Protokół Nr 31/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 24 lipca 2019 r.

  
Protokół Nr 31/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 24 lipca 2019 r. 
  
W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta 
3.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 
4.      Adam Ciok                                                    - Członek Zarządu Powiatu 

Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Małgorzata Nosowicz               - Sekretarz Powiatu 
2.      Bogusława Wilczyńska             - Skarbnik Powiatu 

Pozostali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Janusz Mik                                                     - Inspektor 
2.      Jerzy Krawczyk                                               - Naczelnik Wydziału Edukacji, 
                                                                                Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
3.      Romuald Kowaliński       - Wójt Gminy Łączna 
           
  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a) zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok, 
b) uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. 
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie   Skarżyskim, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu. 
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
4.      Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 

  
Streszczenie posiedzenia: 
  
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)   zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok, (załącznik nr 2) 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały. Wyjaśniła, że zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego wynika z faktu, że w dniu 24 czerwca br. do Starostwa Powiatowego wpłynął mail informujący o zawieszeniu działalności apteki zlokalizowanej przy ul. Sokolej 2 w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach otrzymano informację o zakończeniu działalności apteki mieszczącej się przy ul. Sokolej 30 w Skarżysku-Kamiennej. Następnie Sekretarz dodała, że nowy harmonogram dyżurów aptek będzie obowiązywał od 1 września 2019 r. Ponadto dodała, że projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego ze zmianami został zaopiniowany przez prezydenta, burmistrza i wójtów z terenu powiatu skarżyskiego, jak również przez prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały. 
  
b)   uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, (załącznik nr 3) 
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. 
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych 
  
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: 
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, (załącznik nr 4) 
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany wbudżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.323.2019 z dnia 18 czerwca 2019r 
w sprawie zmiany planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Ogólnie dotacje na ten cel zmniejsza się o 7.229zł 
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.382.2019 z dnia 12 lipca 2019r 
w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.441zł na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja przeznaczona jest dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (819,70zł), Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (22,60zł) i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (1.245,49zł). Pozostała kwota 353,21zł to koszty obsługi, które zostają w Starostwie Powiatowym. 
3. Umowy Nr 2/2019 zawartej w dniu 12 lipca 2019r w sprawie przekazania dotacji 
z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 200.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 
4. Umów dotacji zawartych z Gminą Zagnańsk i Powiatem Kieleckim na wykonanie remontu drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Zalezianka – Belno. Gmina Zagnańsk udziela pomocy finansowej w wysokości 30.000zł, a Powiat Kielecki w wysokości 75.000zł. 
5. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 2 lipca 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 1.600zł na zakup niezbędnych do badań pomocy dydaktycznych. 
6. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 lipca 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 600zł na naprawę kserokopiarki. 
7. Pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 18 lipca 2019r 
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5.000zł na wykonanie ekspertyzy pomiarów natężenia hałasu na zbiorniku wodnym Rejów. 
8. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 17 lipca 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na zakupy artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu. 
9. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 17 lipca 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5.600zł na odprawę dla zwalnianego pracownika. 
10. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 15 lipca 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 9.350zł w związku 
z zabezpieczeniem bieżących wydatków w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji. 
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie powyższą uchwałę. 
  
b) zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim, (załącznik nr 5) 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi konieczność dostosowania zasad wystawiania faktur na zakup produktów leczniczych na potrzeby pensjonariuszy DPS, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie. 
  
c) zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu, (załącznik nr 6) 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wynikają z konieczności uaktualnienia wykazu jednostek wskutek zmian w strukturze jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie. 
  
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła informację dotyczącą kserokopiarki Naschuatec 6500 zainstalowanej w Biurze Obsługi Klienta. Wyjaśniła, że kserokopiarka została zakupiona ponad 10 lat temu i jest najbardziej eksploatowanym urządzeniem kopiującym w urzędzie. Dodała, że po wykonanym w lipcu br. przeglądzie okresowym, ze względu na wiek, przebieg oraz znaczne zużycie konieczna jest wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, których szacowana wartość to ok. 9.100,00 zł. Następnie Pani Wicestarosta poinformowała, że Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej dokonał rozeznania w zakresie ceny nowej kserokopiarki lub używanej o dużo mniejszym przebiegu i wymaganych parametrach(pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7) 
Oferty nowych urządzeń: 
1.    Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne DEWVELOP INEO 658e – 49.200,00 zł brutto, 
2.    Urządzenie kopiujące - NASCHUATEC MP 6503 – 39.280,00 zł brutto. 
Oferty używanych urządzeń: 
1.    Kserokopiarka KONICA MINOLTA BIZHUB 554e - stan licznika 1 mln kopii, gwarancja 24 miesiące lub 100 tys. kopii, cena   -  17.220,00 zł brutto. 
2.    Kserokopiarka DEVELOP inea 654e – stan licznika 780 tys. kopii, gwarancja 12 miesięcy, cena – 16.605,00 zł brutto. 
3.    Kserokopiarka NASCHUATEC MP 6002 sp – stan licznika 760 tys. kopii, gwarancja 
24 miesiące lub 100 tys. kopii, cena – 14.760, 00 zł brutto. 
Ponadto Pani Wicestarosta dodała, że Wydział dokonał również rozeznania w zakresie ewentualnej dzierżawy urządzenia: 
Oferta obejmuje: 
- cena za wykonanie jednej kopii A 4 mono - 0,03 zł netto (0,04 zł brutto), 
- opłata miesięczna – 123, 00 zł brutto, 
- umowa wiążąca na minimum 36 m-cy. 
Koszty roczne przy dzierżawie urządzenia przyjmując średnio miesięcznie wykonanie 12 tys. kopii plus opłata miesięczna - wyniosą ponad 7 tys. zł brutto. Przy użytkowaniu własnego urządzenia koszty wykonania 1 kopii wyniosą ok 0,02 zł brutto, co stanowi rocznie ok. 3 tys. zł. 
Pani Wicestarosta dodała, że naprawa kserokopiarki NASCHUATEC 6500 przy tak dużym stanie licznika i zużyciu urządzenia to generowanie kosztów. Ponadto z uwagi na ponad dziesięcioletni okres eksploatacji jest prawdopodobieństwo, że nie będą już dostępne sterowniki umożliwiające zdalne połączenie urządzenia z innymi, w celu dokonywania bezpośrednich wydruków. 
Po przeprowadzonej rozmowie z udziałem Inspektora – Pana Janusza Mika, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że zasadna jest wymiana kserokopiarki. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do analizy budżetu, w celu wygospodarowania środków finansowych, pod kątem zakupu kserokopiarki NASCHUATEC MP 6002 sp za kwotę 14.760, 00 zł brutto. 
  
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8). Poinformowała, że audyt prowadzony był na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2019, przyjętego Zarządzeniem Starosty Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia br. Audyt został przeprowadzony w terminie od 8 lutego do 24 czerwca 2019 roku. Następnie Sekretarz wyjaśniła, że Audytor badała przede wszystkim prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i organizacji Zarządu Dróg Powiatowych. W dalszej części Sekretarz przedstawiła przedmiotowy zakres zadania audytowego. Dodała, że sprawozdanie szczegółowo opisuje nieprawidłowości, uchybienia oraz zalecenia.   Ponadto Sekretarz dodała, że w opinii audytora ocena kontroli zarządczej w ZDP funkcjonuje w stopniu ograniczonym. Następnie Sekretarz poinformowała, że na przedmiotowe sprawozdanie odpowiedzi udzielił Dyrektor ZDP. Odniósł się do wszystkich nieprawidłowości i uchybień. Wyjaśnił, z czego one wynikają oraz podał termin i sposób realizacji zaleceń. Zdaniem Sekretarza audyt przeprowadzony przez Audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego zamyka sprawę nieprawidłowości w ZDP, która została rozpoczęta w poprzedniej kadencji, w oparciu o wcześniej przeprowadzony audyt przez byłego audytora wewnętrznego. Przypomniała, że 
w 2018 roku zostało przygotowane przez byłego audytora sprawozdanie z audytu wewnętrznego w ZDP, na podstawie którego wpłynęło zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej o wszczęcie postępowania. Sekretarz poinformowała, że wobec braku znamion czynu zabronionego w dniu 28 czerwca br. do Starostwa Powiatowego wpłynęło postanowienie o umorzeniu śledztwa. 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska dodała, że kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w 2018 roku nie potwierdziła zarzutów byłego audytora. Jedynym zastrzeżeniem PIP była wypłata wynagrodzeń za nadgodziny dla pracowników ZDP. 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski wyjaśnił, że zalecenia PIP w zakresie wypłat za nadgodziny dla pracowników ZDP zostały zrealizowane. Ponadto został zmieniony Regulamin Pracy. 
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego do nadzoru, monitorowania i realizacji zaleceń wskazanych przez audytora wewnętrznego w sprawozdaniu sporządzonym w dniu 24.06.2019 r. 
  
  
W związku z licznymi pismami mieszkańców o zwrot materiałów rozbiórkowych, które zostały sfinansowane przez osoby prywatne na terenach w pasie dróg Powiatu Skarżyskiego, Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 9), który zwrócił się o zajęcie stanowiska w kwestii: 
-    czy Zarząd Dróg Powiatowych materiał rozbiórkowy ma przekazywać właścicielom działek przyległych do drogi, 
-    czy magazynować materiał na bazie Zarządu Dróg Powiatowych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie materiału rozbiórkowego właścicielom działek przyległych do drogi.  
  
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że firma TEVOR SA zaprasza na turniej piłkarski „TEVOR CUP 2019”. Dodał, że będzie to trzecia edycja turnieju, który odbędzie się 24 sierpnia 2019r. od godz. 9:00 na boisku „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku – Kamiennej ( ul. Podjazdowa 21). Pan Adam Ciok wyjaśnił, że udział w turnieju wiąże się wystawieniem drużyny reprezentującej powiat skarżyski (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10). 
Zarząd Powiatu wskazał, aby Członek Zarządu – Pan Adam Ciok zorganizował drużynę, która będzie reprezentować Powiat Skarżyski w powyższym turnieju. 

Ad. pkt 4. Sprawy różne. 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok zapytał o nabór do poszczególnych szkół prowadzonych przez powiat skarżyski w roku szkolnym 2019/2020. W związku z powyższym, Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki i poprosił o przedstawienie informacji. 
Naczelnik poinformował, że w chwili obecnej trwa nabór zasadniczy do szkół. W dniu dzisiejszym o godz. 15.00 zostanie zamknięty panel elektronicznego naboru do poszczególnych szkół. W dniu jutrzejszym zostaną wygenerowane listy przyjętych i rozpocznie się nabór uzupełniający. 
Starosta zapytał ilu nowych nauczyli będzie zatrudnionych w placówkach w roku szkolnym 2019/2020? 
Naczelnik wyjaśnił, że odpowiedź na pytanie będzie znana w momencie przygotowywania arkuszy organizacyjnych szkół. Dodał, że w szkołach brakuje nauczyciela od chemii, fizyki, w-f oraz nauczycieli od kształcenia zawodowego. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. 
  
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że 21 lipca br. podczas silnego wiatru doszło do zawalenia ściany szczytowej nowo budowanej hali przy II LO w Skarżysku-Kamiennej. W związku z powyższym wszelkie prace na placu budowy zostały wstrzymane. Obecnie trwają ustalenia co do przyczyny zawalenia ściany. Następnie dodała, że zostanie zlecone wykonanie ekspertyzy, która określi przyczynę oraz wskaże co należy wykonać, aby kontynuować realizację inwestycji. W dniu wczorajszym zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pani Wicestarosta dodała, że w dniu 23 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Kombud, na którym została omówiona zaistniała sytuacja. Ponadto dodała, że wpłynęło w przedmiotowej sprawie pismo od Inspektora Nadzoru. 
  
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z treścią pisma skierowanego do Wójta Gminy Bliżyn w sprawie zwiększenia dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków gmina Bliżyn” ze strony Gminy Bliżyn o kwotę 40 tys. zł. (załącznik nr 11). 
Zarząd Powiatu zaakceptował treść pisma i upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa do podpisania pisma. 
  
Następnie Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski odczytał treść pisma skierowanego do Wójta Gminy Łączna w sprawie zwiększenia dofinansowania ze strony Gminy Łączna o kwotę 98125,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze, gmina Łączna” o wykonanie dodatkowych zjazdów i odtworzenie rowu przydrożnego (załącznik nr 12). Wyjaśnił, że koszt robót na podstawie sporządzonego kosztorysu ofertowego wynosi brutto 196250,00 zł. Następnie dodał, że roboty dodatkowe nie podlegają dofinansowaniu 
z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z powyższym 100% kosztów będzie regulowane, jako udział własny Powiatu i Gminy. 
Starosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Wójta Gminy Łączna – Pana Romualda Kowalińskiego. Następnie poinformował, że z informacji uzyskanych od Wojewody Świętokrzyskiego nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania na realizację powyższego zadania. 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty dodał, że ze wstępnych informacji uzyskanych od służb Wojewody, Powiat Skarżyski otrzyma z Funduszu przeciwpowodziowego dofinansowanie na remont dwóch odcinków drogi powiatowej w Klonowie. 
Po przeprowadzonej rozmowie, z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu, Zarząd zaproponował, aby w chwili obecnej w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze, gmina Łączna” o zwiększonym zakresie robót, które miałyby być finansowane w 100% z budżetu powiatu i gminy, wykonać tylko odtworzenie rowu przydrożnego. Ponadto zaproponował, aby przystąpić w partnerstwie z Gminą Łączna do realizacji inwestycji w Klonowie, która uzyskała 80 % dofinansowania 
z Funduszu przeciwpowodziowego. 
Po przeprowadzonej rozmowie Wójt Gminy Łączna – Pan Romuald Kowaliński poinformował, że przedstawi sprawę Radnym Gminy Łączna. 
Dyrektor ZDP podał wstępny kosztorys na realizację inwestycji w Klonowie. Pierwszy etap od starodroża do torów kolejowych wyniesie 1 mln 800 tys. zł. Kolejny odcinek od Belna do Klonowa wyniesie 1 mln 400 tys. zł. 
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu upoważnił Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego do podpisania pisma skierowanego do Wójta Gminy Łączna. 
Na tym zakończono posiedzenie. 
  
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu 
           Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      A. Leżańska
2.      T. Bałchanowski
3.      A. Ciok
  
Załączników: 12 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok, 
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, 
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim, 
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu, 
Załącznik nr 7 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 22.07.2019 r., 
Załącznik nr 8 – sprawozdanie z audytu wewnętrznego, 
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17.07.2019 r., 
Załącznik nr 10 – pismo organizatorów Tevor Cup, 
Załącznik nr 11 – pismo skierowane do Wójta Gminy Bliżyn, 
Załącznik nr 12 – pismo skierowane do Wójta Gminy Łączna. 
  
  Protokół (602kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (24 lipca 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (22 sierpnia 2019, 14:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129