Protokół Nr 41/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 16 września 2019 r.

  
Protokół Nr 41/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 16 września 2019 r. 
  
W posiedzeniu udział wzięli: 
Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu 
4.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu 
  
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Bogusława Wilczyńska              - Skarbnik Powiatu 
  
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Przemysław Iskra                                           - Radca Prawny 
2.      Katarzyna Geller                                            - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia 
                                                                               i Obsługi Gospodarczej 
                       
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
2.      Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi
i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.   
Streszczenie posiedzenia: 

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
Starosta – Pan Artur Berus przypomniał, iż na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zarząd zwrócił się do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego z prośbą o sporządzenie opinii dotyczącej możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych” lub możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu oddania inwestycji. 
Następnie Starosta zwrócił się do Radcy Prawnego – Pana Przemysława Iskry z prośbą o przedstawienie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 2). 
     Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, iż zdaniem Wydziału IM, istnieją obiektywne przesłanki do przedłużenia terminu realizacji inwestycji (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 3). Wyjaśniła, że termin składania ofert dotyczących w/w inwestycji wyznaczony był na dzień 14.06.2018 r., natomiast do podpisania umowy doszło w dniu 11.09.2018 r., zaś przekazanie placu budowy w dniu 17.09.2018 r. – co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu robót o co najmniej 60 dni. Dodała, iż firma Kombud Sp. z o.o. mogła odstąpić od podpisania umowy, jednak wtedy straciłaby wadium w wysokości 60.000 zł. Ponadto, wykonanie robót stanu zerowego (roboty ziemne, żelbetowe, izolacyjne) planowane były na etapie składania oferty na miesiące lipiec – sierpień 2018 r., co pozwoliłoby w miesiącach letnich wykorzystać dobre warunki pogodowe i zakończyć stan zerowy budynku. Rozpoczęcie robót pod koniec września spowodowało spowolnienie wykonywania wszystkich robót wynikające m.in. z krótszego dnia oraz panujących warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonywaniu robót. Powyższe czynniki spowodowały opóźnienie 30 dni w porównaniu gdyby wymienione roboty stanu zerowego były wykonywane w zaplanowanym okresie letnim. 
        Pani Katarzyna Geller dodała, iż kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wydłużenie się terminu zakończenia realizacji inwestycji było przewrócenie się wzniesionej ściany szczytowej, a skutkiem tego wstrzymanie przez PINB w Skarżysku-Kamiennej prac na budowie w dniu 21.07.2019 r. Roboty rozpoczęły się po otrzymaniu przez Wykonawcę decyzji zezwalającej na wznowienie prac w dn. 09.09.2019. Okres opóźnienia trwał 50 dni. Jednocześnie zgodnie z decyzją PINB w Skarżysku-Kamiennej należy opracować projekt wykonawczy odbudowy ściany, na wykonanie którego wg. Projektanta potrzeba 20 dni. Natomiast sama odbudowa ściany ze względu na jej skomplikowanie potrwa dodatkowo 30 dni. 
        W świetle przedstawionej opinii prawnej oraz argumentów Naczelnik Wydziału IM, dotyczących opóźnienia rozpoczęcia prac z winy Zamawiającego o 60 dni oraz rozpoczęcia robót pod koniec września, co spowodowało opóźnienie o 30 dni w porównaniu gdyby roboty stanu zerowego były wykonywane w okresie letnim, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy z firmą Kombud Sp. z o.o. do dnia 16 grudnia 2019 r. 
  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o liczebności  20 słuchaczy (załącznik nr 4). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę w powyższej sprawie. 
  Ad. pkt 2. Sprawy różne. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z prośbą o wytypowanie kandydatów do Nagrody Starosty Skarżyskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. 
Zarząd Powiatu do Nagrody Starosty Skarżyskiego wytypował: 
·         Panią Joannę Romanowską – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
·         Pana Artura Szumielewicza – Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. 
  
Na tym zakończono posiedzenie. 

          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      T. Bałchanowski
2.      K. Bilska
3.      A. Ciok


Załączników: 4 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – opinia prawna Zespołu Radców Prawnych z dnia 13.09.2019 r., 
Załącznik nr 3 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 11.09.2019 r., 
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 12.09.2019 r.

Protokół (543kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 września 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (14 października 2019, 15:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107