Protokół Nr 54/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 listopada 2019 r.

  
Protokół Nr 54/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 13 listopada 2019 r. 
  

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta 
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 
4.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu 
5.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu 
  
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Bogusława Wilczyńska              - Skarbnik Powiatu 
2.      Małgorzata Nosowicz                 - Sekretarz Powiatu 
  
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Roman Białek                                                 - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
                       

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  

Porządek posiedzenia: 
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)          powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 
b)      ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”, 
c)          uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
3.      Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 
   

            
Streszczenie posiedzenia: 

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)       powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (załącznik nr 2), 
            Starosta – Pan Artur Berus przedstawił treść powyższej uchwały. 
            Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął uchwałę. 
b)     ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.” (załącznik nr 3) 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz wyjaśniła, iż ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) nakłada na powiaty obowiązek realizacji zadań określonych w wymienionej powyżej ustawie. Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, finansowanymi z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów poprzez udzielenie powiatom dotacji celowej. 
Następnie Sekretarz poinformowała, iż w roku  2020, zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat skarżyski zobowiązany jest do utworzenia trzech punktów, z których prowadzenie dwóch powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020) organ administracji publicznej zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej należy do kompetencji organu wykonawczego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Skarżyskiego niniejszą uchwałą uruchamia procedurę wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie  punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”  Ogłoszenie otwartego konkursu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zawiera wymagane informacje o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. określa: 
1)      rodzaj zadania, 
2)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, 
3)      zasady przyznania dotacji, 
4)      terminy i warunki realizacji, 
5)      termin składania ofert, 
6)      tryb i kryteria składane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, 
7)      zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę. 
c)      uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4), 
       Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus. Następnie zaprosił na posiedzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Pana Romana Białka. 
    Dyrektor wyjaśnił, że wprowadzenie nowego regulaminu wynika z planowanej restrukturyzacji Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, która polegać będzie na: 
‒     likwidacji samodzielnego stanowiska ds. windykacji i monitoringu rynku pracy którego zadania przejmują pracownicy merytoryczni poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiedzialni za realizację umów cywilno-prawnych oraz sporządzających decyzje administracyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń, 
w związku z wprowadzeniem wypłaty wszystkich świadczeń należnych bezrobotnym, pracodawcom i pracownikom za pośrednictwem indywidualnych kont, likwidacji obsługi kasowej w Dziale Finansowo-Kadrowym i racjonalizacji zatrudnienia w tym Dziale, 
‒     przeniesieniu składnicy akt oraz pracowników pomocniczych i obsługi pod bezpośredni nadzór Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego, 
‒        likwidacji funkcji Pełnomocnika Jakości, 
‒        likwidacji funkcji Rzecznika Prasowego PUP. 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
Następnie, Pan Roman Białek poinformował, iż od 12 listopada br. Powiatowy Urząd Pracy wycofał się z systemu zarządzania jakością ISO, wyjaśniając, iż powodem takiej decyzji, była kwestia oszczędności finansowych. Jednocześnie Dyrektor zapewnił, że świadomość standardów jakości obsługi w pracownikach urzędu została przez lata wypracowana, w związku z czym, powyższe nie będzie miało wpływu na poziom obsługi interesantów PUP. 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła uwagę na czas, na jaki zaplanowano przeprowadzenie restrukturyzacji Powiatowego Urzędu Pracy, tj. do końca 2020 roku. Jednocześnie podkreśliła wzrost środków samorządu w finansowanie działalności PUP, który jest nieproporcjonalny do wysokości dotacji celowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Wskazała, że Powiatowy Urząd Pracy realizując swoje zadania, które na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są zadaniami rządowymi, w coraz większym stopniu zaczynają obciążać budżet samorządu. 
Pan Roman Białek potwierdził, iż wysokość dotacji przyznawanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest niższa w stosunku do lat ubiegłych. Jednocześnie dodał, że jako Dyrektor PUP stara się na bieżąco podejmować działania, mające na celu optymalizację kosztów działalności urzędu. 
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 

     
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 13 listopada 2019 r. wpłynęła oferta Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów” (załącznik nr 5). Wyjaśnił, że zadanie dotyczy zorganizowania spotkania wigilijnego dla członków i sympatyków koła. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 300,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji to 500,00 zł. Następnie Pan Adam Ciok dodał, że oferta złożona przez Koło Polskiego Związku Niewidomych wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Referat ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki posiada środki finansowe na realizację tego zadania. 
  Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 300 zł. 
  
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że 15 listopada br. o godz. 11:00 odbędzie się przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa – ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – Etap II (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6). 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. 

  
Ad. pkt 3. Sprawy różne. 
W nawiązaniu do wyciągu z Protokołu Nr 51/2019, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przygotowania uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów, w oparciu o zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego zawartych w Uchwale Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 121/XVIII/2016. 
  
Na tym zakończono posiedzenie. 

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 
  
Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska
2.      T. Bałchanowski
3.      K. Bilska
4.      A. Ciok

  
Załączników: 6 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”, 
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 5 – pismo Kierownik Referatu ds. Promocji z dnia 13.11.2019 r., 
Załącznik nr 6 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12.11.2019 r. 

Protokół (555kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 listopada 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (29 listopada 2019, 07:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109