Protokół Nr 28/2019


 
Protokół Nr 28/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 3 lipca 2019 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                                - Starosta
2. Anna Leżańska                                           - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4. Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu
5. Adam Ciok                                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                                       - Sekretarz Powiatu
2.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu
                      
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
c) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
d) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
w Skarżysku-Kamiennej,
e) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi
i wnioski.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poprosiła o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
c) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
d) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
e) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.Umowy zawartej w dniu 27 czerwca 2019 roku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 3.008.673,65zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Jego zakończenie przewiduje się na koniec 2020 roku.
2. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 66.000zł przede wszystkim na wykonanie napraw wynikających z zaleceń Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 63.000zł
3. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 18 czerwca 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 382zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS.
4. Przeniesienia kwoty 20.000zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wykonanie niezbędnych napraw po ulewnych deszczach, które wystąpiły w czerwcu br. Gwałtownie płynąca woda spowodowała rozmycie części poboczy i rowów oraz uszkodziła stożki w obrębie obiektów mostowych, zagraża to bezpieczeństwu ludności. Istnieje konieczność usunięcia skutków tych nawałnic i zabezpieczenia rowów i mostów w sposób by w przyszłości nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi mieszkających w pobliżu i ich mienia. Jest to wydatek, którego nie dało się przewidzieć przy planowaniu budżetu, gdyż potrzeba jego poniesienia powstała w skutek wystąpienia gwałtownych opadów deszczu. Zasadnym jest częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe, gdyż jest to zgodne z celem na jaki została utworzona.
5. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 02.07.2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.500zł w ramach realizacji zadań z zakresu sportu.
6. Pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 2 i 3 lipca 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 500zł na badania lekarskie pracowników oraz 5.000zł na zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035, (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 wynikają z:
1. ze zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 1.488.650,70 zł., limitu wydatków w 2020 roku o 1.490.330,76 zł. i limitu zobowiązań o kwotę 2.978.981,46 zł. na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”. Wynika to z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 3.008.673,65 zł. co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Jego zakończenie przewiduje się na koniec 2020 roku.
2. ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.488.650,70 zł. poprzez wprowadzenie dofinansowania, o którym mowa w pkt 1.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
c) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy, (załącznik nr 4)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
Przedmiotową uchwałę przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
e)    powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 7)
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych członków zarządu z treścią powyższej uchwały.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że Wójt Gminy Łączna zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze, gmina Łączna” o wykonanie dodatkowych zjazdów i odtworzenie rowu przydrożnego – strona prawa. Następnie Pan Tadeusz Bałchanowski dodał, że w dniu 5 lipca br. odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Łączna w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym na kolejnym posiedzeniu zostaną przedstawione ustalenia końcowe dotyczące zakresu robót na w/w zadaniu (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku z korzystaniem z dróg powiatowych przez Budimex S.A. w celu realizacji budowy drogi S7, Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z projektem Porozumienia ze spółką „Budimex” S.A., którego przedmiotem jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Piłsudskiego – jezdnia prawa: od końca projektowanego zakresu budowy drogi S7 do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Krasińskiego (załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe porozumienie.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił zebranym projekt Porozumienia o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 0307T Belno-Zalezianka” z Gminą Zagnańska oraz Powiatem Kieleckim (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe porozumienie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 6 do projektu: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że dzięki udziałowi w projekcie szkoła może zmodernizować ofertę kształcenia i dostosować ją do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz poprawić jakość edukacji zawodowej w szkole we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Technikum Nr 6 do powyższego projektu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział w konkursie projektów 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że udział uczniów w projekcie jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia kompetencji kluczowych. Jest także elementem służącym podniesieniu wyników nauczania, promocji szkoły i Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w powyższym projekcie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 13) dotyczące wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 czterech oddziałów Technikum Nr 3 i dwóch oddziałów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 oraz pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum. Następnie Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przedmiotowe pisma zostały przekazane do Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, jako zapotrzebowanie zgłoszone przez dyrektorów, pod kątem symulacji, która zostanie przeprowadzona 15 lipca br.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym wniosek mieszkańców ul. Szkolnej w Skarżysku Kościelnym (załącznik nr 15), który wpłynął do Starostwa Powiatowego dnia 24 czerwca 2019 r., dotyczący podjęcia natychmiastowych działań w związku z zalewaniem posesji i dróg dojazdowych przy ul. Szkolnej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał ZDP w Skarżysku-Kamiennej do rozpatrzenia powyższego wniosku i przygotowania odpowiedzi mieszkańcom ul. Szkolnej. Jednocześnie podkreślił, że wniosek należy rozpatrzyć w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego tj. nie później niż w ciągu miesiąca.
 
W związku z organizacją cyklu rajdów rowerowych pod nazwą „Grand Prix Amatorów na szosie – Rowerem przez Polskę”, Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Prezesa Fundacji eRBeKa (załącznik nr 16) zawierające prośbę o przeznaczenie nagród rzeczowych. Starosta wyjaśnił, że cały cykl składa się 16 rajdów, po 1 w każdym województwie. Następnie Starosta dodał, że start i meta rajdu została zaplanowana na 7 lipca br. w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać 20 zestawów promocyjnych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Organizatorzy IV edycji Triathlonu Skarżysko-Kamienna zaprosili Powiat Skarżyski do współorganizacji powyższej imprezy. Dodała, że Triathlon odbędzie się 7 lipca br. w Ośrodku Wypoczynkowym Rejów (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się do współorganizacji IV edycji Triathlonu Skarżysko-Kamienna i przeznaczyć na ten cel kwotę 10 tys. zł.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz przypomniała zebranym, że Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych zwróciła się z prośbą o przekazanie na rzecz placówki tablicy interaktywnej, stanowiącej własność Starostwa Powiatowego. Sekretarz wyjaśniła, że Komisja ds. zagospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi Starostwa Powiatowego przygotowała opinię w przedmiotowej sprawie, z którą Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych członków zarządu (załącznik nr 18).
Po zapoznaniu się z przedmiotową opinią, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie na rzecz ZSE przedmiotowej tablicy interaktywnej.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 odbędzie się wizja lokalna na drodze powiatowej Bodzentyn – Łączna w miejscowości Zaskale.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
           Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………………
2.      K. Bilska………………………
3.      T. Bałchanowski…………
4.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 18
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 02.07.2019 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 02.07.2019 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 02.07.2019 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu szkól Transportowo-Mechatronicznych z dnia 01.07.2019 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 01.07.2019 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 02.07.2019 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 01.07.2019 r.,
Załącznik nr 15 – pismo mieszkańców z dnia 22.06.2019 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Fundacji eRBeKa z dnia 28.05.2019 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Organizatorów IV edycji Triathlonu Skarżysko-Kamienna z dnia 15.01.2019 r.,
Załącznik nr 18 - pismo Komisji ds. zagospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi z dnia 02.07.2019 r.
 

Protokół (580kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (3 lipca 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (11 lipca 2019, 10:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143