Protokół Nr 46/2019


 
Protokół Nr 46/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 3 października 2019 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                                   - Starosta
2. Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4. Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                                          - Sekretarz Powiatu
2.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                         - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Elżbieta Azarowicz                                         - Dyrektor Centrum Obsługi Placówek
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części holu w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi i wnioski.
 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części holu w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1, (załącznik nr 2)
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz zreferowała zebranym treść powyższej uchwały. Wyjaśniła, że Dyrektor ZOZ zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 01 października 2019 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” z siedzibą w Majkowie, ul. Staffa 75, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Zadanie dotyczy organizacji projektu "Kto Ty jesteś? - Polak mały!", zakładającego organizację konkursu prozy i poezji "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo" na szczeblu powiatowym.  Wyjaśnił, że całkowity koszt realizacji zadania ujęty w ofercie wynosi 3000,00zł., a wnioskowana kwota dotacji to 1000,00 zł. Następnie dodał, że oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Referat ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę (pismo stanowi załącznik nr 4).
Zarząd Powiatu postanowił udzielić wsparcia finansowego na realizację powyższego zadania w kwocie 1000 zł.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 5) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej o dokonanie zmiany w dziale II księgi wieczystej nr KI1R/00036436/8 polegającej na wykreśleniu zapisu jako właściciel: Powiat Skarżyski, w trwałym zarządzie Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, a wpisaniu jako właściciel: Powiat Skarżyski, na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu z dnia 21.08.2019 r.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa oraz Wicestarostę – Panią Annę Leżańska do podpisania wniosku.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Obsługi Placówek (załącznik nr 6), w którym zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wzrost wynagrodzeń w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych „Przystań 1” i „Przystań 2” oraz w Centrum Obsługi Placówek.
Następnie Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora Centrum Obsługi Placówek – Panią Elżbietę Azarowicz
Dyrektor Pani Elżbieta Azarowicz przedstawiła zebranym wysokość wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w Centrum Obsługi Placówek oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystań 1” i „Przystań 2”.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji do czasu przeanalizowania przez Wydział Finansowy wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 7), w którym poinformował, że w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu wykonania termomodernizacji Bursy Szkolnej nawiązał porozumienie z Restauracją Aramis w zakresie wydawania posiłków dla uczniów szkoły. Ponadto Dyrektor zwrócił uwagę na bardzo wolne tempo wykonywanych prac, zanieczyszczony i nieogrodzony teren budowy, co zagraża bezpieczeństwu uczniów i pracowników, a także narażenie majątku placówki na zniszczenie.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej do przekazania powyższej informacji inspektorowi nadzoru oraz do dopilnowania właściwego zabezpieczenia terenu budowy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego oraz Rady Rodziców (załącznik nr 8) zawierające prośbę o zwiększenie budżetu szkoły o 16 000 zł., które zostaną przeznaczone na zakup szafek odzieżowych dla 120 uczniów.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do analizy budżetu, w celu wygospodarowania kwoty 16 tys. zł. na zakup szafek odzieżowych dla II LO.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 9) ze względu na znaczne zużycie, brak części zamiennych oraz duży koszt naprawy kserokopiarki Toshiba e-studio 161 o wartości 3.490,01 zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na jej likwidację.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację powyższej kserokopiarki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) zawarła umowy najmu z następującymi podmiotami:
1. umowy najmu z pracownikami ZEORK w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.20120 r. 1,5 godz. tygodniowo x 37,00 zł. brutto (1/2hali),
2. umowa najmu w okresie od 02.09.2019 r. do 30.09.2019 r., 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r. 2 godz. tygodniowo x 37,00 zł. brutto (1/2 hali)
3. umowa jednodniowa 18.09.2019 r. 2 godz. x 37,00 zł. brutto (1/2 hali)
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 11) informujące o nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. Świętokrzyskim”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym ofertę sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót S.A dla Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 12). Następnie poinformowała, że obecne „Porozumienie cenowe” wygasa z dniem 31.12.2019 r., a zawierając nowe, Powiat otrzyma gwarancję niezmiennej ceny przez okres trwania porozumienia. 
Po przeanalizowaniu powyższej oferty, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie nowego Porozumienia Cenowego z PGE Obrót S.A.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
       Protokołowała                                                                            Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska………………….
2.      K. Bilska……………………..
3.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części holu
w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – pismo Kierownika Referatu ds. Promocji z dnia 01.10.2019 r.,
Załącznik nr 5 – wniosek Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Centrum Obsługi Placówek z dnia 01.10.2019 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 01.10.2019 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 16.09.2019 r.
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 01.10.2019 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 27.09.2019 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 30.09.2019 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 23.09.2019 r.
 
  Protokół (555kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (3 października 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (10 października 2019, 11:54:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193