik pojazdów samochodowych. 
2.         Technik żywieni i usług gastronomicznych. 
3.         Technik usług fryzjerskich. 
(Pismo stanowi załącznik nr 14)        

Zarząd Powiatu opowiedział się za otworzeniem ww. kierunków. 
  
Następnie Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie w Zespole Branżowej Szkoły II Stopnia  w roku szkolnym 2020/2021 kierunku: technik budownictwa na podbudowie BSIS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. (Pismo stanowi załącznik nr 15) 
  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na otworzenie ww.  kierunku. 
  
Referująca Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska poinformowała Zarząd, iż w związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora oraz planowanym przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, konieczne jest wytypowanie czterech przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji  zgodnie z art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a) oraz ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z jednoczesnym określeniem przewodniczącego komisji.                                                                               Ponadto Członek Zarządu  zwróciła uwagę, iż  konieczne jest podjęcie decyzjiw sprawie dotyczącej miejsca zamieszczenia ogłoszenia. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1634) informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób. Informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium o zasięgu wojewódzkim (§ 1 ust. 5 i 6 w/w rozporządzenia). (Pismo stanowi załącznik nr 16) 
Referująca wskazał, ze konieczne jest także podjęcie decyzji dotyczącej sposobu składania ofert, ponieważ rozporządzenie dopuszcza składanie ofert w postaci elektronicznej, która powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do ofert. (Pismo stanowi załącznik nr 16)      
           
Zarząd Powiatu podjął decyzję o niedopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej. Zarząd utrzymał dotychczasowy sposób zamieszczenia ogłoszenia i wytypował przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji tj.: Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - Pana Jerzego Krawczyka oraz dwóch pracowników Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki: Panią Renatę Pacek i Panią Beatę Błach, a także Panią Karinę Wiśniewską pracownika Zespołu ds. Obsługi Zarządu i Kadr Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. 
  
Ad. pkt. 4. Sprawy różne. 
  
Na zakończenie Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska odniosła się do obchodów  100. rocznicy rozstrzelania polskich patriotów na Brzasku. Członek Zarządu dodała, że w tym roku dzień 29 czerwca przypada w poniedziałek i jak zasugerowała, to tego dnia powinny się odbyć uroczystości upamiętniające pomordowanych. 
  
  
       Protokołowała                                                                   Przewodniczący Zarządu 

Anna Radzimirska-Lange                                                                    Artur Berus 
  
Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska
2.      K. Bilska 
3.      T. Bałchanowski
4.      A. Ciok
  
Załączników 16: 
Załącznik nr 1 –  lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 rady powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego, 
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035, 
Załącznik nr 5 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu skarżyskiego na rok 2020, 
Załącznik nr 6 - uchwała  Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
Załącznik nr 7 - uchwała  Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie odwołania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów zawodowych, 
Załącznik nr 8 - uchwała  Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 9 - wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
Załącznik nr 10 - wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
Załącznik nr 11 – pismo Kierownika Referatu ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 19.05.2020 r., 
Załącznik nr 12- pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 18.05.2020 r., 
Załącznik nr 13 - raport przygotowany przez firmę Alternator Sp.zo.o. wraz z pismem Naczelnika Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej  z dn. 04.05.2020 r., 
Załącznik nr 14 – pismo z naczelnika Wydziału  Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 18.05.2020 r., 
Załącznik nr 15 - pismo z naczelnika Wydziału  Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 19.05.2020 r., 
Załącznik nr 16 - pismo z naczelnika Wydziału  Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 19.05.2020 r. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (20 maja 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (29 maja 2020, 09:09:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74