Udzielenie zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie nr 510250033-N-2019 z dnia 20-11-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2019/2020


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611314-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2019/2020 Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.14.2019 II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniów w sezonie zimowym 2019/2020. Usługa obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (jezdniach wraz z zatokami autobusowymi i postojowymi) przy użyciu pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy, tj.: - czterech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą, o minimalnej ładowności 8 ton z napędem na min. dwie osie; - dwóch samochodów ciężarowych wraz z kierowcą, o minimalnej ładowności 8 ton z napędem na min. dwie osie, wyposażonych w piaskarkę o pojemności zasobnika min. 4,5 m3 i pług średni. Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie i udostępnia Wykonawcy: - trzy piaskarki P1J o pojemności zasobnika 4,5m3, - cztery pługi średnie, - materiały uszorstniające (piasek, sól, żużel), - składowisko i załadunek materiałów uszorstniających, - pomieszczenie socjalne dla dyżurujących pracowników - załadunek na piaskarkę materiałów uszorstniających. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania usługi w następujący sposób: AKCJA CZYNNA - świadczenie usługi polegającej na pracy pojazdów oraz sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu zgodnie z poniższymi standardami: Standard III - jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, - jezdnia posypywana na całej długości i szerokości. Standard IV - jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W załączeniu wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniów w sezonie zimowym 2019/2020 i opisem standardów. Planowana ilość kilometrów do przejechania w okresie wykonywania zamówienia - 35000, w tym: - 30000 km przy użyciu czterech samochodów (pług średni oraz 3 pługopiaskarki zamawiającego); - 5000 km przy użyciu dwóch samochodów (piaskarki i pługi wykonawcy). AKCJA BIERNA - świadczenie usługi polegającej na pozostawaniu pojazdów oraz sprzętu wraz z kierowcą w pełnej gotowości do podjęcia akcji czynnej. Planowana ilość godzin w okresie wykonywania zamówienia – 4000 godz.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zmówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz dróg i ulic powiatowych do zimowego utrzymania z podziałem na standardy i opisem standardów zawiera załącznik nr 3 do SWIZ II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 60181000-0
Dodatkowe kody CPV: 90620000-0, 90630000-0 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 431241.20
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 550800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 550800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 550800.00

Waluta: IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.
 ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kasprzyk (20 listopada 2019)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (20 listopada 2019, 09:41:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107