Protokół Nr 27/2019


 
Protokół Nr 27/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 czerwca 2019 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                               - Starosta
2. Anna Leżańska                                          - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Tadeusz Bałchanowski                                - Członek Zarządu Powiatu
5. Adam Ciok                                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                                     - Sekretarz Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Urszula Wrona                                          - Kierownik Referatu Finansów
                                                                  i Planowania Budżetu                    
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
b) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
c)  rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,
e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi i wnioski.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego.
 
Kolejny wniosek zgłosił Członek Zarządu Powiatu – Pan Tadeusz Bałchanowski. Poprosił o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wydania opinii odnoście pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec – odcinek o długości 498,0 m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu).
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
b) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
c)  rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,
e)  udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”,
b) ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego,
c) wydania opinii odnoście pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec – odcinek o długości 498,0 m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu).
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 2)
b) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
c) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
Przedmiotowe projekty uchwał zostały przedstawione przez Starostę – Pana Artura Berusa.
Zarząd Powiatu zaopiniował powyższe uchwały, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok, (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu zaopiniował uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok.
 
e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, (załącznik nr 6)
Z treścią projektu uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu zaopiniował przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”, (załącznik nr 7)
Uchwała w powyższej sprawie została przedstawiona przez Starostę – Pana Artura Berusa.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)   ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, (załącznik nr 8)
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią uchwały oraz ogłoszenia, stanowiącego załącznik do uchwały.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c) wydania opinii odnoście pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec – odcinek o długości 498,0 m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu), (załącznik nr 9)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Komisji nadzorująca likwidację pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski, na posiedzeniu w dniu 19 czerwca br. zdecydowała o zniszczeniu pojazdu marki Volkswagen Golf, wobec którego został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego. Dodała, że wartość rynkowa pojazdu, wynikająca z szacunkowej wartości złomu określona na dzień wykonania opinii wynosi 900,00 zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację w/w pojazdu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Komisja ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dokonała podziału środków. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony podział środków.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystki (załącznik nr 12), w którym zwrócił się z prośbą o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego, jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej za stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Ponadto naczelnik zwrócił się z prośbą o określenie wysokości wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach w/w komisji za rozpatrzenie jednego wniosku.
Do pracy w w/w Komisji, Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Ponadto, Zarząd postanowił pozostawić dotychczasową stawkę dla eksperta uczestniczącego w pracach komisji.  
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie najmu lokalu w budynku CKP o powierzchni 10 m2 za kwotę 184,50 zł. dla Organizacji Zakładowej Konfederacji Pracy od 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2022 r.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej do przygotowania stanowiska w przedmiotowej sprawie, w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie kompletu zdjęć zamieszczonych w publikacji pt. „Warto było … 20 lat Powiatu Skarżyskiego w fotografii”, z przeznaczeniem na ich publikację w wydawnictwach przygotowywanych przez Stowarzyszenie na potrzeby projektu pn. „20 lat wspólnoty powiatu skarżyskiego – naszej wspólnoty”.
Zarząd Powiatu wskazał, aby z publikacji pt. „Warto było … 20 lat Powiatu Skarżyskiego w fotografii” wnioskodawca wyszczególnił zdjęcia, które zostałyby przeznaczone na potrzeby projektu pn. „20 lat wspólnoty powiatu skarżyskiego – naszej wspólnoty”.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 15), który zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przekazania Gminie Bliżyn destruktu w ilości 70 ton pozyskanego z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn”.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 70 ton destruktu dla Gminy Bliżyn.

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 16) zawierające prośbę o zwiększenie planu finansowego na 2019 rok o kwotę 20 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Pan Tadeusz Bałchanowski wyjaśnił, że opady deszczu, które wystąpiły 21 czerwca br. wpłynęły ujemnie na stan poszczególnych elementów pasa drogowego (rozmyte pobocza i rowy, skarpy rowów, podmyte chodniki oraz uszkodzone stożki w obrębie obiektów mostowych). W związku z powyższym konieczna jest odbudowa zniszczeń nawierzchni na odcinku:
- most w Suchedniowie,
- ul. Iłżecka Skarżysko Kościelne,
- ul. Zagórska gm. Suchedniów,
- Występa gm. Łączna
Starosta – Pan Artur Berus zwrócił uwagę, aby skoszona trawa w pasach dróg powiatowych była na bieżąco sprzątana. Ponadto poprosił, aby Wykonawca usługi przedstawił harmonogram prac. 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Finansowy do analizy budżetu pod kątem wygospodarowania kwoty 20 tys. zł. na wskazany cel.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski wyjaśnił, że ze względu na zmianę kategorii drogi ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej z gminnej na powiatową, w 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej postanowił o wygaszeniu decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym ul. Legionów przyłacza wodociągowego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legionów w Skarzysku-Kamiennej, wydanej na wniosek mieszkańca. Dodał, że Organ pouczył stronę o konieczności wystąpienia do nowego zarządcy drogi – Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o zgodę na zajęcie pasa drogowego. W związku z brakiem reakcji mieszkańca wszczęto postępowanie w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, skutkujące nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 800 zł. Wobec powyższego Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 17), który zwrócił się z prośbą o umorzenie w całości kary naliczonej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Następnie zapoznał zebranych z wyjaśnieniami i sytuacją zdrowotną wnioskodawcy.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przeprowadzenia postępowania i przygotowania projektu decyzji. 
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, iż Starostwo Powiatowe wysłało zapytanie o cenę świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa do 3 podmiotów. Dodała, że w odpowiedzi wpłynęły 2 oferty. Wyjaśniła, iż całkowity koszt w/w usługi świadczonej przez: (załącznik nr 18)
· Obwód Lecznictwa Kolejowego z uwzględnieniem recept okularowych wyniesie 19 570,00 zł, bez recept – 14 710,00 zł,
·  Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy z uwzględnieniem recept okularowych ‒ 14 710,00 zł, bez recept – 13 940,00 zł.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu zdecydował o wyborze korzystniejszej cenowo oferty Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy, z którym postanowił podpisać umowę na okres 1 roku.
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący ograniczenia używania na zbiornikach wodnych jednostek pływających o napędzie silnikowym (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 19).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przeanalizowania stosownej uchwały Rady Powiatu.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym rozeznanie cenowe na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 (załącznik nr 20).
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poddał pod rozwagę założenie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych do zasilania klimatyzatorów.
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zaproponowała wyrażenie zgody na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa oraz przeprowadzenie rozeznania, jaki byłby koszt montażu paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Wydział Finansowy do zabezpieczenia środków finansowych na wskazany cel.
 
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie dla Gminy Łączna części destruktu pozyskanego z Przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze gmina Łączna. Wyjaśnił, że ZDP przekazał na rzecz Gminy Łączna ok. 130 ton destruktu. Następnie Pan Tadeusz Bałchanowski dodał, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Łączna zwrócił się z prośbą o przekazanie kolejnej części destruktu.
W związku z koniecznością odbudowy zniszczeń nawierzchni dróg powiatowych, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie kolejnej części destruktu dla Gminy Łączna.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………………
2.      K. Bilska………………………
3.      T. Bałchanowski………….
4.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 20
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec – odcinek o długości 498,0 m (ul. T. Kościuszki w Szydłowcu),
Załącznik nr 10 – pismo Kierownika Referatu ds. Misnia i Obsługi Gospodarczej z dnia 25.06.2019 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Przewodniczącej Komisji z dnia 25.06.2019 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 25.06.2019 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 24.06.2019 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna z dnia 24.06.2019 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18.06.2019 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.06.2019 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.06.2019 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Głównego Specjalisty,
Załącznik nr 19 – pismo Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego z dnia 24.06.2019 r.,
Załącznik nr 20 – oferta
 
Protokół (598kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (26 czerwca 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (8 lipca 2019, 12:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197