Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 25.06.2020

O G Ł O S Z E N I E 
INFORMUJĘ, IŻ 25 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 11.00 
ODBĘDZIE SIĘ XXII W KADENCJI SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
SESJA ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB ZDALNY 

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 
5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji. 
6. Wolne wnioski i oświadczenia. 

7. Sprawozdania z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ. 

8. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2019 rok: 

1) przedstawienie raportu o stanie powiatu, 

2) debata, 

3) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i podjęcie uchwał: 

1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu, 

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, 

3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

5) dyskusja, 

6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, 

7) podjęcie uchwały w sprawie: nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035, 

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 

3) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, 

4) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, 

5) zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 

6) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych, 

7) pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych, 

8) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, 

9) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego. 

11.Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 

Ogloszenie o XXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 25.06.2020.pdf (62kB) pdf

Informuję, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Powiatu odbędzie się w sposób zdalny. Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955 .

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (18 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (18 czerwca 2020, 11:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331