Protokół Nr 24/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 maja 2020 r.

 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Starosta
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Nosowicz                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Mateusz Korzeniewski                                    - Dyrektor Obwodu Lecznictwa
      Kolejowego
2.      Małgorzata Śmiałek                                       - Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka
      Medycyny Pracy
3.      Urszula Kozłowska                                         - Głowna Księgowa Międzyzakładowego
      Ośrodka Medycyny Pracy 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor
 
Porządek posiedzenia:
1.     Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie likwidacji Szkoły  Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku- Kamiennej.
2.     Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a.     zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej”,
b.     wprowadzenia zmiana w budżecie powiatu na 2020 rok,
c.     zmieniająca skład zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego.
3.     Omówienie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022.
4.     Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.     Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
 
Streszczenie posiedzenia: 

 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
 
a)      likwidacji Szkoły  Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 2)
Referująca Członek Zarząd – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały związane jest z realizacją Uchwały Nr 144/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych  w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w szkole tego samego typu, a także kształcącej w tym samym  lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców/opiekunów prawnych uczniów, (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty. Członek Zarządu wyjaśniła, że organ prowadzący dopełnił obowiązku wynikającego z treści art. 89 ust. 1 tj. zawiadomił rodziców uczniów oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskując jednocześnie pozytywną opinię w powyższej sprawie zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.
Organ prowadzący wysłał w celu wydania opinii projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych i nie otrzymał odpowiedzi w wyznaczonym terminie, co oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 oraz Branżowej szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 wynika z konieczności dostosowania struktury Zespołu  Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych do zapisu w § 21 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606). Po likwidacji w/w szkół w strukturze ZPRW będzie funkcjonował MOS, MOW oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2, w których będą funkcjonowały odrębne oddziały dla wychowanków MOS i MOW. W związku z powyższym uczniowie po likwidacji szkół będą kontynuowali naukę  w szkole tego samego typu i na tym samym kierunku kształcenia, a warunki w jakich się będą uczyć uczniowie nie ulegną zmianie, tak samo jak i siedziba szkoły.
Kończąc wypowiedź, Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku, iż likwidacja szkół określonych w niniejszej uchwale jest działaniem jedynie porządkującym istniejącą strukturę ZPRW i ma na celu doprowadzenie jej do stanu zgodnego z prawem, nie zachodzi konieczność przejmowania majątku (majątek będący w użytkowaniu tych szkół jest majątkiem ZPRW), przekazywania dokumentacji a także zmian w warunkach pracy i zatrudnieniu nauczycieli i innych pracowników. Zmiana struktury nie powoduje skutków społecznych i finansowych. Prowadzi jedynie do usunięcia aktualnie występującej sprzeczności z przepisami prawa.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt w/w uchwały.
 
  

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej” (załącznik nr 3),
                 
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę. 


b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 4),
Referująca Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany wynikają z pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy planem Starostwa a jednostkami oświatowymi:
a) Zespół Szkół Technicznych – 359zł
b) Zespół Szkół Ekonomicznych – 359zł
c) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych – 359zł
d) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 359zł
w tej samej klasyfikacji budżetowej. Środki są przeznaczone na szkolenie z zakresu nadzoru nad pracą nauczycieli w technikach i szkołach branżowych oraz prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę. 

c)      zmieniająca skład zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 5),
Treść przedmiotowej uchwały zreferowała Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
  


Ad. pkt 3. Omówienie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022 (załącznik nr 6), 

Przystępując do omówienia powyższego dokumentu, Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz przypomniała, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą nr 14/38/2018 z dnia 28 marca 2018 roku przyjął Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022. Program ten został opracowany na podstawie zapisów art. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Funkcję koordynującą w zakresie opracowania i realizacji Programu pełni zespół koordynujący powołany Uchwałą nr 43/82/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2017 r.
Następnie dodała, iż w celu kontroli realizacji Programu prowadzony jest monitoring, który polega na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach poszczególnych celów.  Dodała, że za raportowanie odpowiedzialne są wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Programu, które zobowiązane są również do przedstawienia takiego raportu do Zespołu ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Roczny raport monitoringowy przedstawiany jest Zarządowi Powiatu w celu sprawdzenia czy Program realizuje założone działania.
W 2019 roku raporty z realizacji Programu zostały złożone przez: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatowe Centrum Rozwoju Rodziny, Powiatowy Urząd Pracy oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego, w którym prowadzona jest Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Następnie Pani Małgorzata Nosowicz zapoznała zebranych z treścią przedmiotowego dokumentu.
Kończąc wypowiedź, Sekretarz wskazała, iż barierą utrudniającą realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego jest niedostatek rozwiązań systemowych, a w szczególności brak dedykowanych środków na tworzenie i realizację programów ochrony zdrowia psychicznego.
Biorąc pod uwagę powyższe, wypracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania i finansowania zadań w ramach programów ochrony zdrowia psychicznego uczyniłoby ich realizację bardziej efektywną.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości treść powyższego dokumentu.
  

 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z negatywną oceną wniosku projektowego dotyczącego projektu: „ZSTM szkołą nowych możliwości”, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego do projektu pod nazwą „Nowe możliwości w ZSTM” – Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 1.2, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego  1.3, Poddziałanie: RPSW.08.05.04 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe) (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w ramach proponowanego projektu Starostwo Powiatowe nie ponosić będzie żadnych kosztów. Jedynym wkładem jest wkład niefinansowy w wysokości 5% wnoszony w postaci udostępnienia sal szkolnych w ZSTM do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Następnie Członek Zarządu przedstawiła diagnozę szkoły niezbędną do złożenia wniosku projektowego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział w w/w projekcie. Jednocześnie Zarząd zatwierdził diagnozę ZSTM.
 
Z analizą wydatków rzeczowych poniesionych w 2019 r. na utrzymanie szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Skarżyskiemu (załącznik nr 8) zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował treść w/w dokumentu. 
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 05 maja 2020 r. wpłynęła oferta Fundacji Skarżyski Bank Żywności z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Porzeczkowa 5, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśnił, że zadanie publiczne dotyczy organizacji projektu pn. „TRANSPORT DLA POTRZEBUJĄCYCH”, zakładającego dostarczanie posiłków dla potrzebujących w dobie korona wirusa. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7 500,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji to również 7 500,00 zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Następnie Pan Adam Ciok dodał, że oferta złożona przez Fundację wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2020 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, jednak kwota uwzględniona w ofercie przewyższa środki finansowe, jakimi dysponuje Referat ds. Promocji w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Fundacji „Skarżyski Bank Żywności”.
 
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczenia (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu do Nagrody Ministra Edukacji Narodowej wytypował Panią Joannę Romanowską – Dyrektor Zespołu Szkół  Ekonomicznych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym diagnozę Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do Projektu w ramach Poddziałania 8.3.2: Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższą diagnozę.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż 8 wyeksploatowanych maszyn (środki trwałe) znajdujących się w pracowni mechanicznej. Następnie zapoznała zebranych z operatem wyceny sporządzonym przez rzeczoznawcę wraz z wykazem i charakterystyką maszyn (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora ZST.
 
Z informacją Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2019 (załącznik nr 13), zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację do wiadomości.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej zawierające prośbę o dokonanie zmian w planie budżetu na rok 2020 w Dz. 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe poprzez zwiększenie środków finansowych w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł. (załącznik nr 14).
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, iż powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Wydziału.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Bogusławę Wilczyńską do przeanalizowania budżetu w celu wygospodarowania w/w kwoty.
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 13 maja 2020 r. wpłynęła oferta Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśnił, że zadanie publiczne dotyczy organizacji projektu „Przechodniu! Powiedz Polsce, tu leżym Jej syny…” – w 80. Rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku, zakładającego przygotowanie ścieżki edukacyjnej dla odwiedzających mogiłę z okazji okrągłej rocznicy. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 10 000,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji to 2 000,00 zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Następnie Pan Adam Ciok dodał, że oferta złożona przez Oddział Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego w Skarżysku-Kamiennej wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2020 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Referat ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki posiada środki finansowe na realizację tego zadania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 2 000,00 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z przypadającą w tym roku 80. Rocznicą rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku, Referat ds. Promocji podjął następujące działania:
1. W partnerstwie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddz. w Skarżysku-Kamiennej przygotowany został projekt pn. "Przechodniu ! Powiedz Polsce, tu leżym Jej syny..." – w 80. Rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku. Zadanie to zakłada opracowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej, która zostanie umieszczona przy mogile na Brzasku. Wniosek został złożony do dwóch konkursów, tj.:
a) Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań własnych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie kultury – pozyskano 8.000,00 zł
b) Program „Kultura-Interwencje” Narodowego Centrum Kultury – projekt nie otrzymał dofinansowania.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że kwota pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli na wykonanie i zakup ok. 5 – 6 stanowisk ścieżki edukacyjnej. Stanowiska te opracowane zostaną we współpracy z IPN, Muzeum im. Orła Białego, Polskim Towarzystwem Historycznym oraz środowiskami kombatanckimi. Następnie dodała, że jednym z wyzwań podczas realizacji tego przedsięwzięcia będzie montaż gotowych stanowisk, w związku z czym Referat ds. Promocji zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu, czy możliwe jest, by któraś z jednostek powiatowych wsparła realizacje zadania
w tym zakresie.
W dalszej części wypowiedzi, Członek Zarządu wskazała, że  w związku z panującą pandemią COVID-19, szeroki zakres obchodów przygotowywanych na 20 czerwca br., a co za tym idzie przygotowań związanych z uroczystościami, został całkowicie wstrzymany, dlatego konieczna jest decyzja Zarządu Powiatu co do tegorocznej formy upamiętnienia wydarzeń czerwca 1940 r.
Ponadto, Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż w dniu 11 maja 2020 r. pracownicy Referatu ds. Promocji przeprowadzili wizję lokalną na terenie mogiły na Brzasku. Efektem wizyty są następujące spostrzeżenia:
- planowana wycinka drzew w obrębie mogiły nie została zrealizowana. Dodatkowo nadmienić należy, iż po północnej stronie mogiły całkowitemu uschnięciu uległo kilkanaście drzew. Dodatkowo, bezpośrednio za pomnikiem niebezpieczeństwo upadku stwarza nadłamany prawdopodobnie w wyniku uderzenia pioruna konar iglaka. Wątpliwości co do bezpieczeństwa budzi także uschnięta gruba gałąź zwisająca bezpośrednio nad główną ścieżką prowadzącą do mogiły,
- stan metalowych przęseł ogrodzenia po okresie jesienno-zimowym uległ pogorszeniu w wyniku dalszej korozji. Wskazane jest przeprowadzenie prac polegających na oczyszczeniu przęseł z rdzy oraz starej farby i odmalowanie ich,
- na całej długości ul. Ponurego znajduje się już nawierzchnia asfaltowa, co zdecydowanie sprzyja wzrostowi liczby turystów oraz mieszkańców odwiedzających mogiłę na Brzasku. Niemniej bezpośrednia okolica mogiły na Brzasku (tj. odcinek drogi powiatowej w kierunku Ubyszowa) wymaga uprzątnięcia i uzupełnienia ubytków. Według informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg Powiatowych wykonawca inwestycji drogowej na ul. Ponurego – etap II, zobowiązał się do pokrycia i utwardzenia destruktem wspomnianego odcinka,
- studzienka znajdująca się na terenie mogiły na Brzasku wymaga włazu. Montaż włazu z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie mogiły. Po rozmowach przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Powiatowych otrzymano informację, iż firma Budromost ze Starachowic zobowiązała się do umieszczenia włazu na wspomnianej studzience.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku z powyższym, Referat ds. Promocji zwraca się z prośbą o zajęcie przez Zarząd stanowiska w poruszonych kwestiach, ewentualne wskazanie jednostek, które mogłyby podjąć się zrealizowania danego zakresu oraz w zależności od decyzji co do zakresu prac, zabezpieczenie w budżecie stosownej kwoty (załącznik nr 16).
Na zakończenie, Członek Zarządu wskazała, że poruszane powyżej zagadnienia dotyczą przygotowania mogiły do 80. Rocznicy Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku i oprócz wykonania ścieżki edukacyjnej, wszystkie zadania mają charakter porządkowy. Stosowny wniosek dotyczący gruntownej modernizacji mogiły zostanie ponownie złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jesienią br.
W odniesieniu do poruszanych powyżej kwestii, Zarząd Powiatu zdecydował, iż:
‒        montaż gotowych stanowisk ścieżki edukacyjnej zlecony zostanie firmie zewnętrznej,
‒        kwestia przeprowadzenia planowanej wycinki drzew poruszona zostanie w trakcie zaplanowanego   na 15 maja br. spotkania Zarządu Powiatu z włodarzami Gminy Skarżysko-Kamienna, która     zobowiązała się do wykonania w/w zadania.,
‒        do renowacji metalowych przęseł ogrodzenia mogiły, Zarząd zobowiązał konserwatorów     zatrudnionych w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego,
‒        do zorganizowania montażu studzienki znajdującej się na terenie mogiły na Brzasku, Zarząd     zobowiązał Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego.
W odniesieniu do kwestii uprzątnięcia i uzupełnienia ubytków w nawierzchni bezpośredniej okolicy mogiły na Brzasku oraz odcinka drogi powiatowej w kierunku Ubyszowa, Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, iż zostaną one uzupełnione w najbliższych dniach destruktem asfaltowym pozyskanym w trakcie remontu ul. Piłsudskiego. Do realizacji powyższego zadania Zarząd zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych.
Ponadto Zarząd, podjęcie decyzji co do tegorocznej formy upamiętnienia wydarzeń czerwca 1940 r. postanowił odłożyć do następnego posiedzenia Zarządu Powiatu.
  


Ad. pkt 5. Sprawy różne. 

Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 11 maja br. wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wezwanie  do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, związanych z wystąpieniem COVID-19.
Następnie Pan Artur Berus przedstawił zebranym warunki projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, informując, że nabór wniosków rozpocznie się 12 maja 2020 r. i potrwa do 19 maja 2020 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do powyższego projektu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Sekretarz Powiatu – Panią Małgorzatę Nosowicz do przygotowania Zarządzenia Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu.
 
Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej – Pana Mateusza Korzeniewskiego. Następnie zwrócił się z prośbą o omówienie planu finansowego OLK na 2020 rok.
Dyrektor wypowiedź swą rozpoczął od zwrócenia uwagi na obecnie panującą w kraju sytuację, która związana jest z wystąpieniem epidemii koronawirusa. Wyjaśnił, iż w związku z koniecznością dostosowania placówki do obecnie obowiązujących reżimów sanitarnych, OLK poniosło koszty, które nie zostały zaplanowane w planie finansowym na 2020 rok, a które znacznie obciążyły budżet jednostki.
Następnie Dyrektor omówił plan finansowy OLK na 2020 rok (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17) informując, że strata finansowa placówki za I kwartał bieżącego roku wyniosła ― 142 510,14 zł, przy planowanej stracie za cały rok  ― 181 330,40 zł. Wyjaśnił, że na taki wynik finansowy wpływ przede wszystkim miało:
‒        zawieszenie od dnia 13 marca br. pracy poradni specjalistycznych, z działalności których placówka   nie ma przychodów,
‒        konieczności  dostosowania infrastruktury technicznej OLK do reżimów sanitarnych       obowiązujących powszechnie w całym kraju,
‒        wydatkowania środków na ochronę osobistą (zakup maseczek, rękawiczek, kombinezonów     ochronnych, płynów do dezynfekcji). 
 
Dyrektor wskazał, że nakłady na środki ochrony osobistej na dzień dzisiejszy wyniosły 34 454,00 zł. Zaznaczył, że są to środki zakupione dodatkowo, poza środkami, które zagwarantowane były w przetargach (koszty nieprzewidywalne dla OLK). Podsumowując, Dyrektor wyraził obawę, że jeśli sytuacja związana z epidemią nie ustąpi w najbliższym czasie, istnieje realne ryzyko znacznego przekroczenia zakładanej straty.
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Powiat Skarżyski w najbliższym czasie złoży w trybie nadzwyczajnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, związanych z wystąpieniem COVID-19. Wyjaśnił, iż w ramach powyższego projektu możliwe jest pozyskanie dla powiatu skarżyskiego funduszy, z których zakupione zostaną środki ochrony osobistej, materiały diagnostyczne i medyczne oraz sprzęt jednorazowego użytku. Artykuły te, na podstawie złożonego zapotrzebowania przekazane zostaną do gmin i jednostek z terenu powiatu skarżyskiego.
Starosta wyraził nadzieję, że dzięki temu uda się spowolnić drastyczny wzrost kosztów jakie ponosi Obwód Lecznictwa Kolejowego w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Dyrektora z pytaniem, Czy w związku, z tym, że ograniczone zostały przyjęcia pacjentów, istnieje ryzyko niewykonania kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Odpowiedź Dyrektora OLK: Oczywiście, istnieje takie ryzyko. Sądzę, że kontrakt z NFZ nie wykonany zostanie w około 60%.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione informacje do wiadomości. Jednocześnie Starosta – Pan Artur Berus zwrócił uwagę, że jeśli w dalszym czasie praca Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ będzie ograniczona, koniecznym będzie zwrócenie się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o korektę zawartego na 2020 r. kontraktu na świadczenie usług medycznych.
             
Następnie, Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektor MOMP – Panią Małgorzatę Śmiałek wraz z Główną Księgową ‒ Panią Urszulą Kozłowską prosząc o omówienie planu finansowego na 2020 Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy.
Z planem finansowym jednostki zapoznała zebranych Główna Księgowa – Pani Urszula Kozłowska (załącznik nr 18). Po zapoznaniu się z przedstawionym informacjami, Starosta poprosił o omówienie obecnej sytuacji jednostki w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa.
Pani Małgorzata Śmiałek poinformowała, że konieczność ograniczenia pracy poradnispecjalistycznych spowodowała znaczący spadek przychodów MOMP. Ponadto, wzrosły koszty związane z koniecznością zaopatrzenia placówki w środki ochrony osobistej.
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że zakup środków ochrony osobistej dla  Międzyzakładowego Ośrodek Medycyny Pracy uwzględniony został we wniosku, który Powiat Skarżyski złoży w najbliższym czasie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, związanych z wystąpieniem COVID-19.
W związku z brakiem pytań, Starosta – Pan Artur Berus podziękował zaproszonym za omówienie planu finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej na 2020 rok.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska
2.      K. Bilska
3.      T. Bałchanowski
4.      A. Ciok
 
Załączników: 18
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej praz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku biurowego o windę zewnętrzną (dźwig osobowy z szybem zewnętrznym) wraz z instalacją elektryczną, przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudową infrastruktury zewnętrznej”,
Załącznik nr 4 –  uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego zmieniająca skład zespołu koordynującego opracowanie i realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 6 –  Sprawozdanie z działań podjętych w 2019 roku w celu realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Skarżyskiego do roku 2022,
Załącznik nr 7 –  pismo Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 11.05.2020r.,
Załącznik nr 8 –  pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 11.05.2020r.,
Załącznik nr 9 – pismo Kierownik Referatu ds. Promocji z dnia 08.05.2020r.,
Załącznik nr 10 –  pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 11.05.2020r.,
Załącznik nr 11 –  pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 12.05.2020r.,
Załącznik nr 12 –  pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 28.02.2020r.,
Załącznik nr 13 –  pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 07.05.2020r.,
Załącznik nr 14 –  pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 11.05.2020r.,
Załącznik nr 15 –  pismo Kierownik Referatu ds. Promocji z dnia 13.05.2020r.,
Załącznik nr 16 –  pismo Kierownik Referatu ds. Promocji z dnia 12.05.2020r.,
Załącznik nr 17 –  plan finansowy Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na rok 2020,
Załącznik nr 18 –  plan finansowy Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej na 2020 rok.
 
 
 
    Protokół (622kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Olga Łukomska (13 maja 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (22 maja 2020, 15:36:46)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (26 maja 2020, 07:45:05)
Zmieniono: Dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 50