Protokół Nr 25/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 15 maja 2020 r.


 
W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Artur Berus                                                   - Starosta
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Nosowicz                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jacek Jamroz                                                - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor
 
Porządek posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach planuje realizację projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” w ramach PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 2).
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że zgodnie z załączonym wykazem, o wsparcie w programie ubiegać się może również Dom Pomocy Społecznej na ul. Spornej oraz Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej.  Następnie przedstawiła zebranym warunki udziału w projekcie informując, że zgodnie z założeniami budżetowymi dla projektu, alokacja środków dla województwa świętokrzyskiego wynosi 20.685.695,00 zł.
Następnie Wicestarosta poinformowała, że Dyrektor DPS na ul. Spornej oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” wyrazili zainteresowanie przystąpieniem do projektu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie powiatu skarżyskiego do w/w projektu. Jednocześnie Zarząd, do przygotowania wniosku zobowiązał Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej.
  

 
Ad. pkt 2. Sprawy różne. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż w dniu dzisiejszym wraz ze Starostą – Panem Arturem Berusem oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Panem Jerzym Krawczykiem odbyła wizytę w Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych, celem której była ocena stanu przygotowania Przedszkola Specjalnego – Kubusiowe Przedszkole do otwarcia w dniu 18 maja br.
Członek Zarządu poinformowała, iż w jej ocenie przedszkole przygotowane jest należycie. Dodała także, że w szkole zakończone zostały prace remontowe, polegające na cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów, które placówka wykonała we własnym zakresie.
W dalszej części wypowiedzi Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor ZPEW planuje wyłożyć kostką brukową altanę obok szkoły. Jednocześnie wskazała, iż dojście do altany jest znacznie utrudnione, ponieważ teren jest nieutwardzony. W związku z powyższym, zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 48 m² kostki brukowej będącej własnością Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Członek Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej. Jednocześnie Zarząd jako osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji powyższego zadania wyznaczył Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz, jednocześnie koordynator Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poinformowała, że łączne zapotrzebowanie złożone przez gminy oraz jednostki organizacyjne powiatu skarżyskiego na środki ochrony indywidualnej i sprzęt jednorazowego użytku opiewa na kwotę blisko 6 000 000,00 zł, jest to kwota zdecydowanie większa niż przyznana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (2 850 591,00 zł). W związku z powyższym, konieczne jest ustalenie wysokości zapotrzebowania jakie zgłaszać mogą poszczególne jednostki.
Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, Zarząd Powiatu ustalił zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej do projektu składanego przez Powiat Skarżyski w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 na następującym poziomie:
‒        Gmina Skarżysko-Kamienna                                                  ―   200.000,00 zł
‒        Gmina Suchedniów                                                               ―   100.000,00 zł
‒        Gmina Łączna                                                                      ―     10.700,00 zł
‒        Gmina Bliżyn                                                                       ―     77.485,00 zł
‒        Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych                 ―     20.000,00 zł
‒        „Przystań 1”, „Przystań 2”, Centrum Obsługi Placówek             ―     20.000,00 zł
‒        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2                      ―     25.000,00 zł
‒        Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych                        ―     30.000,00 zł
‒        Obwód Lecznictwa Kolejowego                                              ―   300.000,00 zł
‒        Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy                            ―   150.000,00 zł
‒        Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej          ― 1.800.000,00 zł
  Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
‒        Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej                       ―  kwota pozostała
  do rozdysponowania
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska
2.      K. Bilska 
3.      T. Bałchanowski
4.      A. Ciok
  

Załączników: 2
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 2 – pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2020r.
 
Protokół (535kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Olga Łukomska (15 maja 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (28 maja 2020, 08:24:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73