udzielenie zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek”


Ogłoszenie nr 510091660-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526295-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057913-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ wraz z orientacją.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 30000
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: Biuro Projektowe Beata Śmigas
Email wykonawcy: beata.smigas@gmail.com
Adres pocztowy:
Kod pocztowy: 27-215
Miejscowość: Wąchock
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 34440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101223.00
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: aktualizacja map do celów projektowych oraz niwelacja istniejącego terenu przewidzianego pod obiekty drogowe w ramach podzlecenia uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej,
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kasprzyk (27 maja 2020)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (27 maja 2020, 13:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57