Protokół Nr 42/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 18 września 2019 r.

  
Protokół Nr 42/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 18 września 2019 r. 
  
W posiedzeniu udział wzięli: 
Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu 
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu 
4.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu 
  
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Bogusława Wilczyńska         - Skarbnik Powiatu 
  
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 
1.    Karolina Oleksiak                                          - Radca Prawny 
2.    Katarzyna Geller                                           - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia                                                                               i Obsługi Gospodarczej 
3.      Mariusz Milczarek                                         - Inspektor Wydziału Inwestycji, Mienia                                                                                    i Obsługi Gospodarczej 
4.     Leszek Lepiarz                                          - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie 
                       
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035, 
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
b)  uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-  Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. 
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4.      Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia. Streszczenie posiedzenia: 

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 (załącznik nr 2),
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok (załącznik nr 3), 
            Z treścią uchwał zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. 
            Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższych uchwał. 
  
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok (załącznik nr 4) 
            Referująca, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, iż proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.582.2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 7.425 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu posiadania Karty Polaka. 
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.537.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 10.000zł przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. 
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.567.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 4.500 zł na zakup sprzętu dla specjalistycznych grup ratowniczych. 
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.547.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 14.944 zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego. 
5. Pism Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 64.071 zł na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby. 
6. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami i parafami w łącznej kwocie 10.955zł przede wszystkim w związku z rozliczeniem rozdziału dotyczącego gimnazjum specjalnego. 
7. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 22.517 zł w związku z przeliczeniem kosztów według nowego arkusza organizacyjnego. 
8. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 76.623,89 zł w związku z przeliczeniem kosztów według nowego arkusza organizacyjnego. 
9. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeniesienia kwoty 4.500zł z nadwyżek w planie na wynagrodzeniu osobowym oraz na usługach remontowych na zakup szafek uczniowskich oraz drobnych materiałów niezbędnych do prac wykonywanych w budynku szkoły przez konserwatora. 
10. Pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.282,89 zł na zakup środków czystości, leków dla podopiecznych oraz na opłatę za czynności kontrolne dokonywane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
11. Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeniesienia kwoty 23.700zł z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych oraz na zawarcie umów zlecenia 12. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeniesienia kwoty 277,02zł na opłacenie usługi szkolenia uczniów klas wielozawodowych. 13. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przeniesienia kwoty 1.238zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła”. 
14. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 17 września 2019 r. w sprawie przeniesienia kwoty 565 zł na odpis na ZFŚS 
15. Przeniesienia niewykorzystanego przez Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie planu wydatków do Starostwa Powiatowego celem zapłaty zobowiązań szkoły pozostałych do uregulowania w miesiącu wrześniu, gdyż zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego wszystkie zobowiązania i należności pozostawione przez likwidowaną szkołę przejmuje Starostwo Powiatowe. 
            Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie. 
b) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz terminu i sposobu ich wnoszenia (załącznik nr 5). 
            Z treścią uchwał zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. 
Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie. 
  
  
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż w  związku ze zbliżającym się końcem roku, Referat ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwrócił się z zapytaniem ofertowym do firm reklamowych o wycenę, zaprojektowanie i druk kalendarzy na rok 2020 (załącznik nr 6). Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła nadesłane oferty. 
Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu wybrał ofertę Agencji Reklamowej KJM na wydruk kalendarzy jednodzielnych LUX Wypukły w ilości 500 sztuk, w kwocie 5,97 zł. netto sztuka. 
  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację wynajmu sali gimnastycznej 3 dni w tygodniu po 2 godziny, w celu prowadzenia zajęć sportowych przez Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate” (załącznik nr 7). Następnie Pani Katarzyna Bilska dodała, że zawarcie umowy najmu/dzierżawy na okres do trzech lat wymaga zawiadomienia Zarządu Powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. 
  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8) Wyjaśniła, iż w piśmie Dyrektor wyraził swoje głębokie zaniepokojenie postępem prac przy budynku Bursy Szkolnej, gdyż na chwilę obecną zarówno prace na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku nie wskazują na wywiązanie się Wykonawcy z terminu oddania Bursy Szkolnej do użytku. Pomimo próśb Dyrektora 
o wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren budowy, kierowanych zarówno do Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak i Kierownika Budowy, zostało ono wykonane w sposób niechlujny i częściowo, co w opinii Dyrektora ZPEW, nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie placówki. Ponadto, na terenie budowy panuje bałagan, firma nie posiada kontenera na śmieci, a materiały budowlane niezabezpieczone, niszczeją na zewnątrz budynku. 
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, iż Wydział już raz wystosował do Wykonawcy pismo, w którym zwracał uwagę na konieczność przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania prac remontowych Bursy Szkolnej. 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił wystosować do Wykonawcy – Expol-Bis Sp. J. pisemne wezwanie do przestrzegania zasad BHP. Jednocześnie Zarząd wskazał, iż wezwanie należy skierować również do wiadomości Inspektora Nadzoru  Budowlanego KNK Budownictwo ― Pana Zbigniewa Gajosa. 
  
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej informującym, iż Wykonawca termomodernizacji Bursy Szkolnej zwrócił się z ponownym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 30 października 2019 roku oraz sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych (załącznik nr 9). W związku z powyższym, Starosta zaprosił na posiedzenie Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Panią Katarzynę Geller, Inspektora w Wydziale IM – Pana Mariusza Milczarka oraz Radcę Prawnego – Panią Karolinę Oleksiak. 
Pani Katarzyna Geller wyjaśniła, iż we wniosku Wykonawca po raz kolejny porusza kwestię drzwi wewnętrznych, powołując się na odpowiedź projektanta, z której wynika, iż wysokość drzwi przeciwpożarowych zamontowanych w obiekcie musi być minimum 200 cm, zaś szerokość – zgodnie z projektem i ekspertyzą przeciwpożarową. Dodała, iż według Wykonawcy, zachodzi obiektywny zewnętrzny powód przesunięcia terminu zakończenia robót, gdyż konieczne będzie wykonanie robót nieujętych w dokumentacji, tj. rozkuwania ościeżnic i podmurowania otworów w celu osiągnięcia odpowiedniego wymiaru światła przejścia. Ponadto, konieczna będzie wymiana nadproży drzwiowych oraz przenoszenia włączników elektrycznych przy drzwiach, wydłuży się także dostawa takich drzwi. 
Następnie Naczelnik poinformowała, iż zdaniem Wydziału, na obecną chwilę nie ma podstaw do przedłużenia terminu realizacji inwestycji, ponieważ Wykonawca nie uzasadnił obiektywnie czy roboty dodatkowe będą miały realny wpływ na zakończenie inwestycji, a jeśli tak, to o ile. 
W dalszej części wypowiedzi Pani Katarzyna Geller powróciła do wniosku Wykonawcy dotyczącego konieczności sporządzenia protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych. Wyjaśniła, iż Wydział stoi na stanowisku, że Wykonawca ma podstawę ubiegać się o roboty dodatkowe z powodu: 
‒        braku w dokumentacji jakiejkolwiek wzmianki o rozkuwaniu ościeży, 
‒        inwentaryzacja obiektu nie odpowiada stanowi faktycznemu, 
‒       w odpowiedziach do przetargu, której udzielił projektant jest informacja o konieczności poszerzenia  jedynie drzwi wejściowych, 
‒        brak też tych pozycji z przedmiarze robót. 
Naczelnik dodała, iż Wydział Inwestycji podjął rozmowy z projektantem celem wyjaśnienia rozbieżności i nieprawidłowości w dokumentacji. Niestety projektant nie udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi stwierdzając, że roboty należy wykonywać według dokumentacji projektowej, która zdaniem pracowników Wydziału ― zawiera błędy. 
Starosta – Pan Artur Berus zwrócił się do Naczelnik z pytaniem: Czy w postępowaniu przetargowym pojawiło się zapytanie czy należy rozkuwać ościeże? 
Odpowiedź Pani Katarzyny Geller – tak, pojawiło się takie zapytanie. Projektant udzielił odpowiedzi, iż nie należy rozkuwać ościeży. 
Następnie Naczelnik poinformowała, iż w ocenie Wydziału, zasadnym jest uznanie rozkuwania ościeży za roboty dodatkowe, za których wykonanie naliczone zostaną dodatkowe koszty. 
      Obecna na posiedzeniu Radca Prawny – Pani Karolina Oleksiak wyjaśniła, iż w świetle prawa, za wykonanie robót dodatkowych, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć – wykonawca ma prawo ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie. 
         Pan Artur Berus poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związku z błędami w dokumentacji projektowej, Zarząd Powiatu może wyciągnąć konsekwencje wobec projektanta? 
Odpowiedź Pani Katarzyny Geller – tak, ale dopiero w postępowaniu cywilnym, po zakończeniu prac. 
Pani Karolina Oleksiak dodała, iż po zakończeniu inwestycji i zapłaceniu wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych, Zarząd może pozwać projektanta z tytułu odpowiedzialności ogólnej – odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządził na skutek przygotowania błędnego projektu oraz potwierdzania tych błędów w postępowaniu przetargowym. 
Naczelnik poinformowała, iż odnosząc się do argumentów Wykonawcy dotyczących uznania prac dodatkowych, zdaniem Wydziału nie będzie konieczności podmurowania otworów i przenoszenia włączników elektrycznych, natomiast może zajść konieczność montażu brakujących kilku nadproży. 
        Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu wskazał, iż prace polegające na rozkuwaniu ościeżnic należy uznać za roboty dodatkowe. Ponadto, Zarząd postanowił odłożyć  podjęcie decyzji w kwestii przedłużenia terminu realizacji inwestycji. 
  
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z wnioskiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowanym do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych, w sprawie odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00025129/3 działki nr 127/10 o pow. 0,0062 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0009 Zachodnie, arkusz mapy 51) i przyłączenia w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00035588/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (załącznik nr 10). 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego do podpisania wniosku. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działka nr 68 o pow. 0,0606 ha (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 38), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Towarowej (załącznik nr 11). 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa i Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego do podpisania wniosku. 
  
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z pismem Polskiego Związku Niewidomych (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12). Wyjaśnił, że Związek zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania w Skarżysku-Kamiennej sygnalizacji świetlnej z dźwiękiem. Dodał, iż Związek liczy około 110 osób z problemami wzroku, a takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby ich poruszanie się po mieście. 
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do rozeznania rynku pod kątem możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej z dźwiękiem. 
  
  
Ad. pkt 4. Sprawy różne. 
       Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pana Leszka Lepiarza. Dyrektor poinformował, iż w związku z trudną sytuacją finansową ZOZ, zwrócił się do kierowników każdego oddziału szpitala z prośbą o dokonanie analizy kosztów działalności kierowanego przez siebie oddziału. Dodał, że z odpowiedzi zwrotnych wynika, iż wydatki te analizowane są na bieżąco i mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, nie ma możliwości ich ograniczenia. 
Dyrektor poinformował, iż największą część kosztów każdego oddziału stanowią koszty wynagrodzeń, których obniżenie jest praktycznie niemożliwe. Dodał, iż jedynym oddziałem na którym uda się obniżyć koszty jest oddział Położniczo-Ginekologiczny, na którym od początku 2019 roku sytuacja kadrowa bardzo się zmienia, a mianowicie: jeden z lekarzy zmienił umowę o pracę na umowę kontraktową w zmniejszonym wymiarze czasu pracy z 1 etatu do 2/5, kolejny lekarz odszedł na świadczenie emerytalne, podejmując decyzję o udzielaniu świadczeń medycznych w wymiarze 3/5 etatu na umowę kontraktową, zaś jedna z zatrudnionych lekarek zmniejszyła wykonywanie świadczeń z 1 do 2/5 etatu. 
Pan Leszek Lepiarz wyjaśnił, iż w wymiarze etatowym, działania te zmniejszyły zatrudnienie w oddziale o 1 i 3/5 etatu lekarza specjalisty, co w wymiarze finansowym stanowi dużą oszczędność  - tj. ponad 2 etaty. 
     W dalszej części wypowiedzi, Dyrektor poinformował, iż od dłuższego czasu analizuje obłożenie każdego z oddziałów szpitala. Dodał, iż w związku z tym, za zasadne uznał zmniejszenie liczby łóżek na trzech oddziałach, tj.: 
‒        oddział ortopedii – do 20 łóżek, 
‒        oddział pediatrii – do 15 łóżek, 
‒        oddział ginekologii – do 15 łóżek. 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 
  
W związku z wejściem w życie Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, zgodnie 
z którą każdy uczeń zapewnioną powinien mieć w szkole profilaktykę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż w trzech szkołach, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski funkcjonują gabinety, 
tj. II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Technicznych. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, iż w przypadku pozostałych czterech placówek, podpisana została umowa z Przychodniami Miejskimi, na podstawie której uczniowie tych szkół mogą korzystać z opieki stomatologa i higienisty w każdym z trzech punktów zlokalizowanych w II LO, ZSE i ZST. 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. 

Na tym zakończono posiedzenie. 
  
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu 
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      T. Bałchanowski
2.      K. Bilska
3.      A. Ciok
  

Załączników: 12 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035, 
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 
w Skarżysku-Kamiennej oraz terminu i sposobu ich wnoszenia, 
Załącznik nr 6 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 17.09.2019 r., 
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 02.09.2019 r., 
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 10.09.2019 r., 
Załącznik nr 9 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 17.09.2019 r., 
Załącznik nr 10 – wniosek do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych 
Załącznik nr 11 – wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego, 
Załącznik nr 12 – pismo Polskiego Związku Niewidomych z dnia 12.09.2019 r.,

Protokół (593kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 września 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (3 października 2019, 13:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168