Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 02 stycznia 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Starosta
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
4.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.     Bogusława Wilczyńska             - Skarbnik Powiatu
2.     Małgorzata Nosowicz                - Sekretarz Powiatu
 
                      
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor.
 
 
Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
c)    upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne. 

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia. 


 
Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 

a)      planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 2),
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, iż zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 20019 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. Podstawą opracowania powyższego planu jest informacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji z budżetu Wojewody oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa.
Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.
 
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 3),
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że konieczność wprowadzenia zmian w budżecie powiatu wynika z:
1.      Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przeniesienia kwoty 14.812 zł pomiędzy paragrafami na zakup żywności w związku z tym, że najniższa oferta w przetargu nieograniczonym przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie na 2020 rok.
2.      Przeniesienia kwoty 29.894 zł pomiędzy paragrafami w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w związku z omyłką pisarską: było 80105 § 4400 a winno być 80105 § 4440.
3.      Pisma Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 17.963,95 zł w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej.
Po przeprowadzonym głosowaniu, Zarząd Powiatu podjął treść przedmiotowej uchwały.
 
c)      upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań (załącznik nr 4),
Referująca, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, co zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek podległych Powiatowi.
Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek budżetowych podległych powiatowi.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
            
 
           
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała, iż w związku z likwidacją Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie oraz faktem, że szkoły prowadzone przez Fundację Św. Marcina korzystają z części pomieszczeń budynku pozostałego po w/w Zespole, w czerwcu 2019 r. Prezes Fundacji zwrócił się z prośbą o prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Jednocześnie dodała,
iż Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r. negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie wyrażające poparcie dla wniosku Prezesa Fundacji Św. Marcina Patria Et Misericordia o bezprzetargową sprzedaż w/w budynku (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko z dnia 10 lipca 2019 roku.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6). Wicestarosta poinformowała, iż  w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska
2.      T. Bałchanowski
3.      K. Bilska
4.      A. Ciok 
  

Załączników: 6
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, 
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
Załącznik nr 5 – pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie z dnia 20.12.2019 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.12.2019 r.
 
  Protokół (542kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 stycznia 2020)
Opublikował: Olga Łukomska (15 stycznia 2020, 08:39:56)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (15 stycznia 2020, 08:50:41)
Zmieniono: Rok protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 144