Protokół Nr 22/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 4 maja 2020 r.

 


Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.      Artur Berus                                                   - Starosta       
2.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
4.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:     
1.  Małgorzata Nosowicz                                           - Sekretarz Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                       - Skarbnik Powiatu
2.      Mariusz Kawa                                                     - Dyrektor Specjalnego Ośrodka
                                                                                   Szkolno- Wychowawczego nr 2
                                                                                   w Skarżysku-Kamiennej
                     
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała Anna Radzimirska-Lange.
 
Porządek posiedzenia:
1. Pisma skierowane do Zarządu Powiatu.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia
oraz zapytał o uwagi i wnioski. 

W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 

Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.  
  
 Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska na wstępnie poinformowała Zarząd, iż w związku z  koniecznością podjęcia decyzji  o możliwości otworzenia od dnia 6 maja  2020 r. przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej, przekazała informację, iż w chwili obecnej obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego otwartych w czasie  epidemii. (Pismo stanowi załącznik nr 2) 
              
       Następnie Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo  Dyrektora  Zespołu Palcówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, w którym Dyrekcja ww. jednostki informuje, iż możliwe jest przygotowanie Placówki zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z otwarciem przedszkoli oraz wprowadzeniem w placówce tzw. reżimu sanitarnego stosując się do zaleceń. Proponowany przez Dyrekcję przewidywany termin  otworzenia  Palcówki to 11 maja 2020 r.    
        Członek Zarządu wskazała, iż w związku z wyłączeniem z użytkowania przez ZPEW budynku Bursy Szkolnej, w którym znajduje się stołówka, jedyną możliwą formą zapewnienia obiadów dzieciom uczęszczającym do przedszkola jest zlecenie dostawy posiłków profesjonalnej firmie cateringowej. 
Członek Zarządu zaznaczyła, iż w chwili obecnej rodzice sześciorga dzieci zadeklarowali chęć posłania podopiecznych do ww. placówki. 
 (Pismo stanowi załącznik nr 3)
    Zarząd Powiatu przeanalizował złożony przez Dyrektora Zespołu Palcówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej plan działania i zaopiniował go pozytywnie. Jednocześnie Zarząd uznał, iż należy przedłużyć termin otwarcia jednostki z 11 na 18 maja 2020 r. z uwagi, na jak najlepsze przygotowanie placówki do pracy w czasie obowiązywania w kraju stanu epidemii koronawirusa. 
Zarząd Powiatu zaznaczył, że powyższe decyzje mogą ulec zmianie biorąc pod uwagę  dodatkowe czynniki, które mogą się wydarzyć  w najbliższym czasie 
  
W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska  zapoznała Zarząd Powiatu
z pismem  Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
dotyczące przygotowania placówki do otworzenia i przyjmowania podopiecznych, stosując się przy tym do
zaleceń  i wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z otworzeniem przedszkoli. (Pismo stanowi załącznik nr 4) 
   Zarząd Powiatu uznał, iż konieczne jest, aby Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w ciągu dwóch dni przygotował rozeznanie wśród rodziców podopiecznych przedszkola, pod katem zainteresowania otworzeniem placówki. 
  Zarząd wskazał, iż zasadne jest otworzenie Ośrodka dla podopiecznych, których rodzice zadeklarują chęć oddania swoich dzieci do ww. Placówki. Jednocześnie konieczne  jest przygotowanie szczegółowego planu działania zgodnego z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wstępny termin otworzenia  jednostki  przewidywany jest na dzień 18 maja 2020 r. z uwagi, na jak najlepsze jej przygotowanie i wprowadzenie tzw. reżimu sanitarnego. Zarząd Powiatu zaznaczył, że powyższe decyzje mogą ulec zmianie biorąc pod uwagę  dodatkowe czynniki, które mogą się wydarzyć  w najbliższym czasie. 
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
       Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu 

Anna Radzimirska-Lange                                                                    Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 

1.      K. Bilska
2.      T. Bałchanowski
3.      A. Ciok

  
Załączników 4 : 
Załącznik nr 1 –  lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
Załącznik nr 2 – pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04 .05.2020 r. 
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04 .05.2020 r. 
Załącznik nr 4 - pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04 .05.2020 r. 
 
Protokół (614kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (4 maja 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (14 maja 2020, 16:12:00)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (15 maja 2020, 07:57:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 60