Udzielenie zamówienia - odbudowa drogi powiatowej 0587T


Ogłoszenie nr 510218660-N-2019 z dnia 14-10-2019 r.
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: „Odbudowa drogi powiatowej 0587T Gózd – Psary – Bodzentyn od km 0 + 000 do km 1 + 690”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591844-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540192629-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbudowa drogi powiatowej 0587T Gózd – Psary – Bodzentyn od km 0 + 000 do km 1 + 690”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: „Odbudowa drogi powiatowej 0587T Gózd – Psary – Bodzentyn od km 0 + 000 do km 1 + 690” Zakres robót obejmuje: 1) konstrukcja: - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna grubości 4cm ruch KR2, - wykonanie warstwy wiażącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm ruch KR2, - wykonanie podbudowy MCE z doziarnieniem 10 cm kruszywem 0-31,5 na głębokość 20 cm, 2) oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp, 3) zjazdy: - doprofilowanie kruszywem 0-31,5 średnio 15 cm do remontowanej nawierzchni bitumicznej, - przebrukowanie na 4 zjazdach istniejących zagospodarowanych nawierzchni, Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - projekt zagospodarowania terenu (część opisowa i część rysunkowa), - przedmiar robót, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoległych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w/w dokumentacją. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45223000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1939680.63
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: „Fart” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: oferta@fart.wirtuale.pl
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 268A
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 924033.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 924033.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1322458.09
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kasprzyk (14 października 2019)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (15 października 2019, 09:22:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220