Protokół Nr 4/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 15 stycznia 2020 r.

 
Protokół Nr 4/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 15 stycznia 2020 r. 
  

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Starosta
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
4.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska             - Skarbnik Powiatu
2.      Małgorzata Nosowicz                - Sekretarz Powiatu
 
                      
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3,
b)      wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
c)      wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d)     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,
e)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035,
f)       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej,
b)      wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
c)      ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia. 


 
Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3 (załącznik nr 2),
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, iż w związku z decyzją Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia z dniem 31 sierpnia 2019 roku trwałego zarządu sprawowanego przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3 nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 4662/5 i 4663/2 obręb 0001 Suchedniów, arkusz mapy nr 8 o łącznej powierzchni 0,9639 ha zwiększyła zasób nieruchomości Powiatu Skarżyskiego.
Dodała, iż realizując zadania publiczne dotyczące gospodarki nieruchomościami, Zarząd Powiatu nie przewiduje wykorzystania nieruchomości pod kątem realizacji zadań własnych. Kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania mieniem powiatowym, zasadnym jest znalezienie sposobu na zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości poprzez sprzedaż w drodze przetargu. Takie rozwiązanie umożliwi docelowe zagospodarowanie tej nieruchomości, zapewniając dodatkowo dochód dla Powiatu z jego sprzedaży.
Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi wyrażenia zgody na dokonanie czynności zbywania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
W oparciu o przedstawione uzasadnienie, Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały.
 
b)     wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (załącznik nr 3),
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski.
Zarząd Powiatu przyjął  projekt w/w uchwały.
 
c)      wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4),
Referująca, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania struktury Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych do zapisu w § 21 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt przedmiotowej uchwały. 
   
d)     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata (załącznik nr 5),
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią powyższej uchwały. Następnie wyjaśniła, iż zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 i 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat, następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od tego obowiązku i zezwolić w drodze uchwały na zawarcie tej umowy bez konieczności przeprowadzenia przetargu.
W związku z rozpoczęciem w dniu 21.11.2019 r. IX Kadencji Sejmu RP, Poseł na Sejm Pan Krzysztof Lipiec, wystąpił z prośbą o najem lokalu użytkowego w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Poselskiego. Poseł prosi, aby umowa zawarta była na czas sprawowania mandatu Posła IX kadencji Sejmu RP.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały. 

e)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 (załącznik nr6),
 
f)       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 7),
Treść powyższych uchwał zreferowała Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekty w/w uchwał.
  


Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)      przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8),
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym treść powyższej uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął w/w uchwałę. 

b)     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 9),
Treść przedmiotowej uchwały zreferowała Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Po przeprowadzonym głosowaniu, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.  
 
c)      ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia (załącznik nr 10),
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę. Jednocześnie Zarząd do udziału w Komisji Konkursowej wskazał Członków Zarządu ― Panią Katarzynę Bilską oraz Pana Adama Cioka.
 
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 11),
            Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
            1. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 8 stycznia 2020r w sprawie przeniesienia kwoty 23.700zł pomiędzy paragrafami na wypłatę odprawy pieniężnej oraz odszkodowania dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska.
            2. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tych samych paragrafów w związku z przekwalifikowaniem wydatków szkoły branżowej specjalnej do właściwego rozdziału.
            3. Przeniesienia kwoty 16,77zł pomiędzy rozdziałami na zabezpieczenie dodatkowego
            wynagrodzenia rocznego pracowników zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął w/w uchwałę.
  


Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 4 do projektu: Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 1.2, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 1.3, Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, nazwa projektu: „ZSTM szkołą nowych możliwości” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12). Członek Zarządu wyjaśniła, że powyższy projekt dotyczy:
‒        staży dla uczniów realizowanych u pracodawców współpracujących z ZSTM, których działalność związana jest z inteligentnymi specjalnościami regionu oraz odpowiada kształceniu zawodowemu. Staże odbędą się w miesiącach wakacyjnych,
‒        realizacji staży dla nauczycieli,
‒        organizacji zajęć pozalekcyjnych,
‒        zakup doposażenia sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne.
Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła diagnozę Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony dokument. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Technikum Nr 4 do powyższego projektu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych ze Sprawozdaniem ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 (załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na udział szkoły w konkursie projektów pt. Być technikiem, być praktykiem – Oś priorytetowa 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1. podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (załącznik nr 14). Pani Katarzyna Bilska dodała, że udział uczniów w projekcie jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, doskonalenia kompetencji kluczowych. Jest także elementem służącym podniesieniu wyników nauczania, promocji szkoły i Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w w/w konkursie projektów.
 
Z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, informującym o kontynuacji wynajmu przez Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE” sali gimnastycznej w ZSE zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że sala wynajmowana będzie w terminie od 01.01.2020 r. do 19.06.2020 r. – 3 dni w tygodniu po 2 godziny, za cenę – 160 zł brutto / miesięcznie (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem sali gimnastycznej na powyższych warunkach.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie auli szkolnej w dniu 25.01.2020 roku dla Komitetu Organizacyjnego Balu Charytatywnego przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 16).
Zarząd Powiatu przychylił się do decyzji Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
 
Z pismem Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 17) zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, iż w związku z pojawieniem  się możliwości przystąpienia szkoły do innowacyjnego projektu pod nazwą „CYBER.MIL z klasą”, Dyrektor ZST-M poinformowała, że wyraziła chęć przystąpienia do powyższego przedsięwzięcia. Członek Zarządu dodała, że projekt został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i ma na celu utworzenie klas o profilu: cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. W ramach projektu Ministerstwo udzieli dotacji na wyposażenie sali i wynagrodzenie dla nauczycieli w wysokości do 80% poniesionych wydatków. Ponadto, udzieli wsparcia merytorycznego poprzez delegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa z jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Zarząd Powiatu wstępnie wyraził zgodę na przystąpienie ZST-M do przedmiotowego projektu zaznaczając, iż decyzję o dalszym udziale szkoły w przedsięwzięciu uzależnia od szczegółowych warunków projektu, które na obecnym etapie nie są zostały przedstawione.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zawarła umowę na najem hali sportowej z następującymi podmiotami:
1.      MKS Granat – od 07.01.2020 r. do 28.02.2020 r. – 9 godz. tygodniowo x 37,00zł brutto (cała hala z 50% zniżką dla dzieci),
2.      Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna” – od 08.01.2020r. do 31.01.2020 r. – 1 godz. tygodniowo x 74,00 zł brutto (cała hala), oraz, że zamierza zawrzeć umowę z Piłkarską Akademią Skarżyska – 11.01.2020r. – 3 godz. jednorazowo x 37,00 zł brutto (cała hala z 50% zniżką dla dzieci) (załącznik nr 18).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie w/w  umów.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym Plan postępowań o udzielenie zamówień w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na rok 2020 oraz Plan zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na rok 2020 (załącznik nr 19). Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w/w plany zostały sporządzone w oparciu o zapotrzebowania Wydziałów i Zespołów Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedmiotowych dokumentów.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, iż w dniu 14.01.2020 r., Komisja nadzorująca likwidację pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski, zdecydowała o zniszczeniu pojazdu marki Mercedes-Benz, model CLK 430 Kat. 208, wersja Avantgarde, rok produkcji 2002 o numerze rejestracyjnym X297EAC (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20). Wicestarosta dodała, że wartość auta w stanie uszkodzonym wyceniona została na kwotę 950,00 zł brutto.
Zarząd Powiatu zrezygnował z likwidacji przedmiotowego auta. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział IM do podjęcia próby jego sprzedaży w drodze przetargu.
 
Z pismem Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarcze zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska (załącznik nr 21).  Poinformowała, iż zgodnie z dyspozycją Zarządu z dnia 16.12.2019 roku, Wydział IM przeprowadził rozeznanie rynku na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej windy zewnętrznej w budynku przy placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 25 000,00 zł.
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, iż w związku z powyższym Wydział IM zwraca się z prośbą o utworzenie w budżecie powiatu zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej” i zabezpieczenie środków na opracowanie powyższej dokumentacji.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na udział szkoły w konkursie programu „Erasmus+” 2020, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotowego projektu a także o założenie rachunku bankowego w walucie euro, na potrzeby w/w projektu (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 22) .
Następnie Pani Katarzyna Bilska dodała, że udział w projekcie „Erasmus+”  jest szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli szkoły. Pozwala uatrakcyjnić proces nauczania, a nabyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe zwiększają atrakcyjność absolwentów szkoły na rynku pracy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w projekcie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania stosownej uchwały oraz Wydział Finansowy do założenia rachunku bankowego.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o włączenie się Powiatu Skarżyskiego w działania organizowane przez Inspekcję Sanitarną w ramach obchodów poświęconych zdrowiu w 2020 roku (załącznik nr 23). Następnie dodała, iż w budżecie powiatu skarżyskiego na bieżący rok zabezpieczona została kwota 3 000zł. na nagrody w konkurach promujących zdrowie, zdrowy styl życia pod patronatem Starosty Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się w powyższe przedsięwzięcia  przeznaczając na ten cel kwotę 1 500 zł.
  


Ad. pkt 4. Sprawy różne. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała o zbliżającym się terminie naboru wniosków do Nagrody Starosty Skarżyskiego „Jaskółka Biznesu”. Przypomniała, że w/w nagroda przyznawana jest corocznie przedsiębiorcom z terenu powiatu skarżyskiego w dziedzinie GOSPODARKA w dwóch kategoriach:
‒        Kobieta przedsiębiorcza,
‒        Innowacyjny przedsiębiorca 
oraz w dziedzinie USŁUGI RYNKU PRACY w trzech kategoriach:
‒        Pośrednictwo,
‒        Poradnictwo,
‒        Szkolenia.
Następnie poinformowała, iż każdego roku zainteresowanie nagrodą stale maleje, w związku z czym zaproponowała, aby przyznawanie jej odbywało się rzadziej niż dotychczas.
Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, że Nagrody Starosty Skarżyskiego „Jaskółka Biznesu” przyznawane będą na koniec każdej kadencji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała Członkom Zarządu zgłoszenie pracowników Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki ― Pani Renaty Pacek oraz Pani Beaty Błach do członkostwa w Samorządowym Forum Oświaty Województwa Świętokrzyskiego przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, iż składka kwartalna za 1 osobę wynosi 279 zł., w ramach której każdy uczestnik Forum, przynajmniej raz na kwartał bezpłatnie korzystać będzie ze specjalistycznego szkolenia. Następnie dodała, iż biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczanych dotychczas na szkolenia w/w Wydziału, członkostwo w Samorządowym Forum Oświaty Województwa Świętokrzyskiego wydaje się być korzystniejsze.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członek Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Na tym zakończono posiedzenie. 

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska
2.      T. Bałchanowski
3.      K. Bilska
4.      A. Ciok
  

Załączników: 23
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 07.01.2020 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13.01.2020 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 10.01.2020 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 07.01.2020 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 09.01.2020 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 09.01.2020 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 09.01.2020 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej
z dnia 14.01.2020 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej
z dnia 14.01.2020 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej
z dnia 13.01.2020 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w dnia 13.01.2020 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Sekretarz Powiatu z dnia 13.01.2020 r.
 
 
  Protokół (598kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (15 stycznia 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (28 stycznia 2020, 12:33:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104