Protokół Nr 44/2019


 
Protokół Nr 44/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 września 2019 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                               - Starosta
2. Anna Leżańska                                          - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Tadeusz Bałchanowski                                 - Członek Zarządu Powiatu
5. Adam Ciok                                                - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                                     - Sekretarz Powiatu
2.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia. Następnie odczytał notatkę służbową (załącznik nr 2) sporządzoną w dniu 24 września br. dotyczącą wycofania skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.  W związku z powyższym zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego stało się bezprzedmiotowe i zostało zdjęte z porządku posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20 września 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości 57.000zł jako wkład własny do zadań realizowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
a) Odbudowę drogi powiatowej 0587T Gózd-Psary-Bodzentyn od km 0+000 do km 1+690
b) Odbudowę drogi powiatowej 0595T Klonów-Nademłynie od km 0+000 do km 1+400
2. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.220zł na zakup odzieży ochronnej i środków ochrony indywidulanej dla pracowników, wykonanie konserwacji samochodu służbowego i naprawę wentylatora na dachu budynku, wykonanie badań lekarskich pracowników oraz na wykonanie pomiaru stężenia tlenku węgla, poziomu hałasu i zbadania mikroklimatu w pomieszczeniach kuchni i pralni
3. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19 września 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 4.800zł z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe, w związku z zamiarem zawarcia umowy zlecenia z osobą, która zastąpi pracownika na dłuższym zwolnieniu lekarskim.
4. Przeniesienia kwoty 2.000zł z usług telekomunikacyjnych na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.
5. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 20 września 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 52.500zł pomiędzy rozdziałami w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
6. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 18 września 2019r w sprawie przeniesienia łącznej kwoty 7.800zł pomiędzy paragrafami na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy.
7. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 23 września 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 225zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z remontem kanalizacji w budynku jednostki.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
c)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
Z treścią powyższych uchwał zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska w nawiązaniu do dyspozycji Zarządu Powiatu z dnia 11.09.2019r. dotyczącej wyłączenia z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego budynku Domu Pomocy Społecznej przedstawiła do zaakceptowania rozszerzony zakres termomodernizacji budynku DPS:
- wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, w tym oświetlenia ewakuacyjnego,
- przebudowa wymiennikowni,
- przebudowa systemu wentylacji,
- wymiana instalacji cwu,
- instalacja OZE (panele fotowoltaiczne).
Ponadto dodała, że Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej sugeruje również ujęcie w projekcie następujących elementów, które zgodnie z regulaminem konkursu będą stanowiły wydatki niekwalifikowane, ale zasadnym byłoby ich wykonanie:
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana instalacji zimnej wody użytkowej.
(pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu zaakceptował rozszerzony zakres rzeczowy budynku DPS w Skarżysku-Kamiennej.
 
W związku z pismem GDDKiA w Kielcach w sprawie bezpłatnego przekazania działki nr 362/1 (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 45), zajętej pod pas drogi ekspresowej S7, Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 7), w którym zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDP w zakresie przedmiotowej działki.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownej decyzji.
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 24 września 2019 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd z siedzibą w Suchedniowie, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Zadanie dotyczy organizacji konkursu recytatorskiego „W cieniu brzozy”, warsztatów ekologicznych oraz wykonania muralu mobilnego. Wyjaśnił, że całkowity koszt realizacji zdania ujęty w ofercie wynosi 2700,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji to 500,00 zł. Ponadto Pan Adam Ciok dodał, że oferta złożona przez Stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami.  Następnie poinformował, że wolne środki na współfinansowanie zadań realizowanych w zakresie kultury wynoszą 6348,30 zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu postanowił udzielić wsparcia finansowego w kwocie 500,00 zł.
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Pan Marek Czyż przedstawił zebranym odpowiedź na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu zaakceptował treść wystąpienia ZDP na wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej.
 
Starosta – Artur Berus przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do obsługi interesantów w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Następnie Starosta zapoznał zebranych ze stanowiskiem Naczelnika w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Naczelnika. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w którym zostaną określone godziny przyjęć interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Do prac w w/w Komisji, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych uwag.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
       Protokołowała                                                                            Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………………
2.      K. Bilska……………………..
3.      T. Bałchanowski…………
4.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – notatka służbowa z dnia 24.09.2019 r.,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2019 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Plac Floriański 1
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej
z dnia 24.09.2019 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.09.2019 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Kierownika Referatu ds. Promocji z dnia 25.09.2019 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 24.09.2019 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 19.09.2019 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki z dnia 23.09.2019 r.
 
  Protokół (559kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 września 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (10 października 2019, 11:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126