Ogłoszenie o zamówieniu - remont drogi powiatowej 0307TOgłoszenie nr 593877-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka -Belno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20 , 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.skarzyski.lo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat.skarzyski.lo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.skarzyski.lo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój 413 (IV piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka -Belno
Numer referencyjny: ZDP.272.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: „Remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka -Belno” Zakres robót obejmuje: 1) konstrukcja: - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna grubości 4cm ruch KR2, - wykonanie warstwy wiażącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm ruch KR2, - wykonanie podbudowy MCE z doziarnieniem 10 cm kruszywem 0-31,5 na głębokość 20 cm, 2) ścinkę zawyżonych poboczy, 3) umocnienie poboczy materiałem kamiennym. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - mapa orientacyjna w skali 1:10000, przekrój konstrukcyjny, - przedmiar robót, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoległych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w/w dokumentacją. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45223000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie obejmującym, między innymi, wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy MCE, poboczy, o wartości nie przekraczającej 30 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: - dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie (odbudowie, rozbudowie) drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych w technologii bitumicznej i o wartości robót min. 200 000,00 zł brutto każda. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. b) Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza posiadanie odpowiadających powyższym uprawnieniom innych ważnych uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca może wykazać na stanowisko kierownika budowy osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone wyżej wykonawcy ci spełniają wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.2.1. 2. Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 6.2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.1. ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.2.3. stosuje się odpowiednio. 6.2.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.2.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2.1. ppkt 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1. 1. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, wraz z ofertą składa Zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentu musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wraz z ofertą należy złożyć Załącznik nr 10 do SIWZ – Doświadczenie kierownika budowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Doswiadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy. Przewidywane istotne zmiany: § 1: 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych, zdefiniowanych w ust. 7 i 8, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a także ograniczenie zakresu rzeczowego w sytuacji, gdy wykonanie danych robót zwanych w dalszej części umowy „robotami zaniechanymi” będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 9 i 10. 7. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty, które przewidziane były w dokumentacji projektowej ale nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, bądź też wynikają one z rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami. 8. Za roboty zamienne uznaje się „rozwiązania zamienne”, które mogą być wprowadzane w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczące zmiany materiałów, urządzeń, technologii, sposobu i zakresu wykonywania robót, w przypadku zaistnienia takiej konieczności mogącej zachodzić np. w sytuacjach, gdy: - stwierdzone zostaną wady dokumentacji projektowej lub nastąpią zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, - wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, - wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej, - wystąpią warunki terenu odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, - wystąpi siła wyższa rozumiana jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne niezależne od woli stron, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 9. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne a także roboty zaniechane mogą być wykonywane (lub zaniechane) wyłącznie na podstawie „protokółu konieczności” sporządzonego przez przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby projektanta. Wycena robót dodatkowych oraz zamiennych nastąpi zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 6, powodujących zmianę wynagrodzenia wykonawcy, nie jest konieczne sporządzenie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 7 umowy. § 6: 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności zaś wystąpienia: a) opóźnienia w zawarciu umowy spowodowanego korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp, liczonego od momentu wniesienia odwołania do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia, b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (np. ciągłe opady atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza) – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, c) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy, d) konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp, e) wykonywania w trakcie realizacji niniejszej umowy robót, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, f) wystąpienia konieczności wykonania robót w następstwie okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp, g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji w przypadku równoległego prowadzenia inwestycji przez inne podmioty, h) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne, niezależne od woli stron, mające bezpośredni wpływ na terminowość realizacji robót, i) przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego, j) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, k) okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności. 4. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks do umowy. § 7: 6. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. § 12: 6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHSIWZ.docx (96kB) word
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc (53kB) word
Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy.xls (31kB) excel
Załącznik nr 3 Dokumentacja.rar (2623kB) rar
Załącznik nr 4 Oświadczenie - podstawy wykluczenia.docx (26kB) word
Załącznik nr 5 Oświadczenie - warunki udzialu w postepowaniu.docx (21kB) word
Załącznik nr 6 Wykaz robót.docx (14kB) word
Załącznik nr 7 Wykaz osób.doc (35kB) word
Załącznik nr 8 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14kB) word
Załącznik nr 9 Projekt umowy.docx (70kB) word
Załącznik nr 10 Doświadczenie kierownika budowy.doc (42kB) word


Informacja z otwarcia ofert.pdf (83kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Marek Czyż (5 września 2019)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (5 września 2019, 14:00:41)

Ostatnia zmiana: Ewa Kasprzyk (20 września 2019, 10:29:27)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366