Protokół z XIII/2019 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 26 września 2019 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2019 
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 26 września 2019 roku 

Miejsce odbycia sesji - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 

Godzina rozpoczęcia obrad - 10.00 


W sesji udział wzięli: 

- przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dr Leszek Smorąg 
- przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach – Pan Jacek Jakubowski
- kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej - Pan Michał Wzorek 
- Starosta Artur Berus, Wicestarosta Anna Leżańska, 
- Członkowie Zarządu  Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok, 
- sekretarz i skarbnik powiatu, radca prawny oraz naczelnicy wydziałów starostwa, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego, 
- przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych działających na terenie powiatu, 
- przedstawiciele lokalnych mediów. 

Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach - w załączeniu. 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – kierownik Biura Rady Powiatu. 


STRESZCZENIE POSIEDZENIA 

Ad.pkt 1 Otwarcie Sesji. 

XIII w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk.  Poinformował zebranych, że obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Następnie powitał gości, Radnych Powiatu Skarżyskiego oraz wszystkich biorących udział w Sesji. 


Ad.pkt 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Jeżyk poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79 % składu Rady Powiatu. Stanowimy zatem kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. W trakcie obrad liczba radnych biorących udział w sesji wyniosła 18 osób co stanowi 95 % składu rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, Sekretarzem obrad zgodnie z porządkiem alfabetycznym będzie Pan Tomasz Wąsowski. Zapytał czy do przedstawionego projektu porządku XIII Sesji Rady Powiatu Radni lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Wnioski do porządku obrad zgłosili: 

Radna Barbara Kocia – jako Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad podpunktu 1 w punkcie 13, a mianowicie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność starosty skarżyskiego. Ponieważ z oświadczenia wnioskodawcy złożonego 24 września br wynika, ze jego intencją nie było złożenie skargi na działalność starosty skarżyskiego, a jego pismo, które złożył do urzetu wojewódzkiego zostało błędnie zakwalifikowane jako skarga. 

Starosta Artur Berus – w związku z tym, że zarząd powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych ustosunkował się już do wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych, zdaniem zarządu dla przejrzystego obrazu całości sprawy konieczne jest zapoznanie rady z odpowiedzią na wnioski. W związku z powyższym w imieniu zarządu powiatu złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli w ZDP w Skarżysku-Kamiennej. Ten punkt byłby rozpatrywany jako pkt. 13.

Radni nie wnieśli innych zmian w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność starosty skarżyskiego został przyjęty. 

Za przyjęciem wniosku głosowało – 14 radnych 
Przeciw -0 
Wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli w ZDP w Skarżysku-Kamiennej został przyjęty. 

Za przyjęciem wniosku głosowało – 12 radnych 
Przeciw głosowało – 4 radnych 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 16 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Porządek XIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty. 


Ad.pkt 3 Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska przedstawiła wnioski w sprawie przyjęcia protokołu z X, XI i XII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z X sesji, który został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z X sesji głosowało - 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Protokół został przyjęty

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z XI sesji, który został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z XI sesji głosowało - 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Protokół został przyjęty. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z XII sesji, który został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z XII sesji głosowało - 17 radnych 
Głosów przeciwnych – 0 
Głosów wstrzymujących - 0 

Protokół został przyjęty. 


Ad.pkt 4 Informacja na temat realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej programów profilaktyki onkologicznej. 


Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego – Mateusz Korzeniewski – podziękował Przewodniczącemu za ujęcie tego punktu w porządku dzisiejszej sesji. Obwód Lecznictwa Kolejowego w 2017 roku jako partner Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przystąpił do dwóch programów profilaktyki onkologicznej tj. raka szyjki macicy i raka piersi. Były to programy realizowane na terenie północnej części województwa świętokrzyskiego, który obejmuje 28 gmin. Niestety choroby nowotworowe są drugą co do wielkości przyczyną zgonów w Polsce dlatego też tak ważna jest profilaktyka. Następnie przytoczył działania, które zostały podjęte w ramach realizacji tych projektów. W programie było zaangażowanych 6 pracowników OLK, którzy dobrowolnie zgłosili się do udziału w tym projekcie. 

Dr Leszek Smorąg – kierownik zakładu profilaktyki onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poinformował, że OLK jako jedyna z placówek publicznych w rejonie północnym naszego województwa spełniała kryteria i mogła zostać partnerem w realizacji projektu. Skala problemu zachorowań na choroby nowotworowe jest olbrzymia. Dlatego też musimy podjąć wspólne działania profilaktyki nowotworowej. Podjęte działania doprowadziły min. do wykonania 18 tys badań cytologicznych, z czego 625 wyników było nieprawidłowych. Dlatego też jeżeli udało się uratować chociaż jedna osobę to warto było podjąć ten trud. W imieniu prof. Stanisława Góździa podziękował dyrektorowi Mateuszowi Korzeniewskiemu za podjętą wspólną pracę i zaangażowanie w realizację projektów. 

Następnie Dyrektor OLK Mateusz Korzeniewski oraz dr Leszek Smorąg podziękowali pracownikom OLK, którzy zaangażowali się w realizację tych projektów. Podziękowania otrzymali: Roman Wojcieszek, Teresa Pniak, Zofia Piórkowska, Lidia Sajon, Anna Suliborska, Magdalena Zielińska. 


Ad.pkt 5 Sprawozdanie starosty z działalności zarządu między sesjami. 


Starosta – Artur Berus poinformował, że sprawozdanie z działalności zarządu od 27.06 do 26.09 zostało przedłożone radnym. Uzupełniając poinformował, że w dniu wczorajszym zarząd podjął trzy uchwały dot. wprowadzania zmian w budżecie, wyrażenia zgody na najem pomieszczeń przy ul. Sikorskiego i Pl. Floriański 1. Ponadto zarząd udzielił wsparcia finansowego w ramach małych grantów stowarzyszeniu „Pod prądem” z Suchedniowa na realizację zadania publicznego tj. Konkurs recytatorski. 

Przewodniczący Rady zapytał czy do przedstawionego sprawozdania radni mają pytania. 

Pytania zgłosili:

Radny Jerzy Żmijewski – poprosił o przybliżenie efektów spotkania w PKP w Kielcach w sprawie przejazdu kolejowego w Suchedniowie oraz informacji o efektach spotkania w Lasach Państwowych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych. 

Starosta Artur Berus – wyjaśnił, że wspólnie z członkiem zarządu Tadeuszem Bałchanowskim uczestniczyli w spotkaniu w Lasach Państwowych w Radomiu. Wstępnie mamy deklarację z Lasów, że dofinansują nam remont ul.Ponurego, na którą składaliśmy wniosek i otrzymaliśmy również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Co do przejazdu kolejowego w Suchedniowie mamy przygotowane porozumienie i czekamy na podpisanie wszystkich stron. 


Ad.pkt 6 Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.


Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska – przedstawiła informację o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Interpelacje i zapytania złożyli: radny Mieczysław Bąk, radny Grzegorz Małkus oraz radny Bartosz Bętkowski. 
/informacja w załączeniu/ 


Ad.pkt 7 Wolne wnioski i oświadczenia. 


W tym punkcie głos zabrali: 

Radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki – poruszył problem, na który już wielokrotnie zwracano uwagę, zarówno na sesjach rady miasta jaki i powiatu, a dotyczący budowy chodników na ul. Książęcej i Rycerskiej. Zwrócił uwagę, że Osiedle Książęce traktowane jest po macoszemu zarówno przez władze miasta jak i powiatu, bowiem pewne inwestycje nie są wykonywane. Wielokrotnie były interpelacje radnej Renaty Bilskiej oraz wielokrotnie w tej sprawie interweniowała również rada osiedla. Poprosił o ujecie w budżecie na przyszły rok budowy chodników na tych ulicach. Podkreślił, że w związku z budową trasy S7 cały ruch jest kierowany właśnie na ul. Książęcą i ul. Rycerską ponadto na ul. Książęcej znajduje się szkoła dlatego też ze względów bezpieczeństwa konieczna jest budowa chodnika w ciągu ulic Książęcej i Rycerskiej. Poprosił o pochylenie się nad tym problemem. 

Radny Tomasz Wąsowski – jako jeden z organizatorów Półmaratonu i Triatlonu w Skarżysku podziękował staroście za pomoc w organizacji tych imprez. 

Radna Mieczysław Bąk – zabrał głos w imieniu mieszkańców, którzy po zebraniu 17.09 upoważnili go do ponownego wystąpienia w sprawie drogi w Mroczkowie. Mieszkańcy wnioskują o wykonanie pełnego zakresu robót na obecnie wykonywanym zadaniu inwestycyjnym, pn; "Rozbudową ciągu drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Mroczków -Kapturów", poprzez przywrócenie szerokości jezdni do stanu jaki był przed przebudową czyli do wymiaru min. 5,60 metra, poprzez dobudowanie na podbudowie tłuczniowej dodatkowego pasa jezdni o szerokości 1 metra z masy bitumiczno - asfaltowej. Obecna 5 metrowa szerokość jezdni zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Ponadto wykonania robót dodatkowych jak utwardzenie obecnego pobocza i położenia nawierzchni asfaltowo – bitumicznej. Zwiększenie zakresu robót możliwe jest poprzez pozyskanie środków finansowych od wojewody. Nie do przyjęcia jest argumentacja, że wykonano drogę drogę 5m aby uniknąć wykupu gruntów ponieważ w 1998 roku droga była szersza od obecnej tak więc wystarczyło wystąpić do wojewody o uznanie stanu faktycznego. Dlatego też poprosił starostę o podjęcie stosownych działań w tej sprawie. 

Radna Barbara Kocia - zabrała głos w imieniu mieszkańców Lipowego Pola, którzy wnioskują o podjęcie decyzji w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0576T, który umożliwi bezpieczne poruszanie się po tej drodze. Inwestycja jest konieczna ze względu na duże natężenie ruchu. Droga powiatowa biegnąca przez miejscowość Lipowe Pole Plebańskie jest jedną (obok ul. Iłżeckiej) z najruchliwszych dróg w Gminie Skarżysko Kościelne. 


Ad.pkt 8 Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przeprowadzonych kontrolach na terenie powiatu skarżyskiego. 


Pan Jacek Jakubowski - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach przedstawił informację o przeprowadzonych kontrolach na terenie powiatu skarżyskiego. 
/materiał w załączeniu/ 

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków do przedłożonej informacji. 


Ad.pkt 9 Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego. 


Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej - Pan Michał Wzorek – przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 roku. 
/sprawozdanie w załączeniu/

Radna Renata Bilska – odniosła się do funkcjonowania rowów melioracyjnych, zapytała czy są one w gestii Wód Polskich. Przybliżyła problem rowów melioracyjnych w Skarżysku Książęcym, które nie funkcjonują właściwie. Jaki jest status tych urządzeń. Gdzie mieszkańcy mogą zwracać się w tej sprawie. Następnie zwróciła uwagę, że w zadaniach nadzoru wodnego jest dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych. Zapytała jakie urządzenia wodne są na terenie powiatu. 

Pan Michał Wzorek – odnosząc się się do kwestii rowów melioracyjnych wskazał, że jest to sprawa bardzo trudna. Wody Polskie nie są właścicielem tych rowów oraz nie są w mocy administrowania tymi rowami. Rowy melioracyjne powstały w latach 80, a wykonały je Wojewódzkie Zarządy Inwestycji Rolniczych, następnie zostały przekazane na rzecz Spółek Wodnych. Od tamtej pory zarządy melioracji nie są kompetentne aby na tych rowach coś robić. W zarządzie melioracji były tylko ewidencje rowów. Co do utrzymania rowów melioracyjnych ustawodawca opisał to w art. 205 ustawy prawo wodne, a mianowicie utrzymanie rowów należy do właścicieli działek przez, które te rowy przechodzą. Ze strony wód polskich na szczeblu RZGW w naszym przypadku to jest Warszawa może wydać w drodze decyzji nakaz właścicielowi działek utrzymania tych rowów. Niestety Wody Polskie nie mogą podjąć żadnych działań ponieważ ustawa nie daje takich możliwości. Jako nadzór wodny w Skarżysku wysłaliśmy ok. 200 listów do mieszkańców przypominających o obowiązku utrzymania tych rowów. Jeśli chodzi o przeglądy to przynajmniej raz w roku robimy przegląd rzek sprawdzając ich drożność, a jeśli chodzi o urządzenia wodne to w naszym przypadku jest to zbiornik Rejów. Na podstawie przeglądów rzek robimy plan utrzymania wód na rok następny. 

Wicestarosta Anna Leżańska – wspólnie powinniśmy podjąć apel do parlamentarzystów aby ustawodawca uregulował kwestie rowów melioracyjnych, które stanowią ogromny problem dla ludzi, przez których działki przechodzą. 

Radny Roman Wojcieszek – wyraził zdanie, że zarząd powinien przygotować stanowisko Rady Powiatu Skarżyskiego, które nadawałoby kierunek takich rozwiązań prawnych, które przyniosłyby konkretny efekt.
 
Pan Michał Wzorek - dodał, że jeżeli chodzi o zalewanie działek to wynika to tylko z niedrożności tego rowu odbiornikiem jest rzeka Oleśnica. 


Ad.pkt 10 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. 


Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
/materiał w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady – zapytał czy ktoś z radnych ma pytani do przedstawionej informacji. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani pytań. 


Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerw o obrad dach. 


Ad.pkt 11 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. 


Sekretarz Powiatu Małgorzata Nosowicz – przedstawiła informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 ZOZ Szpitala Powiatowego, OLK oraz MOMP. 
/informacja w załączeniu/ 

Radny Mieczysław Bąk – zapytał o dalsze losy półsanatorium, jakie są plany względem tego budynku. Następnie zapytał czy został już opracowany program restrukturyzacji szpitala. Zapytał również czy są jakieś plany wobec OLK. Następnie odniósł się do informacji, że w pierwszym półroczu w celu zapewnienia płynności finansowej szpital zaciągnął trzy pożyczki ok. 8 mln zł. Jak wygląda kwestia uregulowania spłaty długu szpitala za 2018 rok. 

Starosta Artur Berus – ustawa o działalności leczniczej nakazuje dyrektorowi szpitala opracować program naprawczy w sytuacji gdy w jednostce nastąpiła strata. Taki program dyrektor opracowuje do końca września. Założenia tego programu dyrektor konsultował z zarządem powiatu aktualnie czekamy aż zostanie od przedłużony. Po przyjęciu programu przez zarząd zostanie on przekazany radnym. Następnie poinformował, że jako samorząd powiatu w osobach: przewodnicząca komisji zdrowia, dyrektor szpitala, starosta i sekretarz powiatu uczestniczyliśmy w konferencji w Warszawie poświęconej problematyce służby zdrowia. Sytuacja służby zdrowia Polsce szczególnie szpitali powiatowych jest krytyczna. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia nie podało stanu zadłużenia szpitali powiatowych w Polsce. W październiku będziemy procedować zaproponowane rozwiązania w programie naprawczym. 

Dyrektor Szpitala Leszek Lepiarz – jeśli chodzi o zaciągane pożyczki wyjaśnił, że zobowiązania szpitala to ponad 60 mln zł. Na bieżąco spłacamy wcześniejsze pożyczki bowiem warunkiem podjęcia kolejnej pożyczki jest spłacanie wcześniejszych. Zobowiązania wymagalne szpitala to ok. 1,5 mln zł. Są trzy firmy, które udzielają nam pożyczek i nie możemy zamknąć możliwości dostępu do środków finansowych.

Radny Emil Tokarczyk – odniósł się do kontroli sanepidu jak wygląda sprawa realizacji zaleceń. Czy szpital wymaga specjalnych środków na ten cel. Z informacji jakie posiada wykryto bakterię w ujęciu wody. Jak wygląda aktualna sytuacja co do tej kwestii. Zapytał również o sprawę sterylizatorni. 

Dyrektor Leszek Lepiarz – wyjaśnił, że kontrole sanepidu prowadzone są na bieżąco i jeżeli wykazują jakieś uchybienia to są one na bieżąco realizowane. Jest problem z jedną z kontroli, która dotyczyła budynku przy ul. Ekonomii tj. Półsanatorium. Tam zakwestionowane są pomieszczenia fizjoterapii oraz do remontu jest klatka schodowa w całym budynku. Dlatego też decyzje, które chcemy podjąć zmierzają do zmiany lokalizacji oddziału rehabilitacji tj. przeniesienia do budynku po oddziale zakaźnym. Wystąpiliśmy do dyrekcji sanepidu aby nie podejmowała dalszych kroków zmierzających do wyegzekwowania przeprowadzenia remontu w budynku na ul. Ekonomii. Co do ujęcia wody wyjaśnił, że nie ma już problemu z wodą. Rzeczywiście pojawiła się bakteria legionella w wodzie ciepłej, ale zostały zamontowane systemy utylizacji poprzez dwutlenek chloru i po ponownej kontroli sanepid wykazał, że zakażenia wody już nie ma. Dodał, że drobne uchybienia wykazywane przez sanepid są realizowane przez pracowników szpitala na bieżąco. 

Starosta Artur Berus – dodał, że mamy 9 miesięcy na pokrycie straty szpitala za 2018 rok, którą musimy pokryć z wydatków bieżących. 

Radny Grzegorz Małkus – odniósł się do kwestii szpitala oraz polityki państwa względem służby zdrowia. Zwrócił uwagę, że żadnej władzy nie udało się rozwiązać problemów służby zdrowia. Oświadczył, że sytuacja w szpitalu jest dramatyczna i konieczne jest odpowiednie, menadżerskie zarządzanie szpitalem oraz sprzęt, który zapewni wysoką jakość usług. Bez tego nie będzie też odpowiednich specjalistów. Wyraził nadzieję, że w programie naprawczym dyrektor do tego się odniesie i te elementy będą w programie zawarte. Nie ma co liczyć, że nowy rząd, bez względu jaki by on nie był, rozwiąże nasze problemy. 

Starosta Artur Berus - faktem jest, że przychody na służbę zdrowia wzrastają ale dynamika wzrostu kosztów jest dwukrotnie większa. Wzrost najniższej krajowej od 1 stycznia 2020 roku spowoduje wzrost kosztów szpitala o 1,5 mln zł na wynagrodzenia. Bez rzetelnego spojrzenia władz na problemy służby zdrowia bardzo ciężko będzie samorządom rozwiązać problem samemu. 

Radny Grzegorz Małkus – poprosił, aby dyrektora szpitala zaznaczył w programie naprawczym odniósł się do skutków podwyższenia płacy minimalnej. 


Ad.pkt 12 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej. 


Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Mieczysław Bąk – przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli, który został podpisany przez dwóch członków zespołu kontrolnego tj. Barbarę Kocie i Tomasza Wąsowskiego. Ponieważ członkowie zespołu kontrolnego prezentowali odmienne stanowiska w sprawie prowadzonej kontroli, do protokołu radny Mieczysław Bąk zgłosił zdanie odrębne. Przewodniczący zespołu zapoznał radę ze swoim zdaniem odrębnym. Poinformował, że do protokołu odniósł się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie odczytał wyjaśnienia dyrektora oraz wypracowane przez komisję rewizyjną wnioski i zalecenia pokontrolne. 
/protokół z przeprowadzonej kontroli, zdanie odrębne, wyjaśnienia dyrektora oraz wnioski pokontrolne w załączeniu/ 

Radna Barbara Kocia – odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczysława Baka poinformowała, że nie prawdą jest, że nie chciała ujawniać nieprawidłowości. Jednak z częścią zarzutów po porostu się nie zgadza. Zależało nam na rzetelnym przedstawianiu faktów i jeżeli zespół kontrolny miał jakiekolwiek wątpliwości do każdej z tych nieścisłości odnosił się dyrektor ZDP z wyjaśnieniem. Wskazała, że przy wypracowywaniu wniosków pokontrolnych byliśmy w mniejszości i nie mogliśmy przeforsować naszego stanowiska i nie byliśmy w stanie przekonać do naszej argumentacji bo np. dla niej kwota brutto to jest netto plus vat. Dlatego też nie zgadza się z obecnym kształtem wysuniętych wniosków. 

Radny Jerzy Żmijewski – ponieważ w protokole jest odniesienie do jego osoby jako starosty. Wskazał, że był tylko jeden raz w firmie Budromost na rozmowach. Decyzja zarządu z 14.12.2016 roku dotyczyła zakupu kruszywa. Czy do tego był potrzebny dokument są odmienne zdania w komisji co do tej kwestii. 

Wicestarosta Anna Leżańska – odczytała pewne stwierdzenia po przeprowadzonym postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę. „.. w niniejszej sprawie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, inspektor Zarządu Dróg Powiatowych czy też były członek zarządu powiatu działali w oparciu i na podstawie obowiązujących w tej materii przepisów prawa. Zaznaczyć należy, ze nie można czynić skutecznie zarzutów przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sytuacji kiedy ZDP w 2018 roku nie przebudował odcinka drogi w Ubyszowie, wykonany został remont nawierzchni bitumicznej drogi w Ubyszowie długości 200 m i wartości 31795,50 zł polegający na oczyszczeniu, skropieniu mechanicznym emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych. Remont drogi w Ubyszowie został wykonany w ramach rozliczenia za przekazane materiały o łącznej wartości 31795,50 zł z rozbiórki starej, zniszczonej długotrwale użytkowanej ulicy. Przedstawione roboty zostały wykonane po wcześniejszej akceptacji zarządu powiatu, który zmienił lokalizację z ul. Piłsudskiego na Ubyszów”. Audytor przeprowadzający audyt w ZDP zeznał, „że nie jest w stanie stwierdzić czy doszło do narażenia na straty finansowe Zarządu Dróg Powiatowych”. Postępowanie zostało umorzone. Jest jej przykro ponieważ na sesji było oficjalnie powiedziane, że w ramach rozliczenia zostanie dlaczego zrobił się taki problem jak doszło do remontu drogi na Ubyszowie. Ta droga była w tragicznym stanie. Rozumie radnych ze Skarżyska, którzy walczą o swój teren, ale nie rozumie radnego z gm. Bliżyn, który atakuje gminę, z której pochodzi. Jedna z osób, która przesłuchiwała skwitowała to w ten sposób, że dałaby nagrodę dyrektorowi za takie działania. Materiały, które odzyskiwaliśmy z remontowanych dróg leżały na składzie i na wniosek były dawane na cele społeczne min. przekazywaliśmy je OSP. Została wykonana fajna rzecz służąca mieszkańcom. 

Radny Mieczysław Bąk – odnosząc się do wypowiedzi radnej Anny Leżańskiej stwierdził, że to nie chodzi o drogę w Ubyszowie, która jest sprawą pochodną, tylko chodzi o faktury z 2016 roku. Zapytał czy prokuratura przeprowadzająca postępowanie wiedziała, że nie było wystawionych faktur. 

Radny Roman Wojcieszek – stwierdził, że sprawa jest sporna i chodzi tu o procedury i prawidłowość działania. Cieszy fakt, że została wykonana droga, rozumiemy dlaczego nie została wykonana ul. Piłsudskiego. Jednak chodzi o wyjaśnienie, czy poszczególne etapy działań były prawidłowe. Zapytał do kogo należały te materiały z drogi i gdzie się one znajdują. O ile wie jeszcze urząd skarbowy nie zakończył badania tej sprawy. 


Ad.pkt 13 Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, po przeprowadzonej kontroli w ZDP. 


Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski – w imieniu zarządu powiatu odniósł się do wniosków i zaleceń pokontrolnych. /pismo w załączeniu/ 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż – w uzupełnieniu odniósł się do wniosków i zaleceń pokontrolnych. Stwierdził, że wnioski i zalecenia są sformułowane bardzo ogólnie i bezzasadne. /pismo w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady – podsumowując stwierdził, że powyższe wystąpienia stanowią odpowiedź dla komisji rewizyjnej na wnioski i zalecenia pokontrolne. 

Radna Renata Bilska – w protokole jest zapisane, że jest opracowany projekt planu inwestycji, który jest podany do zatwierdzenia radzie powiatu. Stwierdziła, że nie pamięta aby rada zatwierdziła taki dokument. Na komisji rewizyjnej dyskutowaliśmy na temat wypracowania wspólnie z radnymi planu inwestycyjnego. Dlatego też uważa, że wniosek w tej mierze jest słuszny. Co do kwot podanych w dokumencie w jednym z nich była podana kwota brutto. Nie uważa aby zbędnym był zapis netto, vat, brutto. Podobnie ostatni wniosek „Komisja wnioskuje o wyłanianie wykonawców zadań inwestycyjnych w drodze przetargu lub najkorzystniejszej oferty” ten wniosek nie oznacza, że to nie jest stosowane tylko wychodzi w przyszłość aby takich sytuacji nie było. Dlatego też jako członek komisji rewizyjnej uznała, że takie wnioski mogą być. 

Radna Barbara Kocia – każda gmina w uzgodnieniu z radnymi daje zapotrzebowanie na zadania inwestycyjne. Co do ostatniego wniosku wyraziła zdanie, że zawsze inwestycje wykonywane są w oparciu o przeprowadzane przetargi lub wybór najkorzystniejszej oferty to wynika z prawa. Dlatego też uważa, że taki wniosek jest zbędny. Jeżeli ktoś przeczyta wnioski to stwierdzi, że nie wiadomo co tam się działo. Podobnie z kwotami brutto i netto. Jeżeli jest zapisane w dokumencie brutto, a w drugim netto, vat, brutto i to jest ta sama kwota. To nie rozumie o co kruszymy kopie. Dlatego też wstydziłaby się podpisać pod takimi wnioskami, po prostu się z nimi nie zgadza. 

Starosta Artur Berus – wyjaśnił, że prowadzone były rozmowy z włodarzami gmin i z tych spotkań przygotowany jest plan priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych gminach. W ramach posiadanych środków, w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, w ramach dofinansowania z gmin te zadania realizujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje nie do przewidzenia jak dewastacja nawierzchni po ulewnych deszczach na drodze w Klonowie gm. Łączna. Udało się dzięki zaangażowaniu wielu ludzi pozyskać dodatkowe środki. Otrzymaliśmy 80 % środków z dofinansowania rządowego. 

Radna Renata Bilska – co do planu inwestycyjnego wyjaśniła, że komisji rewizyjnej chodziło o to aby tworzenie planu odbywało się z udziałem radnych powiatu. Ona nigdy nie uczestniczyła w pracach nad planem inwestycyjnym. 

Starosta Artur Berus – z prezydentem odbyliśmy spotkania w sprawie inwestycji na terenie miasta i priorytetem jest dokończenie ul. Ponurego. Aktualnie finalizujemy finansowanie tej inwestycji. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy promesę na 1,8 mln zł na dokończenie ul. Ponurego. Jeżeli jest potrzeba spotkanie możemy zorganizować i zainteresowanych radnych możemy zaprosić. 

Radny Roman Wojcieszek - wskazał, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie co się stało z materiałami. 

Dyrektor ZDP – Marek Czyż – odpowiadając Romanowi Wojcieszkowi wyjaśnił, że mieliśmy stare materiały do rozbiórki z ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej. Ponieważ inwestycja rozpoczęła się późno i było zagrożenie jej realizacji, podjęto decyzję, o rozbiórce mechanicznej, materiały zostaną wywiezione na gruz, a część będzie zutylizowana. Materiał został komisyjnie wyceniony przez komisję w składzie ok. 7 osób na kwotę 31 tys. zł. Był to materiał, który mieliśmy odzyskać z ul. Szydłowieckiej. W zamian za ten materiał mieliśmy zdeponowany materiał w firmie Budromost i było to 1300 ton kruszywa, które na wiosnę miały wrócić do powiatu skarżyskiego. Potem została podjęta decyzja, że rezygnujemy z tego materiału i robimy remont ul. Piłsudskiego. Ponieważ ul. Piłsudskiego ma być remontowana w ramach budowy wiaduktu zrezygnowano z przebudowy ul. Piłsudskiego i zaczęliśmy szukać drogi, która była w złym stanie technicznym i mogliśmy na nią przeznaczyć 31 tys zł. Wówczas została podjęta decyzja o remoncie drogi w Ubyszowie.

Radny Grzegorz Małkus – jest zaskoczony, że po raz pierwszy wnioski pokontrolne komisji rewizyjnej są przedmiotem tak żywej dyskusji. Dziwi go, że doszło do takiego podziału w komisji rewizyjnej. Przypomniał, że kierował komisją rewizyjną w poprzedniej kadencji i udawało się zawsze przeprowadzać komisje bez takich emocji i wypracowywać wspólne stanowisko. Wyraził zdanie, że jest tu praca dla przewodniczącego komisji rewizyjnej. Zwrócił jednocześnie uwagę, że radni nie uczestniczą w tworzeniu planów inwestycyjnych, a tak naprawdę chodzi o to żeby jak najwięcej zrobić. Co do przedmiotu kontroli wskazał, że jest to sprawa sporna i budzi wątpliwości czy powinny być wystawione faktury czy też nie. Dlatego niech zbada to organ uprawniony. 


Ad.pkt 14 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 16 radnych
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035, została przyjęta i otrzymała Nr 95/XIII/2019. 


2) Skarbnik Powiatu Bogusława Wilczyńska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 16 radnych 
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, została przyjęta i otrzymała Nr 96/XIII/2019. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 16 radnych
Przeciw głosowało – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Uchwała w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, została przyjęta i otrzymała Nr 97/XIII/2019. 


Ad.pkt 15 - Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 


Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpaliśmy porządek sesji. Poprosił o powstanie z miejsc i zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XIII Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad – 14.25 

Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (12 listopada 2019, 10:53:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96