Protokół Nr 35/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 21 sierpnia 2019 r.

 
Protokół Nr 35/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 21 sierpnia 2019 r. 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Starosta
2.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      A. Ciok                                                          - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska              - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Marcin Kruk                                                  - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-                                                        Wychowawczych
2.      Katarzyna Geller                                           - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia
                                                                              i Obsługi Gospodarczej
3.      Zbigniew Gajos                                             - Inspektor Nadzoru Budowlanego KNK
                                                                              Budownictwo
                      
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
b)      zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
c)      zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski,
d)     zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
 
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
c)      zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
d)     zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
e)      zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski,
f)       zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia: 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 (załącznik nr 2),
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok (załącznik nr 3),
            Z treścią uchwał zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska.
            Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższych uchwał.
c)      zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (załącznik nr 4),
d)     zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (załącznik nr 5),
e)      zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski (załącznik nr 6),
f)       zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami (załącznik nr 7).
Treść powyższych uchwał zreferowała Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu  przyjął projekt uchwał, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 8).
          Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus.
          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść przedmiotowej uchwały.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił decyzję Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu sprawowanego przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4662/5 i 4663/2 (załącznik w tej sprawie stanowi pismo nr 9).
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo pracownika Starostwa Powiatowego, który zwrócił się z prośbą o oddelegowanie na seminarium szkoleniowe pn. „Geodezja 3M na 100” oraz szkolenie nt. „Nowoczesnych technologii w geodezji i kartografii”, które będzie połączone z XXXVI Mistrzostwami Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym (załącznik nr 10). Starosta dodał, że całkowity koszt wyniesie 1078,50 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział pracownika w w/w szkoleniach i pokrycie kosztów ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na szkolenia pracowników.
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej „proQltura” zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, z dniem 30 sierpnia br. (załącznik w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie przedmiotowej umowy z dniem 31 sierpnia 2019 r.
 
Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Panią Katarzynę Geller. Naczelnik poinformowała, iż firma EXPOL-BIS Spółka Jawna – Wykonawca  zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej Przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, zwróciła się z wnioskiem o sporządzenie protokołu konieczności dotyczącego zmiany terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz aneksu do umowy (załącznik nr 12) . W związku z powyższym Zarząd zaprosił na posiedzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego KNK Budownictwo oraz Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych – Pana Marcina Kruka.
Po przybyciu zaproszonych, Naczelnik Wydziału IM zapoznała zebranych z wnioskiem EXPOL-BIS Spółka Jawna. Poinformowała, iż Wykonawca wniosek swój uzasadnia faktem, iż projekt budowlany nieprecyzyjnie podaje kwestię wymiaru drzwi przeciwpożarowych w budynku. Wyjaśniła, że chodzi o zestawienie stolarki drzwiowej i rzutów wymiarów jakie zostały przewidziane, tj.: 90x210, 80x210, które to zestawienie nie przesądza jednoznacznie, czy jest to podany wymiar otworu (ościeży) czy światła przejścia. Jeśli wymiar ten dotyczy światła przejścia, to zdaniem Wykonawcy, zakup i montaż drzwi niestandardowych opóźni wykonanie zadania, gdyż dostawa może nastąpić jedynie na specjalne zamówienie trwające o 3-4 tygodnie dłużej od dostawy drzwi standardowych. Tym samym nie ma obiektywnie możliwości zakupienia takich ilości drzwi, jak przewidziana w projekcie i zamontowanie ich zgodnie ze sztuką budowlaną w czasie jaki pozostał do zrealizowania przedmiotem umowy, gdyż dostawa realnie zajmie 5-6 tygodni, a również ich montaż będzie trwał dłużej niż drzwi standardowych.
Wnioskodawca wskazuje, iż termin ten może zacząć biec dopiero po jednoznacznym wyjaśnieniu tego zagadnienia przez Zamawiającego z projektantem, a temat ten został do projektanta przez Inwestora skierowany w dniu 12 sierpnia br. na skutek zorganizowanej cyklicznej narady z Wykonawcą. Tym samym, biorąc pod uwagę powstałą obiektywną okoliczność niezależną od Wykonawcy, niezbędnym staje się aneksowanie umowy zawartej między stronami w zakresie terminu zakończenia prac, który to termin w ocenie Spółki realnie przesunie się na 30 października br. i tenże termin powinien znaleźć się w protokole konieczności sporządzonym niezwłocznie, w związku z odbytym spotkaniem w dniu 12 sierpnia br.
Naczelnik dodała, iż Wnioskodawca dodatkowo powołuje się na występowanie w okresie czerwiec – lipiec br. gwałtownych zmian warunków atmosferycznych, które wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy, jak również długi czas oczekiwania w zakresie decyzji Zamawiającego dotyczącego zmiany sposobu docieplenia budynku zaproponowanego przez Wykonawcę.
Po zapoznaniu się z przedstawionym pismem, Starosta zwrócił się do Inspektora Nadzoru Budowlanego z pytaniem: Zdaniem Pana jakie były przyczyny opóźnienia prac przy termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej przy ZPEW? Gdyż zgodnie z umową, Wykonawca miał prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócały one funkcjonowania Bursy Szkolnej, która w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, powinna rozpocząć działalność za kilka dni.
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Po podpisaniu umowy, Wykonawca wprowadził na budowę mało pracowników (dosłownie parę osób), w związku z czym prace przebiegały w wolnym tempie. Dopiero od połowy czerwca / bliżej lipca, ilość pracowników budowy została zwiększona i wtedy dopiero prace nabrały tempa. Jednak po wprowadzeniu większej ilości pracowników, pojawiły się przeszkody pogodowe (opady), natomiast w środku budynku prace można było wykonywać i  nie można opóźnienia tłumaczyć pogodą. W chwili obecnej nastąpił zastój w wykonywaniu prac, który spowodowany jest niedokładnością
w dokumentacji projektowej; chodzi o wewnętrzne drzwi pożarowe. Wykonawca dwa tygodnie czekał na decyzję co robić, gdyż chodzi o rozkuwanie wszystkich otworów drzwiowych. Na chwilę obecną jest propozycja, aby nie rozkuwać całego otworu, gdyż wiąże się to z wymianą nadproży, a jedynie licować drzwi od strony korytarza i nacinać je na szerokość futryny. Jednak powyższe rozwiązanie powinno potwierdzić Biuro Projektowe, gdyż nadprożą są stalowe i po podcięciu, 5 cm będą opierały się na murze. Najprawdopodobniej nic się nie stanie, ale wskazane jest, aby konstruktor potwierdził, że takie rozwiązanie jest możliwe do wykonania. Gdyby zastosowano takie rozwiązanie – byłoby około pół miesiąca mniej pracy, niż w przypadku wykuwania wszystkich  otworów drzwiowych.
            Na chwilę obecną realizacja zadania wewnątrz budynku wygląda następująco:
·          oświetlenie wykonane w 90%,
·          centralne ogrzewanie wykonane w  80%.
Prace pozostałe do wykonania wewnątrz:
·          drzwi pożarowe (w zasadzie wszystkie drzwi według projektu są drzwiami pożarowymi),
·         oddymianie klatki schodowej.
Reszta pozostałych do wykonania prac, to roboty zewnętrzne, które mogłyby nie kolidować z działalnością Bursy Szkolnej. Jednak najważniejsze do wykonania są drzwi przeciwpożarowe i klatka schodowa.
Starosta: Czy w dzienniku budowy są wpisy na temat niesprzyjającej pogody?
Inspektor Nadzoru: Jest jeden, mój wpis. Na temat zmytej przez deszcz zaprawy elewacyjnej. I chyba jakiś wcześniejszy wpis kierownika budowy.
        Następnie Starosta zwrócił się do Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ― Pana Marcina Kruka z pytaniem: Jak Dyrektor ocenia prace termomodernizacyjne?
Dyrektor ZPEW: Postęp prac oceniam bardzo źle. Pan Inspektor Nadzoru wspomniał na temat pogody. Nie przypominam sobie, aby pogoda była przeszkodą w wykonywaniu prac. Jeżeli chodzi o drzwi, to Wykonawca miał dokumentację. Mógł wcześniej zamówić drzwi i rozwiązać ten problem znacznie wcześniej, więc dla mnie nie jest jasne takie wytłumaczenie. Natomiast firma od samego początku ma lekceważący stosunek do inwestycji. Faktycznie, pracowników jest bardzo mało, nawet w dniu dzisiejszym nie są prowadzone prace na zewnątrz. Wystarczy na rusztowanie zaciągnąć siatkę i elewacje można położyć. Natomiast na ten moment, nie ma możliwości umieszczenia dzieci w placówce. Obawiam się, że nie będzie to okres dwóch miesięcy, tylko dłuższy. Jeżeli postęp prac będzie na dotychczasowym poziomie. Do zrobienia jest cały dach, jest winda, elewacja jest nieskończona, wydzielenie klatki schodowej, wymiana pieca, pomalowanie sufitów…samo sprzątanie zajmie jakieś trzy tygodnie.
Obawiam się, że zapewnienia, iż w ciągu dwóch miesięcy inwestycja zostanie zakończona – są dla mnie mało wiarygodne (…) przy tym postępie prac, jak są dotychczas.
Starosta: Panie Inspektorze, jak Pan widzi kwestię zakończenia prac w przeciągu dwóch miesięcy?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Wykonawca deklaruje, że jest w stanie zakończyć prace do końca października br.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska: Wykonawca do końca października zakończy wszystkie prace czy  tylko te wewnętrzne?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Mowa jest o wszystkich. Natomiast to będzie zależało od ilości pracowników budowy. W zasadzie wszystko jest w rękach Wykonawcy.
Starosta: W Pana ocenie, jako fachowca, jeżeli projekt zakładał drzwi określonej szerokości, i są to ściany nośne, czy Wykonawca może mieć jakieś roszczenia w stosunku do Inwestora, że rozkuwał ściany nośne? 
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Raczej tak, gdyż są to prace, które nie były objęte umową ani projektem.
Starosta: W projekcie na ten temat nic nie było?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Nie. W projekcie jest wyrwanie futryn i wstawienie nowych.
Starosta: Rozumiem, że wyrwanie starych futryn powoduje, że należy kuć ściany nośne? Czy potrzebna jest opinia projektanta w tym temacie?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Tak, powinna być, żeby była pełna jasność jaką techniką należy to wykonać.
Pani Katarzyna Bilska: Panie Inspektorze, rozumiem, że umowa została podpisana z firmą pod koniec marca br.? Etap wstępny prac został rozpoczęty w jakim miesiącu?(nie mam dziennika, więc nie wiem).
Dyrektor ZPEW: Przekazanie placu budowy nastąpiło w pierwszych dniach kwietnia br.
Pani Katarzyna Bilska: Panie Inspektorze, proszę o informację, co zostało wykonane od miesiąca kwietnia do lipca? Gdyż w mojej ocenie, w tym okresie nic nie zostało zrobione. Czy mam mylną ocenę sytuacji? 
Dyrektor ZPEW: W miesiącu maju rozpoczęły się prace dotyczące wykonania elewacji. Natomiast problem pojawił się już na początku, ponieważ Wykonawca zaczął przylepiać styropian na starą elewację.
Pani Katarzyna Bilska: Tak, ten temat jest nam znany i decyzja w tym temacie została podjęta.
Dyrektor ZPEW: Tak. Otrzymałem informację, iż w związku z tym, prace na budowie zostają wstrzymane, gdyż Wykonawca czeka na decyzję Inwestora, czyli Starostwa Powiatowego.
Pani Katarzyna Bilska: Panie Dyrektorze, rozmawialiśmy w miesiącu lipcu br. Pan wyraził wtedy, również na  piśmie, swoje zaniepokojenie stanem dotychczas wykonanych prac. Czy do miesiąca lipca Pan monitował Inspektorowi czy Wykonawcy swoje obawy i czy gdzieś mamy jakieś dokumenty na ten temat?
Dyrektor ZPEW: Pisałem pismo, w lipcu było także spotkanie w Starostwie, na którym mnie nie było, gdyż byłem na urlopie. W moim imieniu był Wicedyrektor. Później odbyłem jeszcze jedno spotkanie dotyczące postępu prac.
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski: A według umowy, termin zakończenia inwestycji to?
Pani Katarzyna Geller: 30 wrzesień.
Dyrektor ZPEW: Tak, koniec września. Ale w tym czasie miały być wykonywane tylko  prace, które nie będą kolidowały z funkcjonowaniem placówki. I zapis ten jest również ujęty w umowie.
Pani Katarzyna Bilska: Panie Inspektorze, zgadzam się, że Wykonawca miał zablokowaną możliwość montowania drzwi. Dokumentacja wskazywała, że ich szerokość wynosić powinna 90 cm., więc w mojej ocenie, pod taką szerokość powinien wszystko zamawiać i być gotowym do instalacji. Czy mam mylne wyobrażenie tej sytuacji? Jeśli tak, proszę o sprostowanie.
 Inspektor Nadzoru Budowlanego: Faktycznie, projekt przewidywał inną szerokość niż otwory istniejące.
Pani Katarzyna Bilska: Ale projekt Wykonawca miał i wiedział, że szerokość drzwi ma być 90 cm?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Tak, projekt miał. Z tym, że tak jak mówiłem wcześniej. W projekcie nie było założeń, że trzeba rozkuwać otwory. Projekt uwzględniał zwykłą wymianę. Wychodzi na to, że dopóki nie zaczął zamawiać drzwi…
Pani Katarzyna Bilska: A kiedy je  zamówił?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Jeszcze nie zamówił. Zamówienie zostało wstrzymane z uwagi na to, że wielkość otworów nie zgadzała się z projektowanymi. Wystąpiliśmy do Biura Projektowego, aby wydali opinię, w kwestii rozkuwania otworów drzwiowych.
Starosta: Nie chciałbym bez opinii Biura Projektowego podejmować opinii na temat ingerowania w ścianie konstrukcyjnej.
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Zakazałem Wykonawcy rozkuwania tych otworów, dopóki nie otrzymamy oficjalnego stanowiska Biura Projektowego.
Pani Katarzyna Bilska: Według Pana praktyki, jak Pan sądzi? Jeśli bym była Wykonawcą, jeśli bym otrzymała zlecenie, to wykonałabym i zamówiła wszystko zgodnie ze zleceniem. Czyli zamówiłabym drzwi szerokości 90 cm, poinformowała zleceniodawcę, że ja ze swojej strony wykonałam wszystko z otrzymanym zleceniem. A więc są zamówione drzwi, jestem gotowa do instalacji, a mam uniemożliwione dalsze działania, gdyż wystąpiły czynniki niezależne. Czy błędnie myślę Panie Inspektorze?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Problem z wielkością otworów drzwiowych wynikł dopiero wtedy, gdy dokonywano pomiarów w celu zamówienia drzwi. Pracownik producenta drzwi skorygował otwory z wielkością drzwi projektowych. Wtedy okazało się, że drzwi są niewymiarowo wysokie. Według projektu powinny mieć 2 m 10 cm, co dla producentów jest dużym utrudnieniem, gdyż norma wysokości wynosi 2 m i na taką wysokość mają ustawione maszyny. W tym przypadku zaplanowana wysokość to 2 m 10 cm i wtedy rozpoczął się problem.
Pani Katarzyna Bilska: Kiedy był człowiek do pomiaru drzwi? Czy może Pan podać przybliżony miesiąc?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Myślę, że to był koniec lipca br.
Pani Katarzyna Bilska: Z informacji, którą posiadam – czas oczekiwania na zamówione drzwi wynosi 5 – tygodni. Instalacja tego typu drzwi wynosi około 3 tygodni. Więc w moim odczuciu, etap zamawiania drzwi odbył się zbyt późno, by wszystko mogło zakończyć się w terminie. Czy mylnie?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Trudno mi powiedzieć. Faktycznie, na stolarkę drzwiową czeka się od 3 do 4 tygodni. Nie chciałbym zajmować stanowiska czy było to za późno czy za wcześnie.
Pani Katarzyna Bilska: Czy Pan widzi możliwość takiego zintensyfikowania prac wewnątrz budynku, aby jak najszybciej zakończyć prace budowlane?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Jeżeli Biuro Projektowe przystanie na ten pomysł, żeby tylko nacinać mur, a nie wymieniać nadproży – to jest to możliwe.
Pani Katarzyna Bilska: Do jakiego okresu jest to możliwe?
Inspektor Nadzoru Budowlanego: Do końca października. Natomiast jeżeli przyjdzie wymieniać nadproża, to termin zakończenia prac wydłuży się o jakieś 15 do 30 dni.
Starosta: Kiedy możemy uzyskać taką informację od Biura Projektowego?
Pani Katarzyna Geller: Panie Inspektorze, mam zatem prośbę o wystąpienie do Biura Projektowego o wyjaśnienie spornych rozwiązań projektowych. Jeżeli chodzi o termin udzielenia odpowiedzi przez Biuro Projektowe to nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy i czy w ogóle taka odpowiedź zostanie udzielona. Wydział podejmował już działania mające na celu udzielenie stosownych wyjaśnień przez projektanta, ale nie przyniosły one żadnych rezultatów. Projektant odniósł się jedynie do wysokości drzwi, tj. 200 cm, która jest wysokością dopuszczalną.
      Chciałabym w tym miejscu odnieść się do terminu pomiaru drzwi wskazanego przez Pana Inspektora na koniec lipca. Z informacji jakie posiadam, pomiar drzwi był robiony na budowie w poniedziałek, tj. 19.08.2019 r.
      Inspektor Nadzoru Budowlanego opuścił posiedzenie. Następnie Starosta zwrócił się do Dyrektora ZPEW z pytaniem: Panie Dyrektorze, dziś jest 21 sierpnia – lada dzień rozpoczyna się rok szkolny. Czy na dzień dzisiejszy ma Pan jakieś propozycje zapewnienia pobytu dzieciom na okres tych dwóch miesięcy?
Dyrektor ZPEW: W Bursie przebywa 72 wychowanków, z czego 37 ośrodkowych z niepełnosprawnością intelektualną (bez niepełnosprawności ruchowej) oraz 35 osób w Bursie. Z moich wyliczeń wynika, iż około 14 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną może być dowożonych codziennie do szkoły, a więc zostają 24 osoby, które muszą zostać umieszczone w placówce. Na dzień dzisiejszy widzę dwa wyjścia. Pierwsze: umieszczenie dzieci na sali konferencyjnej oraz na sali gimnastycznej ZPEW. Natryski
w szkole są, więc sprawy higieniczne nie powinny sprawiać problemu. Drugie: przeniesienie na okres 2-3 miesięcy Warsztatów Terapii Zajęciowej do innej placówki i zajęcie pomieszczeń po WTZ. Jeśli chodzi o Bursę Szkolną, jestem po rozmowie z Dyrektorem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych. Zapewnił mnie, że może nam oddać jedno skrzydło. Z tym, że nie ma możliwości umieszczenia tam więcej niż 20 osób.
        Przeanalizowałem również odległości dzieci z Bursy Szkolnej. 24 osoby mają powyżej 40 km do Bursy i tym osobom zapewne trzeba będzie zapewnić pobyt, około 11 osób ma poniżej 40 km, więc z rodzicami tych dzieci chciałbym rozmawiać, czy na okres 2 – 3 miesięcy jest możliwość, aby ich dzieci dojeżdżały. Jeżeli chodzi o kwestię wyżywienia dzieci. Rozmawiałem również z Dyrektorem ZPRW, ma on możliwość wydawania obiadów dla około 50 osób więcej. W związku z powyższym, mógłbym przesunąć swoich pracowników z kuchni na kuchnię ZPRW, aby wspierali oni wydawanie dodatkowych posiłków. Planuję, aby dzieci z Bursy jadły na miejscu, natomiast dzieci z Ośrodka miałyby dowożone posiłki.
Do rozwiązania pozostaje kwestia wychowawców. Jeśli umieścimy dzieci w ZPRW, w mojej ocenie, do opieki powinno być dwóch wychowawców na dyżurach nocnych. 
Następnie Dyrektor ZPEW poinformował, iż osobiście zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o zakończenie prac na stołówce i kuchni Bursy Szkolnej do końca miesiąca września br. Wyjaśnił, że pomieszczenia te posiadają osobne wejście i dzieci mogłyby korzystać ze stołówki, mimo dalej trwających prac na terenie budynku.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Dyrektora ZPEW z pytaniem: Na ile można by było zwiększyć liczbę dzieci dowożonych, np. poprzez przekazanie na ten czas dodatkowego samochodu?
Dyrektor ZPEW: Myślę, że można by było zwiększyć liczbę dowożonych dzieci.
Pani Katarzyna Bilska: A zatem proszę o przeanalizowanie jeszcze tego rozwiązania, pod kątem dwóch dodatkowych busów, przeznaczonych do przewozu młodzieży.
        Następnie Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, poddała pod rozwagę Zarządu Powiatu możliwość umieszczenia młodzieży, której Dyrektor musi zapewnić nocleg, w mieszkaniach chronionych, utworzonych w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”.
        Naczelnik Wydziału IM – Pani Katarzyna Geller, dodała, że mieszkania chronione w DPS „Centrum Seniora” stworzone były w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego, w związku z powyższym, koniecznym będzie uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego.
        Starosta – Pan Artur Berus zaproponował możliwość umieszczenia młodzieży w położonej nieopodal budynku Bursy Szkolnej ― Restauracji Aramis, która dysponuje również pokojami.
         Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Inspektora Nadzoru Budowlanego do przygotowania stanowiska w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej” oraz wystąpienia do Biura Projektowego o wyjaśnienie spornych rozwiązań projektowych. Ponadto, Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej do zasięgnięcia opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwestii możliwości umieszczenia uczniów ZPEW w mieszkaniach chronionych DPS „Centrum Seniora” na okres 2-3 miesięcy oraz przygotowania stanowiska w zakresie przedłużenia terminu realizacji w/w inwestycji. Jednocześnie, Zarząd postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielami Wykonawcy w powyższej kwestii, najpóźniej do piątku (23.08.2019 r.)
Zarząd zobowiązał także Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych do przeanalizowania  możliwości oraz kosztów codziennego dowozu młodzieży z i do placówki, z wykorzystaniem dodatkowych dwóch busów oraz umieszczenia pozostałych uczniów w budynku ZPRW lub pokojach Restauracji Aramis.
 
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 oraz Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Wykonawca zadania: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2” wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu budowlanego zmiany materiałowej nieistotnej z punktu widzenia Prawa budowlanego tj. zastosowanie 8 szt. kolektorów zamiast 12 szt. o powierzchni i parametrach zgodnych z projektowymi. Starosta wyjaśnił, że zaprojektowany system jest przestarzały i niedostępny. Następnie Starosta dodał, że Biuro projektowe wyraziło zgodę na dokonanie powyższej zmiany oraz Inspektor nadzoru zaakceptował zaproponowaną przez wykonawcę zmianę (załącznik w powyższej sprawie stanowi pismo nr 14).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do projektu budowlanego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy utworzenia dwuosobowej klasy pierwszej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. Następnie przedstawiła kosztorys utworzenia klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przygotowany przez Dyrektora placówki: (załącznik nr 15)
-      21 godzin tj. 1,17 etatu nauczyciela (mianowany i dyplomowany) średnie wynagrodzenie m-czne wraz z pochodnymi – 6 300,00,
-      20 godzin tj. ½ etatu pomocy nauczyciela (osoba na stażu z PUP) co znacznie obniży koszty.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, pod warunkiem, iż Dyrektor SOSW nr 2 do dnia 31 sierpnia br., znajdzie osobę do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy na okres 6 miesięcy + 4 miesiące zatrudnienia na ½ etatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 16) w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie emeryta na stanowisku konserwatora w wymiarze ½ etatu od 01.09.2019 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie:
-      Pana Andrzeja Chądzyńskiego w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie Karty Nauczyciela w Szkole Policealnej Nr 4 ZSTM do nauczania przedmiotów w zawodzie technik BHP,
-      Pana Jerzego Polaka w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie Karty Nauczyciela w Technikum Nr 6 ZSTM do nauczania przedmiotów w zawodzie technik mechanik oraz technik logistyk (załącznik w tej sprawie stanowi załącznik nr 17).
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w bazie danych osób poszukujących pracy PUP nie figurują osoby z wymaganym wykształceniem, ponadto w Wydziale Edukacji na dzień 20 sierpnia br. brak jest podań osób posiadających kwalifikację do nauczania w/w przedmiotów.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zawierające prośbę o przyznanie dodatkowych 3 godzin tygodniowo na realizację innowacji pedagogicznej „Kosmetyka i wizaż” w Technikum Nr 3 w zawodzie technik usług fryzjerskich na podbudowie gimnazjum. Pani Katarzyna Bilska dodała, że innowacja została wprowadzona na prośbę uczniów i rodziców klas gimnazjalnych (załącznik nr 18).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 19) informującym, iż w dniach 27.09.2019 – 28.09.2019 r. w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne.
         W piśmie Dyrektor wyjaśnił, iż Forum jest wydarzeniem cyklicznym o charakterze gospodarczym, ukazującym zalety regionu świętokrzyskiego i służące jako narzędzie wymiany doświadczeń między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami oraz okazją do nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski oraz innych państw. Główną tematyką tegorocznego Forum będzie rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formule start-up. Jednym z elementów wydarzenia będzie rozstrzygnięcie konkursu dedykowanego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego pn. „Super Start up”, który wyłoni nie więcej niż pięć najlepszych pomysłów na innowacyjny biznes.
          Mając na uwadze koszt realizacji w/w przedsięwzięcia oraz cele Forum – zbieżne z celami Starosty Skarżyskiego w kwestii upowszechnia wiedzy o przedsiębiorczości, Dyrektor COI zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości ufundowania nagród w kwocie 3.000,00 zł w konkursie Super Start up oraz o pomoc w promocji wydarzenia wśród uczniów szkół średnich z terenu powiatu skarżyskiego.
           Wobec powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do włączenia się w promocję przedsięwzięcia wśród uczniów szkół średnich z terenu powiatu skarżyskiego. Ponadto, zobowiązał Referat ds. Promocji do zakupu 4 nagród, które przekazane zostaną laureatom konkursu „Super Start up”.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Kierownik Referatu ds. Promocji informującym, iż w dniu 20 sierpnia 2019 r. wpłynął wniosek od Stowarzyszenia „Nad Żarnówką” z siedzibą w Majkowie ul. S. Żeromskiego 106 o sporządzenie aneksu do Umowy Nr 90/2019 na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. (załącznik nr 20) Następnie, Członek Zarządu zaprosiła na posiedzenie Kierownik Referatu – Panią Beatę Wojciechowską.
Kierownik poinformowała, iż proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia wkładu własnego Stowarzyszenia o kwotę 2.000,00 zł. ze względu na fakt, iż koszt oprawy muzycznej realizowanego zadania pokryje Rada Sołecka ― a nie jak zakładano, Stowarzyszenie „Nad Żarnówką”. Jednocześnie dodała, że Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o zmianę zapisu wydatku z „Poczęstunek” na „Zakup artykułów spożywczych, zastawę plastykową i innych produktów potrzebnych na zorganizowanie poczęstunku”. Kwota na ten wydatek nie uległa zmianie i wynosi 1.000,00zł.
Kierownik wyjaśniła, że po wprowadzeniu powyższych zmian, wkład własny Stowarzyszenia wynosił będzie 1.400,00 zł., a całkowity koszt realizacji zadania ― 1.900,00 zł. Pani Beata Wojciechowska dodała, iż Stowarzyszenie „Nad Żarnówką” po raz pierwszy wnioskowało o dotację, stąd wynikały nieścisłe zapisy w ofercie Stowarzyszenie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w zapisach Umowy o realizacje zadania publicznego.
 
Obecna na posiedzeniu, Kierownik Referatu ds. Promocji – Pani Beata Wojciechowska poinformowała, iż Referat w ramach podjętej współpracy z dwoma stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu skarżyskiego, zdołał pozyskać ze środków zewnętrznych odpowiednio:
·         2.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
na realizacje zadania pod nazwą „Kto Ty jesteś? – Polak mały!”, realizowanego w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych Urzędu Marszałkowskiego w zakresie edukacji. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Cicha Sława” polega na zorganizowaniu konkursu prozy i poezji „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” na szczeblu powiatowym. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursu,
·         1.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
na realizację w trybie pozakonkursowym projektu „Atrakcyjny turystycznie Powiat Skarżyski”, którego założeniem jest organizacja dwóch marszobiegów powiatowych – letniego i jesiennego. Pozyskane we współpracy ze Stowarzyszeniem Towarzystwo IMPULS środki przeznaczone zostaną
na zakup nagród dla uczestników marszobiegu. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 21)
Zarząd Powiatu przyjął powyższe do wiadomości. 

Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      T. Bałchanowski………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 21
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 9 – decyzja Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu sprawowanego przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4662/5 i 4663/2
Załącznik nr 10 – pismo pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 12.08.2019 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej „PROQLTURA” z dnia 14.08.2019 r.,
Załącznik nr 12 – pismo EXPOL-BIS Spółka Jawna z dnia 12.08.2019 r.,
Załącznik nr 13 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.,
Załącznik nr 14 –pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 20.08.2019 r.,
Załącznik nr 15 –pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
z dnia 13.08.2019 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 19.08.2019 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 07.08.2019 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 06.08.2019 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora z dnia 13.08.2019 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21.08.2019 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 20.08.2019 r.
 
  Protokół (672kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (16 września 2019, 14:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127