Protokół Nr 37/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.


 
Protokół Nr 37/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 sierpnia 2019 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.Artur Berus                                                - Starosta
2.Anna Leżańska                                           - Wicestarosta
3.Katarzyna Bilska                                         - członek Zarządu Powiatu
4.Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu
5.Adam Ciok                                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Katarzyna Geller                                   - Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Mienia i Obsługi Gospodarczej
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenie o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie,
b)uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Następnie Starosta przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na działalność dyrektora ZPE-W w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

b) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym uchwałę w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w dniu 27 sierpnia br. przekazał do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna oświetlenie uliczne znajdujące się przy ul. Metalowców w ramach zrealizowanego w 2014 r. zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i Norwida w Skarzysku-Kamiennej” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku z niemożnością zatrudnienia czynnych nauczycieli, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020 4 nauczycieli emerytów od przedmiotów budowlanych, elektrycznych i informatycznych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę dyrektora
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że 29 września br. w Krynkach odbędą się Mistrzostwa Polski U16, U18 i U20 w biegach górskich na krótkim dystansie. Dodał, że celem imprezy jest promowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja biegania, a także promocja gminy Brody, powiatów Starachowickiego, Skarżyskiego i Ostrowieckiego oraz Województwa Świętokrzyskiego. Następnie Pan Adam Ciok dodał, że organizator imprezy zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na zakup nagród, pucharów i medali (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
W uwagi na braku środków finansowych, możliwych do przekazania na wskazy cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.
 
W związku z organizacją w dniu 1 września 2019 r. uroczystości związanych z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej (załącznik nr 8), który zwrócił się z wnioskiem o zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas uroczystości, w postaci pojazdu sanitarnego wraz z obsługą.
Z uwagi na fakt, iż Powiat Skarżyski nie jest organizatorem powyższej uroczystości, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zapewnienie zabezpieczenia medycznego.
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok przedstawił pismo Stowarzyszenia Nasza Gmina (załącznik nr 9), które zwróciło się z propozycją współorganizacji powiatowych prezentacji kapel i zespołów ludowych „To i owo na ludowo”, które odbędą się 22 września 2019 r. na placu przy Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne. Następnie dodał, że ewentualne środki pozyskane od Powiatu zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie nagłośnienia.
Zarząd Powiatu wskazał, że udzielenie wsparcia finansowego może nastąpić w trybie małych grantów.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 10) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na dokonanie zmiany polegającej na tym, aby 15 miejsc w mieszkaniach chronionych zlokalizowanych przy ul. Ekonomii 7 przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wykluczone z możliwości wsparcia były projekty ukierunkowane na duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym. Zgodnie z Regulaminem konkursu przez duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym należy rozumieć placówkę wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska dodała, że z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego istnieje możliwość rozszerzenia zakresu odbiorców mieszkań chronionych o matki z dziećmi.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wicestarostę – Panią Annę Leżańską do nadzoru i zagospodarowania wolnych miejsc w DPS.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na tymczasowe umieszczenie 12 dzieci zamieszkujących w Grupach Wychowawczych do budynku szkoły Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i 33 wychowanków Bursy Szkolnej do nowopowstałego budynku Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej na czas dwóch miesięcy.  Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powodem przeniesienia wychowanków jest trwająca termomodernizacja budynku Grup Wychowawczych i Bursy Szkolnej.
Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyło się w powyższym temacie spotkanie, w którym udział wzięli: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału EK – Pan Jerzy Krawczyk, Dyrektor ZPEW – Pan Marcin Kruk, Dyrektor DPS „Centrum Seniora” – Pani Agnieszka Herbuś, Dyrektor ZPRW - Pan Artur Szumielewicz, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska, Kierownik Referatu Finansów i Planowania Budżetu – Pani Urszula Wrona oraz służby księgowe jednostek organizacyjnych. W dalszej części wypowiedzi Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że na spotkaniu zostało ustalone, iż na potrzeby dowozu dzieci do placówki konieczne jest zabezpieczenie 6 busów z pełną obsadą (4 busy z ZPE-W, 1 bus z ZPR-W i prawdopodobnie 1 bus z DPS). Ponadto zostało uzgodnione, że wyżywienie dzieci zostanie zapewnione ze stołówki ZPR-W. Następnie Pani Katarzyna Bilska dodała, że wyposażenie, opiekunowie i obsługa dla wychowanków umieszczonych w DPS zostanie zapewniona przez Dyrektora ZPE-W. Dodała, również, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na umieszczenie podopiecznych Bursy Szkolnej w nowopowstałym budynku DPS.
Po przedstawieniu informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w piśmie.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy wniosku Expol-Bis Spółka Jawna o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”. Następnie Wicestarosta zapoznała zebranych ze stanowiskiem Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 13). Na dalszą część posiedzenia Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zaprosiła Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Panią Katarzynę Geller.
Naczelnik Wydziału IM - Pani Katarzyna Geller przedstawiła zebranym umowę zawartą z Wykonawcą, protokoły z narad budowy, notatkę ze spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego oraz pisma skierowane do Wykonawcy wyrażające zaniepokojenie dotyczące postępu prac na budowie.
Po zapoznaniu się z powyższą dokumentacją, Zarząd Powiatu uznał, że wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy jest przedwczesny.
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller przedstawiła ekspertyzę techniczną wykonanych robót budowlanych realizowanej rozbudowy II LO o halę sportową w Skarżysku-Kamiennej, wykonaną zgodnie z Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (załącznik nr 14). Dodała, że w oparciu o zalecenia konstruktora wskazane w ekspertyzie została wydana Decyzja PINB zezwalająca na wznowienie robót budowlanych na inwestycji oraz nakładająca obowiązek wykonania określonych czynności w terminie do 31 października br.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, że firma „Alternator” w wykonanym „Raporcie z Rekomendacjami” zwróciła uwagę na możliwość uzyskania oszczędności w zakresie ponoszonych opłat za energię bierną. Naczelnik wyjaśniła, że aby zredukować opłaty należałoby:
-wykonać pomiary dla potrzeb doboru systemu do kompensacji mocy biernej, dot. trzech lokalizacji (budynek biurowy przy ul. Plac Floriański 1, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolna 15, Powiatowy Urząd Pracy przy ul. 1 Maja 105), koszt wykonania pomiarów: 2 200,00 zł netto,
-w w/w lokalizacjach zainstalować baterie dławików kompensacyjnych, koszt instalacji systemu to ok. 13 710,00 zł netto.
Ponadto Naczelnik wyjaśniła, że firma „Alternator” zaproponowała, że pokryje w/w koszty w zamian za wydłużenie okresu rozliczeniowego z ośmiu do dziesięciu kwartalnych cykli (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Następnie dodała, że Wydział IM, proponuje, aby skorzystać z oferty firmy „Alternator”. Z publikacji Internetowych wynika, że opłacalność stosowania kompensacji energii biernej zaczyna się przy opłatach od około 300 zł/miesięcznie, wszystkie trzy placówki spełniają ten warunek, a czas zwrotu z inwestycji to ok. 3-15 miesięcy. 
            W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie przedstawionych przez firmę Alternator prac, w celu uzyskania oszczędności za energię bierną. Jednocześnie zobowiązał Wydział IM do przygotowania aneksu do umowy zawartej z firmą Alternator.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu postanowił dokonać zakupu dwóch banerów promocyjnych powiatu skarżyskiego o wymiarach 3x1m2. Zarząd wskazał, aby na jednym banerze zostało umieszczone logo powiatu skarżyskiego, natomiast na drugim napis „Skarżyski Powiat z widokiem nie tylko na góry”.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że 29 sierpnia br. odbędzie się spotkanie w Nadleśnictwie Zagnańsk w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej w Klonowie oraz możliwości wykorzystania drogi przeciwpożarowej dla mieszkańców Klonowa w trakcie realizacji inwestycji.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
           Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska………………….
2.      K. Bilska……………………..
3.      T. Bałchanowski………………
4.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 15
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 23.08.2019 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23.08.2019 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Ludowego Klubu Biegacza „Rudnik”,
Załącznik nr 8 – pismo 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 27.08.2019 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Stowarzyszenia Nasza Gmina z dnia 20.08.2019 r.,
Załącznik nr 10 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28.08.2019 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 27.08.2019 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 27.08.2019 r.,
Załącznik nr 13 - stanowisko Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego z dnia 27.08.2019 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 27.08.2019 r.,
Załącznik nr 15 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 26.08.2019 r.
 
  Protokół (585kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (12 września 2019, 08:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131