Protokół z XVI/2019 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 19 grudnia 2019 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2019
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 19 grudnia 2019 roku 

Miejsce odbycia sesji - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 

Godzina rozpoczęcia obrad - 13.00 

W sesji udział wzięli: 

- Starosta Artur Berus, Wicestarosta Anna Leżańska, 
- Członkowie Zarządu Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok, 
- sekretarz i skarbnik powiatu, radca prawny oraz naczelnicy wydziałów starostwa, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego, 
- Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn Jacek Krzepkowski,
- Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach – mjr Mirosław Wąchocki,
- przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych działających na terenie powiatu, 
- przedstawiciele lokalnych mediów. 

Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach - w załączeniu. 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – kierownik Biura Rady Powiatu. 


STRESZCZENIE POSIEDZENIA 


Ad.pkt 1 Otwarcie Sesji. 

XVI w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk. Poinformował zebranych, że obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Następnie powitał gości, Radnych Powiatu Skarżyskiego oraz wszystkich biorących udział w Sesji. 


Ad.pkt 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Jeżyk poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79 % składu Rady Powiatu. Stanowimy zatem kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. W trakcie obrad liczba radnych biorących udział w sesji wyniosła 18 osób co stanowi 95 % składu rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, Sekretarzem obrad zgodnie z porządkiem alfabetycznym będzie Pan Tadeusz Bałchanowski. 
Zapytał czy do przedstawionego projektu porządku XVI Sesji Rady Powiatu Radni lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do przedstawionego porządku. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 15 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 

Porządek XVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty. 


Ad.pkt 3 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska przedstawiła wnioski w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z XIV sesji, który został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu głosowało - 16 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Protokół został przyjęty. 


Ad.pkt 4 Sprawozdanie starosty z działalności zarządu między sesjami. 

Starosta – Artur Berus poinformował, że sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami tj. od 28.11 do 19.12 zostało przedłożone radnym. Uzupełniając złożone sprawozdanie poinformował, że w dniu wczorajszym zarząd na posiedzeniu podjął uchwałę zarządu dot. wprowadzania zmian w budżecie i była to uchwała porządkująca budżet na koniec roku. 
18 grudnia, członek zarządu Katarzyna Bilska uczestniczyła w Jubileuszu 50-lecia Muzeum im. Orła Białego. Uroczystość odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, członek zarządu Katarzyna Bilska wzięła udział w przekazaniu Światełka Betlejemskiego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. 
18 grudnia, starosta Artur Berus wraz z członkiem zarządu Tadeuszem Bałchanowskim uczestniczyli w oficjalnym otwarciu odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej. 
Wicestarosta Anna Leżańska, 18 grudnia uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym w Centrum Obsługi Placówek „Przystań 1” i „Przystań 2”. Również 18 grudnia Wicestarosta Anna Leżańska wzięła udział w spotkaniu wigilijnym Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w sali konferencyjnej przy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej. Ponadto 18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora Sorbin, w którym uczestniczyła Wicestarosta Anna Leżańska. 
19 grudnia w spotkaniu wigilijnym w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy uczestniczyła Wicestarosta Anna Leżańska. W spotkaniu wigilijnym, 19 grudnia w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych uczestniczyła członek zarządu Katarzyna Bilska. Starosta Artur Berus, 19 grudnia uczestniczył w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w Domu Pielgrzyma oraz w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez „Wtórpol”. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do przedstawionego sprawozdania radni mają pytania. 

Radny Grzegorz Małkus – odnosząc się do wizytacji na ul. Piłsudskiego zapytała czy możemy liczyć na wyremontowanie drugiej nitki tej drogi. 

Starosta – odpowiadając poinformował, że zarząd chce zaproponować to zadanie do realizacji w ramach remontów w 2020 roku. 

Radni nie wnieśli innych zapytań. 


Ad.pkt 5 Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska – przedstawiła informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych od ostatniej sesji. Interpelacje i zapytanie złożyli radny Mieczysław Bąk – 28.11 i 12.12 oraz radny Grzegorz Małkus – 16.12. 

/informacja w załączeniu/ 


Ad.pkt 6 Wolne wnioski i oświadczenia. 


W tym punkcie głos zabrali:  

Major Mirosław Wąchocki – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach – poprosił o propagowanie, zachęcanie i informowanie o możliwości odbycia służby wojskowej. Następnie przybliżył zasady odbycia służby przygotowawczej i powołanie do służby zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej. 

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk – poinformował radnych, że w związku z wszczętym postępowaniem nadzorczym Wojewody w stosunku do Uchwały Nr 118/XIV/2019 z 29.10.2019 r w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego oraz Uchwały Nr 104/XIV/2019 z 29.10.2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wojewoda nie znalazł podstaw do stwierdzenia ich nieważności tak więc są obowiązujące i zgodne z prawem. 
Jednocześnie oświadczył, że aktualnie jest wszczęte postępowanie nadzorcze wojewody w stosunku do Uchwały Rady Powiatu Nr 122/XV/2019 z 28.11.2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz 126/XV/2019 z 28.11.2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019,2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej. 

Pan Zbigniew Zaborski - trener Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin-Karate” - podzielił się osiągnięciami Klubu, który jest najlepszym Klubem w mieście. W 2019 roku zawodnicy Klubu zdobyli łącznie 329 medali na różnej rangi zawodach: 139 złotych, 94 srebrne i 96 brązowych. Następnie wskazał na problemy z jakimi boryka się Klub, a mianowicie brak lokalu. Klub korzysta z grzeczności dyrektora ZST, który udostępnia mu salę. Stwierdził, że za chwilę będziemy aplikować na rożne imprezy i ma prośbę aby przy przyznawaniu środków kierować się zasięgiem, wielkością imprezy oraz promocją miasta i powiatu. Kończąc złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, podejmowania racjonalnych decyzji dla dobra mieszkańców i regionu. 

Radny Emil Tokarczyk – odniósł się do niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce 10.12, a mianowicie nasza rodaczka Olga Tokarczuk otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Suchedniowskie Stowarzyszenie „Komitet Odnowy Suchedniowa”, którego radny jest prezesem postanowiło odpowiedzieć na proces degradacji roli polskiej literatury w naszym życiu. Stowarzyszenie zapoczątkowało akcję „dzieła literatury na mury”. Akcja ma polegać na umieszczeniu cytatów z literatury, w atrakcyjnej formie graficznej, na elewacjach budynków w gminie Suchedniów. Zaproponował rozpropagowanie akcji w całym powiecie skarżyskim. 


Ad.pkt 7 Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035: 


Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska przedstawiła budżet powiatu na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035. 

/wystąpienie w załączeniu/ 

Radny Emil Tokarczyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego przedstawił opinię komisji. Poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu i przyjęła do budżetu dwa wnioski. 

Radna Barbara Kocia - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła opinię komisji w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok. Komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie stosunkiem głosów 6 radnych za i 3 głosy wstrzymujące się. 

Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska - przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2020 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2020 rok. 

/opinie RIO w załączeniu/ 

W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali: 

Radny Roman Wojcieszek – zwrócił uwagę, że komisja budżetu i infrastruktury zgłosiła wnioski do projektu uchwały budżetowej i prosi aby zarząd do tych wniosków się ustosunkował. 

Starosta Artur Berus – Zarząd Powiatu nie przyjął wniosków komisji, ale to nie jest równoznaczne z tym, że nie chcemy realizować tych zadań. Ponieważ jest zgoda na dofinansowanie ul. Ponurego przez Radę Miasta Skarżyska, w momencie gdy te środki zostaną nam przekazane, uwolnimy własne środki, które mamy w budżecie i wówczas możemy wprowadzić nowe przedsięwzięcia. Jak najbardziej budowa ronda u zbiegu ul. Niepodległości i Sokolej w Skarżysku jak również chodnik w ul.Jasnej w Suchedniowie jest zasadne. Zadeklarował w imieniu zarządu, że wnioski zostaną uwzględnione. 

Radny Roman Wojcieszek – wyraził zadowolenie, że zarząd dostrzegł potrzebę realizacji zadań. Oczywistą rzeczą jest, że zmiany w budżecie są wprowadzane w trakcie roku. W jego przekonaniu można było pokazać gest dobrej woli i przychylić się do wniosków komisji. 

Starosta Artur Berus – zadeklarował, że środki, które otrzymamy z gminy przeznaczymy na początku roku budżetowego na zaproponowane przez radnych zadania. 

Radny Grzegorz Małkus – wyraził zadowolenie, że zarząd deklaruje przesunięcie środków na te zadania. Dlatego w jego przekonaniu czy wpiszemy te zadania do budżetu dzisiaj czy w styczniu nie ma znaczenia dlatego jako klub radnych ponowią wniosek przy omawianiu projektu uchwały. Następnie zwrócił uwagę na stronę dochodową i wydatkową budżetu i stwierdził, że tak naprawdę jesteśmy administratorem. Zwrócił uwagę na niedoszacowanie planów finansowych jednostek powiatowych. Cieszy zwiększony udziału w podatkach. Odniósł się do kwestii pokrywania straty szpitala. Oświadczył, że jeśli powiat nie pokryje straty szpitala, to ta jednostka zostanie pozbawiona pewnych środków, a co za tym idzie zadłużenie szpitala wzrośnie. 

Starosta Artur Berus – w 2019 pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych min na inwestycje na drogach, na termomodernizację obiektów, za tym stoją merytoryczni pracownicy. Co do udziału w podatkach zwrócił uwagę, że już odczuwamy skutki wprowadzonych zmian czyli obniżenia stawki podatku na 17 % oraz zwolnienia osób do 26 roku z płacenia podatku. Jest dobra wola zarządu aby wprowadzi te zadania. Jednak dzisiaj jest za wcześnie. Musielibyśmy zmienić kwotę rezerwy. Dlatego zaproponował, że w styczniu jak tylko taki wniosek wpłynie to zarząd go poprze. 

Radny Zbigniew Miernik – spieramy się o bardzo małą kwotę 115 tys.zł. Uważa, że skoro wszyscy dostrzegają potrzebę realizacji tych zadań to nie powinno to poróżnić rady. 

Radna Renata Bilska – zwróciła uwagę, że chodników, o które interpeluje od lat nie ma w budżecie. Ma nadzieję, że po spotkaniu starosty z mieszkańcami uda się zrealizować te zadania w 2020 roku. 

Radny Emil Tokarczyk – zaproponował aby zgodnie z deklaracją starosty odroczyć o miesiąc przyjęcie tego wniosku. 

Starosta – odnosząc się do wystąpienia radnej Renaty Bilskiej poinformował, że uczestniczył w zebraniu rady osiedla Skarżysko Książęce, na którym były poruszane kwestie bezpieczeństwa min. budowy chodników i montażu progu zwalniającego. Co do budowy chodników zadeklarował, że postara się w roku 2020 wygenerować część środków aby ten temat ruszył. Co do progu zwalniającego jest już przygotowany nowy projekt organizacji ruchu i próg będzie montowany. 

Radny Mieczysław Bąk – odniósł się do projektu budżetu na 2020 rok. Wskazał, że planowana subwencja ogólna na 2020 rok wynosi łącznie 62 mln 945 tys zł czyli 13,81 . Część wyrównawcza subwencji wynosi 17 mln 519 tys zł i jest wyższa od planowanej w 2019 roku o 35,03 %. Część oświatowa subwencji wynosi 44 mln 941 tys zł i w stosunku do planu na dzień 31.10 jest wyższa o kwotę 3 mln. 52 tys zł czyli o 7,29 %. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym dotacja w całości jest finansowana z budżetu państwa w kwocie 8 mln 599 tys zł przy wzroście ponad 14 %. Podobnie jest w innych działach gdzie wzrosty są na różnym poziomie procentowym. Wiadomo, że potrzeby są zawsze dużo większe. Zwrócił uwagę, że w budżecie udało się zabezpieczyć kwotę 3 mln 300 tys zł na spłatę zadłużenia szpitala za 2018 rok. Patrząc na planowana kwotę wydatków 6 mln 127 tys zł w dziale 600 transport i łączność można by ulec złudzeniu, ze plan budżetu na 2020 rok jest w miarę inwestycyjny gdyby nie fakt, że na wydatki inwestycyjne jest tylko 2 mln 843 tys zł czyli około 46 % tej kwoty. Pozostała kwota to spłata zadłużenia szpitala. Przyjęte zadania inwestycyjne to budowa ul. Ponurego II -etap oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu i rozbudowę połączenia drogowego osiedla Dolna Kamienna z osiedlem Przydworcowym czyli kontynuacja zadań z lat poprzednich. Propozycja Klubu Radnych PiS o przesuniecie kwoty 115 tys zł rozszerza zakres inwestycyjny budżetu powiatu o wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik Samosonów-Odrowąż w Nowym Odrowążku oraz wykonanie małego ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Sokolej. Propozycja ta nie burzy założeń budżetu na 2020 rok i nie narusza wskaźnika tworzenia rezerwy budżetowej. Ta propozycja to zaledwie 0,001 % wydatków budżetowych planowanych na 2020 rok. Dlatego też zwrócił się do wszystkich radnych, a w szczególności do wicestarosty Anny Leżańskiej, o poparcie wniosku Klubu Radnych PiS. Zaapelował, aby w tej przedświątecznej atmosferze oddzielić politykę od spraw gospodarczych powiatu i wspólnie zagłosować za proponowanymi zmianami. Oświadczył, że w przypadku nie przyjęcia wniosku będzie głosował przeciwko budżetowi z uwagi na brak nawet namiastki zadania inwestycyjnego dla mieszkańców gminy Bliżyn. 

Radny Emil Tokarczyk – dopiero teraz wiemy, że rada Miasta przegłosowała wsparcie zadania ul. Ponurego na kwotę 250 tys zł. Dlatego zarząd podejmując decyzję na posiedzeniu nie miał pewności o dodatkowych środkach. Deklaracja zarządu jest wiążąca i radni wykazują dalece idącą nieufność do tej deklaracji. Następnie odniósł się do stwierdzenia, że zarząd tylko administruje powiatem. Poruszył również problem szpitala. 

Radny Jerzy Żmijewski – poruszył kwestię niedoszacowania budżetu powiatu min z zakresu zadań administracji zleconej. Wskazał, że mimo wzrostu subwencji oświatowej i tak brakuje środków na oświatę. Ponadto jak wpiszemy obowiązek pokrywania straty szpitala. Ponadto spłacamy kredyt. To pokazuje kondycję powiatu. Poinformował, ze miał przygotowany wniosek do budżetu o budowę chodnika w ul. Jasnej, ponieważ na interpelację, którą zadał w tej kwestii nie udzielono mu konkretnej odpowiedzi. Jest po rozmowie z członkiem zarządu Tadeuszem Bałchanowskim oraz burmistrzem Suchedniowa i wniosek dotyczący budowy chodnika przy ul. Jasnej będzie realizowany na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przez wykonawcę skrzyżowania czyli firmę Budromost. Dlatego ten wniosek w dniu dzisiejszym jest bezprzedmiotowy. Jeżeli nie będzie to zadanie zrealizowane to trzyma starostę za słowo. 

Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski – odniósł się do winsoku Komisji Budżetu i Infrastruktury. Wskazał, że wspólnie z Zarządem Dróg mamy przygotowane 15 zadań z czego 7 zadań dotyczy projektów. Są drogi w naszym powiecie, które wymagają pilnego remontu dlatego chciałby aby nie patrzeć tylko przez pryzmat swojej gminy, ale spojrzeć na powiat jako całość. 

Radny Mieczysław Bąk – my złożyliśmy konkretny wniosek ze wskazaniem źródła pokrycia. To, że gmina Skarżysko-Kamienna zadeklarowała środki to jeszcze nie wiadomo kiedy one wpłynął do powiatu. Równie dobrze mogą wpłynąć pod koniec roku. Od 2016 roku zdarł sobie gardło na składaniu wniosków do budżetu bez efektu. Zwracając się do radnego Emila Tokarczyka stwierdził, że jest on optymistą jeśli chodzi o sytuację w szpitalu. Strata szpitala za 9 m-cy wynosi ok. 8 mln zł. Zejdźmy na ziemię. 

Starosta Artur Berus – bezpośrednio po podpisaniu porozumienia z gminą Skarżysko będziemy mogli dokonać zmian w budżecie. Na ten moment na zadaniu ul. Ponurego mamy środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Lasów Państwowych i powiatu skarżyskiego. W momencie podpisania porozumienia wprowadzimy 250 tys z gminy Skarżysko-Kamienna i uwolnimy własne środki. Następnie odniósł się do tematu służby zdrowia. 92 % szpitali w Polsce ma ujemny wynik finansowy. Nie możemy spłycać problemu, że za tą sytuację odpowiadają tylko samorządy. Mamy zielone światło na rozwijanie działalności szpitala. Złożyliśmy projekt na remont rehabilitacji. Wyjaśnił, że powierzchnia oddziału rehabilitacji na ul. Ekonomii 4 wynosi 700 m2 oddział zakaźny 691 m2. Niedługo do budynku administracji szpitala zostaną przeniesione poradnie szpitala. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – odniosła się do budżetu oświaty. Subwencja oświaty na 2019 rok wyniosła 41 mln zł, na 2020 45 mln zł. Wzrost subwencji mamy na poziomie 8 %, a wzrost liczby uczniów o ponad 20 %. Przedstawiony państwu budżet nie obejmuje jeszcze zapowiadanych podwyżek płac. Tak więc wyjdą nam dodatkowe wydatki, których na ten moment nie możemy oszacować. Powiat w 2019 roku dołożył do oświaty ponad 3 mln 800 tys zł, a na 2020 rok mamy zaplanowane ponad 5 mln zł.

Radny Roman Wojcieszek – z dyskusji wynika, że postanowiliście nie uwzględniać wniosku opozycji. Wiadomo, że nigdy nie było tyle środków w samorządzie żeby wystarczyło na wszystkie zadania. To nie znaczy, że nie powinniśmy jeszcze bardziej racjonalnie podchodzić do wydatków. Naszą rolą jest wskazywanie miejsc gdzie jest szansa podnoszenia samorządności. Następnie odniósł się do funkcjonowania oświaty. 

Radny Emil Tokarczyk – on absolutnie nie jest optymistą w sprawie szpitala. Rok 2020 jest sprawdzający czy przez podjęte działania uda nam się zahamować narastającą stratę szpitala. Następnie odniósł się do zewnętrznych czynników, które min. mają wpływ na tę sytuację. 

Radny Bartosz Bętkowski – wrócił do sedna dyskusji czyli wniosku Klubu Radnych PiS. Jest to bardzo ważna sesja i głosowanie nad budżetem jest akceptacją planów zarządu na przyszły rok. Dlatego w jego przekonaniu zarząd powinien pozyskać jak największą liczbę radnych aby zagłosowali za budżetem. Jako Klub Radnych PiS chcemy poprzeć budżet, tylko chcielibyśmy mieć wpływ na jego tworzenie dlatego dziwi, że 100 tys zł budzi jakikolwiek niepokój. 

Radny Roman Wojcieszek – poruszył problem służby zdrowia min. w zakresie dziennych oddziałów chemioterapii. Zapytał czy ktokolwiek rozmawiał z osobami decyzyjnymi w tym zakresie. Wskazał, że jest niedostateczne działanie by te kwestie załatwić. Namawia do podejmowania inicjatyw, poprzez które można uzyskać coś dla mieszkańców powiatu. 

Starosta – poinformował, że miał okazję rozmawiać z prof. Góździem, z dr Milewczykiem oraz NFZ w sprawie chemioterapii. Chcemy podjąć próby otworzenia w Skarżysku takiego oddziału. 
Odnosząc się do radnego Bętkowskiego podkreślił, że wnioski są słuszne i zarząd popiera ich wprowadzenie. Dlatego też deklaruje, że zostaną one uwzględnione w styczniu. Poprosił o zaufanie i poparcie budżetu na 2020 rok. 


7) Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

Przewodniczący Rady zapytał czy do przedstawionego projektu uchwały radni zgłaszają wnioski. 

Radny Grzegorz Małkus – w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił wniosek o dokonanie zmian polegających na przesunięciu kwoty 30.000 zł z Działu 750 – administracja publiczna Rdz. 75075 – promocja jednostek samorządu powiatowego § 4300 - zakup usług pozostałych oraz kwoty 85.000 zł z Działu 758 - różne rozliczenia Rdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy do Działu 600 – transport i łączność Rdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze powiatowej Odrowąż-Samosonów” - 15.000 zł oraz wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” małego ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Sokolej przy wjeździe na plac przy dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej – 100.000 zł. Poprosił o poparcie tego wniosku. 

Ponieważ nie zgłoszono innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Klubu Radny PiS. 

Za przyjęciem wniosku głosowało – 9 radnych 
Przeciw glosowało – 8 radnych 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

Radny Adam Ciok – zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania. 

Przewodniczący Rady – ogłosił 5 min przerwy. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek o reasumpcję głosowania został wycofany. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rok wraz z wprowadzonymi poprawkami

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 127/XVI/2019. 

Starosta Artur Berus podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2020 rok. 


8) Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035. Wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi do budżetu poprawkami, odpowiednio zostaną zmienione załączniki w wpf. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035, została przyjęta i otrzymała Nr 128/XVI/2019. 


Ad.pkt 8 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 


1) Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035, została przyjęta i otrzymała Nr 129/XVI/2019. 


2) Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Radny Roman Wojcieszek – zapytał, czy brak 530 tys. zł dla szpitala wynika z wyroku TK i założenia, że interpretacja będzie taka, że nie będzie trzeba przekazywać środków szpitalowi. 

Starosta - w tym kierunku idą samorządy w Polsce żeby nie pokrywać straty w związku z wyrokiem TK. 

Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 130/XVI/2019. 


3) Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, została przyjęta i otrzymała Nr 131/XVI/2019. 


4) Wicestarosta Anna Leżańska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia powiatu skarżyskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: przystąpienia powiatu skarżyskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. została przyjęta i otrzymała  Nr 132/XVI/2019. 


5) Wicestarosta Anna Leżańska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020Poprosiła o naniesienie autopoprawki w podstawie prawnej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020, została przyjęta i otrzymała Nr 133/XVI/2019. 


6) Sekretarz Powiatu Małgorzata Nosowicz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 16 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

Uchwała w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 134/XVI/2019. 


7) Sekretarz Powiatu Małgorzata Nosowicz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019,2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019,2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, została przyjęta i otrzymała Nr 135/XVI/2019. 


8) Członek Zarządu Katarzyna Bilska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Radny Roman Wojcieszek – zwrócił uwagę na dobre działania MEN, który uszczelnia system. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – wyjaśniła, że nie do końca tak jest. Do momentu wejścia w życie ustawy to rada powiatu określała jaki procent przekazujemy na szkolnictwo niepubliczne. W obecnej chwili przekazujemy szkołom niepublicznym 100 % dotacji i musimy bawić się w śledczych. Tak więc nie jest to dobre. 

Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, została przyjęta i otrzymała Nr 136/XVI/2019. 


9) Członek Zarządu Adam Ciok przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 17 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, została przyjęta i otrzymała Nr 137/XVI/2019. 


Ad.pkt 9 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Renacie Bilskiej. 

Radna Renata Bilska – w związku z pożarem czteroosobowej rodziny poprosiła o wsparcie finansowe. Przewodniczący Rady – poinformował, że środki zbierają pracownicy Biura Rady. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpaliśmy porządek sesji. Poprosił o powstanie z miejsc i zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XVI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad – 16.55 

Po zakończeniu sesji Przewodniczący Rady złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz z okazji Nowego Roku. 


Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (23 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (27 stycznia 2020, 10:37:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31