Udzielenie zamówienia - Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II


Ogłoszenie nr 510247552-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605290-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II”. Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 1,016 km (zgodnie z projektem od km 1+500,00 do km 2+516,00). Zakres robót obejmuje: • budowa drogi klasy Z o długości 1,016 km, • kategoria obciążenia ruchem – KR3, • nawierzchnia jezdni o szer. 6,00m z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 5cm – 6255,00m2, warstwa ścieralna gr. 4cm - 6255,00m2 • budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm szer. 2,00m – 421,00mb. – 828,00m2, • pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,00m, • budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm – 507,00m2, • przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi – 1kpl., • zatoki autobusowe – 2kpl. • system odwodnienia – 1kpl. • regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej – 1kpl. • oznakowanie pionowe i poziome – 1kpl. • wykonanie obsiewu trawą – 1kpl., • elementy ochrony środowiska (płotki dla płazów laminat 380,00m, prefabrykat 400,00 m, stop rynna z rusztem kl. D400 – 138,00m, tunel prefabrykowany – 10,00m, • obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania – 1kpl. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - branża drogowa (projekt budowlany, wykonawczy); - przedmiary robót obejmujące branże drogową, - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Decyzja NR 1/2013 z dnia 19-09-2013 znak: AB.6740.2.2.2013.KP, oraz Decyzja NR 3/2016 z dnia 11-08-2016r. znak: AB.6740.2.5.2016.KP. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 07-08-2012 r. Znak: PS.6220.15.2011.5 wydane przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna). 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233120-6, 45233200-1, 45233200-1, 45111240-2, 45232400-6, 45233140-2, 45233200-1, 45232000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 2816160.95
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: techniczny@budromost.pl
Adres pocztowy: ul. Św. Rocha 31
Kod pocztowy: 27-215
Miejscowość: Wąchock
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 2328506.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2328506.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2999726.26
Waluta: IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kasprzyk (18 listopada 2019)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (18 listopada 2019, 11:22:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136