Udzielenie zamówienia - odbudowa drogi powiatowej 0595T

Ogłoszenie nr 510218873-N-2019 z dnia 15-10-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Odbudowa drogi powiatowej 0595T Klonów – Nademłynie od km 0 + 000 do km 1+400


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592118-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540192605-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbudowa drogi powiatowej 0595T Klonów – Nademłynie od km 0 + 000 do km 1+400 Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.9.2019 II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 0595T Klonów – Nademłynie od km 0 + 000 do km 1+400”. Zakres robót obejmuje: 1) konstrukcja w km 0+000 do 0+680 i od 0+830 do 1+400: - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna grubości 4 cm ruch KR2, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm ruch KR2, - wykonanie podbudowy MCE z doziarnieniem 12 cm kruszywem 0-31,5 na głębokość 20 cm, 2) konstrukcja w km 0+000 do 0+680 i od 0+830 do 1+400: - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna grubości 4 cm ruch KR2, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm ruch KR2, - wykonanie podbudowy MCE z doziarnieniem 12 cm kruszywem 0-31,5 na głębokość 20 cm z dowozu, - wykonanie stabilizacji gruntu cementem na miejscu Rm=2,5 MPa, 3) wykonanie poboczy z kruszywa grubości 10 cm, 4) zjazdy: - doprofilowanie kruszywem 0-31,5 średnio 15 cm do remontowanej nawierzchni bitumicznej, - przebrukowanie na 4 zjazdach istniejących zagospodarowanych nawierzchni, 5) oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, 6) w km od 0+680 do 0+730 wykonanie ścieków z przykrawędziowych z elementów betonowych. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - projekt zagospodarowania terenu (część opisowa i część rysunkowa), - przedmiar robót, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45223000-6 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1900411.07
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „Fart” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: oferta@fart.wirtuale.pl
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 268A
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce.

Kraj/woj.: świętokrzyskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 758707.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 758707.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1149313.91

Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.
 ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


metryczka


Wytworzył: Ewa Kaspryzk (15 października 2019)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (15 października 2019, 09:19:10)

Ostatnia zmiana: Ewa Kasprzyk (15 października 2019, 09:25:26)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 119