Protokół Nr 53/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 06 listopada 2019 r.

  
Protokół Nr 53/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 06 listopada 2019 r. 
  

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta 
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 
4.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu 
5.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu 
  
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Bogusława Wilczyńska              - Skarbnik Powiatu 
2.      Małgorzata Nosowicz                 - Sekretarz Powiatu 
  
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Dariusz Zarychta                                            - Naczelnik Wydziału Komunikacji 
i Transportu 
                       
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, 
b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, 
c)      przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4.      Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
        Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt: przyjęcie informacji na temat głównych założeń do budżetu na rok 2020. 
        Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek. 
  
Porządek posiedzenia po zmianie: 
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, 
b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, 
c)      przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
3.      Przyjęcie informacji na temat głównych założeń do budżetu na 2020 rok. 
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
5.      Sprawy różne. 
  

Streszczenie posiedzenia: 
1.      Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 2). 
Z Treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski. 
      Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie. 
  
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3). 
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowego w budynku przy  ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4). 
Starosta – Pan Artur Berus zreferował treść powyższych uchwał. 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie przyjął projekt uchwał, głosując nad każdą oddzielnie. 
c)      przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 5). 
Referująca, Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz zreferowała treść uchwały. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść powyższej uchwały. 
  
Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji na temat głównych założeń do budżetu na 2020 rok. 
Z informacją na temat głównych założeń do budżetu na rok 2020 zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska (załącznik nr 6). 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 
  
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w związku z uszkodzeniem na skutek długotrwałego użytkowania drukarki termotransferowej do drukowania nalepek kontrolnych na szybę, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zakupu drukarki, której koszt oscyluje w granicach 1600 zł. (załącznik nr 7) 
Następnie Starosta powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu – Pana Dariusza Zarychtę i poprosił o przedstawienie sprawy. 
Naczelnik wyjaśnił, że ze względu na koszt zakupu 1 sztuki nalepki kontrolnej (9,76 zł. netto) oraz koszt wydrukowania nalepki przez PWPW S.A. (10,56 zł. netto), zakup powyższej drukarki jest zasadny. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup drukarki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do analizy budżetu pod kątem wygospodarowania środków finansowych na wskazany cel. 
  
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że 14 listopada br. o godz. 1300 odbędzie się odbiór końcowy zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w msc. Mroczków, gmina Bliżyn (załącznik nr 8). 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. 
  
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej, zwróciło się z prośbą o przyznanie lokalu na działalność statutową Koła (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9). 
Wicestarosta wyjaśniła, iż w dniu 25 września przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Prezes Koła PZN w Skarżysku-Kamiennej, na temat oczekiwań co do lokalu. Wg Pani Prezes ze względu na fakt, że Członkowie Koła to osoby niewidome i słabowidzące lokal powinien być zlokalizowany blisko przystanku komunikacji miejskiej i mieścić się na parterze, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, PZN jest w stanie pokrywać jedynie wydatki za zużyte media. 
Zarząd Powiatu wskazał, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje lokalem spełniającym w/w oczekiwania.


W związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Starosta – Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w w/w komisji jako przewodniczącego. 
Do prac w powyższej komisji, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. 
  
W związku z planowanym zorganizowaniem wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Barcelony w dniach 24-26 kwietnia 2020 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego, współfinansowanej ze środków ZFŚS, Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Przewodniczącej Komisji Socjalnej ds. ZFŚS (załącznik nr 11), która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy w/w wyjazdu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie postępowania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy. 
  
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z pismem Rektora Politechniki Świętokrzyskiej zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na umożliwienie wykonania odcinka badawczego z podbudowy recyklowanej o długości 200 mb na jednym z zadań drogowych realizowanych przez PRI „Fart” Sp. z o.o. w ramach kontraktu zawartego przez PRI „Fart” Sp. z o.o. z Zarządem Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12). 
Członek Zarządu wyjaśnił, że firma przez PRI „Fart” Sp. z o.o.  Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej wspólnie z jednostkami drogowymi Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz firmą wykonawczą Budownictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy, zadaniem którego jest opracowanie innowacyjnych i strategicznych dla naszego kraju technologii. 
Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu, jest odtworzenie pozytywnych wyników badań laboratoryjnych w praktyce drogowej. W związku z powyższym, utworzony zostałby na odcinku drogi Klonów – Nademłynie sektor badawczy, w ramach którego wykonana zostanie recyklowana podbudowa w technologii MCE z emulsją asfaltową oraz w technologii z asfaltem spienionym. Realizacja w/w podbudowy sfinansowana zostanie ze środków NCBiR, które zostały przyznane na ten cel dla firmy Budownictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o.            
Zarząd Powiatu wyraził zainteresowanie wykonaniem przez Politechnikę Świętokrzyską odcinka badawczego z podbudowy recyklonowanej na odcinku drogi Klonów – Nademłynie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do przygotowania stosownego porozumienia. 
  
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych ze stanowiskiem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wnioskowanego przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej remontu nawierzchni Al. Piłsudskiego na zjeździe z wiaduktu na Al. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 13). Pan Tadeusz Bałchanowski wyjaśnił, że zdaniem ZDP ze względu na powstałe odkształcenia nawierzchni (muldy) wniosek jest zasadny, jednak biorąc pod uwagę planowane w 2020 roku rozpoczęcie inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” oraz fakt, że Gmina Skarżysko-Kamienna jest liderem umowy z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania w ramach RPOWŚ wydatkowanie środków na wskazany cel w bieżącym roku jest niegospodarne. 
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe stanowisko. 
  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym wykonaną przez Referat ds. Promocji aktualizację części merytorycznej mapy turystycznej powiatu skarżyskiego z miejscami cennymi przyrodniczo, historycznie oraz z aktualnymi szlakami turystycznymi, zrealizowanej przez Starostwo Powiatowe w 2006 roku. Jednocześnie dodała, że koszt wykonania 1000 sztuk mapy wyniesie 3 000,00 zł brutto, a środki na ten cel zostały zabezpieczone w Referacie ds. Promocji (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 14). 
Następnie zwróciła się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie części merytorycznej zaktualizowanej mapy. 
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji do czasu zapoznania się z powyższym materiałem. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przeanalizowania części merytorycznej zaktualizowanej mapy pod kątem miejsc cennych przyrodniczo i przekazania ewentualnych uwag do Referatu ds. Promocji do dnia 21.11.2019 roku. 

Z pismem Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. – Pana Łukasza Żuchowskiego zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska (załącznik nr 15). Wyjaśniła, że po przeanalizowaniu lokalizacji obiektów, tj.: 
‒        Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
‒        Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, 
pod kątem planowanej zmiany dostawcy wody, MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej zwróciło się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2020 środków finansowych w wysokości 37 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowych. 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, iż w/w środki zostały ujęte w projekcie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2020. 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 
  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, w którym zwrócił się z prośbą o przekazanie 15 krzesełek obrotowych (załącznik nr 16). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie krzesełek. 
  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego planuje zawrzeć umowę najmu hali sportowej z następującymi podmiotami: 
·         Klub Sportowy „Orlicz 1924” – umowa jednodniowa 10.11.2019 r. – 3 godz. x 74,00 zł brutto (cała hala), 
·         MKS Granat – 15.11 ‒ 15.12.2019 r. – 9 godz. tygodniowo x 37,00 zł brutto (cała hala z 50% zniżką dla dzieci), 
·         Piłkarska Akademia Skarżyska – 15.11 ‒ 30.03.2019 r. – 7,5 godz. tygodniowo x 37,00 zł brutto (cała hala z 50% zniżką dla dzieci) (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17). 
            Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 
  
Na tym zakończono posiedzenie. 

          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu 
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 


Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska
2.      T. Bałchanowski
3.      K. Bilska
4.      A. Ciok
  

Załączników:17 
  
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Załącznik nr 6 – informacja na temat głównych założeń do budżetu na 2020 rok, 
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i transportu z dnia 31.10.2019 r., 
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 30.10.2019 r., 
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 30.09.2019 r., 
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 05.11.2019 r., 
Załącznik nr 11 – pismo Przewodniczącej Komisji Socjalnej ds. ZFŚS z dnia 05.11.2019 r., 
Załącznik nr 12 – pismo Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31.10.2019 r., 
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 06.11.2019 r., 
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Załącznik nr 15 – pismo Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 31.10.2019 r., 
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, 
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 28.10.2019 r.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (6 listopada 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (22 listopada 2019, 07:55:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88