Udzielenie zamówienia - opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nr 0573T


   
Ogłoszenie nr 510091095-N-2020 z dnia 27-05-2020 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 525930-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540057905-N-2020   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne” Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZDP.272.3.2020 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ wraz z orientacją – załącznik nr 3 do SIWZ II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1   SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 138211.40
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: mgr inż. Leszk Śmigas
Email wykonawcy: lion.04@02.pl
Adres pocztowy: ul. Leśna 11
Kod pocztowy: 27-215
Miejscowość: Wąchock
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 126000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 546046.20
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: aktualizacja map do celów projektowych oraz niwelacja istniejącego terenu przewidzianego pod obiekty drogowe w ramach podzlecenia uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej,   IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ   IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kasprzyk (27 maja 2020)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (27 maja 2020, 10:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54