OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m²

OLK2-923/K.O/16/2019                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 20-11-2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m²

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2 usytuowanego na parterze budynku ,,C” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną 
z działalnością Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego.
1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 01-01-2020 r. do 31.12.2022r.
2. Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi –
38 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.
3. Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-923/K.O/16/2019 na wynajem pomieszczenia o pow. 13,05 m2 ”. Oferty należy złożyć w terminie do 04.12.2019 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 roku o godz: 11:00 w pokoju 116 w siedzibie Obwodu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
5. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
7. Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:30
8. Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
9. Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy, oświadczenie stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m² na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej i niekonkurencyjnej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamienna.
                     
Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Mateusz Korzeniewski


ZAŁĄCZNIKI:  http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/11/Załączniki.zip

metryczka


Wytworzył: Magdalena Zielińska (20 listopada 2019)
Opublikował: Maciej Borkowski (20 listopada 2019, 13:12:12)
Podmiot udostępniający: OLK SP ZOZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100