Protokół Nr 21/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

 W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.      Artur Berus                                                   - Starosta       
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
                                                                                                                                              1. Małgorzata Nosowicz            - Sekretarz Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 

1.      Bogusława Wilczyńska                                       - Skarbnik Powiatu
2.       Paweł Perkowski                                               - Dyrektor Powiatowego
                                                                                 Centrum Pomocy  Rodzinie
                                                                                 w  Skarżysku- Kamienna
                     
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Radzimirska-Lange.
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego. 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”. 
4. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok. 
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok. 
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
7. Sprawy różne. 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 

 
Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego.( załącznik nr 2). 

             Starosta Pan Artur Berus przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego, który został przedłożony przez Klub Radnych PiS. Zarząd Powiatu Skarżyskiego negatywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały. Zdaniem Zarządu Powiatu w omawianym projekcie uchwały zapisy odnoszące się do działania Zarządu Powiatu, ujęte w § 1 ust. 2 i 3  nie znajdują merytorycznego  uzasadnienia. Z kolei rozpatrując zmianę proponowaną  w § 1 ust.1 Zarząd Powiatu uznał, iż odbiega ona od intencji ustawodawcy odnośnie składania interpelacji i zapytań radnych uregulowanej w art. 21 ust.12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z powyższym artykułem interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady powiatu, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  Postulowany przez Klub Radnych PiS zapis do statutu mówiący o odczytywaniu treści interpelacji na sesji, które i tak są niezwłocznie upubliczniane w BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, co oznacza że każda zainteresowana osoba znajdzie tam wykaz wszystkich złożonych na piśmie interpelacji wraz z udzielonymi odpowiedziami jest propozycją utrudniającą sprawny przebieg sesji Rady Powiatu. Zdaniem Zarządu Powiatu w zakresie dotyczącym składania interpelacji Statut Powiatu Skarżyskiego przyjęty Uchwalą Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3375 i 4670) wypełnia wystarczająco regulacje ustawowe. W zakresie §1 ust. 4 przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości Państwa sugestię o aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych powiatu. 
  
Ad. pkt 2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, (załącznik nr 3) 
  
Treść przedmiotowej uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska, która wyjaśniła, iż proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.158.2020r z dnia 20 kwietnia  2020r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o 2 963zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej ul. Sporna w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju. 
2. Pisma Domu Pomocy Społecznej ul. Sporna z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 
2 247,11zł na częściowe pokrycie odprawy emerytalnej pracownika, która nie była zaplanowana w pierwotnym budżecie. 
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.162.2020r z dnia 21 kwietnia 2020r w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości 12 500zł na zadania związane ze zwalczeniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczeniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID -19. Jednoczenie przenosi się między paragrafami kwotę 15 044zł na przedłużenie do końca maja umów zlecenia z osobami dozorującymi budynek bursy szkolnej, w którym mieści się zamknięta kwarantanna. 
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2020r z dnia 20 kwietnia 2020r informującej o kwotach dotacji z budżetu państwa przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok. W stosunku do kwot z projektu ustawy zwiększają się dotacje w poniższej  klasyfikacji budżetowej: 
- rozdział 60095 – o 27zł do kwoty 818zł – na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 
- rozdział 70005 – o 4 000zł do kwoty 173 000zł – na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 
- rozdział 71012– o 12 000zł do kwoty 312 000zł – na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
- rozdział 71015– o 43 000zł do kwoty 416 000zł – na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego . 
- rozdział 75045– o 200zł do kwoty 30 100zł – na finansowanie kwalifikacji wojskowej. 
5. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 21 kwietnia 2020r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 17 700zł na zabezpieczenie zwiększonego odpisu na ZFŚS. 
  
            Zarząd Powiatu głosował za podjęciem ww. uchwały. 
  
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”. (załącznik nr 4) 

Członek Zarządu Pan Adam Ciok przedstawił „Program współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym dokumentem zaakceptował jego treść. Zaznaczył jednocześnie, że stale wzrasta liczba wniosków składanych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym  tzw.: ”małych grantów” w zakresie kultury, kultury fizycznej, oraz ochrony i promocji zdrowia. Ponadto Zarząd wskazał, iż  zapotrzebowanie organizacji pozarządowych jest znacznie większe niż środki, którymi dysponuje Powiat Skarżyski. 
  
  
Ad. pkt 4. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok. 

            Obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamienna zapoznał Zarząd z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Skarżyskiego za rok 2019. (załącznik nr 5)  Dyrektor zwrócił uwagę, iż dokument zawiera następujące informacje: 
1.Dane o sytuacji demograficznej i społecznej. 
2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia. 
3. Inne rodzaje pomocy i świadczeń. 
4. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia. 
5. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 
6. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. 
7. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej. 
8.  Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 
9.  Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. 
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia. 

Zarząd Powiatu nie mając zastrzeżeń przyjął jednogłośnie przedmiotowy dokument. 

Ad. pkt. 5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok. 

  W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamienna omówił Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok. (Sprawozdani stanowi załącznik nr 6) 
Nadmienił, iż Centrum w 2019 r. wypłaciło 120 rodzinom zastępczym, w których przebywało 172 dzieci świadczenia na łączną kwotę 1.502.423.64 zł.. Na dzień 31.12.2019 r. rodzin zastępczych było: 
- 72 rodziny spokrewnione, w których przebywało 89 dzieci, 
- 27 rodzin niezawodowych, w których przebywało 30 dzieci, 
- 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w którym przebywało 6 dzieci, 
 - 1 rodzinny dom dziecka- piecza zastępcza, w której przebywało 11 dzieci, 
 - 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało  4 dzieci, 
Dyrektor zwrócił także uwagę, iż w związku z przekształceniem placówki ZPOWiIK „Przystań” od dnia 01.01.2019 r. na terenie Powiatu Skarżyskie funkcjonują  dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Przystań” Nr 1 i Nr 2. (Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 5) 
Zarząd Powiat po przeanalizowaniu powyższego dokumentu, głosował za jego przyjęciem. Jednocześnie Zarząd wskazał, iż konieczne jest wygospodarowanie dla ww. jednostki dodatkowej przestrzeni  z uwagi na fakt, iż niektóre  podejmowane działania wymagają osobnych  pomieszczeń. 
  
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
  
Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska przedstawiła prośbę Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu Skarżyskiego do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. (Pismo stanowi załącznik nr 7) 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i powołał Członka Zarządu Powiatu Panią Katarzynę Bilską do prac w  ww.  Komisji. 
  
Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska poinformowała Zarząd, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanym z tym odwołaniem imprez  z zakresu kultury, sportu i turystyki: MKS Gala Skarżysko oraz Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe proszą o  wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji organizowanych przez nie przedsięwzięć oraz aneks zawartych dotychczas umów: 
- 22/2020 z dnia 17.02.2020 
- 24/2020 z dnia 17.02.2020 
- 42/2020 z dnia 19.02.2020 
(Pismo stanowi załącznik nr 8) 

Zarząd Powiatu w związku z zaistniałą sytuacją wyraził zgodę na  zmianę terminów realizacji zadań oraz podpisanie aneksów do ww. umów.  
  
  Na zakończenie posiedzenia Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła sprawozdanie przedłożone przez Inżyniera Projektu w ramach umowy na świadczenie usług związanych z realizacją projektu pn.: „e-Geodezja cyfrowy zespół geodezyjnego Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e- społeczeństwa” Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Jak poinformowała Sekretarz sprawozdanie zawiera zestawienie wykonanych przez Inżyniera Projektu czynności w okresie od 16.01.2020 r. do 15.04.2020 r. Ponadto Inżynier Projektu opisał zaistniałe i przewidywane przeszkody w realizacji umowy wraz z podjętymi i planowanymi środkami zaradczymi. Zaznaczył, że główna przyczyną opóźniającą prace nad realizacją umowy było wprowadzenie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie poinformował o przedłożonej do akceptacji przez Zamawiającego aktualizacji niektórych pozycji Harmonogramu realizacji umowy.                         W sprawozdaniu Inżynier Projektu sygnalizuje, iż możliwe są problemy z terminowością realizacji działań w ramach wszystkich zadań i ukończenie projektu w zakresie i terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie z powodu stanu epidemii. Jednocześnie Inżynier Projektu zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby dochować końcowego terminu realizacji projektu, wynikającego z umowy o dofinansowanie. Sprawozdanie zawiera także plan prac w następnym okresie sprawozdawczym. (Raport wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 9) 
  
  Zarząd Powiat po zapoznaniu się z ww. Sprawozdaniem zobowiązał Koordynatora Projektu w Starostwie Powiatowym w Skarzysku-Kamiennej do bieżącego analizowania postępów działań podjętych przez Inżyniera Projektu wynikających z zapisów umowy oraz informowania Zarządu Powiatu o wszelkich opóźnieniach i trudnościach związanych ze świadczeniem usług przez Inżyniera Projektu. 
  
Na tym zakończono posiedzenie. 

       Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu 

Anna Radzimirska-Lange                                                                  Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska
2.      K. Bilska
3.      T. Bałchanowski
4.      A. Ciok

Załączników 9: 
Załącznik nr 1 –  lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
Załącznik nr 2 – przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego. 
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu  na 2020 rok. 
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”, wraz z pismem przewodnim Kierownika Referatu ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 27.04.2020 r. 
Załącznik nr 5 – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok. 
Załącznik nr 6 –Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok. 
Załącznik nr 7 – pismo z Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 27.04.2020 r. 
Załącznik nr 8 – pismo Kierownika Referatu ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dn. 28.04.2020 r 
Załącznik nr  9 - Raport Nr 4 z dnia 28.04.2020 r Koordynatora projektu pn.: „e-Geodezja cyfrowy zespół geodezyjnego Województwa Świętokrzyskiego”. 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (29 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (14 maja 2020, 14:56:01)

Ostatnia zmiana: Anna Radzimirska-Lange (14 maja 2020, 16:24:32)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35