Protokół Nr 23/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 maja 2020 r.W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.      Artur Berus                                                     - Starosta        
2.      Anna Leżańska                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Tadeusz Bałchanowski                           - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                     - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
                                                                                                                                                  1.Małgorzata Nosowicz     - Sekretarz Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
 
1.      Bogusława Wilczyńska                                         - Skarbnik Powiatu 
2.      Leszek Lepiarz                                                    - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
     w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego     im. Marii Skłodowskiej - Curie 
  
                      
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Radzimirska-Lange.
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a) zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym Nr 2 wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej 
b) wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
c) upoważnienia Pana Mariusza Kawy- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2  z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”, 
d) upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  ul. Szkolna 15 wraz zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”. 
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4. Sprawy różne. 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
  
Członek Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt: przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  Skarżyskiego w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych. 
 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia po zmianie : 

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych, 
b. zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym Nr 2 wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, 
b) wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
c) upoważnienia Pana Mariusza Kawy-Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2  z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”, 
d) upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  ul. Szkolna 15 wraz zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”, 
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4. Sprawy różne. 
  
 
Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał  Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 

a.  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,  a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych. (załącznik nr 2). 
  
Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska omówiła projekt ww.  uchwały, uzasadniając, że określa ona:
1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
 2. Zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć. 
 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 
    1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie  zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 
    2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 
    3) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
  
 
Zarząd Powiatu przyjął projekt ww. uchwały.


b. zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. (załącznik nr 3). 
  
     Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska zapoznała Zarząd z regulaminem, który  określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i  za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 
Członek Zarządu zaznaczyła, że w związku z powyższym traci moc uchwała Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia z późniejszymi zmianami przyjętymi Uchwałami Rady Powiatu Skarżyskiego: Nr 414/LVII/2010 z dnia 27 października 2010 roku, Nr 325/XLIV/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, Nr 165/XXIV/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr 90/XII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz Nr 104/XIV/2019 z dnia 
29 października 2019 roku. 
Członek Zarządu zwróciła także uwagę, że projekt ww. uchwały będzie w ciągu 30 dni konsultowany ze związkami zawodowymi, w celu wypracowania wspólnego stanowiska w powyższej sprawie.

Zarząd Powiatu przyjął projekt ww. uchwały. 
 
Ad. pkt. 2.  Podjęcie uchwał  Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)  wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym Nr 2 wchodzącym
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4). 
  
         W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska  odnosząc się do ww. uchwały wskazała, iż z uwagi na konieczność dostosowania i przygotowania przedszkola do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażaniu wirusem COVID-19, wyraża się zgodę na zawieszenie przez dyrektora zajęć w Przedszkolu Specjalnym Nr 2 wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31 w dniach od 6 do 17 maja 2020 roku. 
  
Zarząd Powiatu głosował za podjęciem ww. uchwały. 
 
c.  wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 5). 

Kontynuując Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska omówiła powyższą uchwałę. 
   
        Zarząd Powiatu  nie miał uwag i  głosował za podjęciem ww. uchwały. 

d. upoważnienia Pana Mariusza Kawy- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn.: ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2 z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”, (załącznik nr 6). 

Kolejna omawiana przez Członka Zarządu Panią Katarzynę Bilską uchwała dotyczyła upoważnienia Pana Mariusz Kawy-Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2 z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się treścią uchwały głosował za jej podjęciem. 

e. upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  ul. Szkolna 15 wraz zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”. (załącznik nr 7). 

Referująca Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła treść ww. uchwały. 
        
Zarząd Powiatu  po zapoznaniu się z  ww. dokumentem, głosował  za jego podjęciem. 
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska poinformowała Zarząd, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanym z tym odwołaniem imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki: Stowarzyszenie  pomocy osobom niepełnosprawnym  umysłowo i ich rodzinom- „PRAXIS”, proszą o  wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji organizowanych przez nie przedsięwzięć oraz aneks zawartych dotychczas umów: 
- 30/2020 z dnia 19.02.2020 
- 50/2020 z dnia 24.02.2020 
 (Pismo stanowi załącznik nr 8) 

Zarząd Powiatu w związku z zaistniałą sytuacją wyraził zgodę na  zmianę terminów realizacji zadań oraz podpisanie aneksów do ww. umów.  
  
  W dalszej części posiedzenia Starosta Pan Artur Berus przedstawił wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące: 
1. Wniosek GG-II.680.23.2.2020 KW-WPIS sprostowania w dziale I księgi wieczystej KI1R/00024606/4 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 50/1 o pow. 0,0040 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0009.AR_42.50/1”. 
2. Wniosek GG-II.680.23.2.2020 KW-ZAL odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00024606/4 działki nr 50/1 o pow. 0,0040 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) i przyłączenie w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00022894/5, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski REGON: 291009410, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej REGON: 299943988 na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2018 r. znak: SPN.II.7531.2.2018 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi. Działka nr 50/1 o pow. 0,0040 ha położona w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42 zajęta jest pod pas drogowy drogi powiatowej ul. Legionów, która została zaliczona do kategorii drogi powiatowej na podstawie Uchwały Nr XVII/253/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. 
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr V/31/99 z dnia 25.02.1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej został powołany Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, który stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wykonuje zadania zarządcy drogi.                                                
1. Wniosek GG-II.680.23.3.2020 KW-ZAL  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031655/4 działek: nr 143/8 o pow. 0,0392 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42), nr 143/10 o pow. 0,0078 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) i nr 5/3 o pow. 0,0477 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 79) położonych w Skarżysku-Kamiennej i przyłączenie w/w działek do księgi wieczystej KI1R/00022894/5, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski REGON: 291009410, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej REGON: 299943988 na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2019 r. znak: SPN.II.7531.6.2019 oraz na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych trwały zarząd gruntami w pasie drogowym sprawuje zarząd drogi. Działki nr 143/8 o pow. 0,0392 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42), nr 143/10 o pow. 0,0078 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 42) i nr 5/3 o pow. 0,0477 ha (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 79), położone w Skarżysku-Kamiennej, zajęte są pod pas drogowy drogi powiatowej ul. Legionów, która została zaliczona do kategorii drogi powiatowej na podstawie Uchwały Nr XVII/253/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. 
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr V/31/99 z dnia 25.02.1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej został powołany Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, który stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wykonuje zadania zarządcy drogi. (Pismo stanowi załącznik nr 9) 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa i Wicestarostę – Panią Annę Leżańską do podpisania wniosku. 
 
Wicestarosta Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej informujące, że Wykonawca termomodernizacji Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych wystąpił z prośbą o udostępnienie obiektu w celu usunięcia usterek stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego robót z dnia 18.12.2019 r. We wspomnianym protokole Wykonawca został zobowiązany do poprawienia elewacji na ścianie zachodniej poprzez jej pomalowanie do dnia 31.05.2020 r. (Pismo stanowi załącznik nr 10) 
        Zarząd Powiatu z uwagi na fakt, iż obecnie zgodnie z wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii, budynek Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej jest przekształcony w izolatorium dla osób będących na kwarantannie, podjął decyzję, aby nie udostępniać budynku Wykonawcy i przełożyć termin naprawy usterek do czasu ustania stanu epidemii na terenie kraju. 
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
 
Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła Zarządowi Protokół Nr 5/2020 oceny przydatności składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, przygotowany przez Komisję do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.                              Wspomniany Protokół dotyczy możliwości przekazania na potrzeby własne Szkoły Podstawowej w Sorbinie w celu ułatwienia pracy pracownikom oddziału oraz rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii dwóch sztuk laptopów wycofanych z użycia, a będących na stanie ewidencji ilościowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. (Protokół stanowi załącznik nr 11) 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację i wyraził zgodę. 
  
Zaproszony na posiedzenie Zarządu Powiatu Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej  Szpitala Powiatowego  im. Marii Skłodowskiej – Curie omówił  plan finansowy ww. jednostki na 2020 r. wskazując, iż  opracowany dokument zawiera następujące informacje: 
1.Wysokość przychodów. 
2 .Wysokość kosztów. 
3.Wartość aktywów. 
4. Wartość pasywów. 
            Dyrektor ZOZ przedstawił Zarządowi także plan robót inwestycyjnych  na 2020 r. zaznaczając, iż w związku z obowiązującym stanem epidemii koronawirusa  widoczny jest spadek zainteresowania firm udziałem w przetargach na realizację inwestycji. Ponadto te, firmy, które wygrywają postępowanie przetargowe, nie zgłaszają się finalnie do podpisania umów na realizację zadań. Wobec powyższego istnieje duże ryzyko nie zrealizowania wielu zaplanowanych przez Szpital  działań. 
      Dyrektor ZOZ zaznaczył także, że na liście przychodów Szpitala znajduje się nowa pozycja dotycząca  świadczenia usług w zakresie przeprowadzania badań aresztantom, za które Szpital  pobiera opłaty. 
    Na zakończenie Dyrektor  zwrócił uwagę, że dzięki wspólnej inicjatywie podjętej wraz z  Zarządem Powiatu udało się  pozyskać od darczyńców znaczącą sumę, a także środki  do dezynfekcji i ochrony pracowników służby zdrowia, niezbędne do walki COVID-19. (Plan finansowy stanowi załącznik nr 12) 
Zarząd Powiatu przyjął do widomości powyższą informację do wiadomości  i zobligował Dyrektora do podjęcia wszelkich starań w celu optymalizacji kosztów. 
  
Na zakończenie Członek Zarządu Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował Zarząd, iż w związku z prowadzonymi obecnie pracami remontowymi na ulicy Piłsudskiego w Skarżysk-Kamiennej, polegającymi między innymi na wymianie nawierzchni  bitumicznej. Gmina Skarżysko–Kamiennej zwróciła się do Zarządu z prośbą o nieodpłatne przekazanie na potrzeby Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej części pozyskanego destruktu asfaltowego. (Pismo stanowi załącznik nr 13) 
 Zarząd Powiatu nie wyraził zgodę na przekazanie ww. tłucznia, wskazując, iż został on już zagospodarowany w inny sposób. 
  
       Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu 

Anna Radzimirska-Lange                                                                   Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 

1.      A. Leżańska
2.      K. Bilska
3.      T. Bałchanowski
4.      A. Ciok
 
Załączników 13: 
Załącznik nr 1 -  lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
Załącznik nr 2 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych.
Załącznik nr 3 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym Nr 2 wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. 
Załącznik nr 5 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. 
Załącznik nr 6 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Kawy - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Nr 2  z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”.
Załącznik nr 7 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do udziału w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  ul. Szkolna 15 wraz zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021”. 
Załącznik nr 8 – pismo Kierownika Referatu ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 05.05.2020 r.
Załącznik nr 9 - wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
Załącznik nr 10 - pismo Naczelnik Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej  z dn. 04.05.2020 r. 
Załącznik nr 11 - Protokół Nr 5/2020 oceny przydatności składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. 
Załącznik nr 12 - plan finansowy ww. jednostki na 2020 rok. 
Załącznik nr 13 - pismo Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej  z dn. 06.05.2020 r. 
  

 

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (6 maja 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (26 maja 2020, 08:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76