Protokół Nr 45/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 30 września 2019 r.

  
Protokół Nr 45/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 30 września 2019 r. 
  

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta 
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu 
4.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu 
  
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.     Bogusława Wilczyńska              - Skarbnik Powiatu 
2.     Małgorzata Nosowicz                 - Sekretarz Powiatu 
  
                       
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  
  
Porządek posiedzenia: 
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
  
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia. 
  
  
Streszczenie posiedzenia: 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, iż Wykonawca termomodernizacji Bursy Szkolnej przy ZPEW zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia prac na dzień 21 października 2019 roku (załącznik nr 2). 
       W związku z powyższym, na posiedzenie zaproszeni zostali Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller oraz Inspektor w Wydziale IM – Pan Mariusz Milczarek. 
Naczelnik poinformowała, iż do wniosku Wykonawca dołączył kalkulację szczegółową nakładu czasu pracy potrzebnego na rozkucie ościeży w celu montażu ościeżnic (załącznik w tej sprawie stanowi załącznik nr 3). Następnie przedstawiła opinię Inspektora Nadzoru Budowlanego KNK Budownictwo – Pana Zbigniewa Gajosa na temat wniosku Wykonawcy (załącznik nr 4). Wyjaśniła, że zdaniem Inspektora, konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci poszerzenia otworów drzwiowych dla montażu zaprojektowanych drzwi przeciwpożarowych spowoduje niewątpliwie wydłużenie terminu zakończenia robót, które w ocenie Pana Gajosa trwać będą około trzech tygodni, w związku z czym zasadnym jest przedłużenie terminu realizacji inwestycji. 
Następnie Pani Katarzyna Geller dodała, iż po wnikliwym przeanalizowaniu argumentów Wnioskodawcy, Wydział IM stoi na stanowisku, iż Wykonawca ma uzasadnione powody do ubiegania się o przedłużenie terminu zakończenia w/w inwestycji o dodatkowe trzy tygodnie. 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy z Wykonawcą termomodernizacji Bursy Szkolnej – Expol-Bis Spółka Jawna do dnia 21 października 2019 roku. 
  
Na tym zakończono posiedzenie. 
  
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 
  
Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska……………… 
2.      K. Bilska……………………… 
3.      A. Ciok……………………….. 
  
  
Załączników: 4 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – pismo Expol-Bis Spółka Jawna z dnia 27.09.2019 r., 
Załącznik nr 3 – pismo Expol-Bis Spółka Jawna z dnia 27.09.2019 r., 
Załącznik nr 4 – pismo Inspektora Nadzoru Budowlanego  Pana Zbigniewa Gajosa z dnia 30.09.2019 r. 
  
  Protokół (519kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 września 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (10 października 2019, 11:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117